Despre necazuri si tristete

1din „Despre marginita putere a diavolului. Despre cainta. Despre necazuri si biruirea tristetii”

1. Ar fi trebuit prea iubite Staghirie, cel mai iubit prieten dintre toţi prietenii mei, ca în aceste clipe să fiu alături de tine, să simt împreună cu tine durerea nenorocirii tale şi să-ţi uşurez, pe cât se poate, o parte din tristeţea ce te stăpâneşte, fie sfătuindu-te cu cuvântul, fie slujindu-te cu fapta, fie ajutându-te în alt chip. Dar boala trupului meu şi durerea grozavă de cap pe care o am mă silesc să stau în casă şi mă împiedică să-ţi slujesc eu însumi cu folos. Totuşi, nu voi pregeta să fac, cât îmi stă în putinţă, ceea ce-mi mai rămâne de făcut spre mângâierea ta şi spre folosul meu. Poate că, chiar şi aşa, îţi voi fi de vreun ajutor ca să suporţi cu curaj starea ta de acum. Dar dacă nu voi reuşi să fac ceva, faptul că n-am lăsat la o parte nimic din tot ce stă în puterea mea va aduce pe viitor oarecare uşurare sufletului meu. Omul care face tot ce socoteşte că trebuie făcut pentru a pune capăt durerii celor suferinzi, dar nu reuşeşte, nu are mustrări de cuget din pricina nereuşitei; descărcat de povara învinuirilor, este silit să poarte numai povara tristeţii că toate strădaniile sale au fost zadarnice. Dacă s-ar fi întâmplat să fiu unul dintre cei bine plăcuţi înaintea lui Dumnezeu, dintre cei care pot căpăta mari daruri de la Dumnezeu, n-aş înceta de a mă ruga pentru tine, prietene drag. Dar pentru că mulţimea păcatelor mele mi-a nimicit atât îndrăznirea către Dumnezeu, cât şi tăria, voi încerca să-ţi aduc oarecare mângâiere prin cuvintele pe care ţi le scriu. Doctorii au căderea de a îndepărta durerile şi de a pune capăt suferinţei bolnavilor; dar nu sunt oprite de a mângâia şi a încuraja pe bolnavi nici slugile rânduite să-i îngrijească; ba dimpotrivă, ele sunt acelea care dau mult curaj bolnavilor, mai cu seamă când se bucură de încrederea lor. Nu-ţi pot fi doctor; voi încerca însă să fiu o slugă care-ţi spune cuvinte de mângâiere. Dacă o parte din cuvintele mele ar putea stinge cumplita ta durere, mi-am ajuns scopul; dacă însă în sufletul meu nu voi găsi nici un cuvânt în stare să-ţi potolească durerea, atunci, fără îndoială, va primi râvna mea Cel care ne-a poruncit prin Fericitul Pavel să plângem cu cei ce plâng şi să ne smerim cu cei smeriţi .
Mi se pare că pricina tristeţii tale este una singură, anume furia acestui demon rău. Se poate însă vedea că multe sunt relele care se nasc din această rădăcină. Asta n-o spun de la mine, ci din cele auzite de la tine, în desele tale tânguiri, pe vremea când eram împreună, în primul rând, îmi spuneai că nu sufereai deloc de această boală înainte de a intra în monahism, dar după ce te-ai răstignit pentru lume, te-ai îmbolnăvit destul de greu, ca să ţi se tulbure sufletul şi să ajungi neputincios, în al doilea rând, spuneai că mulţi oameni trăiţi în desfătări şi petreceri, care au avut aceeaşi boală ca şi tine, n-au bolit decât putină vreme, s-au făcut sănătoşi, şi au ajuns atât de sănătoşi, că au putut să se căsătorească, să aibă mulţi copii şi să se bucure de toate bucuriile vieţii de aici, fără să li se mai întoarcă boala; tu însă, care ai trăit atât de mult timp în posturi, în privegheri şi în aspră vieţuire, nu găseşti rostul suferinţelor ce te stăpânesc, în al treilea rând, spuneai că bărbatul acela sfânt care, prin rugăciunile lui către Dumnezeu, a putut să vindece pe alţi suferinzi, n-a putut să-ţi ajute cu nimic, iubite prietene, nici el şi nici alţii, cu mai multă putere decât el, aşa că toţi s-au retras la fel de ruşinaţi, în afară de acestea, în al patrulea rând, îmi spuneai că suferi groaznic şi pentru alte pricini, că puterea tristeţii a pus stăpânire atât de mult pe sufletul tău, încât adeseori tristeţea era pe cale să te împingă să te spânzuri, să te arunci în râu sau în prăpastie, în al cincilea rând, spuneai că vezi fericiţi şi mulţumiţi pe cei de aceeaşi vârstă, care au îmbrăţişat monahismul o dată cu tine, iar pe tine, în mijlocul celei mai cumplite furtuni, în cea mai ticăloasă închisoare. Şi-mi spuneai apoi că cei înlănţuiţi cu lanţuri de fier sunt mai puţin trişti decât cei înlănţuiţi cu lanţul tristeţii care te stăpâneşte.
O altă pricină care te tulbura mai cu seamă o atribuiai temerii şi grijii ca tatăl tău să nu afle starea ta, pricinuind deci mari neplăceri sfinţilor bărbaţi care de la început te-au primit în mănăstire; căci, sprijinit de puterea şi bogăţia lui şi biruit de supărare, tatăl tău va îndrăzni orice împotriva monahilor şi nu va scăpa nici unul dintre cei care ar cădea în mâna lui. Mama ta a putut să ascundă de el cele întâmplate şi să-l mintă adeseori când întreba de tine; dacă însă se scurge mai multă vreme, spuneai tu, înşelăciunea mamei tale va fi descoperită, şi atunci tatăl tău se va răzbuna şi pe ea, şi pe monahi. Dar culmea tuturor nenorocirilor este că, spuneai tu, n-ai nici o rază de nădejde în viitor, că nici nu ştii precis dacă te vei vindeca vreodată de această boală, dacă vei scăpa de ea, din pricină că, de multe ori, aveai impresia că te-ai vindecat, dar apoi iarăşi te-a atins suferinţa. Toate aceste pricini sunt îndestulătoare ca să-ţi tulbure sufletul, să ţi-l umple de multe slăbiciuni. Da, sunt de aceeaşi părere, dar nu un suflet ca al tău, ci un suflet slăbănogit, un suflet neînvăţat, un suflet moale. Să încercăm să privim lucrurile puţin mai atent, să deşteptăm în noi gânduri cucernice, şi vom scutura ca pe un praf fin toate aceste pricini de tristeţe. Să nu socoteşti că-ţi făgăduiesc cu uşurătate lucrul acesta pentru că nu sunt cuprins de această durere şi tulburare. Voi grăi, chiar dacă vor părea unora de necrezut cuvintele mele; cred însă că tu, negreşit, nu le vei socoti de necrezut, împreună cu ceilalţi.
Când demonul acela necurat a pus stăpânire pentru prima dată pe sufletul tău şi s-a năpăstuit asupra ta în timp ce erai în rugăciune cu toţi fraţii, s-a întâmplat ca eu să nu fiu de faţă (şi mulţumesc pentru asta Iubitorului-de-oameni Dumnezeu); am aflat însă tot ce s-a petrecut ca şi cum aş fi fost prezent. Prietenul nostru al amândurora, Teofil Efeseanul, a venit la mine şi mi-a povestit totul: strâmbarea mâinilor, încrucişarea ochilor, spumă la gură, strigăte groaznice şi fără înţeles, tremurătura trupului, starea de leşin prelungit, visul pe care l-ai avut în noaptea aceea, îmi spunea Teofil că ţi s-a arătat în vis un porc sălbatic, plin tot de noroi, care sărea necontenit la tine şi se lupta cu tine; apoi, că cel care dormea alături de tine, tulburat de mişcările pe care le făceai din pricina visului, s-a deşteptat şi te-a găsit tot muncit de demon.

2. După ce Teofil mi-a adus la cunoştinţă toate acestea, m-am tulburat tot atât de mult cât te-a tulburat acest demon pe tine, iubite prietene. Târziu de tot mi-am venit în fire; mi se părea că nici una dintre nenorocirile din lume nu mai poate fi socotită nenorocire şi nici una dintre bucuriile din lume, bucurie. Cu toate că şi mai înainte eram convins de deşertăciunea lucrurilor din viaţa aceasta, totuşi în urma acestor fapte m-am convins şi mai mult de deşertăciunea lor şi am simţit pentru tine o dragoste şi mai mare. Aşa se întâmplă de obicei când vin nenorociri peste oameni: nenorocirile întăresc prieteniile şi îndepărtează cu uşurinţă ura. Într-adevăr, nu-i nimeni atât de ticălos şi atât de rău, încât să mai păstreze ură când vede pe duşmanul său căzut în nenorocire. Dacă avem milă şi ne împrietenim cu duşmanii noştri când îi vedem că suferă vreun necaz, gândeşte-te ce-a trebuit să sufăr eu când te-am văzut pe tine, cel mai iubit dintre toţi prietenii mei, pe tine, pe care te iubesc cum îmi iubesc propriul meu suflet, cuprins de o tristeţe şi de o suferinţa atât de groaznice! Să nu crezi cumva că nu împărtăşesc necazul tău, nici să nu pui din pricina asta la îndoială cuvintele mele de mângâiere. Chiar dacă am scăpat, datorită harului lui Dumnezeu, de primejdia de a fi sfâşiat şi doborât de demonul cel rău, totuşi, tocmai pentru aceasta sufăr tot atât de mult ca şi tine tristeţea şi durerea ta; nimeni din cei care ştiu să iubească, aşa cum trebuie să iubească, nu va pune la îndoială cuvintele mele.
Haide, deci, să scuturăm praful acestei tristeţi! Tristeţea aceasta va fi uşoară şi de suportat cu o condiţie: să nu ne lăsăm cu orice preţ în voia ei, ca să fim aruncaţi în prăpastie, dimpotrivă, să ne sârguim, să ne venim în fire şi să ne gândim la cele ce trebuie să facem. Multe din necazurile apărute par mari şi de nesuportat înainte de a fi cercetate bine. Dar, dacă le pui în cumpăna judecăţii, vei vedea că sunt cu mult mai uşoare decât bănuiai, nădăjduiesc ca acest lucru să se întâmple şi acum. Sus inima, deci! Să nu apuci pe drumul greşit şi necugetat al majorităţii oamenilor, care cad zdrobiţi de dureri şi astfel înverşunează pe vrăjmaş şi mai mult împotriva lor.
Dacă aş adresa spusele mele unui necredincios, care socoteşte că lumea se conduce la întâmplare sau care crede că purtarea de grijă a lumii este încredinţată unor demoni răi, osteneala mea ar fi cu mult mai grea; ar trebui mai întâi să scot din mintea lui o astfel de părere greşită, să-l conving să înţeleagă cine poartă cu adevărat grijă de univers şi la urmă să-i adresez cuvintele de mângâiere. Ţie însă, nu, scump prieten; tu, prin harul lui Dumnezeu, ştii din pruncie Sfintele Scripturi; ai moştenit de la părinţi învăţăturile cele adevărate şi mântuitoare; crezi temeinic că Dumnezeu poartă grijă de toţi şi de toate şi mai cu seamă de cei care cred în El. Le voi lăsa deci la o parte pe toate acestea şi voi începe cuvântul meu din alt loc.
Când Dumnezeu a făcut pe îngeri… Dar, mai bine, să pornesc de mai înainte, înainte de existenţa îngerilor şi a celorlalte puteri cereşti, exista Dumnezeu, Care n-are început al existenţei Sale. Fiind desăvârşit din veşnicie şi neavând nevoie de nimic (căci aceasta este însuşirea Dumnezeirii), i-a făcut pe îngeri, pe arhangheli şi pe celelalte fiinţe netrupeşti; nu le-a făcut pentru alt motiv decât datorită bunătăţii Sale. Dacă într-adevăr n-ar fi fost foarte bun, nici n-ar fi creat aceste puteri cereşti, căci nu avea trebuinţă de slujirea lor. După crearea îngerilor, a făcut şi pe om, tot pentru aceeaşi pricină, precum şi lumea întreagă. După ce a umplut lumea cu nenumărate bunătăţi, a pus pe om, această făptură firavă şi neînsemnată, stăpân peste toate lucrurile din lume şi a hotărât să fie pe pământ ceea ce este El în ceruri. Cuvintele: „Să facem pe om după chipul şi după asemănarea noastră” nu înseamnă altceva decât că omul a primit conducerea celor de pe pământ.
După ce Dumnezeu a făcut pe om şi l-a pus într-o cinste atât de mare, i-a dat cel mai frumos loc al pământului, raiu , ca unui împărat – palatul împărătesc. Mai mult încă, voind să-i arate şi în alt chip cât de mult l-a ridicat fată de celelalte animale, le aduce la el pe toate şi-i porunceşte să le pună tuturor nume . Şi nu i-a dat omului nici un animal ca ajutor; Dumnezeu spune şi pricina: „Nu a fost găsit ajutor asemenea lui” . Prin faptul că Dumnezeu nu i-a dat omului ajutor pe cineva dintre celelalte fiinţe, l-a învăţat că este deosebire între firea lui şi firea celorlalte vieţuitoare, că el este mai de preţ în ochii lui Dumnezeu decât toate şi că nici o vieţuitoare, deşi sunt atât de multe, nu este egală cu el. După ce l-a învăţat acestea, a făcut şi femeia; prin aceasta Dumnezeu l-a cinstit din nou pe om şi i-a făcut cunoscut că femeia a fost făcută pentru el, după cum zice şi Pavel: „N-a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia pentru bărbat” . Dar nu l-a slăvit numai cu atâta; dintre toate vieţuitoarele, numai omului i-a dat grai şi raţiune, l-a învrednicit cu cunoaşterea lui Dumnezeu, i-a dat bucuria de a vorbi cu Dumnezeu, atât cât este cu putinţă unui om să se bucure, i-a făgăduit că-i va da nemurirea, l-a umplut de multă înţelepciune, a sădit în el har duhovnicesc, ca şi harul proorociei într-o oarecare măsură. Şi i-a dăruit toate aceste haruri, fără ca omul să fi făcut mai înainte vreo faptă de virtute.
Dar ce a făcut omul după ce a primit bunuri atât de mari şi atât de însemnate?
A socotit pe vrăjmaş, pe diavol, mai vrednic de crezare decât pe Dumnezeu, Care i-a dăruit atâtea daruri; a dispreţuit porunca Creatorului şi a preferat înşelăciunea diavolului care s-a silit să-l nimicească definitiv şi să-l scoată dintr-odată din toate bunătăţile. Omul a preferat înşelăciunea diavolului nu pe temeiul unei fapte bune, mari sau mici, făcute lui, ci numai pe temeiul vorbei. L-a dat, oare, pierzării Dumnezeu pe omul care a arătat nerecunoştinţa chiar de la început, de la primii paşi, ca să spunem aşa? Ar fi trebuit, după toată dreptatea, să-l piardă şi să-l nimicească. A primit nenumărate bunătăţi, dar în schimbul acestora şi-a început viaţa cu neascultarea şi nerecunoştinţa. Dumnezeu însă a continuat să-i facă bine şi mai departe, şi nu mai puţin bine decât îi făcuse mai înainte. Prin aceasta Dumnezeu a arătat că, şi dacă păcătuim de nenumărate ori şi ne întoarcem faţa de la El, totuşi nu încetează să Se îngrijească de mântuirea noastră, numai şi numai ca noi să ne întoarcem la El şi să ne mântu-im. Dacă însă noi stăruim în rău şi nu ne mântuim, înseamnă că noi nu voim, deşi Dumnezeu a făcut tot ce trebuie să facă.
Mulţi cred că alungarea din rai , interzicerea de a mânca din pomul vieţii şi moartea ar fi pedepse şi chinuri date de Dumnezeu omului. Toate acestea însă sunt tot atâtea manifestări ale purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de om, ca şi binefacerile de mai înainte. Par paradoxale spusele mele, dar sunt adevărate. Faptele sunt într-adevăr contrarii, dar scopul lor, şi al celor dinainte de cădere şi al celor de după cădere, este acelaşi şi potrivit dorinţei şi purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de om. Iată ce vreau să spun: faptul că l-a alungat din rai, că l-a pus să locuiască în preajma raiului , că l-a îndepărtat de pomul vieţii, că l-a făcut muritor şi faptul că, mai înainte, Dumnezeu declarase că nici una dintre aceste hotărâri nu-l va atinge dacă va asculta de porunca Sa, nu arată altceva decât că hotărârile lui Dumnezeu, atât înainte de cădere cât şi după cădere, n-au fost date decât în vederea mântuirii şi cinstirii omului. N-am nevoie să vorbesc despre rostul binefacerilor date omului înainte de cădere, căci toţi îl cunosc; trebuie însă să vorbesc despre rostul mântuitor al hotărârilor date de Dumnezeu după ce omul a păcătuit,

3. Cum vom şti însă că şi hotărârile date după cădere au fost spre folosul omului? Dacă ne vom gândi la cele ce-ar fi suferit omul dacă Dumnezeu nu dădea aceste hotărâri.
– Ce ar fi suferit?
– Dacă omul ar fi rămas în cinstea din momentul creaţiei şi după ce diavolul îi făgăduise că va fi asemenea lui Dumnezeu prin călcarea poruncii , ar fi căzut în trei groaznice păcate. Primul, ar fi socotit că Dumnezeu este pizmuitor, înşelător şi mincinos; al doilea, ar fi socotit binefăcător şi prieten pe adevăratul înşelător şi pe tatăl minciunii şi al invidiei; şi, în sfârşit, al treilea, ar fi trăit mai departe numai păcătuind. Scoţându-l atunci din rai, Dumnezeu l-a scăpat de aceste păcate. Tot aşa fac şi doctorii: daca lasă rana aşa cum este, măresc, prin înmulţirea puroiului, gravitatea bolii; dacă însă o taie, împiedică înaintarea infecţiei. Ai putea însă să-mi obiectezi:
– Pentru ce spui asta? Dumnezeu nu S-a oprit numai la atât; în afară de acestea, a mai împovărat omul şi cu sudoarea şi munca; iar acestea alungă tihna atât de râvnită de firea omenească.
– Spune-mi, te rog: Dacă acum, când trebuie să asudăm şi să muncim, nu încetăm să păcătuim, ce n-am fi îndrăznit să facem dacă Dumnezeu ne-ar fi lăsat să trăim în desfătare continuă, fără să muncim deloc? Scriptura spune: „Multă răutate a învăţat lenevirea” . Faptele de fiecare zi şi cele petrecute pe vremea strămoşilor noştri dau dreptate cuvintelor Scripturii. „Şi a şezut poporul spune Scriptura, de a mâncat şi a băut şi s-a sculat să joace” . Şi iarăşi: „Cel iubit s-a îngrăşat, s-a îngroşat s-a lăţit şi a dispreţuit pe Dumnezeu” . De acord cu aceste texte se pronunţă şi Fericitul David, zicând: „Când îi ucidea, atunci Îl căutau şi se întorceau şi mânecau la Dumnezeu” . Iar Ierusalimului, Dumnezeu îi spune prin profetul Ieremia: „Prin toate învaţă-te, Ierusalime, ca să nu se depărteze sufletul Meu de tine” . Că trebuie să se smerească şi să caute mântuirea nu numai cei răi, ci şi cei buni, o spune iarăşi profetul: „Bine este mie, Doamne, că m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările Tale” . Mai târziu, Ieremia strigă acelaşi lucru, chiar dacă nu întrebuinţează aceleaşi cuvinte: „Bine este de bărbatul care va lua jug greu din tinereţea sa; va şedea singur şi va tăcea” . Ieremia se roagă pentru el lui Dumnezeu, zicând: „în ziua cea rea nu mă cruţa, ca să nu mă înstrăinez de Tine” . Iar Fericitul Pavel, deşi a strălucit atât de mult în har şi a depăşit firea omenească, totuşi cerea şi el să aibă parte de folosul acestui bine; pentru aceea şi spune: „Mi s-a dat mie un ghimpe în trup, înger al Satanei ca să mă bată peste obraz, ca să nu mă mândresc. Pentru aceasta am rugat de trei ori pe Domnul şi mi-a spus: îţi este destul harul Meu, căci puterea Mea, în slăbiciune se desăvârşeşte” . Deşi era cu putinţă ca şi fără prigoane, necazuri, oboseli şi sudoare să se săvârşească propovăduirea Evangheliei, totuşi Hristos n-a voit să cruţe pe propovăduitori. De aceea le şi spune: „în lume, necazuri veţi avea” .
Iar celor care voiau să meargă în împărăţia cerurilor le porunceşte să meargă pe calea cea strâmtă, căci pe altă cale nu se poate intra . Prin urmare, necazurile, ispitele şi nenorocirile care vin peste noi ne arată tot atât de mult purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ca şi binefacerile Sale. Dar pentru ce vorbesc de necazurile de aici? Chiar ameninţarea cu focul gheenei ne înfăţişează tot atât de bine iubirea Lui de oameni, ca şi făgăduinţa împărăţiei cerurilor. Dacă nu ne-ar ameninţa cu iadul, n-am dobândi atât de iute bunătăţile cereşti. Dacă frica de pedepse n-ar împinge pe cei mai trândavi, făgăduinţa bunătăţilor ar fi neîndestulătoare spre a îndemna la virtute. Din pricina aceasta a scos Dumnezeu pe Adam din rai; dacă după călcarea poruncii, cinstea dată lui ar fi rămas nezdruncinată şi sigură, atunci tocmai cinstea ce i se dăduse l-ar fi făcut încă şi mai rău.
Dar pentru ce vorbesc despre Adam? Ce n-ar fi făcut Cain dacă ar fi fost în rai, dacă s-ar fi desfătat de atâtea bucurii, o dată ce, lipsit de toate acestea, având pedeapsa primită de tatăl lui înaintea ochilor, nu s-a înţelepţit, ci a căzut în cel mai mare păcat, fiind el cel dintâi care a descoperit uciderea, fiind el cel dintâi care a săvârşit omorul, păcatul cel mai groaznic din toate? N-a ajuns la această crimă treptat şi cu scurgerea vremii, ci, deodată şi pe neaşteptate, a sărit îndată în vârful păcatelor, a viclenit şi a omorât pe fratele său, pe cel care se născuse din aceleaşi dureri ale naşterii ca şi el, pe cel care nu-l nedreptăţise cu nimic, în afară doar dacă socotea nedreptate faptul că îl cinstea pe Dumnezeu. Cunoaşte şi de aici iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Când Cain L-a ocărât pe Dumnezeu aducându-I ca jertfă ce avea mai prost. Dumnezeu nu Se mânie, ci îl sfătuieşte prin cuvânt şi-l mângâie în durerea sa; când însă l-a omorât pe fratele său, da, atunci porneşte împotriva lui şi-l pedepseşte. Şi totuşi, faptele lui Cain de dinainte de omor erau vrednice de aceeaşi pedeapsă, dar, mai bine spus, de una şi mai cumplită. Dacă între oameni pare lucru grav şi o ocară când un servitor păstrează pentru el ce este mai bun şi aduce stăpânului ce este mai prost, cu cât mai mult va fi o ocară adusă lui Dumnezeu dacă-I aducem ca jertfă ce avem mai prost? Cain însă nu a săvârşit numai acest păcat, ci şi altul tot atât de mare, anume s-a supărat din pricină că Dumnezeu l-a cinstit pe fratele său.
Dacă s-ar fi căit de păcatul lui, ar fi fost primit cu bucurie datorită acestei prea frumoase schimbări. Dar căderea lui Cain nu a venit de pe urma pocăinţei, ci a invidiei şi a urii, aşa după cum o dovedeşte sfârşitul tuturor acestor întâmplări. Cain s-a supărat pe Dumnezeu pentru că nu l-a cinstit ca şi pe fratele său, deşi ocărâse pe Dumnezeu, şi pentru că Dumnezeu a preferat pe cel bun în locul celui rău. Cu toate că numai acest păcat, mânia împotriva lui Dumnezeu, merita o cumplită pedeapsă, Dumnezeu Se poartă cu vinovatul cu mult mai bine decât merita şi încearcă să-i liniştească sufletul lui tulburat de mânie. Pentru că mânia îl dusese pe Cain la tristeţe, Dumnezeu îi spune: „Linişteşte-te”! . A spus aceste cuvinte, cu toate că ştia până unde va împinge Cain răutatea sa.
Dumnezeu vrea să taie din rădăcini orice obiecţie ce I s-ar fi adus din partea celor nerecunoscători, într-adevăr, dacă l-ar fi pedepsit chiar de la început, mulţi ar fi făcut fel de fel de obiecţii şi ar fi spus: „Nu era oare cu putinţă să-l îndemne, să-l sfătuiască, să-l înfricoşeze mai întâi şi numai după ce vedea că stăruia în purtarea sa să-l pedepsească? Aşa însă, l-a pedepsit dintr-o dată cu prea multă cruzime şi neomenie”.
Pentru a preîntâmpina aceste obiecţii, Dumnezeu rabdă îndelung insultele ce I s-au adus, întâi, pentru a închide gura acestora, al doilea, pentru a arăta că şi pe Adam, tatăl lui Cain, l-a mustrat tot cu bunătate, şi, în sfârşit, pentru a îndemna la pocăinţă pe urmaşi, având înaintea lor pildă marea bunătate a lui Dumnezeu. Cain este pedepsit numai după ce şi-a adunat luişi mânia lui Dumnezeu în urma învârtoşării inimii lui şi a lipsei de căinţă. Dacă ar fi rămas nepedepsit şi după săvârşirea omorului, ar fi făcut păcate şi mai mari.
Nu poţi spune că a păcătuit Cain din neştiinţă, atunci când a adus ca jertfă lui Dumnezeu ce a avut mai prost. Se poate spune, oare, că nu ştia fratele mai mare ce ştia fratele mai mic? Dar dacă vrei, admit că primul păcat al lui Cain ar fi fost săvârşit din neştiinţă. Dar după ce a auzit din gura lui Dumnezeu: „Linişteşte-te!”, după ce a fost iertat, mai poţi spune că din neştiinţă a săvârşit omorul, din neştiinţă a pângărit pământul, din neştiinţă a călcat în picioare legile firii? Vezi deci că nici păcatul cel dintâi nu l-a săvârşit din neştiinţă, ci din răutate, din viclenie, din cea mai grozavă ticăloşie.
Ce pedeapsă i-a dat pentru aceste păcate? „Vei geme şi vei tremura pe pământ” , a spus Dumnezeu.
Se pare că este amară această pedeapsă. Nu va mai părea însă amară dacă ne gândim la păcatul lui Cain şi dacă cercetăm bine pedeapsa. Când a adus daruri proaste ca jertfă, s-a supărat că el, care a jignit, n-a fost cinstit de Dumnezeu, Cel ce fusese jignit; când a fost sfătuit să nu se supere şi să fie liniştit, a dispreţuit sfatul lui Dumnezeu; în sfârşit, a fost primul om care a săvârşit omorul, dar, mai bine spus, a săvârşit o ticăloşie cu mult mai blestemată decât uciderea, a îndurerat pe părinţii lui, a minţit pe Dumnezeu. „Sunt eu păzitorul fratelui meu?” , a spus Cain. Şi pentru toate aceste păcate este pedepsit numai să se teamă şi să tremure.
Mai mult încă, aş putea spune că bunătatea lui Dumnezeu reiese nu numai de acolo că a dat o pedeapsă mai blândă decât păcatul săvârşit, ci şi de acolo că pedeapsa aduce cu sine şi un mare câştig. Care? Câştigul este că prin pedeapsa dată lui Cain întelepţeşte pe toţi oamenii de mai târziu şi-i face mai buni. Acesta a fost scopul pentru care Dumnezeu nu l-a omorât pe Cain. Nu este acelaşi lucru a auzi că un oarecare Cain a murit pentru că l-a ucis pe fratele său şi a vedea pe ucigaş pedepsit sub ochii tăi, în primul caz, spusele n-ar fi fost crezute tocmai din pricină că ticăloşia lui Cain ar fi părut prea mare în ochii tuturor; în al doilea caz însă, fapta sa este cunoscută şi crezută şi de contemporanii săi, şi de urmaşi, tocmai pentru că îl vedeau pe el gemând şi tremurând pe pământ, pentru că trăia printre oameni, pentru că avea mulţi martori ai pedepsei date lui, într-o perioadă de timp destul de lungă.
Dar aş putea fi întrebat:
– Dar ce folos a avut Cain de pe urma micşorării pedepsei?
– Foarte mare folos. Dumnezeu S-a îngrijit de mântuirea lui când căuta, atât cât se putea, să împiedice furia lui Cain prin cuvinte de sfătuire. Dar dacă vei cerceta şi pedeapsa dată lui după ce săvârşise omorul, vei vedea că şi ea conţine mult folos. Dacă Dumnezeu l-ar fi omorât îndată pe Cain, nu i-ar fi dat timp să se căiască şi să se îndrepte; dar prin faptul că a trăit cu frică şi cu cutremur, putea câştiga mult de pe urma vieţuirii lui mai departe, numai dacă nu era cu totul nesimţitor şi mai mult fiară decât om. În afară de aceasta, prin pedeapsa dată i s-a micşorat şi pedeapsa din lumea cealaltă.
Într-adevăr, nenorocirile sau pedepsele aduse peste noi de Dumnezeu în viaţa aceasta taie o mare parte din chinurile de dincolo, în privinţa aceasta găseşti multe mărturii în dumnezeieştile Scripturi. Vorbind cu ucenicii Săi, Hristos le-a spus pilda bogatului nemilostiv şi săracului Lazăr; fiind rugat Avraam de bogat să-i îngăduie lui Lazăr să-i stropească puţin cu vârful degetului limba lui aprinsă, Avraam i-a răspuns: „Fiule, adu-ţi aminte că ai luat cele bune în viaţa ta, iar Lazăr, pe cele rele; acum însă el aici se mângâie, iar tu te chinuieşti” . Iar Pavel (şi când spun Pavel, spun tot poruncile lui Hristos, căci Hristos mişca sufletul acela fericit), scriind corintenilor despre cel care făcuse desfrânare, porunceşte să fie dat Satanei spre pieirea trupului, ca să i se mântuie sufletul în ziua Domnului nostru Iisus Hristos . Iarăşi, când vorbeşte către cei care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Sfintele Taine, spune: „Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit. Căci dacă ne-am judeca pe noi, n-am mai fi judecaţi de Domnul; dar fiind judecaţi de Domnul, suntem pedepsiţi ca să nu fim osândiţi împreună cu lumea” .
Vezi ce nespusă este iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi ce nemărginită este bogăţia bunătăţii Lui? Vezi că Dumnezeu face totul şi nu lasă nimic la o parte, ca atunci când păcătuim să ajungem să suferim o pedeapsă mai blândă decât aceea pe care o merităm, sau chiar să scăpăm cu totul de ea?

4. Ar putea însă să mă întrebe cineva:
– Pentru care motiv Dumnezeu n-a nimicit dintru început pe înşelător, pe diavol?
– Tot pentru că Dumnezeu ne poartă foarte mult de grijă. Dacă spurcatul diavol ar fi biruit pe om prin forţă, întrebarea ar fi avut vreun rost? Dar dacă Dumnezeu i-a luat diavolului puterea de a forţa pe oameni şi acesta are numai puterea de a-i îndupleca prin ispită (şi stă în puterea noastră de a fi înduplecaţi sau nu), pentru care motiv îndepărtezi din faţa omului prilejul de a fi slăvit de Dumnezeu, pentru ce-i tai prilejul de a fi încununat? în afară de asta, chiar în cazul când Dumnezeu ar fi ştiut că diavolul este de nebiruit, că are să supună pe toţi prin puterea lui, chiar dacă l-ar fi lăsat liber, totuşi nici în acest caz nu este cu cale să fii nedumerit; chiar şi atunci, de noi depindea ca să ne stăpânească şi să biruie pe cei care se supun lui de bunăvoie, şi nu prin forţă.
Totuşi, nici această explicaţie n-ar mulţumi pe cei care vor să se certe cu Dumnezeu. Ştim că mulţi oameni au biruit puterea diavolului şi mulţi îl vor birui de acum înainte. Pentru ce deci ţii cu orice preţ să lipseşti de o cinste atât de mare pe cei care vor să fie slăviţi de Dumnezeu, pe cei care vor să dobândească o victorie atât de strălucitoare? Dumnezeu a avut un scop când n-a nimicit pe diavol: a îngăduit acelora care mai înainte fuseseră doborâţi de el, să-l doboare pe diavol. Iar hotărârea aceasta a lui Dumnezeu este pentru diavol mai mult decât o pedeapsă, şi este destul de puternică să-i aducă cea mai cumplită osândă.
Mi s-ar mai putea pune o întrebare:
– Toţi oamenii îl vor birui pe diavol?
– Dar ce legătură are această întrebare cu cele spuse mai sus? Este cu mult mai drept ca cei curajoşi să aibă prilejuri de a-şi arăta voinţa şi râvna lor, iar cei lipsiţi de voinţă şi râvnă să fie pedepsiţi pentru trândăvia lor, decât să fie sacrificaţi cei dintâi din pricina celor din urmă. În cazul de acum, dacă leneşul este biruit, apoi înfrângerea sa nu se datorează vrăjmaşului său, diavolul, ci propriei sale trândăvii. Dovadă, mulţimea celor care au biruit pe diavol, în cazul în care Dumnezeu ar fi nimicit pe diavol, oamenii curajoşi ar fi fost sacrificaţi de dragul celor leneşi şi n-ar mai fi avut cum să se folosească de curajul lor. Această din urmă situaţie este asemănătoare cu aceea a unui antrenor de atletism care instruieşte doi atleţi, dintre care unul, gata să lupte cu rivalul său, dă dovadă de multă răbdare şi stăruinţă şi este în stare să-şi încununeze fruntea cu laurii biruinţei, celălalt însă preferă trândăvia şi traiul bun în locul exerciţiului; prin trândăvia sa l-a scos din luptă şi pe rivalul său, iar antrenorul este silit să nu-i mai pună să lupte. Astfel, atletul cel vrednic a fost sacrificat din pricina celui leneş; celălalt n-a ajuns rău din pricina celui vrednic, ci din pricina propriei sale răutăţi.
S-ar părea că întrebarea pusă mai înainte se referă numai la diavol, dar ea, potrivit şirului de idei la care poate da naştere, poate ajunge până la a învinui şi a defăima pronia dumnezeiască şi la a ataca întreaga creaţie a lui Dumnezeu. Va ajunge să învinuiască pe Dumnezeu pentru că a creat gura şi ochii, deoarece prin ochi oamenii poftesc ce nu trebuie şi cad în desfrâu, iar prin gură exprimă cele mai pierzătoare de suflet învăţături!
Dar aş întreba şi eu:
– Ar fi trebuit oare din pricina aceasta ca oamenii să fie fără limbă şi fără ochi? ne vom tăia oare picioarele şi mâinile pentru că unele sunt pătate de sânge, iar altele aleargă spre păcat?
Şi nici urechile nu vor putea să scape de nenorocirea adusă asupra lor de întrebarea aceasta; urechile primesc cuvinte fără rost şi trimit sufletului învăţături stricătoare de suflet; ar trebui, deci, să ne tăiem şi urechile. Dacă aşa stau lucrurile, atunci aceeaşi soartă ar trebui să o aibă şi mâncărurile, băuturile, cerul, pământul, marea, soarele, lumina, luna, corul stelelor şi toate felurile de animale. La ce vor mai folosi toate acestea dacă mi-l ciopârţeşti atât de fără milă pe om, pentru care au şi fost create? Îţi dai seama deci la ce batjocură şi absurditate te sileşte această întrebare să ajungi?
Diavolul îşi face luişi rău, şi nu nouă. Noi, dacă am voi, vom putea culege multe roade bune chiar prin el, împotriva dorinţei şi voinţei lui. Acesta-i lucru minunat în ochii noştri şi prin aceasta se vădeşte şi mai mult nespusa iubire de oameni a lui Dumnezeu, îl ustură pe diavol desăvârşirea în virtute a oamenilor şi-l îndurerează cu totul, dar când vede că ajungem mai buni chiar cu ajutorul lui, atunci nenorocirea ce cade pe capul lui n-o mai poate suporta.
– Dar în ce chip ne dă ajutor diavolul să ajungem mai buni?
– Temându-ne de cruzimea lui, de necontenitele sale viclenii şi de repetatele sale uneltiri, ne face să nu dormim mult, să priveghem, să ne aducem aminte mereu de Domnul. Cele ce spun nu sunt spusele mele, ci ale Fericitului Pavel. Ascultă-l că deşteaptă pe credincioşii adormiţi, aproape cu aceleaşi cuvinte. Scriind efesenilor, grăieşte aşa: „Nu avem de luptat împotriva sângelui şi a trupului, ci împotriva domniilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului veacului acestuia, împotriva duhurilor răutăţii din văzduhuri” . Pavel spunea aceste cuvinte efesenilor nu pentru a-i descuraja, ci cu gândul de a-i ridica. Iar Petru spune: „fiţi treji, privegheaţi, căci potrivnicul vostru, diavolul, umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită; staţi-i împotrivă, tari în credinţă” . Spunea aceste cuvinte voind să-i facă mai tari şi să-i convingă să trăiască în apropierea lui Dumnezeu cât mai mult.
Cel care vede pe duşman gata de atac aleargă repede şi se alătură celui care poate să-l ajute. Tot aşa fac şi copiii: când văd ceva de care se tem, îşi găsesc scăparea la sânul mamei; se agaţă de hainele ei, se ţin cu tărie de ele şi nu se desprind oricât ar căuta cineva să-i smulgă; când însă nu-i sperie nimic, chiar dacă mama lor i-ar chema şi i-ar striga, nu-i dau nici o atenţie, nu ţin seamă de ea că-i cheamă, îi întorc spatele, deşi mama întrebuinţează multe şiretlicuri spre a-i atrage la sânul ei; nu se uită că masa e întinsă şi-i aşteaptă. Din pricina aceasta multe mame, pentru că nu pot să-şi aducă lângă ele copiii, fac momâi şi sperietori ca să-i înţelepţească să se întoarcă şi să-i convingă să alerge din nou lângă ele. Lucrul acesta se petrece nu numai cu copiii, ci şi cu noi. Atunci ne înţelepţim, atunci ne venim în fire, atunci alergăm cu mai multă grabă la Dumnezeu, când diavolul ne înfricoşează şi ne face să ne cutremurăm de frică.
Dacă diavolul ar fi pierit şi ar fi dispărut de la început, mulţi oameni poate că ar fi socotit basme toate relele săvârşite de el înainte ca Dumnezeu să-l fi nimicit, anume că a înşelat pe om, că l-a scos din bunătăţile cele multe; dimpotrivă, s-ar fi spus că Dumnezeu a făcut asta, a pierdut pe diavol, mânat de invidie şi de răutate. Nu sunt şi acum oameni care îndrăznesc să susţină asta, deşi au îndestulătoare dovezi că diavolul nu urmăreşte altceva decât să înşele? Ce n-ar îndrăzni însă oamenii să spună, ce n-ar îndrăzni să rostească dacă ar fi fost nimicit diavolul, dacă deci n-ar cunoaşte pe propria lor piele răutatea lui? În general vorbind, dacă am cerceta cu de-amănuntul faptele, am vedea că nu toate faptele noastre rele se datorează ispitei diavolului; unele rele se săvârşesc sub înrâurirea lui, altele se săvârşesc din cauza trândăviei şi dispreţului ce ni-l arătăm nouă înşine.
Dar de unde ştim, spre a ne întoarce la cele spuse la început, de unde ştim că diavolul s-a apropiat de Cain, că l-a sfătuit să săvârşească omorul? Despre Eva, mama lui, ştim din Scriptură că a vorbit cu ea şi că prin vorbire faţă către faţă a înşelat-o ; despre Cain însă nu se spune aşa ceva în Scriptură, în afară de cazul că ai accepta că diavolul a strecurat în sufletul său gândurile cele rele. Şi s-a putut întâmpla aşa din pricină că l-a primit pe diavol în sufletul său, că s-a lăsat convins de el şi că i-a îngăduit să înceapă asaltul împotriva lui. Cu toate acestea, Dumnezeu nu l-a părăsit pe Cain, ci a stăruit să-l înveţe şi să-l sfătuiască prin cuvintele şi faptele prin care în aparenţă îl pedepsea.
Dar pentru ce vorbesc de pedepsirea lui Cain, a unui singur om, când ne poate arăta purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi potopul, în care au pierit aproape toţi oamenii de pe pământ?
Mai întâi, Dumnezeu n-a adus peste lume nenorocirile acelea deodată şi pe neaşteptate, ci a vorbit despre ele mai dinainte; nu cu puţină vreme înainte, ci, cu o sută douăzeci de ani. Apoi, pentru ca să nu uite oamenii cuvintele Sale, din pricină că le spusese cu atâta vreme mai înainte, şi să se trândăvească, a poruncit să se facă acea corabie în faţa ochilor lor; iar facerea corăbiei le striga, mai puternic decât glasul, ameninţarea lui Dumnezeu. Pedeapsa lui Cain fusese uitată de lume; corabia însă le stătea mereu înaintea ochilor şi le aducea aminte necontenit de ameninţarea lui Dumnezeu. Dar nici aşa oamenii nu s-au înţelepţit, ci chemeau şi atrăgeau asupra lor nenorocirea.
Dumnezeu n-a voit să ameninţe pe oameni cu potopul şi nici să-l aducă asupra lor, după cum n-a voit să ne arunce în gheenă; noi suntem de vină dacă a venit potopul şi dacă există iad. Bărbatul cel înţelept, dându-şi seama de acest lucru, spunea: „Dumnezeu n-a făcut moartea, nici nu se bucură de pieirea celor vii” . Şi însuşi Dumnezeu spune la fel prin profetul Iezechiel: „Nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu” . Dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu, noi suntem aceia care atragem asupra noastră pieirea şi moartea, nu Dumnezeu, Care nu vrea ca noi să pierim şi Care ne arată cum să fugim din calea diavolului.
Dar numai atât am de spus despre potop? Nu avem nici un câştig sufletesc de pe urma acestei întâmplări?
Nici nu este cu putinţă să spun cât este de mare câştigul sufletesc şi pentru cei care au murit atunci, şi pentru urmaşii lor. Cei morţi atunci au fost împiedicaţi de a păcătui mai mult, iar urmaşii lor au câştigat mai mult decât ei, căci o dată cu păcătoşii de dinainte de potop a dipărut, ca să spun aşa, atât aluatul, cât şi frământătura păcatelor. Dacă oamenii, fără să fie învăţaţi prin exemplul altora, pot descoperi cu uşurinţă căile păcatului, ce păcate n-ar fi săvârşit dacă aveau atâţia învăţători care să-i îndemne spre săvârşirea păcatului? Ca să nu se întâmple asta, şi pentru ca oamenii de după potop să nu aibă atât de mulţi dascăli ai păcatului, i-a pierdut cu totul pe toţi.

5. Dar care este motivul binecuvântat, sau mai bine spus nebunesc, al celor care nu vor să săvârşească binele, şi pun fel de fel de întrebări cu intenţia de a arunca vina pe Dumnezeu pentru toate păcatele lor?
Ei ridică obiecţia următoare:
– Dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit, diavolul nu s-ar fi apropiat de om şi nici nu l-ar fi înşelat la început pe Adam.
– Da, dar în cazul acesta Adam n-ar mai fi putut să-şi dea seama de fericirea avută, nici n-ar mai fi putut să fie coborât din mândria nebunească ce-l stăpânea. Ce n-ar fi îndrăznit să facă Adam dacă n-ar fi fost înţelepţit prin pedeapsă, el, care-şi făcuse despre dânsul o idee atât de mare, încât se aştepta să ajungă dumnezeu? Dar să presupunem că diavolul nu l-ar fi sfătuit şi că n-ar fi vorbit deloc cu Eva despre pomul cunoştinţei binelui şi răului. Te întreb: n-ar fi păcătuit dacă nu se întâmpla nimic din acestea? Nu se poate spune. Cel care a fost convins aşa de uşor de femeie, ar fi căzut prin el însuşi iute în păcat, chiar dacă n-ar fi fost la mijloc diavolul. Iar căderea aceasta ar fi făcut ca pedeapsa să-i fie şi mai mare. De altfel, întreaga cădere nu se datorează numai diavolului; femeia a căzut în păcat şi pentru că era stăpânită de dorinţa de a gusta din pom. Scriptura o arată prin cuvintele: „Şi a văzut femeia că este bun pomul la mâncare şi plăcut ochilor la vedere şi frumos de a-l cunoaşte; şi luând rodul lui, a mâncat” , Nu spun acest lucru cu gândul de a scăpa pe diavol de învinuirile ce i se aduc, că a uneltit împotriva primilor oameni, ci cu gândul de a arăta că strămoşii noştri dacă n-ar fi dorit ei înşişi să cadă, nimeni, nici diavolul, nu i-ar fi putut face să cadă. Cel care primeşte cu atâta uşurinţă ispita altuia este el însuşi, chiar înainte de ispită, un trândav şi un molâu. Diavolul nici n-ar fi avut atâta putere, nu l-ar fi biruit dacă vorbea într-adevăr cu un suflet treaz şi veghetor.
Dar sunt unii oameni care, atunci când iau în discuţie acest loc din Scriptură, lasă la o parte pe diavol şi se ocupă numai de porunca dată omului de Dumnezeu; lasă la o parte şi pe omul care a călcat porunca, şi acuză pe Dumnezeu, zicând:
– Pentru ce Dumnezeu le-a mai dat această poruncă o dată ce ştia că strămoşii noştri vor păcătui?
– Şi acestea sunt tot cuvinte diavoleşti şi născociri de gânduri necuvioase. Că Dumnezeu a avut mai mare purtare de grijă de oameni dacă a dat această poruncă decât dacă nu o dădea, se va vedea lămurit din cele ce voi spune. Să presupunem că Adam n-ar fi avut o voinţă atât de slabă, aşa cum faptele au dovedit-o; să presupunem că n-ar fi primit nici o poruncă şi ar fî rămas să trăiască desfătându-se în rai. Spune-mi, te rog, moliciunea şi trândăvia de pe urma bunului trai l-ar fi dus la mai rău sau la mai bine? Îşi poate da seama orişicine că ar fi căzut în cele mai mari păcate, deoarece nu lua seama la el însuşi. O dată ce încă nici nu era sigur că va ajunge nemuritor, ba, dimpotrivă, ştia bine că această nădejde îi era încă îndepărtată, şi totuşi s-a înălţat la o aşa de mare mândrie şi nebunie, încât să nădăjduiască acest lucru, că va ajunge dumnezeu, deşi această nădejde îi era întemeiată nu pe altceva decât pe spusele diavolului care-i făgăduia îndumnezeirea, spune-mi, te rog, la ce nebunie n-ar fi ajuns dacă era sigur că este nemuritor? Ce păcate n-ar fi săvârşit? Ar mai fi ascultat oare vreodată de Dumnezeu? Aducând această acuzaţie lui Dumnezeu, faci acelaşi lucru ca şi când ai ţine de rău pe cel care opreşte curvia, pentru că cei cărora le este adresată porunca au de gând să curvească. Nu sunt aceste cuvinte culmea nebuniei? Să presupunem că omul n-ar fi primit această poruncă de la Dumnezeu şi că diavolul s-ar fi apropiat de el şi l-ar fi sfătuit să se revolte împotriva lui Dumnezeu; şi în acest caz diavolul l-ar fi convins foarte uşor pe om să o facă. Dacă, şi după ce a primit porunca lui Dumnezeu, a dispreţuit pe Dumnezeu, Care i-a dat-o, atunci, dacă n-ar fi primit nici o poruncă de la El, iute ar fi uitat că mai are un stăpân. Pentru aceasta, prin porunca dată, Dumnezeu a luat-o înainte şi l-a învăţat că are un stăpân şi că trebuie să asculte întru totul de El. Dar mi s-ar putea obiecta:
– Dar a ieşit vreun folos de aici?
– Dacă n-a ieşit nici un folos, vina n-o poartă Dumnezeu, Care l-a învăţat că are un stăpân, ci omul, care n-a primit această minunată învăţătură.
Darea poruncii însă n-a fost fără de folos nici după călcarea poruncii. Faptul că s-a ascuns, că şi-a mărturisit păcatul, că bărbatul a căutat să arunce vina celor petrecute pe femeie, iar aceasta, pe şarpe, este o dovadă că ei s-au temut, că au tremurat, că au cunoscut autoritatea lui Dumnezeu. Oricine îşi poate da seama cât de mare folos sufletesc au avut când au trecut de la nădejdea satanică de a ajunge dumnezei la o frică atât de mare. Cel care şi-a închipuit că va ajunge asemenea cu Dumnezeu s-a smerit şi s-a micşorat atât de mult, încât tremura de frica pedepsei şi a chinului, şi şi-a mărturisit păcatul. Nu este un lucru mic că atunci când a păcătuit n-a avut nici o mustrare de cuget, iar după săvârşirea păcatului şi-a văzut şi şi-a recunoscut iute păcatul; ci, dimpotrivă, este lucru şi cale şi început spre îndreptare şi schimbare în mai bine.
Aşadar, nu este cu putinţă să cunoaştem sau să înfăţişăm toată bunătatea Domnului faţă de noi. Din cele ce ştiu, voi spune ce este mai însemnat.
După o atât de mare neascultare, după atât de mari păcate, atunci când tirania păcatului a cuprins toată lumea, când lumea trebuia deci să fie pedepsită în chipul cel mai greu, să piară desăvârşit şi să nu se mai audă de neamul omenesc, atunci a arătat Dumnezeu faţă de noi cea mai mare binefacere, jertfind pe Unul-Născut pentru duşmanii Lui, pentru cei ce-L urau şi-L duşmăneau; iar prin jertfa Unuia-Născut ne-a împăcat cu El şi a făgăduit că ne va da împărăţia cerurilor, viaţa veşnică şi nenumărate bunătăţi, pe care nici ochiul nu le-a văzut, nici urechea nu le-a auzit, nici la inima omului nu s-au suit . Ce poate egala această purtare de grijă, această iubire de oameni şi această bunătate a lui Dumnezeu? Pentru aceasta El însuşi spune: „Cât este de departe cerul de pământ, atât sunt de departe căile Mele de căile voastre” . Iar prea blândul David, vorbind despre iubirea Lui de oameni, spune: „După înălţimea cerului de la pământ a întărit Domnul mila Sa spre cei ce se tem de Dânsul; pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre; in ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El” . Aceasta nu înseamnă că la atât se mărgineşte iubirea de oameni a lui Dumnezeu; David a întrebuinţat această pildă pentru că noi nu cunoaştem un alt exemplu de dragoste mai mare decât dragostea tatălui faţă de fiu.
Isaia, la rândul său, ne dă o pildă şi mai potrivită; el ia ca exemplu al dragostei lui Dumnezeu dragostea de mamă, mai puternică decât dragostea tatălui pentru copii: „Va uita o femeie pe pruncul ei? /Nu-i va fi milă de fiii pântecelui ei? Chiar dacă femeia îşi va uita copiii ei, Eu nu te voi uita, zice Domnul” . Prin aceste cuvinte Profetul arată că mila lui Dumnezeu faţă de oameni este mai mare chiar decât dragostea unei mame faţă de propriii ei copii. Aceste lucruri le spuneau profeţii; iar Hristos însuşi, vorbind cu iudeii, le spunea: „Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune fiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel ceresc va da cele bune celor care cer de la El?” . Prin aceste cuvinte Hristos n-a vrut să arate altceva decât că, pe cât este de mare deosebirea dintre buni şi răi, pe atât este de mare şi deosebirea dintre purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi purtarea de grijă a părinţilor.
Nu te opri însă numai la atât, ci mergi cu mintea chiar mai departe. Despre dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni s-au mai spus şi aceste cuvinte, al căror înţeles îl pricepem atât cât putem: Cine are cunoştinţa nemărginită şi bunătatea nemărginită, negreşit va avea nemărginită şi iubirea de oameni. Chiar dacă nu descoperim această iubire de oameni în fiecare din întâmplările ce se petrec în lume, apoi chiar această neştiinţă a noastră este tot un semn, tot o dovadă a dragostei Sale nemărginite de lume. Dumnezeu face în fiecare zi multe şi mari lucruri pentru mântuirea noastră; iar acestea sunt cunoscute numai de El. Dumnezeu face bine neamului nostru omenesc numai în virtutea bunătăţii Sale, iar din cauză că nu are nevoie să fie slăvit de noi, nici să-L răsplătim în vreun chip oarecare, de aceea face ca cele mai multe binefaceri ale Sale să ne rămână ascunse nouă; iar dacă uneori ni le descoperă, apoi o face tot din cauza noastră, pentru ca prin recunoştinţa ce I-o arătăm să atragem asupra noastră şi mai mult ajutor. Să nu-I mulţumim deci lui Dumnezeu numai pentru binefacerile pe care le ştim, ci şi pentru cele pe care nu le ştim. Dumnezeu ne face bine nu numai când voim, ci ne face bine chiar când nu voim. Pavel, cunoscând acest lucru, ne sfătuieşte să-I mulţumim lui Dumnezeu pururea şi pentru toate .
Dumnezeu nu poartă de grijă numai de toţi îndeobşte, ci Se îngrijeşte îndeosebi şi de fiecare dintre noi. El însuşi o spune: „Nu este vrere înaintea Tatălui Meu Celui din ceruri ca să piardă pe vreunul din aceştia mici” . Aceste cuvinte au fost spuse celor care credeau în El. Dar Dumnezeu vrea ca şi cei care nu cred în El să se mântuiască, vrea ca toţi să se întoarcă la El şi să creadă în El, după cum spune şi Pavel: „Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să vină la cunoştinţa adevărului” . Iar Hristos spunea iudeilor: „N-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă” ; şi iarăşi, prin profetul Osea: „Milă voiesc, şi nu jertfă” . Mai mult încă, Dumnezeu nu părăseşte pe oameni nici atunci când nu voiesc să se facă mai buni şi să cunoască adevărul, cu toate că oamenii se bucură de o atât de mare purtare de grijă. Pentru că de bunăvoia lor s-au lipsit de vieţuirea cerească din rai, Dumnezeu le dă aici, pe pământ, în această viaţă, toate bunătăţile: face să răsară soarele Său şi peste cei răi, şi peste cei buni, plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi şi dă oamenilor toate cele de trebuinţă pentru menţinerea vieţii acesteia. Dacă Dumnezeu poartă atât de mult grijă de duşmanii Săi, cum se poate spune că va trece cu vederea vreodată pe cei ce cred în El şi pe cei care-L slujesc după putere? Nu-i cu putinţă aceasta, nu-i cu putinţă, ci Se îngrijeşte de ei mai mult decât de tot ce există. Hristos o spune: „Şi toţi perii capului vostru sunt număraţi” .

6. Prin urmare, dragă prietene, când te gândeşti că ai aruncat din mâini, pentru Hristos, tată, casă, prieteni, rude, bogăţie nespus de mare şi multă slavă; apoi, când vezi că suferi acum o durere şi un necaz atât de cumplite, nu te lăsa abătut de gânduri negre. Din gândurile din care se naşte nedumerirea, din acelea va veni şi dezlegarea nedumeririi.
– Cum?
– „Este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă” ; Dumnezeu a făgăduit viaţa veşnică tuturor celor care părăsesc pe părinţi, pe rude, pe prieteni, casa şi bogăţia. Tu ai părăsit toate şi le-ai dispreţuit. Ce te împiedică, deci, să ai încredere în făgăduinţa lui Dumnezeu? Încercarea ce a venit peste tine? Dar ce legătură are ea cu făgăduinţa? Dumnezeu nu ne-a făgăduit viaţa veşnică pe pământ. Chiar dacă ar fi să se împlinească aici pe pământ făgăduinţa, nici atunci n-ar fi trebuit să te întristezi. Bărbatul cucernic şi credincios trebuie să fie atât de sigur de făgăduinţele lui Dumnezeu, încât, chiar dacă întâmplările din viaţă par împotriva făgăduinţelor, el să nu se tulbure, nici să deznădăjduiască în privinţa înfăptuirii lor. Să-ţi dau un exemplu.
Ce făgăduinţă a primit credinciosul Avraam, şi ce-a fost silit să facă? A primit făgăduinţa că va umple pământul cu urmaşii fiului său Isaac. Dar a primit şi o poruncă: a fost silit să-l jertfească pe Isaac, pe acela din care trebuia să se umple tot pământul. Ce-a făcut Avraam? L-a tulburat, oare, pe dreptul Avraam porunca lui Dumnezeu? Deloc! Dimpotrivă, cu toate că era atâta nepotriveală şi luptă între poruncă şi făgăduinţă, nu s-a tulburat, nu l-au cuprins ameţeli şi nici n-a spus: „Una mi-a făgăduit Dumnezeu, şi alta mă sileşte să fac; mi-a făgăduit mulţime de urmaşi din acest copil, iar acum îmi porunceşte să-l jertfesc, să-l omor. Cum se va împlini făgăduinţa o dată ce tai rădăcina? M-a înşelat şi şi-a bătut joc de mine?”.
Avraam însă n-a spus aceste cuvinte şi nici nu le-a gândit. Şi a avut dreptate! Când Dumnezeu făgăduieşte ceva, nu trebuie să ne tulburăm, nici să ne îndoim de împlinirea făgăduinţei, chiar dacă nenumărate fapte par a tăia din rădăcini făgăduinţa, în aceasta stă mai cu seamă puterea lui Dumnezeu, că El găseşte ieşire acolo unde noi nu găsim ieşire. Şi Fericitul Avraam gândea aşa. Din pricina aceasta Pavel îi admira credinţa, spunând despre el: „Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac când a fost încercat” , şi a jertfit pe unicul născut, pe cel pentru care primise făgăduinţa. Cuvintele lui Pavel arată şi pun în lumină tocmai ce spuneam.
Nu numai Avraam, dar şi Iosif, stră-strănepotul lui, a rămas neclintit, cu toate că vedea primejduită făgăduinţa dată lui de Dumnezeu atât prin trecerea îndelungată a vremii, cât şi prin multe întâmplări potrivnice. Nu se uita la acestea, ci numai la Dumnezeu, Care-i făcuse făgăduinţa. Dacă împrejurările l-ar fi doborât şi ar fi căzut în gânduri omeneşti, şi-ar fi pierdut orice nădejde că se va mai împlini făgăduinţa. Visul avut îi spusese mai dinainte că fraţii şi părinţii lui i se vor închina ; faptele însă nu numai că nu arătau o astfel de cinstire, ci contrariul, în primul rând, cei care aveau să i se închine îl aruncă într-o groapă , îl vând unor barbari şi astfel fac să fie trimis într-o ţară străină şi îndepărtată . Astfel faptele păreau a fi cu totul împotriva făgăduinţelor din vis; de asta îşi băteau joc de el ticăloşii lui fraţi şi ziceau: „Iată, visătorul acela vine; veniţi dar acum să-l omoram şi să-l aruncăm într-o groapă şi vom zice: O fiară sălbatică l-a mâncat. Şi vom vedea ce se va alege de visurile lui” . Mai târziu, cumpărătorii nu l-au vândut unui om liber, ci unui rob împărătesc , nenorocirile lui Iosif nu s-au oprit aici. Hulit de stăpâna lui, a fost închis şi a stat în temniţă mulţi ani; alţi întemniţaţi erau sloboziţi din închisoare, dar el rămânea mai departe în temniţă. Deşi erau atât de multe necazurile care puteau să-i tulbure sufletul, totuşi în toate aceste necazuri a rămas neschimbat, nu s-a îndoit o clipă că Dumnezeu nu-Şi va ţine făgăduinţa.
Cam aşa sunt şi necazurile ce-au venit peste noi, dar, mai bine spus, cu mai puţin luminiş decât ale lui losif. Pe de o parte, Dumnezeu ne-a făgăduit împărăţia cerurilor, viaţa veşnică, nestricăciunea şi nenumărate bunătăţi; pe de altă parte, faptele şi întâmplările sunt mult depărtate de aceste făgăduinţe; în viaţă întâlnim moarte, stricăciune, pedeapsă, chin şi felurite şi dese necazuri.
– Pentru care pricină face Dumnezeu aceasta, pentru ce îngăduie să se săvârşească în viaţă tocmai ceea ce-i contrar făgăduinţei Lui?
Pentru a săvârşi două lucruri foarte mari. Unul, pentru a ne da nouă o dovadă neîndoielnică a puterii Lui, anume că poate duce la capăt împlinirea făgăduinţelor, chiar atunci când faptele par a fi cu totul potrivnice; al doilea, pentru a ne învăţa să credem în El în orice împrejurare, chiar când întâmplările par potrivnice spuselor Sale. Aşa este tăria nădejdii; nu ruşinează pe cel care nădăjduieşte din toată inima. Dacă oamenii cărora li se făgăduiesc bunuri pământeşti nădăjduiesc cu atâta tărie în împlinirea făgăduinţelor, cu atât mai mult noi trebuie să avem tot atât de mare nădejde în împlinirea făgăduinţelor, cu cât nu aşteptăm împlinirea lor în viaţa aceasta, ci în veacul celălalt. Domnul ne-a spus mai dinainte că în lumea aceasta nu vom avea decât necaz şi strâmtorare .
– Pentru ce dar te tulburi, dragă prietene? Pentru ce pui la îndoială făgăduinţa lui Dumnezeu? A spune, pe de o parte, că ai dispreţuit lumea pentru Hristos, iar, pe de altă parte, că eşti părăsit de El înseamnă că nu crezi în Hristos, că pui la îndoială spusele Lui, că socoteşti înşelăciune făgăduinţa Lui. A gândi astfel înseamnă a fi cu adevărat stăpânit de demon şi a atrage asupră-ţi focul gheenei.
Mi-ai putea obiecta că sunt unii oameni care se bucură de o desăvârşită tihnă, deşi nu se ocupă cu altceva decât cu treburi lumeşti, fără să le pese de Dumnezeu.
Hristos a răspuns mai dinainte obiecţiei tale: „Amin, amin, spun vouă, că voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura” . Odinioară, babilonienii, care nu cunoşteau pe Dumnezeu, erau bogaţi, puternici şi cinstiţi de toată lumea, iar iudeii erau prizonieri, robi şi se zbăteau în cele mai cumplite nenorociri. Lazăr apoi , vrednic de ceruri şi de împărăţia de dincolo, era plin de bube, era lins de câini şi se lupta necontenit cu foamea; bogatul însă era slăvit, înconjurat de multă lume, ducea un trai tihnit şi se desfăta cu de toate; totuşi bogatul, când a ajuns în iad, n-a avut nici un folos de pe urma tihnei, şi nici Lazăr n-a fost împiedicat, din pricina foamei şi a bubelor, să ducă pe pământ o viaţă după placul lui Dumnezeu, ci luptând, ca un atlet vrednic, cu lipsa şi cu arşiţa, a învins şi a fost încununat. Pentru aceea şi spune înţeleptul: „Fiule, când te apropii ca să slujeşti Domnului, pregăteşte-ţi sufletul spre ispită, îndreptează-ţi inima ta, rabdă şi nu te grăbi în timpul încercării” . Iar puţin mai jos spune: „în foc se lămureşte aurul, iar oamenii sunt încercaţi în cuptorul smereniei” , în altă parte a Scripturii se spune: „Fiule, nu defăima învăţăturile Domnului şi nici nu te descuraja când eşti mustrat de El” .
Cel care bagă aurul în cuptor ştie până la ce temperatură trebuie să încălzească aurul şi ştie, de asemenea, când trebuie să-l scoată din foc. Din pricina aceasta, înţeleptul amintit mai sus spune: „Nu te grăbi în timpul încercării”, iar Solomon dă aceeaşi învăţătură prin cuvintele: „Nu te descuraja când eşti mustrat de Domnul”. Mare lucru este necazul. Este mare lucru pentru că-l face pe bărbat să ajungă încercat şi să înveţe virtutea răbdării. Dar mi s-ar putea spune:
– Dar dacă din pricina unei încercări prea mari omul slăbeşte şi este doborât?
– „Credincios este Dumnezeu, Care nu vă va lăsa să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci o dată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca s-o puteţi răbda” . Dacă mustrarea este o urmare a dragostei, iar părăsirea, urmarea urii, atunci nu este cu putinţă ca în acelaşi timp să şi iubeşti şi să şi urăşti pe cineva; nu este cu putinţă ca în acelaşi timp să mustri pe cineva şi să-l şi părăseşti.
Dar mă vei întreba:
– Cum se face însă că au căzut mulţi oameni?
– Aceasta înseamnă că ei s-au depărtat de Dumnezeu, nu înseamnă că Dumnezeu i-a părăsit. „Iată, vor pieri cei care se depărtează de Tine” . Se îndepărtează de Dumnezeu, pentru că nu suferă să fie mustraţi de Dumnezeu, ci se mânie şi se necăjesc când Dumnezeu îi mustră. După cum copiii leneşi n-au nimic de câştigat dacă, trimişi de părinţii lor la şcoală, fug de acasă, pentru a scăpa de chinul lecţiilor şi de micile bătăi ale învăţătorilor, ba, dimpotrivă, îşi atrag asupra lor necazuri şi mai mari, căci sunt siliţi să sufere de foame, să trăiască asemeni unora fără căpătâi, să se îmbolnăvească, să fie dispreţuiţi de lume şi să ajungă robi altora, tot astfel şi oamenii care nu primesc cu bucurie mustrarea lui Dumnezeu, ci se supără când El îi mustră, pe lângă faptul că n-au nici un folos de pe urma supărării lor, se mai şi înconjoară de cele mai groaznice nenorociri. Din această cauză ni s-a poruncit să răbdăm şi să ne întărim inima noastră .
Dar ai putea, dragă prietene, să-mi spui că tu suferi chinuri cu mult mai cumplite.
Da, o ştiu! Dar nici profesorii de gimnastică nu pun pe toţi copiii să facă aceleaşi exerciţii! Pe cei mai slabi îi pun să se lupte cu cei slabi, iar pe cei puternici, cu adversari deopotrivă cu ei; dacă ar avea adversari inferiori puterii lor, nu s-ar antrena deloc, chiar dacă ar lupta cu ei zile întregi.
– Dar pentru ce Dumnezeu n-a făcut să aibă de luptat cu aceleaşi necazuri toţi cei care au ales acelaşi fel de vieţuire?
– Pentru că Dumnezeu nu are numai o singură cale pentru exercitarea virtuţii şi pentru că nu toţi au nevoie de aceleaşi exerciţii, deşi au ales cu toţii acelaşi fel de vieţuire. Sunt bolnavi care suferă de aceleaşi boli, şi totuşi nu li se potrivesc tuturor aceleaşi medicamente; unii au nevoie de unele, alţii de altele. Pentru aceasta şi Dumnezeu încearcă şi mustră în felurite chipuri pe oameni: pe unii îi încearcă cu boală îndelungată, pe alţii, cu sărăcie lucie; pe unul, să fie silit şi nedreptăţit de alţi oameni, pe altul, să vadă morţile neîncetate şi repetate ale copiilor şi ale celor apropiaţi lui; pe unul, să fie aruncat de colo-colo de toţi şi să nu i se dea nici o importanţă, pe altul, să fie hulit pentru fapte de care nu are ştiinţă şi să fie împovărat cu o faimă rea; şi astfel, Dumnezeu încearcă pe fiecare în alt chip, căci este cu neputinţă să enumăr acum cu de-amănuntul toate chipurile în care Dumnezeu încearcă şi mustră pe oameni, încercările enumerate mai sus, în comparaţie cu nenorocirea care a venit peste tine, par uşoare, o nimica toată; cu toate acestea, dacă ai face experienţa lor, ai vedea că necazurile ce le suferi sunt cu mult mai uşor de îndurat decât acelea. Dar, în afară de asta, să nu ne revoltăm dacă alţii sunt mustraţi mai puţin decât noi. Cu cât sunt mai mari şi mai puternice chinurile şi încercările, cu atât sunt mai mari şi răsplătile; ele sunt un sprijin puternic spre a nu cădea în căile pierzării cu voia sau fără voia noastră: micşorează mândria, îndepărtează trândăvia, ne fac mai înţelepţi, ne fac mai credincioşi, în general vorbind, dacă ai putea să socoteşti toate foloasele ce le avem de pe urma încercărilor, ai vedea că sunt rnulte. De altfel, nimeni din cei cu trecere înaintea lui Dumnezeu nu sunt scutiţi de neajunsuri, chiar dacă ni se par lipsiţi de necazuri.

7. Cum este cu putinţă dar ca noi să nu avem nevoie de ajutorul încercărilor, când a suferit foarte multe încercări Fericitul Pavel, şi n-a fost nimeni atât de mare ca el, nici egal cu el? Dacă unii nu s-au înţelepţit prin aceste necazuri, aceasta nu se datorează lui Dumnezeu, Care i-a mustrat, ci nepăsării lor. Dacă nu li s-ar fi dat leacul, ar fi părut că au pierit din pricină că au fost lăsaţi în părăsire; aşa însă, nu pot învinui deloc pe doctor, ci pe bolnavi şi nepăsarea lor. Nu trebuie să ne tulburăm, nici să ne lăsăm abătuţi dacă unii, înainte de a fi încercaţi, au mers pe o cale dreaptă, dar au căzut când au venit peste ei încercările, iar alţii, deşi au trăit numai în răutăţi, n-au fost încercaţi cu nici un necaz şi, în sfârşit, alţii, de când s-au născut şi până şi-au dat sufletul, au trăit măcinaţi de nenumărate nenorociri. Ar trebui să ne întristăm şi să ne tulburăm dacă n-am cunoaşte toată rânduiala purtării de grijă a lui Dumnezeu, atunci când am fi în stare şi am avea îndatorirea s-o cunoaştem. Dar pentru ce să ne chinuim în zadar cercetând cele ce nu pot fi cercetate şi căutând cele ce nu pot fi găsite, când însuşi Pavel, care a luat parte la atâtea taine, care s-a urcat până la al treilea cer , însuşi Pavel a ameţit în faţa adâncului purtării de grijă a lui Dumnezeu; şi uitându-se, puţin numai, în adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi cunoştinţei lui Dumnezeu , s-a spăimântat şi s-a dat îndată înapoi.
Nu ne împotrivim deloc când un doctor ne prescrie de multe ori reţete ce par potrivnice însănătoşirii noastre, când ne porunceşte, de pildă, să ne băgăm picioarele sau mâinile degerate în izvoare reci ca gheaţa, sau când ne spune să facem alte lucruri tot atât de ciudate; ba, dimpotrivă, pentru că suntem convinşi mai dinainte că doctorul prescrie aceste reţete întemeiat pe ştiinţa sa medicală, îl ascultăm cu dragă inimă, deşi de multe ori se înşală. Iscodim însă faptele lui Dumnezeu, cu toate că El ne este superior nouă, cu toate că este însăşi înţelepciunea, cu toate că nu Se înşală niciodată în hotărârile Sale! Îl credem fără să spunem vreun cuvânt pe doctor, pe care ar trebui să-l întrebăm de ce face aşa, şi nu altfel, iar pe Cel pe Care ar trebui să-L credem cu adevărat, pe Dumnezeu, pe El îl întrebăm pentru ce şi cu ce scop săvârşeşte faptele Sale şi ne supărăm dacă nu putem cunoaşte cauzele lor! Poţi spune că o astfel de purtare porneşte dintr-un suflet credincios? Nu! Ci mă rog, fierbinte mă rog, să nu cădem într-o nebunie atât de grozavă! În faţa tuturor întâmplărilor ce vin peste noi, înaintea cărora suntem nedumeriţi, să spunem şi noi cuvintele Scripturii: „Judecăţile Tale sunt foarte adânci!” . Tot înţelepciunea lui Dumnezeu este şi aceasta, ca noi să nu cunoaştem bine cauza tuturor celor ce ni se întâmplă.
Răsplata noastră n-ar fi mare şi nici n-ar fi o dovadă de credinţă dacă am asculta de Dumnezeu pentru că am şti cauzele tuturor celor ce ni se întâmplă; dar foarte mare folos sufletesc avem când, fără să cunoaştem vreuna din pricinile necazurilor ce vin peste noi, ne dăm totuşi silinţa să ne supunem tuturor poruncilor Lui, să-L ascultăm cu adevărat şi să credem în El din toată inima. De un singur lucru trebuie să fim convinşi, anume că toate pe care Dumnezeu le aduce peste noi sunt spre folosul nostru. Să nu căutăm să aflăm cauza lor şi nici să nu ne supărăm sau să ne întristăm dacă n-o cunoaştem. Nu ne este nici cu putinţă, nici folositor s-o ştim, pe de o parte, pentru că suntem muritori, iar pe de altă parte, pentru că am cădea îndată în nebunească mândrie. Pe copiii noştri noi îi punem să facă multe treburi ce li se par vătămătoare şi întru nimic folositoare; copiii nu cer să le afle pricina şi nici noi nu-i punem la lucru după ce mai întâi i-am convins că treburile pe care le fac sunt spre folosul lor; dimpotrivă, îi învăţăm să asculte de poruncile părinţilor lor şi să nu caute să afle mai mult. Dacă noi, pe când suntem copii, ne purtăm astfel faţă de părinţii noştri, care au aceeaşi fire ca şi noi, şi nu ne răzvrătim, ne vom supăra oare pe Dumnezeu, de Care ne deosebim atât de mult cât se deosebeşte Dumnezeu de oameni, pentru că nu cunoaştem toate pricinile celor ce ni se întâmplă?
Ce poate egala această necredinţă? Fericitul Pavel, supărat pe astfel de oameni, spunea: „Dar, omule, tu cine eşti ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Au doară va zice făptura Celui ce a făcut-o: Pentru ce m-ai făcut aşa?” . Eu am dat pilda cu copiii; Pavel însă a dat o pildă mai potrivită, aceea a olarului şi a lutului pe care îl plăsmuieşte . După cum lutul ia forma pe care mâinile olarului i-o dau, tot astfel şi omul trebuie să urmeze drumul pe care i-l arată Dumnezeu şi pe care i-l pune în faţă; trebuie să primească totul cu mulţumire, fără să rostească vreun cuvânt de împotrivire şi fără să iscodească pentru a cunoaşte cauzele.
Nu suntem singurii care nu cunoaştem pricinile celor ce se întâmplă; nu le cunoşteau nici acei bărbaţi vestiţi şi minunaţi care au trăit înaintea noastră. Iată ce spune Iov: „Pentru ce necredincioşii trăiesc şi îmbătrânesc în bogăţie?” , şi celelalte. Iar Fericitul David spunea: „Aproape că s-au clătinat paşii mei, că am râvnit spre cei fără de lege, văzând pacea păcătoşilor; că nu este nenorocire în moartea lor şi nici nu sunt îndelungate biciuirile lor; că nu sunt în ostenelile oamenilor şi nu vor fi biciuiţi împreună cu oamenii” . Mai târziu Ieremia spunea: „Drept eşti Doamne, dar cuvinte de dreptate îţi voi spune: Pentru ce înfloreşte calea necredincioşilor?” .
Şi aceştia erau nedumeriţi, şi ei căutau cauzele aparentelor nedreptăţi; nu le căutau însă mânaţi de aceleaşi motive precum cei necredincioşi; nu învinuiau pe Dumnezeu şi nici nu spuneau că Dumnezeu este nedrept din pricina neînţelegerii faptelor Lui. Unul dintre ei spunea: „Dreptatea Ta este înaltă ca munţii lui Dumnezeu, iar judecăţile Tale, foarte adânci” . Altul, care a suferit în viaţă atâtea necazuri, „n-a rostit nici un cuvânt neînţelept împotriva lui Dumnezeu” , în aceeaşi carte, după ce a vorbit despre creaţia lumii, Iov, voind să arate că este cu neputinţă de înţeles înţelepciunea şi rânduiala lui Dumnezeu, spunea: „Iată acestea sunt părţi ale căii lui Dumnezeu şi din ele puţin putem cunoaşte despre El” . Ieremia, la rândul său, prevăzând acuzaţiile ce I s-ar aduce lui Dumnezeu şi pentru ca nimeni să nu cadă vreodată în această bănuială, în textul citat mai sus, pune înaintea întrebării propria sa judecată, spunând: „Drept eşti, Doamne”, adică: „Ştiu, Doamne, că Tu pe toate le faci cu dreptate, deşi nu ştiu chipul în care acestea se săvârşesc”.
– Ce vrei să spui? Nici aceşti drepţi nu ştiau mai mult decât noi?
– Da! Şi nici n-au primit răspuns la întrebările lor. Acest lucru îl arată Fericitul David prin cuvintele: „Socoteam că voi cunoaşte; dar am văzut că acest lucru este osteneală zadarnică înaintea mea” . Aceşti fericiţi n-au căpătat răspuns, spre a-i învăţa pe urmaşii lor ca nici ei să nu mai întrebe. Drepţii aceia un singur lucru căutau să afle: Pentru ce necredincioşii trăiesc în belşug şi în bogăţie? Dar nici la această întrebare n-au primit răspuns. Noi însă, cei de acum, vrem să ştim şi să aflăm cu mult mai multe decât ei. Întrebările puse de noi acum sunt cu mult mai multe decât cele puse de ei. Să lăsăm cunoaşterea clară a acestor nedumeriri pe seama Celui care ştie toate înainte de naşterea lor.

8. Dar dacă totuşi trebuie, pe temeiul faptelor cunoscute de noi, să dau o dezlegare şi o mângâiere celor care-şi pun astfel de probleme, voi spune celor mult preocupaţi cu astfel de gânduri că, o dată ce ne-a fost descoperită împărăţia cerurilor şi o dată ce ne-a fost arătată răsplata viitoare, nu mai merită să ne mai punem întrebarea de ce drepţii suferă necazuri şi încercări, iar cei răi trăiesc în huzur şi tihnă. Pentru ce să ne tulburăm de nenorocirile sau de fericirile petrecute pe pământ, o dată ce pe fiecare om îl aşteaptă dincolo ceea ce merită?
Dumnezeu îi antrenează ca pe nişte atleţi destoinici, prin aceste încercări şi necazuri, pe cei care ascultă de poruncile Lui; pe cei mai slabi şi mai zăbavnici întru împlinirea poruncilor, care nu pot să suporte încercări mai grele, nu-i supune la încercări, ci îi îndeamnă mai întâi spre fapte bune. Dacă uneori se întâmplă contrariul şi mulţi drepţi duc o viaţă tihnită şi încărcată de cinste, iar mulţi răi se zbat în cele mai grele nenorociri, dispreţuiţi de lume, atunci cade de la sine prin această constatare obiecţia ce s-a adus mai sus, că numai drepţii suferă necazuri şi numai nedrepţii duc o viaţa desfătată.
Dar dacă trebuie să dau răspuns şi acestei nedumeriri, voi spune următoarele: Dumnezeu nu obişnuieşte să rânduiască viaţa noastră într-un singur chip; având la îndemâna Sa atâtea mijloace, ne deschide multe căi spre mântuire. Mulţi oameni nu sunt pe deplin convinşi de răsplătirile viitoare şi nici nu cred în înviere; de aceea Dumnezeu le arată în mic, aici pe pământ, o imagine a judecăţii viitoare, atunci când pedepseşte pe cei răi şi răsplăteşte pe cei buni. Pedepsirea şi răsplătirea deplină au loc la judecata viitoare. În parte însă, Dumnezeu pedepseşte şi răsplăteşte şi aici pe pământ, pentru ca să se facă mai buni, datorită faptelor ce se petrec sub ochii lor, cei care-şi pierd nădejdea unei răsplăţi sau a unei pedepse, gândindu-se cât de îndepărtat e timpul înfricoşatei judecăţi.
Dacă în viaţa aceasta nici un rău n-ar fi pedepsit, dacă nici un om virtuos n-ar fi răsplătit, mulţi din cei care pun la îndoială învăţătura despre înviere ar ocoli virtutea ca pe una ce atrage după sine numai nenorociri, şi ar urma viciul ca pe unul ce aduce cu el numai mulţumire, bine şi bunăstare, în afară de aceasta, dacă toţi oamenii ar primi aici pe pământ pedeapsa sau răsplata pe care o merită, s-ar socoti de prisos şi chiar mincinoasă învăţătura noastră creştină despre judecata viitoare. Prin urmare, ca să nu fie pusă la îndoială învăţătura despre judecata viitoare şi pentru ca mulţimea să nu ajungă mai nepăsătoare faţă de această învăţătură, dispretuind-o, Dumnezeu pedepseşte chiar aici pe pământ pe mulţi păcătoşi şi răsplăteşte pe unii drepţi. Prin faptul că nu răsplăteşte pe toţi drepţii aici, Dumnezeu face să fie crezută învăţătura despre judecata viitoare, iar prin faptul că pedepseşte înainte de judecata obştească numai pe unii păcătoşi, îi trezeşte pe păcătoşii care dorm somn adânc. Prin pedepsirea celor răi, mulţi îşi vin în fire de frică să nu fie pedepsiţi şi ei; iar prin nerăsplătirea pe pământ, după merit, a tuturor celor virtuoşi, drepţii sunt siliţi să înţeleagă că răsplata lor întreaga le este rezervată într-un alt timp.
Dumnezeu, Care este drept, n-ar fi lăsat ca atâţia păcătoşi să rămână nepedepsiţi şi atâţia drepţi să fie supuşi la nenumărate necazuri, dacă n-ar fi pregătit şi pentru unii şi pentru alţii o altă stare în veacul ce va să fie. Din această pricină nici nu pedepseşte, nici nu răsplăteşte aici pe toţi, ci numai pe unii, cum a făcut de pildă cu regele perşilor sau cu Iezechia, regele iudeilor. Deşi mulţi au fost la fel de necredincioşi ca şi asirianul, şi mulţi, tot atât de virtuoşi ca şi Iezechia, totuşi nu le-a răsplătit tuturor cu aceeaşi măsură. Pricina, după cum am spus, este aceea că n-a venit încă timpul judecăţii. Cuvintele acestea nu-s ale mele! Ascultă cuvintele Celui care are să ne judece atunci? Ce spune Hristos celor care au venit la El ca să-I aducă vestea că au murit cei îngropaţi de turn şi să-I spună de nebunia arătată de Pilat faţă de cei morţi, amestecând sângele lor cu sângele jertfelor? „Vi se pare oare că galileenii aceştia au fost mai păcătoşi decât toţi galileenii pentru că au pătimit acestea? Vă spun că nu; dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri aşa. Sau acei optsprezece, peste care a căzut turnul de la Siloam ce i-a omorât, vi se pare că aceştia au fost mai păcătoşi decât toţi locuitorii Ierusalimului? Vă spun că nu; dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri aşa” . Aceasta este cauza pentru care se amână pedeapsa. Din pricina aceasta Dumnezeu, de obicei, nu pedepseşte pe toţi cei ce merită aceeaşi pedeapsă, pentru ca aceia care rămân nepedepsiţi să-şi îmbunătăţească viaţa văzând nenorocirile suferite de ceilalţi.
Pentru mine aceasta este dezlegarea acestor nedumeriri. Tu însă faci şi dezlegarea nedumeririlor, despre care vorbeam mai sus, cu mult mai greu de dezlegat decât acestea. Totuşi, o dată ce am lămurit, după puterile mele, pe cele din urmă, socot că prin dezlegarea acestora a fost dată şi dezlegarea celorlalte. Care este deci nedumerirea ce o ai? Că mulţi oameni au avut de luptat cu multe nenorociri din copilărie până la sfârşitul vieţii lor.
Despre aceşti oameni aş avea de spus ceea ce am spus şi despre cei care cad în felurite nenorociri în cursul vieţii lor, anume că ei sunt pedepsiţi, mai întâi, din pricina propriilor răutăţi; în al doilea rând, pentru ca şi alţi oameni să se folosească de pe urma nenorocirilor ce s-au abătut peste ei. Dacă nu sunt pedepsiţi toţi păcătoşii, apoi aceasta se datorează faptului că încă n-a venit vremea judecăţii.
Dar mi s-ar putea spune:
– Pentru ce unii sunt pedepsiţi înainte de a ajunge la vârsta la care pot deosebi binele de rău, ca şi cum ar fi săvârşit mari păcate?
– Sunt pedepsiţi nu pentru un motiv anume, ci pentru multe şi felurite motive. Sunt pedepsiţi fie din pricina desfrânării părinţilor, fie din pricina nepăsării celor însărcinaţi cu creşterea lor, fie din pricina asprimii climei, fie din alte pricini asemănătoare. În afară de aceste motive, Dumnezeu ştie că mulţi din ei vor ajunge nişte răi; de aceea Dumnezeu, prin pedepsele trimise peste ei, îi împiedică, ca şi cum i-ar lega cu nişte lanţuri, să săvârşească răul. Nu vezi că mulţi cerşetori, deşi se găsesc în mare lipsă, săvârşesc nenumărate rele nu împinşi de lipsă, nici de folos, ci numai de propria lor răutate? Am auzit odată pe unii spunând că nişte cerşetori şi-au bătut joc de o femeie cinstită şi serioasă prinzând-o într-un loc pustiu. Ce nevoie, ce lipsă i-a îndemnat să facă acest lucru? Câte grozăvii n-ar face unii ca aceştia dacă n-ar fi stăpâniţi de lanţul nenorocirii lor! S-ar mai putea oare trăi din pricina nebuniei şi furiei criminalilor dacă n-ar fi siliţi să trăiască în închisori? Ar săvârşi grozăvii tot atât de mari ca şi cei stăpâniţi de demoni. Şi nu mă gândesc la faptele săvârşite de îndrăciţi în timpul când sunt stăpâniţi de demon, ci la faptele săvârşite de ei după ce furia drăcească încetează. Şi în acele clipe mănâncă cu mare lăcomie, fură, se îmbată şi fac şi alte fapte cu mult mai ruşinoase decât acestea.
După cum un judecător lasă pe mulţi răufăcători să stea multă vreme în închisoare, ba uneori să-şi sfârşească acolo viaţa, totuşi, când vrea să bage frica în oasele unora dintre supuşii săi, ia pe unul sau doi dintre criminali, îi urcă pe un eşafod şi porunceşte să fie omorâţi în faţa mulţimii adunate, şi astfel nu mai are nevoie să-i omoare pe toţi ca să-i înfricoşeze pe răii care trăiesc în libertate, tot astfel şi Dumnezeu, când vrea să ne dea o pildă, n-are nevoie să pedepsească pe toţi păcătoşii, ci ia numai pe unii dintre ei, pe care-i ştie că n-au să se mai îndrepte, şi-Şi arată asupra lor puterea şi mânia Lui, iar prin aceasta pe mulţi ne pune pe calea cea bună: pe cei răi îi îndeamnă să-şi schimbe, dacă vor, răutatea lor, pe cei buni îi face să-şi cerceteze cu mai multă grijă viaţa şi faptele şi, după cum spuneam mai sus, le arată tuturor îndelunga Lui răbdare şi-i încredinţează de adevărul învăţăturii învierii morţilor.
Aş putea fi întrebat:
– Dar ce legătură au cele spuse cu faptul că unii au trăit în suferinţă de cum s-au născut şi au murit înainte de a putea să-şi dea seama ce este binele şi răul?
– Spune-rni, te rog, ce grozăvie suferă o dată ce nu-şi dau seama de suferinţele lor şi nici n-au învăţat ce este bucuria şi durerea? Dar problema suferinţei lor n-o dezleg numai prin răspunsul acesta, ci şi prin altul: din pricina unor astfel de nenorociri abătute asupra unor copii neştiutori, mulţi părinţi, fraţi şi rude au părăsit căile pierzării pe care umblau. Nu este un lucru mic dacă cel ce suferă nu-i vătămat cu nimic, iar altul are foarte mari foloase de pe urma suferinţei celui dintâi. Dar poate că mai este şi o altă pricină pe care eu nu pot s-o descopăr, şi pe care o cunoaşte numai Creatorul nostru.

9. Mai rămâne să dau răspuns la încă o întrebare:
– Pentru ce unii, care au mers pe calea cea dreaptă înainte de a veni peste ei încercările, au căzut după ce au fost încercaţi?
– Dar care om cunoaşte bine pe cei care merg cu adevărat pe calea cea dreaptă, în afară de Cel care a plăsmuit una câte una inimile noastre, de Cel care cunoaşte toate faptele noastre ? De multe ori mulţi din cei ce par buni sunt mai răi decât toţi oamenii. Adevărul spuselor mele a fost dovedit şi în viaţa aceasta, totuşi numai în puţine cazuri, când întâmplarea sau nevoia a scos adevărul la lumină. Dar atunci când va sta pe scaunul de judecată ca să ne judece „Cel care cearcă inimile şi rărunchii” , (cuvântul lui Dumnezeu) „cel viu, cel lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, cel care pătrunde până la despărţitura dintre suflet şi trup , dintre încheieturi şi măduvă, judecător al simţirilor şi al gândurilor” , da, atunci nu vei vedea numai câteva exemple din nenumăratele cazuri, ci vei vedea descoperiţi pe toţi cei care treceau ca oameni virtuoşi, dar erau răi în sinea lor, atunci pielea oii nu-l va mai putea ascunde pe lup , nici văruiala mormântului, necurăţia dinlăuntru , înaintea Judecătorului de atunci „nu este făptură ascunsă, ci toate sunt goale şi descoperite” . Acest lucru l-a arătat Pavel corintenilor prin cuvintele: „Aşa ca să nu judecaţi ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul, Care va şi lumina cele ascunse ale întunericului şi va face cunoscute gândurile inimilor” .
Să lăsăm însă la o parte pe făţarnici! Să ne ocupăm de oamenii virtuoşi. De unde putem şti că n-au călcat în picioare cea mai mare virtute, smerenia, deşi au săvârşit celelalte virtuţi? Pe aceştia Dumnezeu îi părăseşte ca să cunoască prin propria lor experienţă că n-au săvârşit acele fapte de virtute prin puterea lor, ci prin harul lui Dumnezeu. Iar dacă ai spune că ar fi mai bine să se mândrească, dar numai să săvârşească fapte bune, decât să păcătuiască spre a fi smeriţi, îţi voi spune că nu cunoşti nici paguba mândriei şi nu cunoşti nici folosul smereniei. Ştii destul de bine că un om care săvârşeşte fapte de virtute şi se mândreşte cu faptele lui (dacă se mai poate numi o astfel de faptă, faptă virtuoasă) va cădea îndată în cea mai cumplită pierzanie. Omul căruia i s-a îngăduit să alunece în păcat şi a învăţat prin cădere să se smerească, se va ridica şi, dacă nu vrea (să mai păcătuiască), îşi va recâştiga iute starea lui de virtute de mai înainte; şi dimpotrivă, omul care săvârşeşte cu mândrie binele şi nu cade în nici un păcat, nu-şi va da seama niciodată de păcatul lui, ci, prin mândria sa, îşi înrăutăţeşte şi mai mult starea sa şi, fără să bage de seamă, pleacă pe lumea cealaltă lipsit de fapte bune. Aşa a păţit fariseul: s-a urcat la templu cu părerea că are bogăţie de fapte bune; s-a pogorât însă mai sărac chiar decât vameşul . Mai există încă şi o altă pornire sufletească ce are multă putere să risipească faptele bune adunate cu multă sudoare şi oboseală, şi anume vântul slavei deşarte, a umblatului după laudele lumii, întocmai ca un vânt, slava deşartă, năpustindu-se asupra omului, îi spulberă toate vistieriile virtuţii.
Iată dar, ţi-am spus şi a doua pricină pentru care sunt încercaţi; pentru ce vin necazuri peste cei care merg pe calea cea dreaptă, după cum spui tu. Mulţi oameni, care par că au suferit pentru virtute multe oboseli, şi care într-adevăr doar par că au suferit, pentru că au săvârşit toate faptele lor de virtute de dragul laudelor de Ia oameni, şi nu de dragul lui Dumnezeu, au fost lăsaţi să cadă în încercări şi necazuri pentru ca, lipsiţi de slava oamenilor, de dragul căreia au pierdut toate faptele lor bune, şi încredinţaţi că lauda oamenilor nu este întru nimic mai trainică decât floarea ierbii, pe viitor să urmărească numai lauda lui Dumnezeu şi pentru El să săvârşească toate faptele lor bune.
Dar, după cum am spus, în afară de aceste cauze, pentru care sunt încercaţi şi ispitiţi cei virtuoşi, mai sunt încă multe altele necunoscute nouă, dar cunoscute numai de Dumnezeu Care ne-a făcut.
Prin urmare, nu trebuie să ne întristăm de cele ce ni se întâmplă, ci să-I mulţumim lui Dumnezeu. Făcând aşa, vom fi nişte slujitori credincioşi ai lui Dumnezeu. Când te miri că acest demon spurcat nu s-a năpustit asupra ta mai înainte, când erai în lume, când trăiai în desfătări şi erai înconjurat de tot luxul lumii, ci acum, când ai aruncat toate şi te-ai afierosit cu totul lui Dumnezeu, deci, când te miri de aceasta, faci acelaşi lucru ca şi cum te-ai mira că la un spectacol de lupte greco-romane, atletul nu ia la bătaie pe spectatori, ci, lâsându-i pe ei, se îndreaptă să-l lovească cu pumnii numai pe cel înscris în concurs, pe cel antrenat, coborât în arenă; numai pe acesta îl loveşte peste cap şi-i răneşte faţa. Nu trebuie nici să te miri, nici să te întristezi dacă diavolul ne munceşte, ne supără şi ne împovărează pe noi, care de bunăvoie am ales această luptă. Aşa e legea luptei. Atunci este îngrozitor, însă numai dacă ne trânteşte, dacă ne doboară şi dacă ne răpeşte cununa. Atâta vreme cât nu poate să facă aceasta, nu numai că nu ne-a vătămat cu nimic, ci, dimpotrivă, lupta încleştată cu el ne este de un nepreţuit folos deoarece ne urcă şi mai mult spre desăvârşire. Cel mai viteaz soldat dintr-o armată este acela care poate să arate mai multe răni şi care a luptat corp la corp cu cei mai viteji duşmani. Dintre atleţi, pe aceia îi admirăm mai mult care se iau la luptă cu rivali mai greu de învins. Vânătorul cel mai vestit este acela care a vânat fiarele cele mai greu de vânat.
Este neruşinat şi neînfricoşat demonul care s-a năpustit asupra ta? Tocmai de aceea nu încetez să mă minunez şi să te admir, că n-ai căzut, nici nu te-ai dat bătut, deşi ţi s-a rânduit un astfel de rival, ba, dimpotrivă, ai rămas neclintit, fără să fii cumva istovit.

10. Nu-ţi spun aceste lucruri ca să te linguşesc; într-adevăr, ai tras foarte mari foloase de pe urma acestui necaz venit peste tine; de aceea, ascultă cu îndrăznire cele ce-ţi voi spune. Nici n-aş putea să-ţi dovedesc în alt chip.
Cunoşti şi-ţi aminteşti cum trăiai mai înainte, înainte de încercarea aceasta. Cercetează bine felul tău de vieţuire din vremea aceea şi compară-l cu acesta, pe care-l duci după ce-a venit încercarea peste tine, şi vei vedea folosul pe care îl ai de pe urma acestei încleştări cu demonul. Acum postul tău e mai aspru, privegherile tale mai îndelungi, dragostea ta de citit mai mare şi rugăciunea mai stăruitoare; seriozitatea şi smerenia ta, cu totul deosebite. Mai înainte nu-ţi plăcea deloc să citeşti, iar toată grija ta şi toată munca ta ţi-o cheltuiai cultivând legumele în grădină.
Pe vremea aceea auzeam pe mulţi cum râdeau de nebuneasca ta mândrie, şi cum o atribuiau părerii ce o aveai despre tine: că te cobori dintr-o familie strălucită, că ai un tată încărcat de slavă şi că ai fost crescut în mijlocul unei mari bogăţii. De altfel, tu însuţi ştii bine cât pregetai când era vorba să iei parte la privegheri, în timp ce toţi ceilalţi fraţi se sculau îndată ce auzeau toaca slujbei de miezul nopţii, tu adeseori rămâneai în pat, cuprins de somn adânc, şi te supărai pe cei care veneau să te deştepte. Acum însă toate acestea au dispărut, şi s-a făcut o schimbare în mai bine de când ai început această luptă şi acest război. Iar dacă m-ai întreba pentru care pricină Dumnezeu n-a îngăduit demonului acestuia să se lupte cu tine pe vremea când trăiai în chefuri şi desfătări, pe vremea când te încânta lumea, îţi voi răspunde că şi în aceasta trebuie să vezi tot purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dumnezeu ştia că, dacă ar fi lăsat pe demon să te atace pe vremea când erai în lume, te-ar fi pierdut cu uşurinţă, pentru că te-ar fi găsit cu totul nepregătit de luptă. Din această pricină, nici nu te-a chemat la luptă îndată ce ai îmbrăţişat monahismul, ci te-a lăsat să te întăreşti şi să aştepţi vreme îndelungată; şi te-a pus să duci această luptă plină de oboseli şi de sudoare atunci când ai ajuns destul de puternic.
Îmi vei aminti poate şi de oamenii care trăiesc în lume, şi-mi vei vorbi despre sluga ta; socot că la sluga ta te gândeşti când spui că mulţi mireni, cuprinşi de aceeaşi boală, s-au vindecat repede şi desăvârşit. Dar, scumpe prietene, sluga ta, ca şi toţi cei ce au zăcut de aceeaşi boală, n-au fost atacaţi de demon pentru acelaşi scop pentru care ai fost atacat tu. Dumnezeu a slobozit fiara aceasta împotriva lui şi a celor asemenea lui numai pentru a-i înfricoşa şi, cu ajutorul fricii, a-i face mai buni. Împotriva ta însă a slobozit-o ca să te lupţi cu vitejie cu ea, să o învingi cu strălucire şi să te încununezi cu cununa răbdării. Biruinţa nu constă în a scoate pe un atlet din arenă şi din faţa adversarului său atunci când spectacolul continuă şi spectatorii sunt de faţă, ci în a-l lăsa să lupte mai departe atunci când, în timpul luptei, adversarul lui nu poate să-l doboare la pământ, cu toate că încearcă să-l tulbure şi să-i bage în cap fel de fel de gânduri nesocotite.
Şi că lucrurile stau aşa cum spun eu se poate vedea din cele ce urmează. Oricine cunoaşte, oricât ai vrea să te smereşti, cât de îmbunătăţită este vieţuirea ta faţă de a slugii tale. De aceea şi Dumnezeu are mai multă grijă de tine decât de el. O dată ce e adevărat că vieţuirea ta e superioară vieţuirii slugii tale, atunci va fi adevărată şi ideea cealaltă, că Dumnezeu are mai multă grijă de tine decât de el, pentru următorul motiv: dacă Dumnezeu, din ură faţă de tine, ar fi îngăduit demonului să te chinuie, n-ar fi prelungit această îngăduinţă faţă de un om pe care-l iubeşte mai mult, în timp ce a slobozit degrabă din tirania demonului pe sluga ta, cu o vieţuire inferioară ţie.
Aş putea să-ţi dovedesc multa purtare de grijă a lui Dumnezeu faţă de tine nu numai cu cele spuse mai sus, ci chiar cu acelea pe temeiul cărora ţi se pare că ai fost părăsit de Dumnezeu, întemeiat mai cu seamă pe acestea, voi încerca să dovedesc că Dumnezeu are grijă de viaţa ta. Dacă n-ai fi arătat atât de multă râvnă, dacă n-ai fi făcut călătorii lungi ca să te întâlneşti cu bărbaţi sfinţi şi destoinici să te dezlege de astfel de legătură, poate că cineva din mulţime ar rămâne nedumerit, deoarece n-ar putea bănui pricina pentru care Dumnezeu te-a lăsat atâta vreme în această stare; dar pentru că te-ai dus şi la mormintele mucenicilor, unde s-au vindecat mulţi bolnavi de suferinţe care atacau şi-i rodeau pe oameni, şi ai stat, pentru a scăpa de boală, vreme îndelungată lângă acei mucenici minunaţi şi vrednici, din preajma cărora nimeni niciodată n-a plecat neajutorat, şi, ca să spun pe scurt, pentru că n-ai lăsat la o parte nici un mjloc care ar fi putut să te izbăvească de această boală, şi, totuşi, te-ai întors la mănăstire tot cu vrăjmaşul alături de tine, prin aceasta ai adus tuturor, chiar şi celor lipsiţi cu totul de judecată, o dovadă puternică şi de nezdruncinat a purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de tine. Dumnezeu n-ar fi împiedicat harul Său, dăruit cu atâta îmbelşugare altora, şi nici n-ar fi suferit să fie făcuţi de ruşine robii Săi pentru nereuşita lor, dacă n-ar fi avut în vedere mai mult numele tău cel bun şi folosul tău. Prin urmare, ceea ce pare un semn al părăsirii lui Dumnezeu, aceea este o dovadă a dragostei Lui mari şi a purtării Sale de grijă faţă de tine.

1. Cele spuse mai sus au fost îndestulătoare să-ţi arate că Dumnezeu îţi poartă de grijă şi că, prin boala ta, te încearcă nu fiindcă te duşmăneşte şi te urăşte, ci fiindcă te iubeşte foarte mult.
Dar pentru că spuneai că suferinţa ta are şi o altă înfăţişare, că diavolul îţi strecoară în minte gândul de a te omorî, aruncându-te în mare, sau în prăpastie, sau de a-ţi sfârşi viaţa aceasta într-un alt chip asemănător, vreau să-ţi vorbesc puţin despre astfel de gânduri.
Gândul acesta nu vine numai de la diavol; vine şi de la tristeţea ce te-a cuprins, şi mai mult de la ea decât de la diavol, şi poate că numai de la ea. Aceasta se vede de acolo că multor oameni, care nu sunt stăpâniţi de demoni, le vin în minte astfel de gânduri numai pentru că tristeţea s-a abătut peste sufletele lor. Scoate din minte şi alungă din suflet tristeţea, şi demonul nu va mai avea nici o putere, nu numai să te înduplece să săvârşeşti o astfel de faptă, dar nici măcar să-ţi bage în cap astfel de gânduri. După cum hoţii pot, cu multă uşurinţă, să fure lucrurile din casă şi să ucidă pe stăpânii casei după ce s-a înnoptat şi s-a stins lumina, tot astfel şi diavolul, după ce răspândeşte în suflet, în loc de noapte şi întuneric, tristeţea, încearcă să răpească toate gândurile care păzesc sufletul pentru ca, o dată ce l-a pustiit şi l-a lăsat neajutorat, să-l umple cu nenumărate răni. Dar dacă prin nădejdea în Dumnezeu alungi întunericul, alergi la Soarele dreptăţii şi grăbeşti să se statornicească în sufletul tău razele Lui, atunci toată tulburarea propriilor tale gânduri se mută de la tine la tâlhar, la diavol; tot aşa păţesc şi răufăcătorii: când îi prinzi asupra faptului şi aprinzi lumina, tremură, îi apucă ameţelile, se frământă. Ar putea însă cineva să mă întrebe:
– Cum poţi scăpa de tristeţe dacă n-ai scăpat mai întâi de diavolul care o pricinuieşte?
– Nu-i diavolul cel care pricinuieşte tristeţea, ci tristeţea face puternic pe diavol şi ne bagă în cap gândurile cele rele. În privinţa aceasta, martor îrni este Fericitul Pavel. A scris corintenilor nu de teama demonilor, ci de teama unei tristeţi prea mari, ca să se poarte corintenii pe viitor cu mai mult blândeţe cu păcătosul care săvârşise acele păcate, „pentru ca nu cumva să fie doborât de mai multă tristeţe unul ca acela” .
Dacă vrei, să presupunem că diavolul continuă să te stăpânească, dar că tristeţea a fost izgonită din sufletul tău. Ce vătămare va mai fi? Ce rău, mare sau mic, îţi mai poate pricinui diavolul? Tristeţea însă îţi va pricinui multe necazuri, chiar când nu te apucă furiile, când nu te stăpâneşte diavolul, nu ştim oare că majoritatea celor care s-au spânzurat, care s-au omorât cu sabia, care s-au înecat în râuri sau care s-au sinucis în alt chip, au fost împinşi de tristeţe la aceste morţi silnice? Dacă unii dintre ei sufereau şi de boala „ducă-se pe pustii” când s-au omorât, apoi pieirea lor nu trebuie pusă pe seama dracilor, ci a tiraniei şi a silniciei tristeţii.
– Dar cum este cu putinţă să nu te întristezi?
– Dacă părăseşti ideea pe care o are mulţimea despre această boală şi te gândeşti la cele cereşti. Toată lumea socoteşte că boala aceasta este ceva groaznic; de asta ai şi tu aceeaşi părere. Dar dacă, eliberându-te de această părere neîntemeiată şi greşită, vei cerceta boala în ea însăşi, vei vedea că ea nu constituie o pricină de tristeţe, lucru pe care de altfel l-am şi demonstrat adeseori până acum.
Socot că te tulburi şi eşti abătut şi din altă pricină: vezi pe fraţii din mănăstire, pe cei de aceeaşi vârstă cu tine, veseli şi cu îndrăznire faţă de fraţi.
În privinţa aceasta, iată ce pot să-ţi spun: dacă ţi-ai petrece toată vremea în desfrâu, în jocul cu zaruri şi în chefuri, în timp ce ei trăiesc în înfrânare, în cumpătare şi duc o viaţă plină de înţelepciune, da, atunci ai avea tot dreptul să te întristezi. Dar dacă tu mergi pe acelaşi drum ca şi ei, pentru ce să te întristezi?
De aş vorbi altcuiva, unui om care se mândreşte repede, aş trece sub tăcere cele ce vreau să spun; dar pentru că sunt pe deplin încredinţat că, şi dacă ţi-ar aduce cineva nenumărate laude şi te-ar admira, nu numai că nu te-ai mândri, ci şi atunci te-ai socoti printre cei din urmă, pentru asta îţi voi spune tot ce gândesc, fără să-ţi ascund ceva.
Aud că ai propăşit atât de mult în credinţă, încât poţi să te iei la întrecere nu cu copiii, ci cu bărbaţii cei mari şi minunaţi. Se spune că nu eşti cu nimic mai prejos de ei nu numai în privinţa postului – poate fi altfel, când te hrăneşti zi de zi numai cu pâine şi cu apă? -, nu numai în privinţa timpului petrecut în privegheri, dar şi pentru că, întocmai ca acei bărbaţi minunaţi, nu dormi deloc nopţi întregi, în ceea ce priveşte purtarea ta de fiecare zi, se spune că pe mulţi din ei i-ai lăsat în urmă. Aud pe cei care vin din mânăstirea ta spunând că-ţi petreci toată vremea în rugăciuni şi lacrimi. După cum cei care au făcut făgăduinţa să tacă, sau care se închid singuri în chilii nu rostesc nimănui nici un cuvânt, tot aşa se spune că faci şi tu, cu toate că trăieşti între atâţia oameni. Cei ce povestesc se cutremură de zdrobirea inimii tale, de lipsa de grijă pentru propria ta persoană şi de suferinţa ta; pe mulţi de aici cele istorisite despre tine i-au întors la căinţă. „Nu se uită, spun aceştia, la nimeni din cei care intră în mănăstire, nici nu pune capăt necontenitelor lui nevoinţe; adeseori ne temem să nu-şi piardă vederea din pricina plânsului, să nu-l lovească durerile de cap din pricina privegherii şi râvnei nepotolite şi necontenite pentru citirea Sfintelor Scripturi”.

2. Te întristezi deci şi te tulburi că diavolul te chinuie cumplit şi groaznic, cu toate că, prin felul tău de vieţuire, ai depăşit pe cei de o vârstă cu tine şi ai întrecut pe cei care merg pe acelaşi drum cu tine? Dar oare nu pe bună dreptate spuneam că tristeţea aceasta este numai o părere şi că, dacă o cercetăm bine, vedem că ea cuprinde în sine multe pricini de bucurie? Spune-mi, te rog, ce folos ai avea dacă n-ai fi bolnav de ducă-se pe pustii, dar ai duce o viaţă destrăbălată? Şi, dimpotrivă: ce pagubă ai dacă, fiind bolnav de ducă-se pe pustii, viaţa ţi-e plină de virtuţi şi bine întocmită?
Dar poate îţi este ruşine şi roşeşti când diavolul te trânteşte la pământ în faţa tuturor? Dar ruşinea aceasta a ta vine tot de acolo că nu judeci cele întâmplate cu raţiunea, ci prin părerea oamenilor. Nu-i cădere căderea pe care spui că o suferi; cădere este doar atunci când cazi în păcat. De o astfel de cădere trebuie să te ruşinezi şi să te întristezi, noi, dimpotrivă, ne ruşinăm de fapte care nu-s deloc ruşinoase. Dar nu ne ruşinăm defel, nici nu ne socotim nefericiţi când săvârşim fapte cu adevărat ruşinoase, fapte pline de batjocură, fapte vrednice de cea mai mare pedeapsă, nici unul dintre noi nu jeleşte când sufletul nostru cade în fiecare zi biruit de puterea păcatelor; dar când trupul este cuprins de o cât de mică suferinţă, ni se pare o grozăvie, ceva cu neputinţă de suportat. Nu-i oare curată boală, ducă-se pe pustii, de a avea o astfel de purtare faţă de suflet şi de a judeca atât de greşit cele petrecute în jurul nostru? Dacă ai fi un beţiv, da, ar trebui să te ruşinezi şi să te întristezi, căci beţia o ai din cauza propriei tale voinţe; dar dacă fapta pe care o săvârşeşti o faci silit de altcineva, atunci nu trebuie să te ruşinezi tu, care eşti vătămat, tu, care suferi sila, ci cel care o săvârşeşte. Dacă în piaţă se încinge o bătaie şi unul îmbrânceşte pe altul şi-l trânteşte la pământ, învinuim cu toţii nu pe cel trântit la pământ, ci pe cel ce l-a trântit.
Trebuie să ne ruşinăm, dar numai atunci când săvârşim o faptă dintre acelea care atrag după sine pedeapsa lui Hristos, Care ne va judeca. Pentru ce să ne ruşinăm însă, atâta vreme cât nu avem pe conştiinţă o astfel de faptă? Nu-i o ruşine, ba, dimpotrivă, e o faptă de om înţelept şi vrednică de cele mai mari laude, dacă, întâlnindu-te cineva pe drum, te-ar pălmui fără motiv, fără să-l fi provocat, şi te-ar trânti chiar la pământ, iar tu ai răbda toate acestea. Dacă nu-i o ruşine, ci o laudă când suferim vătămările ce ni le pricinuiesc oamenii, cum să ne ruşinăm că am face o faptă vrednică de dojană când diavolul, care-i mai rău decât toţi oamenii, ne vătăma, iar noi suferim cu curaj furia lui? Ar putea fi oare o purtare mai lipsită de judecată decât acest fel contrar de a te purta? Dar dacă te-ai scula după ce vrăjmaşul te-a trântit la pământ şi ai începe să-l înjuri şi să-l loveşti, atunci chiar eu nu te voi împiedica să plângi şi să te întristezi; dacă însă suferi totul cu mulţumire şi-ţi îndrepţi îndată sufletul spre rugăciune, pentru ce să-ţi fie ruşine?
Dar poate că te întristezi că alţii te defăimează? Dar oare nu sunt aceştia mai vrednici de defăimare, o dată ce nu-şi dau seama bine de faptele care merită într-adevăr să fie defăimate? Aceia sunt cu adevărat îndrăciţi, aceia sunt cu adevărat bolnavi de ducă-se pe pustii, care n-au învăţat să judece lucrurile aşa cum sunt ele în realitate, ci defăimează cele vrednice de laudă, şi laudă pe cele vrednice de defăimare. Nebunii spun multe cuvinte de ocară, multe cuvinte urâte celor pe care-i întâlnesc, dar cei ce le aud nu se socotesc ocărâţi. nici tu nu socoţi o ruşine şi o ocară când îi auzi pe nesocotiţii aceia, ca nu cumva, supărând pe Dumnezeu, să ajungi însuţi vrednic de ocară. Când socoteşti o ocară cele aduse de Dumnezeu spre învăţarea şi folosul tău, gândeşte-te ce sfârşit poate avea acest gând nesocotit!

3. Dacă vrei să vezi pe cei care sunt cu adevărat vrednici de râs şi de ocară, atunci ascultă! Voi încerca să-ţi arăt prin grai câteva exemple din multele de acest fel. Uită-te la cei înnebuniţi de frumuseţea femeilor, la cei înnebuniţi după averi, la îndrăgostiţii de slavă deşartă, la cei care preferă să facă şi să sufere orice de dragul femeilor, al banilor şi al slavei; uită-te la cei mistuiţi de invidie, la cei ce uneltesc împotriva oamenilor care nu le-au făcut nici un rău, la cei posomorâţi fără pricină, la cei care se dau în vânt după deşertăciunile vieţii. Aceşti oameni şi faptele unor astfel de oameni sunt fapte de nebunie şi vrednice de osândă; aceste fapte sunt vrednice de ocară, de ruşine şi de râs. Dar dacă cineva, bolnav de ducă-se pe pustii, săvârşeşte în viaţă, chiar aşa bolnav, fapte pline de înţelepciune, nu numai că nu-i drept să fie ocărât, ci, dimpotrivă, să fie admirat şi încununat de toţi, deoarece înlănţuit cu atâtea legături aleargă pe un drum atât de obositor şi se urcă pe calea povârnită şi anevoioasă a virtuţii.
Dar nu ştiu cum de era aproape să uit şi un alt lucru prin care întreci pe fraţi: chiar de ai păcătui, îţi este uşor să lepezi păcatele datorită asupririi la care eşti supus. Iar dovada afirmaţiei mele sunt cele ce-ţi spuneam mai înainte, când am vobit despre săracul Lazăr şi despre desfrânatul din Corint .
Îmi vorbeşti apoi de o altă pricină a tristeţii tale, şi-mi spui:
– Mă tem de tatăl meu. Dacă pot suporta cu răbdare suferinţele mele, cum voi suferi cu uşurinţă nenorocirea şi furia lui când va afla ce-i cu mine? Din fericire, până acum n-a aflat nimic.
– Este o mare nesocotinţă să te întristezi şi să plângi pentru cele ce se vor întâmpla mai târziu sau nu se vor întâmpla niciodată. De unde ştim că tatăl tău va afla vreodată de cele întâmplate? Dar mai bine să presupunem, dacă vrei, că tatăl tău va afla şi că se va supăra groaznic. Te laud când te văd că te întristezi şi suferi pentru necazurile tatălui tău, dar nu pot pretinde să faci asta spre paguba ta. Cei care gândesc cele cereşti, şi nu cele pământeşti, nu trebuie să-şi stăpânească numai mânia, pofta şi celelalte patimi, ci şi tristeţea. Tristeţea ne pricinuieşte mai mari necazuri decât celelalte patimi şi trebuie să ne împotrivim ei cu bărbăţie dacă vrem să nu pierim cu desăvârşire. Dacă tu însuţi ai fi voit să pricinuieşti tatălui tău aceste neplăceri, ar fi fost cu cale să te temi şi să tremuri, pentru că ai fi fost pricina unei atât de mari pierderi. Dar dacă tatăl tău vrea să-şi străpungă de bunăvoie inima sa cu cele mai cumplite chinuri, tu n-ai de ce să te întristezi, decât doar atât cât se cuvine să ia un fiu parte la durerea tatălui său. În afară de asta, nici nu ştim ce va spune şi ce va simţi tatăl tău când va afla cele ce se petrec cu tine. De multe ori lucrurile se întâmplă cu totul altfel de cum ne aşteptăm. Teama ta face parte din cele ce se întâmplă în chip cu totul neobişnuit şi rar; susţinerea mea însă face parte din cele obişnuite şi posibile. Pe ce mă întemeiez când spun acest lucru? Iată pe ce! Tatăl tău mai are şi alţi copii, nelegitimi, de care are foarte multă grijă; dragostea de ei va pune în umbră supărarea pricinuită de boala ta. Nu te întrista deci zadarnic de grijile ce le va avea tatăl tău! Dacă trebuie într-adevăr să te întristezi din pricina tatălui tău, atunci întristează-te din pricina cheltuielilor lui nechibzuite, din pricina chefurilor lui, din pricina îngâmfării lui, din pricina asprimii faţă de cei de sub stăpânirea lui, din pricina desfrânării care-l stăpâneşte şi acum. Socoteşti, oare, că-i mic răul ce-l săvârşeşte când, în timp ce mama ta trăieşte în casă cu el, tatăl tău trăieşte în desfrânare cu o fată şi dă naştere unor copii nelegitimi? Aceste fapte sunt vrednice de plâns; aceste fapte sunt vrednice de lacrimi; sunt rele învederate, rele care într-adevăr se înfăptuiesc; cele ce va face tatăl tău când va auzi de boala ta poate că vor fi rele, poate că nu vor fi rele; dar deocamdată este o mare nesocotinţă din partea ta să te chinui pentru nişte fapte despre care nu eşti sigur că se vor întâmpla. Dar să presupunem că tatăl tău se va înfuria, ba chiar foarte tare. Supărarea şi necazul tatălui tău se vor sfârşi foarte curând şi se vor stinge înainte de a se aprinde bine. Unui om care se gândeşte să trăiască în cât mai mare desfătare, care-i ocupat cu atâtea treburi, care hrăneşte paraziţi şi linguşitori, care arde de dragul fetei cu care trăieşte, de la care are şi copii nelegitimi, acestui om, chiar dacă va afla de boala ta, ea îi va face o impresie mică şi fără importanţă. Concluzia aceasta o trag nu numai pe temeiul celor spuse de mine, dar şi pe temeiul purtării de până acum a tatălui tău. Ştii, într-adevăr, ştii foarte bine că, înainte de a intra în monahism, te iubea foarte mult, te socotea inima lui; dar când ai îmbrăţişat viaţa monahală, toată dragostea lui s-a stins; socotea că ai săvârşit o faptă ruşinoasă, nevrednică de strălucirea strămoşilor; spunea că i-ai făcut de ruşine cinstea şi slava lui. Dacă nu l-ar fi silit legătura firească dintre părinte şi fiu, poate că te-ar fi dezmoştenit, în sfârşit, dacă nu sunt cu totul lipsit de inimă în cele ce voi spune, cred că tatăl tău, când va afla de boala ta, chiar se va bucura că ai fost în sfârşit pedepsit pentru că n-ai vrut să asculţi de sfaturile lui, căci adeseori te ruga şi voia să te întoarcă din drumul aspru pe care apucaseşi.

4. Acestea aveam să-ţi spun despre tatăl tău şi despre frica pe care o ai pentru supărarea ce i-ai pricinui-o când ar afla de boala ta. Şi socot îndestulătoare cele spuse spre a-ţi risipi toată teama pe care ţi-o făceai în această privinţă.
Dar pentru că spuneai că răul cel mai mare, culmea relelor, este acela că nici nu mai ai vreo nădejde de viitor, şi nici nu ştii care din două se va întâmpla: vei scăpa oare vreodată de boala aceasta sau diavolul, care a început această luptă împotriva ta, are de gând să te izbească până la sfârşitul vieţii? În privinţa aceasta nici eu însumi nu pot să spun ceva precis şi nici nu pot să declar ceva despre cele ce se vor petrece în viitor. Ştiu însă precis, şi-ţi cer ca şi tu să ai această încredinţare, că orice s-ar întâmpla, fie că te faci sănătos, fie că vei fi bolnav până la sfârşitul vieţii, va fi spre folosul nostru. Dacă vei judeca astfel, vei îndepărta şi culmea acestor rele, ca să întrebuinţez propriile tale cuvinte.
În afară de aceasta, trebuie să te gândeşti şi la aceea că timpul răsplătirilor şi al cununilor este veacul ce va să fie, pe când veacul de acum este timpul luptelor şi al sudorilor. Fericitul Pavel, voind să ne facă să înţelegem lucrul acesta, spunea: „Eu aşa alerg, şi nu la întâmplare; aşa lovesc cu pumnii şi nu bat cu pumnii în aer; îmi chinuiesc trupul şi-l supun robiei; ca nu cumva propovăduind altora, eu însumi să ajung netrebnic’ . Iar când a ajuns la sfârşit, a rostit acele fericite cuvinte: „Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit, de acum mi s-a gătit cununa dreptăţii” . Prin aceste cuvinte Fericitul Pavel ne arată că toată viaţa noastră trebuie să fie o luptă, că toată viaţa noastră trebuie să ne obosim dacă vrem să ne desfătăm de odihnă veşnică şi de nenumărate bunătăţi.
Dar dacă cineva ar vrea ca trândăvind să se desfăteze şi de plăcerile din lumea aceasta, dar şi de răsplătirile pregătite în lumea cealaltă celor ce se ostenesc, unul ca acesta se înşală şi se amăgeşte pe sine însuşi. Cu noi se întâmplă acelaşi lucru ca şi cu atleţii: atletul care caută odihnă în timpul concursurilor atletice se încarcă de ruşine şi necinste pentru tot timpul, pe când cel care suferă cu bărbăţie în arenă orice oboseală, este încununat, slăvit şi lăudat de spectatori şi în timpul întrecerilor atletice, şi după ce s-a sfârşit concursul. Cel care face din timpul hotărât oboselilor timp de odihnă, acela va plânge, va scrâşni din dinţi şi va suferi cele mai cumplite chinuri, atunci când ar trebui să se bucure de tihnă, pe când cel care suferă cu dragă inimă aici pe pământ necazurile şi strâmtorările va fi şi aici, şi acolo strălucitor şi slăvit cu slava cea nemuritoare şi adevărată. Dacă în viaţa de toate zilele cel care nu face fiecare lucru la timpul lui nu are nici un folos de pe urma muncii lui, ba, nenumărate neplăceri, cu mult mai mult în cele duhovniceşti va păţi la fel cel care nu ştie care-i timpul muncii şi al ostenelilor, şi care-i timpul răsplătirii şi al odihnei. Hristos a spus: „în lume necazuri veţi avea” . Fericitul Pavel a spus: „Şi toţi care voiesc să trăiască cu cucernicie în Hristos Iisus vor fi prigoniţi” . Pavel n-a vorbit numai de prigonirile oamenilor, ci şi de uneltirile demonilor. Iov a spus: „Viaţa omului pe pământ este o luptă” . Pentru ce te întristezi deci când eşti strâmtorat şi prigonit în timpul hotărât necazurilor? Atunci ar trebui să te întristezi, dacă am face timp de desfătare şi de tihnă timpul despre care Hristos a spus că este timp de necaz, dacă ne-am trândăvi în timpul în care ni s-a poruncit să ne luptăm şi să ne ostenim, dacă am merge pe calea cea largă, când Hristos ne-a poruncit să mergem pe calea cea strâmtă . Dacă am face aşa, atunci neapărat ar urma să fim pedepsiţi în veacul ce va să fie.
Dar ai putea să-mi pui următoarea întrebare:
– Ce ai de spus însă despre cei care merg şi în viaţa de aici pe calea cea largă, şi se vor odihni şi în viaţa de dincolo?
– Care-i omul acesta? Eu pun temei numai pe cuvântul lui Hristos, Care a spus că îngustă şi strâmtă este calea care duce la viaţă . Şi ştie oricine că nu este cu putinţă să mergi în toată voia pe o cale strâmtă. Dacă la concursurile atletice, unde luptătorii sunt oameni, nimeni nu primeşte cunună pe frunte fără oboseli şi sudoare, cum este cu putinţă ca în lupta pentru virtute, unde puterile cele rele se luptă cu noi, să biruim furia lor fără necazuri şi fără strâmtorări?

5. Până când însă vom cerceta această problemă numai cu ajutorul raţiunii, când putem să o lămurim cu pildele fericiţilor şi vitejilor atleţi ai virtuţii, trăitori în timpurile trecute? Cercetează pe fiecare dintre bărbaţii vestiţi de altădată, şi vei vedea că toţi au dobândit îndrăznire către Dumnezeu numai prin necazuri.
Şi dacă vrei, să ne ducem mai întâi la fiul lui Adam, la mielul lui Hristos, la Abel, la cel care, fără să fi făcut vreun rău cuiva, a suferit cele pe care le merită cei mai mari criminali. Noi suntem pedepsiţi cu felurite încercări pentru păcatele noastre; dreptul Abel însă n-a fost pedepsit pentru altceva decât pentru că era drept. Atâta vreme cât nu săvârşise nici o faptă mare, fratele său se purta frăţeşte cu el; când însă a strălucit prin jertfa adusă lui Dumnezeu, fratele său, orbit de invidie, n-a mai cunoscut că Abel îi este frate şi de aceeaşi fire.
De unde ştii dacă nu şi în cazul tău, aceeaşi pricină a întărâtat pe diavol, că strălucirea vieţii tale l-a făcut să pornească această luptă împotriva ta? Dacă râzi de cuvintele mele, îţi laud smerenia, dar nu voi înceta să gândesc aşa. Dacă Abel, care a adus ca jertfă grăsime de animale, a bine-plăcut atât lui Dumnezeu şi a stârnit invidia diavolului, cu atât mai mult tu ai pornit pe duşman împotriva ta, deoarece n-ai adus jertfă vreun lucru din afară, ci te-ai afierosit cu totul pe tine însuţi lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit ca diavolul să se năpustească asupra ta. Nici atunci n-a împiedicat săvârşirea uciderii, ci a lăsat ca mâinile ucigaşului să cadă asupra dreptului şi nu l-a ferit de primejdie, deşi Abel a fost ucis pentru cinstea dată de el Iui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat ca lucrurile să-şi urmeze cursul lor pentru că voia să nu fie micşorată frumuseţea cununilor lui Abel.
Dar poate că îmi obiectezi:
– Poate fi oare socotită, în cazul meu, moartea drept pedeapsă? De-ar da Dumnezeu ca şi eu acum să sufăr această pedeapsă!
– Vorbeşti aşa, dragă prietene, acum; dar mai înainte moartea-ţi părea o năpastă şi mai cumplită decât orice pedeapsă. Pentru aceea şi în legea lui Moise erau pedepsiţi cu moartea cei care săvârşeau cele mai mari nelegiuiri, cele pentru care nu era cu putinţă iertarea. Tot aşa şi legiuitorii civili, chiar în timpul nostru, nu pedepsesc altfel pe toţi cei care sunt prinşi că săvârşesc cele mai cumplite crime. Şi totuşi, dreptul Abel a suferit pedeapsa cuvenită nelegiuiţilor, dar, mai bine spus, o pedeapsă cu mult mai cumplită, deoarece mâna fratelui lui i-a dat lovitura de moarte.
Ce vom spune despre Noe? Şi el era drept şi desăvârşit. Numai el a bineplăcut lui Dumnezeu, în timp ce toţi ceilalţi oameni erau nişte nelegiuiţi, în timp ce toţi ceilalţi oameni păcătuiau înaintea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Noe a suferit nenumărate, multe şi cumplite necazuri. N-a murit îndată, ca Abel, nici n-a pătimit ceea ce ţi se pare a fi uşor, ci a suferit tot timpul îndelungatei lui vieţi, fără ca viaţa lui să fi fost cu ceva mai lesnicioasă, vreme de atât de mulţi ani, decât a hamalilor şi decât a celor ce sunt siliţi să care necontenit cele mai grele poveri, îţi voi explica îndată cuvintele mele; dar mai întâi să-ţi spun următoarele.
Un an întreg a locuit Noe în închisoare, închisoare străină şi înfricoşată, în închisoarea corăbiei. Să nu mai vorbesc de mulţimea fiarelor sălbatice şi a târâtoarelor cu care a fost silit să trăiască atâta vreme, înghesuit într-o atât de mare strâmtorare! Crezi că puţin a suferit din pricina zgomotului tunetelor, din pricina vuietului ploilor? Prăpastie se deschidea jos în faţa lui, prăpastie se pogora şi de sus. Iar Noe stătea singur cu fiii lui între aceste două prăpăstii. Deşi era încredinţat că totul are să se sfârşească cu bine, totuşi murea de frică din pricina grozăviei celor ce se petreceau în jurul lui.
Dacă noi, care avem case cu temelii puternice în pământ, dacă noi, care locuim în oraşe, ne pierdem curajul şi ne temem numai când vedem că plouă ceva mai tare decât de obicei, cât de mare trebuie să fi fost suferinţa lui Noe, care era singur în corabie, care avea în minte prăpastia grozavă de dincolo de pereţii corăbiei şi se gândea că pier prin înec toate speciile de vieţuitoare! E de ajuns să-ţi îngheţe sufletul de frică numai când auzi că un oraş sau chiar numai o casă a fost cuprinsă de ape şi acoperită de valuri! Poţi spune ce gândea şi ce simţea Noe, purtat de ici-colo în mijlocul furtunii, el, care ştia că întreaga lume piere prin înec? Şi un an întreg a trăit cu această grozavă frică.
Când s-a terminat potopul, frica a dispărut, dar i s-a mărit tristeţea; la ieşirea din corabie s-a abătut asupra lui o altă tulburare sufletească, tot atât de mare ca şi cea de mai înainte: a văzut cumplita pustietate din jurul lui, moartea năprasnică a tuturor vieţuitoarelor, trupurile celor morţi, amestecate cu noroi şi lut; şi îngropaţi în acelaşi nefericit mormânt toţi oamenii, la un loc cu măgarii şi cu animale mai de puţină cinste decât măgarii. Chiar dacă fuseseră foarte păcătoşi cei care au pătimit aceste nenorociri, totuşi Noe era om, şi l-a durut inima din pricina suferinţelor celor de aceeaşi fire cu el.
Proorocul lezechiel era tot un om drept; ştia că israelitenii sunt mai răi decât toţi oamenii; dar, când i-a văzut măcelăriţi şi doborâţi, a simţit ceea ce simt toţi oamenii, l-a durut inima şi a lăcrimat, cu toate că Dumnezeu mai dinainte i-a descoperit toată necredinţa lor şi a făcut s-o vadă cu ochii lui pentru ca, atunci când îi va vedea pedepsiţi, să suporte cu curaj nenorocirea. Cu toate acestea, deşi Dumnezeu i-a pregătit mai dinainte o mângâiere atât de mare şi l-a învăţat, totuşi a căzut cu faţa la pământ şi a strigat spunând: „Vai, Doamne, faci să dispară rămăşiţa lui Israel?” . Dar nu numai o dată l-a durut inima şi a lăcrimat lezechiel, ci şi altă dată, când a văzut pe lehonia ucis.
Prin urmare, şi Noe, cu toate că ştia cât de păcătoşi au fost oamenii înecaţi de potop, totuşi n-a fost mai curajos decât Iezechiel, nici decât Moise. Moise, la fel, a fost adeseori tot atât de slab de fire ca şi profetul lezechiel; suferea când trebuiau să fie pedepsiţi evreii, deşi ştia că păcătuiseră, şi suferea mai mult chiar decât cei pedepsiţi. Pe timpul lui Noe nenorocirea era şi mai groaznică; niciodată pe pământ n-a fost o moarte la fel cu aceea de pe vremea lui Noe.
Tristeţea lui Noe nu s-a oprit aici; după ce că era copleşit de atât de mari nenorociri, de singurătatea de care era înconjurat, de mila faţă de oamenii înecaţi, de mulţimea celor pieriţi, de felul sfârşitului lor, de pustietatea pământului, nenorociri care-i măreau neîncetat tristeţea, a mai venit asupra lui şi ocara fiului său , fapt cu neputinţă de suportat, plin de ruşine şi grozav de dureros. Ocările prietenilor sunt mai împovărătoare decât ale duşmanilor; ocările copiilor noştri însă sunt încă cu mult mai dureroase decât ale prietenilor. Când vezi că te ocărăşte mai mult decât orice om copilul pe care l-ai născut, l-ai crescut şi l-ai învăţat, pentru care te-ai chinuit, te-ai ostenit şi te-ai mistuit de griji, când ajungi, deci, să te ocărască propriul tău copil, sufletul nu mai poate suferi grozăvia durerii. Orice ocară, prin ea însăşi, este de nesuferit; când însă te ocărăsc propriii tăi copii, ocara îţi răscoleşte adâncurile sufletului; atât este de cumplită. Nu pune la socoteală numai ocara adusă lui Noe de fiul său; pornind de la ocară, gândeşte-te ce purtare trebuie să fi avut fiul său faţă de Noe mai înainte de a-l ocări, mai înainte de potop.
Gândeşte-te cum se purta cu el înainte de potop, când avea atât de mulţi oameni care să-l îndemne la rău, dacă acum, când frica celor petrecute îi stătea încă pe suflet, când abia ieşise din temniţa corăbiei, când încă vedea în jurul său urmele nenorocirii ce se abătuse asupra lumii, dacă nici acum deci nu s-a înţelepţit, ci a ocărât pe cel ce merita mai puţin decât toţi să fie ocărât, şi nu l-au învăţat minte nici moartea tuturor vieţuitoarelor, nici pustietatea din jurul lui, nici mânia lui Dumnezeu, nici altceva din cele întâmplate? Da, atunci când l-a ocărât fiul său, atunci furtună mai grozavă a tulburat sufletul său, mai grozavă decât aceea din vremea potopului. Şi din pricina fiului lui, şi din pricina tuturor celorlalţi oameni. Pe vremea potopului îl înconjura pe Noe numai mulţimea apelor; înainte de potop însă, era înconjurat din toate părţile de adâncul răutăţii, iar vicleniile oamenilor răi îi zdrobeau sufletul mai tare decât valurile potopului. Era singurul om drept într-o mulţime atât de mare de oameni nelegiuiţi şi spurcaţi; chiar dacă nu i-au făcut nici un rău, totuşi a trebuit să sufere râsul şi batjocura lor, dacă nu mai înainte, cel puţin atunci când le vorbea despre corabie şi despre nenorocirile ce aveau să vină peste ei. Ieremia, profetul sfinţit din pântecele maicii sale, ne poate mărturisi ce mult pot tulbura sufletul nostru râsul şi batjocura altora. Din pricina aceasta nici chiar să profeţească nu mai voia: „Am spus că nu voi mai prooroci” , în afară de acestea, cât dezgust şi câtă tristeţe nu i-a pricinuit lui Noe faptul că nu exista un om cu care să se înţeleagă, nu era un om care să aibă acelaşi fel de viaţă ca el. Dar nu numai aceasta l-a îndurerat; suferea mai mult şi din cauză că-i vedea şi nenorociţi, şi ticăloşi.
Drepţii suferă nu numai când văd că mor cei răi, ci şi când îi văd că păcătuiesc; îi doare sufletul cu mult mai mult când aceştia păcătuiesc decât când mor. Lucrul acesta îl poţi vedea bine la profeţi. Unul striga cu amar: „Vai, suflete, că a pierit cel cuvios de pe pământ şi nu mai este om virtuos” . Un alt profet spune lui Dumnezeu: „Pentru ce mi-ai arătat să văd osteneli şi dureri?” . Lovindu-şi puternic pieptul pentru cei nedreptăţiţi, se jelea zicând: „Vei face pe oameni ca pe peştii mării care n-au conducător” . Toate acestea se întâmplau pe vremea când erau legi, conducători, tribunale, preoţi, profeţi, pedepse! Gândeşte-te acum cu câtă îndrăzneală se săvârşea păcatul pe vremea lui Noe, când nu-i stăpâneau pe oameni nici legile, nici conducătorii, nici altceva. Mai mult încă, pe timpul profeţilor viata oamenilor nu era atât de lungă, ci numai şaptezeci, optzeci de ani; pe vremea lui Moe însă viatţa unui om ajungea până la şase sute de ani, şi chiar mai mult. Dar să lăsăm la o parte necazurile despre care am vorbit mai sus? Gândeşte-te câte necazuri era silit să aibă, o dată ce viaţa lui s-a scurs pe un drum atât de lung! Gândeşte-te apoi că pe o lungime atât de mare de timp s-a sârguit să nu se abată cât de puţin de la drumul cel drept, deşi erau multe piedici pe toată întinderea lui! Dar pentru ce spun multe, când în întregime tot drumul vieţii sale a fost aşa, de la un capăt al pământului până la celălalt, plin de stânci, de spini, de fiare sălbatice, de uscăciune, de ciumă, de frig, de răufăcători. Este mai uşor să mergi necontenit pe un drum bătut într-o noapte foarte întunecoasă decât să alergi în acele vremi pe drumul virtuţii. Toţi oamenii îl sileau să-şi abată paşii din calea virtuţii. Când toţi îşi îngăduie să facă ce-i taie capul şi este numai unul care merge împotriva căii lor, cum va putea oare acesta să ajungă la capătul virtuţii, o dată ce toţi îl împing înapoi şi-l îmbrâncesc? Cât de greu este să săvârşeşti virtutea când trăieşti împreună cu mulţi oameni, o arată toţi cei care au îmbrăţişat acum pustia, acum, când prin harul lui Dumnezeu, poţi vedea răspândită pretutindeni viaţa virtuoasă, acum, când este mare buna înţelegere a unuia faţă de celălalt. Pe vremea lui Noe însă aşa ceva nu se vedea; dimpotrivă, toţi erau faţă de el mai sălbatici decât fiarele.

6. Ar putea fi oare o viaţă mai plină de suferinţă decât viaţa lui Noe? Ar putea fi oare o viaţă mai trudnică decât viaţa lui? Făgăduisem să dovedesc că Noe n-a avut un trai mai bun decât cei care poartă necontenit poveri şi decât cei care n-au niciodată timp să răsufle; dar, prin cele ce-am spus despre el, am făcut cu mult mai mult decât atât; am arătat nu numai că n-a avut un trai mai bun decât hamalii şi robii, ci că viaţa lui a fost mai împovărătoare decât a acelora.
Mulţi sunt de părere că Avraam a trăit fericit toată viaţa. Din cauza aceasta se obişnuieşte să fie comparaţi cu Avraam oamenii fericiţi şi care o duc numai în ospeţe şi petreceri.
Să cercetăm traiul şi viaţa lui! După mine, Avraam a avut o viaţă şi un trai mai plin de suferinţă şi mai trudnic chiar decât Noe şi Abel. Dar mai bine să nu fac nici o apreciere, ci să lăsăm ca însăşi cercetarea vieţii lui să hotărască felul traiului său. Nu putem şti ce necazuri a avut în Caldeea, până la vârsta de şaptezeci de ani. Fericitul Moise n-a scris istoria acestei perioade de timp din viaţa lui, a trecut sub tăcere traiul lui până la şaptezeci de ani şi a început povestirea vieţii lui de la această vârstă. Putem bănui că până la această vârstă a avut de suferit necazuri ca şi Noe, căci şi el, ca şi Noe, era singurul om credincios între atâţia necredincioşi şi barbari, singurul om care voia să trăiască cu credinţa în Dumnezeu. Dacă despre alte necazuri ale lui din Persia nu ştim nimic, în legătură cu necazul acesta însă nu poate fi nici o îndoială, şi chiar oamenii cei mai lipsiţi de judecată pot trage cu uşurinţă această concluzie. Dar să lăsăm la o parte asta! Să începem să vorbim despre viaţa lui Avraam de la plecarea sa din patria lui. Mai întâi, să vedem cât de departe este Caldeea de Palestina, cum erau drumurile, care erau relaţiile dintre oameni şi care era felul lor de trai. Să nu ţi se pară că era un lucru uşor să mergi din Caldeea în Palestina, întemeiat pe faptul că dreptul Avraam a ascultat îndată de porunca lui Dumnezeu . Nici să nu socoteşti iarăşi, întemeiat pe faptul că Moise a povestit pe scurt şi în puţine cuvinte călătoria lui Avraam, că drumul a fost tot atât de scurt ca şi cuvintele . Este uşor să istoriseşti o călătorie, dar nu-i tot atât de lesnicios să o faci, ba, dimpotrivă, foarte anevoios. Cât e de lungă calea şi care e distanţa dintre cele două ţări pot s-o spună exact călătorii care au venit de acolo la noi, dacă este vreunul.
Eu n-am întâlnit pe nici unul care să fi făcut acest drum; dar am întâlnit pe unul dintre cei care au venit dintr-o ţară foarte îndepărtată; întrebându-l cât timp a trebuit să călătorească, mi-a spus că a călătorit treizeci şi cinci de zile. Mi-a mai spus că nu cunoaşte Babilonul, dar că a auzit de la cei care au fost în Babilon că drumul până acolo este tot pe atât de lung. E adevărat că drumul din Palestina până în Babilon era şi pe atunci tot atât de lung ca şi acum, dar drumurile nu erau pe vremea aceea aşa cum sunt acum. Acum se găsesc din când în când locuri de popas, oraşe şi sate; cel ce călătoreşte pe aceste drumuri întâlneşte mai mulţi călători; călătorii, nu mai puţin decât haltele, oraşele şi satele, dau siguranţă călătoriei, în afară de aceasta, guvernatorii oraşelor alcătuiesc din băştinaşi cete de bărbaţi, vestiţi prin vigoarea trupului, care pot să mânuiască cu tot atâta dibăcie suliţa şi praştia, ca şi arcaşii arcul şi hopliţii suliţa, şi pun în fruntea lor conducători; prin alcătuirea acestor cete de oameni, guvernatorii oraşelor nu urmăresc altceva decât să dea siguranţă drumurilor. Pe lângă aceasta, guvernatorii oraşelor s-au mai gândit şi la un alt mijloc de a face şi mai sigură călătoria. Au zidit lângă drum locuinţe la fiecare mie de paşi, în care au pus paznici de noapte; faptul că paznicii stau de veghe toată noaptea şi că nu au altă ocupaţie decât aceasta, constituie cea mai mare piedică împotriva atacurilor hoţilor de drumul mare. Pe vremea lui Avraam nici nu putea fi vorba despre aşa ceva; satele nu erau dese; nu erau oraşe, nu erau halte şi nici case de adăpost; cu greu puteai întâlni un călător. Nu era nimic din toate acestea. Nu mai vorbesc de drumurile proaste şi greu de străbătut, de asprimea climei, cu toate că şi acestea, fără a le mai socoti pe celelalte, sunt îndestulătoare ca să supere mult pe călători. Pot adeveri spusele mele cei care au căruţe şi vite de jug, că nu au îndrăzneala să meargă nici chiar pe drumurile obişnuite, dacă mai întâi nu le întăresc cu pietre şi dacă nu acoperă surpările provocate de ape. Pe vremea lui Avraam însă, drumurile erau mai pustii decât locurile nelocuite, mai greu de străbătut decât munţii şi mai periculoase decât râpile şi prăpăstiile. N-am spus încă ce era mai greu decât orice; n-am vorbit despre relaţiile dintre oameni, care pricinuiau călătorilor necazuri cu mult mai multe şi mai mari decât drumurile; pe vremea aceea oamenii erau împărţiţi în popoare, dar, mai bine spus, după oraşe; pe atunci nu era ca acum, când cea mai mare parte a lumii alcătuieşte un singur imperiu, când toţi oamenii slujesc unui singur om, când toţi sunt conduşi de aceleaşi legi.
Omenirea, pe vremea aceea, era împărţită, era ca un trup tăiat şi împărţit în multe bucăţi. Din pricina aceasta dreptul Avraam era silit să străbată ţinuturi locuite de popoare care se duşmăneau între ele, fiind în pericol şi din pricina unora, şi din pricina altora; într-un ţinut poporul era stăpânit de mai mulţi conducători, în altul era anarhie. Poate, fi o viaţă mai anevoioasă decât aceea dusă de Avraam în timpul trecerii lui printre astfel de neamuri? Avraam se temea şi tremura nu numai pentru sine, ci şi pentru tatăl său, pentru femeia sa şi pentru nepotul său. Mare era grija lui pentru slugi, chiar când era în ţara lui; cu atât mai mare însă când era silit să străbată necontenit ţări străine. Şi dacă ar fi ştiut cel puţin când va sfârşi de umblat pe pământuri străine, grijile lui n-ar fi fost atât de mari! Avraam auzise din gura lui Dumnezeu numai atât, fără nici o altă precizare: „în pământul pe care ţi-l voi arăta” ; nu i s-a spus: cutare sau cutare pământ, îşi frământa mintea în toate chipurile; sufletul îi era tare tulburat; nu era în stare să-şi potolească frământarea gândurilor; făcea fel de fel de presupuneri, silit să-şi facă nenumărate griji.
Poate că se aştepta că trebuie să meargă până la capătul pământului, până la ocean chiar. Deşi n-a străbătut tot pământul, totuşi cu mintea şi cu grija a făcut o călătorie atât de mare. Nu-şi pregătise sufletul cu gândul că se va termina călătoria lui în Palestina; era gata să-şi continue călătoria tot mai departe, fie că i s-ar fi poruncit să calce tot pământul, fie că i s-ar fi poruncit să se ducă în insulele de dincolo de uscat. Dumnezeu, când i-a poruncit să plece, nu i-a spus în ce loc anume trebuie să se ducă; acest lucru îl făcea pe Avraam să creadă că locul de oprire poate fi aproape sau foarte departe. Cumplită este această stare! Când ai de făcut ceva greu, suporţi cu mai multă uşurinţă greutatea lucrului dacă ştii precis ce ai de făcut, şi-ţi pregăteşti sufletul pentru săvârşirea acelui lucru, decât dacă nu ştii ce ai de făcut şi-ţi frămânţi mintea cu toate, aşteptându-te când la bune, când la rele, fără să ai vreo nădejde pentru vreunul dintre ele, ci, dimpotrivă, şi unele şi altele îţi sunt tot atât de lipsite de siguranţă.

7. Acestea-s suferinţele îndurate de Avraam înainte de a ajunge în pământul făgăduit. Dar când a ajuns în Palestina şi nădăjduia să se odihnească, a găsit în porturi mai mare furtună. Ce mare-i suferinţa să vină peste tine din nou alte necazuri, atunci când ai crezut că ai scăpat de toate, că ai ajuns la capătul lor şi că ai aruncat în sfârşit departe orice grijă şi orice necaz. Cel care se aşteaptă să mai sufere încă va suporta cu uşurinţă chiar un noian de suferinţe; dar cel aşezat jos ca să se odihnească, acela care şi-a eliberat mintea de griji, este cuprins de o îndoită tulburare şi cade doborât dacă se întâmplă să vină peste el un alt necaz, fie chiar la fel cu cel de mai înainte. Este cuprins de îndoită tulburare şi cade doborât şi pentru că necazul s-a năpustit pe neaşteptate, şi pentru că au pierit din sufletul său tot zelul şi toată pregătirea sufletească pentru suportarea necazului.
Dar ce furtună a dat peste Avraam? Foamete mare a cuprins atunci Palestina, aşa că a pornit îndată şi de acolo şi s-a coborât în Egipt. Ajuns în Egipt, nădăjduia că a pus capăt nenorocirilor; a căzut însă într-o nenorocire şi mai mare, încăt era aproape să-şi piardă viaţa. Spaimă grozavă l-a cuprins. Ca să scape de moarte, a preferat să facă ceea ce nu poate suferi nici un om: a expus pe femeia sa necinstirii acesteia de către alţi bărbaţi. Trăind în mare strâmtorare, a trebuit s-o facă pe făţarnicul, a trebuit să mintă. Poate fi oare o situaţie mai nenorocită? Ce crezi că se petrecea în sufletul lui Avraam, când a fost silit să-i dea femeii sale astfel de sfaturi: „Ştiu că eşti femeie frumoasă la chip. Dacă te vor vedea egiptenii, se vor întâmpla următoarele: Vor spune: „Aceasta-i femeia lui!”; pe mine mă vor omorî, şi pe tine te vor cruţa. Spune dar: „Sunt sora lui”; astfel, datorită ţie, îmi va fi şi mie bine, şi va trăi din pricina ta sufletul meu” ? A rostit aceste cuvinte omul care pentru Dumnezeu şi-a părăsit ţara, casa, prietenii, rudele şi tot ce-l lega de casă. A rostit aceste cuvinte omul care a suferit atât de mari necazuri şi atât de mari oboseli în îndelungata lui călătorie. Cu toate acestea, Avraam n-a spus: „M-a părăsit Dumnezeu; Dumnezeu Şi-a întors faţa de la mine; Dumnezeu nu-mi mai poartă de grijă!”. Nu ! A suferit totul cu bărbăţie şi cu credinţă; a făcut tot ce-a putut să nu se vădească necinstirea soţiei sale, cu toate că ar fi trebuit, ca soţ, să fie cuprins de furie nebună din pricină că, ajuns în mare strâmtorare, a fost silit să vadă cu propriii săi ochi încercarea de necinstire a nevestei lui. Nu pot înfăţişa în cuvinte marea lui tristeţe şi durere; toţi câţi au femei şi sunt cuprinşi de gelozie, din pricina bănuielilor, cunosc acest zbucium sufletesc. Despre patima aceasta dă mărturie şi Solomon, spunând aşa: „Este plin de gelozie sufletul bărbatului ei; nu o va cruţa în ziua judecăţii; nu se va schimba ura cu nici un preţ de răscumpărare şi nici nu se va risipi cu multe daruri” . Şi iarăşi: „Tare ca moartea este dragostea; aspră ca iadul, gelozia ” . Dacă gelosul se frământă şi arde atât de cumplit spune-mi, te rog, poate fi stare sufletească mai chinuitoare decât a lui Avraam?
Când au luat sfârşit aceste necazuri, s-au ivit altele; în locul foametei a venit războiul . N-am să mai vorbesc despre cearta dintre păstori , nici despre împărţirea pământului între el şi nepotul lui , deşi, dacă am cerceta aceste fapte, ca şi pe celelalte, ne-ar arăta că sunt îndestulătoare să umple sufletul lui Avraam de mare tristeţe. Nepotul Iui, scăpat de Avraam din atâtea necazuri şi ajuns stăpân peste mari bogăţii, ar fi trebuit să se supună în totul celor spuse de Avraam şi să-şi fi pedepsit păstorii; dar nu; când i s-a spus să-şi aleagă pământul care-i place, a dat fuga la pământurile cele mai bune şi i-a lăsat lui Avraam laturile cele mai sărăcăcioase. Cine ar putea suferi cu uşurinţă aceasta? Nu vorbesc că a fost păgubit, ci că i-a fost răsplătită cinstea cu necinste, pentru că a fost dispreţuit! Iar aceasta este mai dureroasă decât paguba. Dar, după cum am spus mai sus, am să trec peste toate acestea, deoarece acum vorbesc despre necazurile şi suferinţele patriarhului Avraam, şi nu despre cele ale unui om luat la întâmplare din mulţime.

8. Aşadar, în locul foametei a venit peste Avraam războiul perşilor ; a fost silit să lupte împotriva lor. N-a luat parte la război chiar de la început, când cele două tabere erau încă întregi, ci când toţi fugeau dinaintea perşilor, când victoria era de partea duşmanilor şi când nici un luptător nu mai putea să le facă faţă; unii erau omorâţi, alţii se ascundeau, iar alţii erau luaţi în robie. Nimic din acestea nu l-au făcut pe Avraam să rămână acasă, îndurerat cumplit de cele întâmplate, pleacă să ia parte la acele nenorociri, ducându-se la moarte sigură. A te aşeza în faţa unei atât de mari oştiri, cu ceva mai mult de trei sute de oameni, înseamnă a nu te aştepta decât la moarte, înseamnă a fi pregătit sau să fii luat prizonier, sau chinuit, sau omorât. A plecat, deci, să facă şi el cunoştinţă cu cruzimea barbarilor. Dar după ce a scăpat din război, prin iubirea de oameni a lui Dumnezeu, şi s-a întors împreună cu nepotul său cu pradă de război, a fost silit din nou să-şi plângă propria nenorocire, adică lipsa de copii, să jelească pentru că nu avea moştenitor. Să nu cumva să crezi că durerea aceasta a lui era nouă, că i s-a născut în suflet atunci când îl auzi plângându-se lui Dumnezeu şi spunând: „Ce-mi vei da? Mor fără să am copii” . Necazul şi grija aceasta au intrat în casa dreptului o dată cu mireasa, dar, mai bine spus, înainte de intrarea ei. Toţi avem obiceiul, atunci când punem la cale o căsătorie şi vorbim despre ea, să atingem toate grijile legate de căsătorie, dintre care cea mai de seamă este grija de a avea copii; iar frica lipsei de copii clatină sufletele noastre din prima zi a căsătoriei. Dacă se întâmplă, după ce te-ai căsătorit, să treacă un an, doi sau chiar trei ani fără să ai copii, tristeţea se măreşte, iar bunele nădejdi slăbesc. Dacă trece mai multă vreme, nădejdile dispar cu totul şi rămâne în suflet numai tristeţea, care întunecă toate bucuriile vieţii, care nu te lasă să mai simţi vreo bucurie. Dacă Avraam n-ar fi suferit atât cât a suferit, ci toate i-ar fi mers după placul inimii, îi era de ajuns tristeţea pricinuită de lipsa copiilor ca să-i umbrească şi să-i distrugă toată fericirea. Dumnezeu, într-adevăr, i-a făgăduit copil la adânci bătrâneţi, când trupul lui şi al soţiei sale, în chip firesc, nu mai erau în stare să dea naştere la copii .
Dar tot timpul dinainte de primirea făgăduinţei, destul de îndelungat, l-a trăit Avraam suferind şi plângând. Cu cât vedea că i se măreşte bogăţia, cu atât se jelea mai mult că nu are cine să-i moştenească averea. Ce crezi că a suferit Avraam când a auzit: „Străină va fi sămânţa ta în pământ străin; şi îi vor robi şi-i vor chinui şi-i vor smeri patru sute de ani” ? Pe care om nu l-ar fi doborât tristeţea mare pricinuită de cuvintele soţiei sale, de Sarra, care când îl sfătuia să intre la roaba ei pentru a avea copii , când îl ţinea de rău şi-l certa că a dormit cu ea , când chema pe Dumnezeu împotriva lui şi-l silea (pe Avraam) să alunge pe aceea pe care o cunoscuse şi care avea să-i nască un copil ? Toate acestea ar putea părea cuiva lucruri de puţină însemnătate; dar dacă te gândeşti că din pricina unor astfel de lucruri s-au distrus case întregi, atunci minunează-te de tăria de caracter a dreptului Avraam! De frica lui Dumnezeu răbda cu curaj toate ocările nevestei sale! Dar era şi el om, şi-l amărau şi-l dureau cuvintele ei. Roaba se întoarce iar în casa stăpânului şi-i naşte lui Avraam un copil nelegitim ; astfel ajunge Avraam tată după o atât de îndelungată vreme, naşterea acestui copil i-a pricinuit lui Avraam o oarecare bucurie, dar mai multă tristeţe. Copilul acesta nelegitim îi aducea aminte de copilul (dorit al) căsniciei sale şi-i mărea şi mai mult dorinţa de a avea un copil de la propria lui soţie. Cuvintele spuse lui de Dumnezeu: „Nu te va moşteni acesta, ci cel care va ieşi din tine” , le socotea spuse despre Ismael; Dumnezeu nu-i spusese încă nimic despre Sarra.
În sfârşit, când a căpătat făgăduinţa că va avea pe Isaac şi a fost hotărât de Dumnezeu şi timpul naşterii , înainte de a se bucura de aceste nădejdi, s-a revărsat asupra lui o altă negură deasă de tristeţe, pedepsirea sodomiţilor . Că lucrul acesta a tulburat mult sufletul dreptului Avraam o poate vedea oricine din cuvintele şi din rugăciunea sa către Dumnezeu. Când a văzut pogorându-se din cer ploaia aceia înfricoşătoare, când a văzut că totul s-a prefăcut dintr-o dată în praf şi cenuşă, nu mai era în toată firea. Dacă noi, când vedem de departe că ne arde casa, ne ieşim din minţi şi leşinăm de tristeţe şi de spaimă, gândeşte-te cât de mare a fost spaima şi durerea acelui drept când a văzut că oraşe şi ţinuturi întregi, împreună cu locuitorii lor, ard până la temelii, nu din pricina unui foc obişnuit, ci a unui foc străin şi înfricoşător?
Nu ţi se pare oare că suferinţele şi nenorocirile lui Avraam imită valurile mării care vin necontenit unele după altele? Căci, după cum pe mare nu se liniştesc bine primele valuri, şi se ridică altele, tot aşa s-a întâmplat şi în întreaga viaţă a acestui drept.
Erau încă proaspete în sufletul său nenorocirile căzute asupra sodomiţilor, şi împăratul gherarilor a şi îndrăznit asupra Sarrei ceea ce îndrăznise şi Faraon . Femeia lui a fost silită iarăşi să mintă şi să se dea drept sora lui; şi ar fi fost necinstită dacă Dumnezeu n-ar fi împiedicat din nou înfăptuirea.
Când s-a născut Isaac toată casa era veselă împreună cu copilul şi cu mama; numai dreptul Avraam, în mijlocul unei atât de mari bucurii, a trebuit să se supere şi să se întristeze, deoarece a fost silit să-şi alunge roaba şi copilul . Chiar dacă Ismael era nelegitim, născut de o roabă, totuşi dragostea de părinte nu-i era micşorată din pricină că pruncul era nelegitim şi nici nu-i împuţinase durerile părinteşti faptul că mama lui era de neam umil. Aceasta o poţi vedea chiar din Scriptură . Acest bărbat puternic şi curajos, care primise să junghie cu mâinile sale pe unicul său născut , suferă, i se frânge inima când femeia lui îi porunceşte să alunge roaba şi copilul; n-ar fi făcut acest lucru şi nici n-ar fi dat ascultare Sarrei, deşi acum avea mai multă îndrăznire când îi vorbea, dacă nu l-ar fi înduplecat frica de Dumnezeu . Prin urmare, când citeşti în Scriptură că la porunca Iui Dumnezeu Avraam a alungat roaba şi copilul, să nu socoteşti că i-a dispărut din suflet durerea – căci era cu neputinţă! Dimpotrivă, minunează-te de supunerea mare a lui Avraam în faţa poruncii lui Dumnezeu, minunează-te că nu s-a împotrivit lui Dumnezeu, deşi i se rupea inima de durere din pricina despărţirii lui de copil şi de mamă. A izgonit pe mamă şi pe copil fără să ştie unde se vor duce, iar el s-a resemnat şi a răbdat în tăcere durerea. Era şi el om ca toţi oamenii.

9. I s-a frânt inima de durere şi de tristeţe şi din pricina propriului său copil. Să nu spună cineva că n-a simţit dureri şi că n-a suferit tot ce simte o inimă de tată. Nici să nu-l lipsească cineva pe Avraam de cea mai mare laudă, în dorinţa de a arăta că a privit lucrurile din lumea aceasta cu altă inimă decât cu o inimă de om. Dacă ne înduioşăm, ne mâhnim, iar adeseori chiar lăcrimăm când vedem oameni necunoscuţi, pe care nu i-am văzut niciodată în viaţă, condamnaţi la moarte pentru crime, oameni care s-au bucurat multă vreme de această viaţă, dacă deci ne înduioşăm, ne mâhnim, iar adeseori chiar lăcrimăm când vedem că astfel de oameni sunt duşi în piaţă ca să fie omorâţi, putem spune oare că Avraam n-a simţit nimic din ce simte orice om, când a primit porunca să jertfească şi să ardă cu mâinile sale pe adevăratul lui fiu, pe unicul născut, pe cel născut mai presus de aşteptări şi atât de târziu, la adânci bătrâneţi – căci acestea toate măresc încă flacăra durerii -, nu pe când era încă tânăr? N-ar fi oare de râs un om care ar susţine o astfel de părere? Dacă ar fi fost de piatră, dacă ar fi fost de fier, ba chiar de diamant, nu s-ar fi înduioşat oare, nu l-ar fi durut inima de frumuseţea copilului – era în floarea vârstei -, de înţelepciunea cuvintelor, de evlavia sufletului? Copilul a întrebat pe tatăl său: „Iată, am adus lemnele! Focul este aprins! Unde-i oaia de jertfă?”. Tatăl său i-a răspuns: „Se va îngriji Dumnezeu, fiule, şi de oaia de jertfă!” . Copilul n-a întrebat mai mult.
S-a uitat la tatăl său cum îl leagă, şi nu s-a împotrivit; a fost pus deasupra lemnelor, şi n-a sărit jos; a văzut cuţitul îndreptat spre el, şi nu s-a tulburat. Poate fi oare un suflet mai plin de credinţă? Ar mai putea îndrăzni cineva să spună că Avraam n-a suferit deloc din pricina tuturor acestora? Dacă ar fi avut de jertfit un duşman, chiar dacă ar fi fost fiară, n-ar fi făcut-o fără strângere de inimă. Nu se poate asta! Nu se poate! Nu acuza pe cel drept de o atât de mare cruzime! S-a înduioşat şi i s-a rupt inima de durere. Uită-te la cuvintele lui! „Se va îngriji Dumnezeu, fiule, a spus el, şi de oaia de jertfă”. Cât de dureroase sunt aceste cuvinte! Cu toate acestea, a călcat în picioare durerea, a înfrânt-o. A făcut totul cu acelaşi zel cu care ar fi făcut-o unul care n-ar fi fost oprit de nici una dintre aceste piedici. După ce l-a jertfit – căci cu voinţa îl şi jertfise -, l-a dat sănătos şi teafăr mamei sale. Mama l-a primit în braţele ei; dar înainte de a se bucura din plin de copil, ea a murit . Moartea soţiei sale l-a îndurerat mult pe Avraam.
Nimic nu era în stare să-l facă să suporte cu uşurinţă nenorocirea, deşi trăiseră împreună vreme îndelungată; ba chiar tocmai aceasta îi mărea şi mai mult durerea. Pe aceia îi dorim mai mult, pe care i-am avut mai multă vreme alături de noi şi care ne-au dat mai multă dovadă de prietenie şi de virtute. Că lucrurile aşa au fost o arată jalea şi lacrimile patriarhului pentru moartea soţiei sale. Poate povesti cineva grijile lui Avraam pentru copil, pentru alegerea unei soţii potrivite lui? Dacă ai vrea să cercetezi cu de-amănuntul acestea şi alte multe griji ale lui, ai vedea că viaţa dreptului Avraam este cu mult mai amărâtă, mai îndurerată şi mai plină de griji decât viata lui Noe, despre care am vorbit mai înainte. Scriptura ne-a spus numai necazurile mai mari din viaţa lui şi a lăsat ca pe celelalte să le cercetăm noi, toate câte în chip firesc se întâmplă în fiecare zi într-o casă unde sunt o mulţime de slugi, bărbat, femeie, copii şi multă treabă. Ai putea însă să-mi obiectezi:
– Da, ai dreptate! Dar dreptul Avraam avea foarte mare mângâiere în fiecare din aceste necazuri pentru că suferea toate necazurile acelea pentru Dumnezeu.
– Acelaşi lucru să te mângâie şi pe tine acum. Nimeni altul decât numai Dumnezeu a îngăduit să vină peste tine această încercare. Dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit, dracii cei cumpliţi n-ar fi îndrăznit să intre în porci ; cu atât mai mult n-ar fi pus dracul stăpânire pe tine dacă n-ar fi fost îngăduinţa lui Dumnezeu. După cum Avraam a avut mare răsplată pentru că a suferit totul cu curaj şi mulţumire, tot aşa şi tu vei avea aceeaşi răsplată dacă vei răbda, fără murmur, şi vei mulţumi pentru toate lui Dumnezeu. Iov a suferit cele ce a suferit prin îngăduinţa lui Dumnezeu ; a fost însă încununat nu numai pentru că a suferit, ci şi pentru că a întâmpinat cu curaj toate nenorocirile. Toţi îl admirăm, dar nu-l admirăm pentru că diavolul i-a luat toate bunurile lui, ci îl admirăm pentru că n-a păcătuit nici măcar cu buzele, deşi l-au lovit atâtea nenorociri.

10. Voiam, pentru că am pomenit de Iov, să vorbesc şi de zguduitoarele lui lacrimi şi de grozăvia suferinţei lui. Dar, pentru ca să nu lungesc prea mult vorba, să mă întorc la Isaac. Dacă vrei să cunoşti cu de-amănuntul suferinţele lui, ia în mâini istoria vieţii sale, priveşte în adâncul necazurilor lui, şi ele vor da multă mângâiere propriilor tale necazuri, negreşit. Dreptul Isaac a fost cu mult mai bun decât noi; a avut însă de luptat şi cu vrăjmaşi mai puternici. Vicleanul diavol s-a năpustit cu mai multă furie asupra lui. Dar faptele de virtute nu se judecă prin numărul ispitelor, ci prin tăria de caracter şi râvna cu care săvârşeşti virtutea. Prin urmare, chiar dacă lupta ta de acum este mai mică decât a lui Isaac, totuşi aceasta nu va putea întru nimic să te împiedice să primeşti cununile. Cel ce a adus stăpânului încă doi talanţi, n-a adus mai puţin decât cel care a adăugat cinci . Pentru ce? Pentru că şi unul şi altul au arătat aceeaşi râvnă, chiar dacă n-au adus acelaşi câştig; din pricina aceasta şi unul şi altul s-au învrednicit de aceeaşi cinste, căci fiecare dintre ei a auzit: „Intră întru bucuria Domnului tău” . Care sunt necazurile şi suferinţele lui Isaac? N-a fost trimis, ca tatăl lui, într-o lungă călătorie; n-a fost silit să-şi părăsească, asemenea lui Avraam, ţara sa, dar a îndurat şi el necazul cel mai mare, teama de a nu avea copii . După ce a scăpat, prin rugăciune, de acest necaz, a venit peste el o altă frică, mai mare decât cea dintâi, nu este tot una să tremuri de frica de a nu avea copii şi să tremuri pentru viaţa mamei copiilor. Atât de mult o chinuiau pe soţia lui Isaac durerile naşterii, încât i se părea mai amară viaţa decât moartea. Ascultă dorinţa ei chiar din propriile ei cuvinte: „Dacă aşa trebuie să mi se întâmple, pentru ce să mai trăiesc?” .
A făcut şi Isaac cunoştinţă cu foametea, ca şi Avraam . Deşi nu s-a pogorât în Egipt a păţit şi el ce păţise tatăl său, ajungând în mare primejdie pentru femeia sa . Pe Avraam îl cinsteau toţi vecinii; pe Isaac însă îl izgoneau ca pe un duşman şi nu-l lăsau să se bucure de rodul ostenelilor sale; toţi îl strâmtorau, dar profitau de agoniseala lui . Când, în sfârşit, şi i-a făcut prieteni şi şi-a văzut copiii mari, atunci, da, atunci când nădăjduia să aibă linişte şi mângâiere şi să-i fie copiii toiag bun bătrâneţilor, atunci a venit peste el cel mai mare necaz. L-a cuprins cea mai mare tristeţe. În primul rând, fiul lui mai mare, împotriva voinţei lui, s-a căsătorit cu femei de alt neam ; aceasta l-a îndurerat mult, căci a adus în casă ceartă şi război. Scriptura n-a mai amintit de toate necazurile aduse peste Isaac şi Rebeca de femeile acelea, dar printr-un singur cuvânt: „Se certau cu Rebeca” , a lăsat să se înţeleagă totul. Cei care au case şi copii însuraţi ştiu ce înseamnă cuvintele acestea. Ei, mai mult decât toţi, ştiu bine ce rău mare este când nu se împacă soacra cu nora, mai ales când locuiesc în aceeaşi casă.
Necazul acesta era permanent în casa lui Isaac. La aceasta s-a mai adăugat şi nenorocirea că Isaac a orbit . Numai cei orbi cunosc grozăvia răului. După aceasta, a venit peste el un nou necaz: n-a reuşit să binecuvinteze pe copilul iubit de el; atât de mult i s-a rănit sufletul, încât a ţipat mai cu amar decât fiul înşelat, şi a trebuit să se justifice înaintea acestuia şi să-i spună că a fost înşelat, şi de aceea l-a nedreptăţit fără voia lui , întâmplările acestea amintesc tragedia care se joacă pe scene şi reînnoiesc drama copiilor tebani, fiii lui Oedip. Căci şi aici fratele cel mai mare, dispretuind vârsta înaintată a tatălui şi orbirea lui, a alungat din casă pe fratele său mai tânăr. Nu l-a omorât, cum a făcut fiul lui Oedip, căci înţelepciunea mamei a împiedicat fapta, îl ameninţa şi pe el cu moartea, dar aştepta moartea tatălui său. Când a aflat mama lui de gândul fiului ei mai mare, s-a sfătuit cu soţul ei şi l-a răpit pe Iacov din mâinile lui Isav . Şi au fost siliţi, Isaac şi Rebeca, să alunge pe fiul lor, care-i îngrijea şi-i iubea, iar pe cel rău, pe cel care le făcea traiul netrai (acestea-s chiar cuvintele Rebecăi), au trebuit să-l ţină necontenit lângă dânşii. Aşadar, după ce a fugit Iacov, care fusese crescut numai în casă (căci era „om liniştit, fără vicleşug, trăind în corturi”) şi stătuse cea mai mare parte din timp acasă cu mama lui, gândeşte-te la plânsetele şi la jalea Rebecăi amintindu-şi necontenit de copilul ei şi uitându-se la bărbatul ei, cu nimic mai de folos decât un mort şi din pricina vârstei, şi din pricina orbirii! De câtă jale nu era stăpânit bătrânul care trebuia să plângă, pe lângă propriile lui nenorociri, şi necazurile femeii sale! Ce n-a spus, ce n-a grăit Rebeca când era pe patul de moarte! Cuvintele sale puteau să înmoaie şi pietrele. Nu vedea alături pe fiul său iubit, s-o plângă, să-i închidă ochii, să-i închidă gura, s-o îmbrăţişeze şi să-i dea toate celelalte îngrijiri, fapte a căror absenţă pare părinţilor mai amară chiar decât moartea. Isaac simţea că Rebeca îşi dăduse sufletul cu aceste dorinţe şi păreri de rău. Gândeşte-te la furtuna din sufletul lui Isaac şi atunci, şi după moartea ei!

11. Astfel ni se înfăţişează viaţa lui Isaac! Şi ni se părea mai fericită decât viaţa multora!
Ca să arăt cum a fost viaţa lui Iacov îmi sunt de-ajuns, fără a o mai cerceta, chiar cuvintele lui. Când a stat de vorbă cu Faraon, a spus: „Puţine şi rele sunt zilele vieţii mele; n-am ajuns la zilele părinţilor mei” : cu alte cuvinte, a spus: „am trăit o viaţă mai scurtă şi mai trudnică decât părinţii mei”. Dar chiar fără să o fi spus, nenorocirile sale sunt atât de vestite, încât le cunoaşte orice om. A fost şi bunicul său trimis într-o îndepărtată călătorie; dar Dumnezeu i-a poruncit să plece, iar aceasta i-a dat foarte mare mângâiere, Iacov însă a plecat într-o ţară îndepărtată fugind dinaintea fratelui său care-l duşmănea şi căuta să-l omoare . Bunicul său nu s-a plâns niciodată că n-are ce mânca şi cu ce trăi; Iacov însă socotea o fericire să aibă haină şi o bucată de pâine. Scăpat de la moarte, scăpat de neajunsurile călătoriei şi ajuns la neamurile sale, a fost silit să robească, el, care a crescut în atâta belşug . Ştii că robia este amară în orice împrejurare; dar este un chin de nesuferit să fii silit de oameni de seama ta să rabzi umilinţele la care sunt supuse slugile, şi asta mai cu seamă atunci când n-ai fost obişnuit cu astfel de treburi, ci ai trăit toată viaţa în libertate şi belşug. Cu toate acestea, Iacov a suportat toate chinurile cu bărbăţie şi curaj. Ascultă cuvintele lui, căci însuşi povesteşte necazurile sale din timpul cât a păscut oile socrului său: „Am plătit de la mine furtişagurile zilei şi furtişagurile nopţii. Ziua mă ardea căldura, şi noaptea, gerul; şi se depărta somnul de la ochii mei” . Acestea le-a suferit omul care a dus o viaţă fără de vicleşug, omul care a locuit tot timpul în casă ; după atât de multă trudă şi pagubă, după ce a robit vreme îndelungată, a mai suferit şi o amară înşelăciune când a fost vorba să se însoare.
Chiar dacă n-ar fi robit şapte ani, chiar dacă n-ar fi suferit nici un neajuns din cele de care se plângea socrului său şi dacă n-ar fi iubit-o pe fiica lui, numai faptul că i-a făgăduit pe fata cea mai frumoasă, dar i-a dat în locul ei pe cea mai urâtă , câtă tristeţe, câtă tulburare, câtă ocară a cuprins atunci sufletul fericitului aceluia! Dacă ar fi fost un alt om în locul lui, n-ar fi suferit cu uşurinţă ocara, ci ar fi distrus toată casa socrilor săi, omorându-se şi pe sine, şi pe ei, sau i-ar fi pierdut în alt chip. Dar pentru că Iacov era îndelung-răbdător a suportat cu resemnare totul, n-a făcut aşa şi nici măcar nu s-a gândit la aşa ceva. Când i s-a poruncit să mai slujească şapte ani, a ascultat degrabă . Atât era de blând şi de îngăduitor. Iar dacă îmi vei spune că dragostea pentru fată îl ajuta să fie îngăduitor, apoi şi în acest caz îmi vorbeşti tot de marea lui tristeţe. Gândeşte-te la marea lui durere când a fost lipsit de fata iubită de el; când se aştepta s-o ia de soţie, atunci a mai fost amânat cu alţi şapte ani. Gândeşte-te apoi la frigul şi căldura ce trebuia să îndure, la nopţile nedormite şi la desele pagube! În sfârşit, şi-a luat de soţie fata ce-i plăcea şi a trăit cu socrul său viaţă ticăloasă şi trudnică; cu toate acestea, tot era pizmuit şi a fost înşelat a doua oară la plata simbriei; a arătat socrului său înşelăciunea, spunându-i: „M-ai înşelat la socoteală de zeci de ori!” . Împreună cu socrul lui, s-au pornit împotrivă-i, cu duşmănie mai sălbatică decât a acestuia, fraţii femeilor lui. Necazul cel mai mare dintre toate i l-a pricinuit femeia pe care o iubea, pentru care a preferat să slujească paisprezece ani. Rahila, iubita lui soţie, era sugrumată de tristeţe; vedea că sora ei naşte, iar ea nici măcar nădejde nu avea de copil; din pricina tristeţii îşi pierduse atât de mult minţile, încât îl învinuia şi-l ţinea de rău pe bărbatul ei şi-l ameninţa că se omoară dacă nu are copii. ‘Dă-mi un copil, spunea ea; dacă nu, mă omor!” . Ce bucurie putea deci Iacov să mai aibă, când femeia pe care o iubea nespus de mult se jelea atât, când cumnaţii săi unelteau împotriva lui şi făceau totul ca să-l lase sărac lipit pământului? Dacă ne întristăm mult când ni se ia înapoi averea dată ca zestre soţiilor noastre, pentru care nu ne-a curs nici un pic de sudoare, putem spune oare că (Iacov) a privit cu nepăsare când s-a văzut primejduit să i se ia averea făcută cu ostenelile sale ? Simţind deci că îl bănuiau şi că se uită la el cu neîncredere, a plecat pe ascuns, ca un fugar. Poate fi oare o situaţie mai ticăloasă ca aceasta? Sărmanul Iacov a plecat şi din ţara sa, şi din ţară străină tot cu frică, tot cu primejdie. Este silit să cadă din nou în aceeaşi prăpastie. Când a fugit de teama fratelui său, şi-a găsit scăparea la socru; acum, când este alungat de socru, este silit să-şi găsească scăparea la fratele lui. A încercat pe propria-i piele cuvintele spuse de profetul Amos despre ziua Domnului: „Precum când fuge omul dinaintea leului şi-i iese înainte ursul şi sare în vizuina lui, şi-şi reazemă mâinile sale de perete şi-l muşcă şarpele” .
Trebuie să mai vorbesc oare despre spaima suferită de Iacov când l-a ajuns din urmă Laban , având de hrănit şi de îngrijit atâtea vite şi slugi? Dar când avea să dea cu ochii de faţa fratelui său Isav, n-avea să păţească oare ce păţeau cei ce se uitau la capul Gorgonei născocit de poeţi? Îşi rânduise toate ale sale ca şi cum s-ar fi dus la moarte. Ascultă cuvintele lui şi înţelege din ele focul ce zăcea în sufletul său: „Scoate-mă, spune el, Dumnezeule, din mâna fratelui meu Isav, că mă tem de el, ca nu cumva venind să mă ucidă pe mine şi pe aceste mame cu fii. Tu mi-ai spus: Bine-ţi voi face” . Dacă Iacov ar fi trăit până atunci tot timpul fericit, frica aceasta i-ar fi alungat din suflet toată fericirea. Dar toată viaţa lui, din ziua în care a primit binecuvântarea, a dus-o numai în frică, învăluit de nenorociri şi de uneltiri. Atât de mare îi era frica în timpul întoarcerii spre casa părintească, încât nici după ce s-a întâlnit cu fratele său, care se purtase cu el bine şi cu dragoste, nu căpătase curaj şi nici nu-i pierise din suflet neliniştea. Când Isav l-a rugat să meargă împreună cu el, Iacov, ca şi cum ar fi vrut să scape de o fiară sălbatică, îl ruga şi căuta o umbră de adevăr, ca să se poată despărţi de el, spunându-i: „Domnul meu cunoaşte că sunt micuşori copiii mei, şi oile şi vacile sunt fătate; deci de le voi sili să meargă, într-o zi vor muri toate vitele. Să meargă domnul meu înaintea slugii sale, iar eu voi întârzia pe cale după încetineala vitelor care merg înaintea mea şi după mersul copiilor mei, până voi veni la domnul meu în Seir” . A răsuflat oleacă după ce a scăpat din acele primejdii, dar a venit peste el o altă spaimă, cu mult mai cumplită. Fiica lui, Dina, i-a fost răpită ; mai întâi l-a îndurerat necinstirea fiicei lui, dar s-a mângâiat când fiul împăratului i-a făgăduit că se va căsători cu Dina. Iacov a căzut la învoială cu fiul împăratului , dar Levi şi oamenii lui au călcat în picioare învoielile şi au ucis pe toţi bărbaţii oraşului . Fapta lui Levi a înspăimântat atât de mult pe tatăl lui, încât a trebuit să se mute de acolo, deoarece toţi îl duşmăneau.
Scriptura spune: „Şi a zis Iacov către Simeon şi către Levi: urât m-aţi făcut, ca să fiu rău tuturor celor ce locuiesc pământul şi în Canaan şi în Ferezei; şi eu puţin sunt cu numărul, şi de se vor aduna asupra mea, mă vor tăia şi voi pieri şi eu şi casa mea” . Vecinii ar fi trecut prin sabie pe toţi bărbaţii dacă iubirea de oameni a lui Dumnezeu n-ar fi oprit mâna lor şi n-ar fi pus capăt acelor nenorociri. „Şi a fost, spune Scriptura, frica lui Dumnezeu peste cetăţile dimprejurul lor şi n-au alergat pe urma fiilor lui Israel” . Cum a fost viaţa lui Iacov după ce a scăpat de aceste rele? A avut oare timp să-şi tragă sufletul? Nu! Atunci s-a năpustit asupra lui culmea nenorocirilor, moartea iubitei lui soţii, moarte înainte de vreme şi silnică: „A născut Rahila, spune Scriptura, şi greutate a avut in naştere. Şi a fost când a născut ea cu greu, i-a zis moaşa: Cutează, căci şi acesta îţi este fiu. Şi a fost când îşi da ea sufletul (căci murea), a chemat numele lui: fiul durerii mele” . Şi pe când era încă puternică jalea lui Iacov, Ruben i-a mai mărit tristeţea necinstind patul tatălui său . Atât de mult l-a îndurerat pe Iacov acest lucru, încât chiar pe patul de moarte l-a blestemat pe fiul lui, atunci când părinţii simt cea mai mare dragoste pentru copiii lor, mai cu seamă când este primul născut, cum era Ruben. Nu trage puţin în cumpăna dragostei părinteşti acest lucru. Marea tristeţe a lui Iacov a îndepărtat însă toate acestea şi, chemându-l pe Ruben, a spus: „Ruben, cel întâi-născut al meu, tu tăria mea şi începutul fiilor mei, cumplit te-ai purtat, cumplit şi îndărătnic; sumeţitu-te-ai ca apa, ca să nu fierbi. Că te-ai suit în patul tatălui tău; atunci ai spurcat aşternutul în care te-ai suit” .
Când Iosif, fiul iubitei lui femei, a crescut mare şi se aştepta Iacov să-i fie o mângâiere a durerii pierderii soţiei sale, atunci, tocmai prin fiul lui, i se pregătiseră fel de fel de nenorociri. Fraţii lui Iosif au muiat în sânge haina lui şi i-au arătat-o tatălui lor . Prin această faptă feciorii lui i-au pricinuit o durere cumplită. N-a jelit numai moartea lui Iosif, ci şi felul morţii lui. Gândurile care-i sfâşiau sufletul erau multe şi felurite: că a murit fiul iubitei sale soţii, că era mai bun decât toţii fiii lui, că era fiul cel mai drag, că era în floarea vârstei, că el l-a trimis la moarte, că n-a murit în casă, nici în pat, nici lângă tatăl său, fără să spună sau să audă vreun cuvânt de mângâiere, că n-a murit de moarte bună, că a fost sfâşiat de viu de cruzimea fiarelor sălbatice, că nu s-a găsit nici o rămăşiţă din trupul lui ca să o adune şi să o dea pământului, că n-a suferit el, tatăl, o astfel de lovitură în tinereţe, când putea s-o suporte, ci acum, la adânci bătrâneţi. Puteai să vezi o privelişte cumplit de dureroasă: părul alb mânjit cu ţărână, pieptul bătrân dezgolit de cămaşa sfâşiată, iar bocetele, cu neputinţă de mângâiat. „Şi-a rupt, spune Scriptura, Iacov hainele sale şi a pus pe mijlocul lui sac şi a plâns pe fiul său zile multe. S-au adunat toţi fiii lui şi fiicele lui şi au venit să-l mângâie; şi nu vrea să se mângâie, zicând că: Mă voi pogorî în iad la fiul meu plângând” . Ca şi cum ar fi trebuit ca niciodată sufletul lui să nu-i fie lipsit de tristeţe, astfel, când începuse să se vindece această rană, a venit o foamete care a cuprins tot pământul . Foametea i-a adus de la început o mulţime de neplăceri. Când feciorii lui s-au întors cu grâu din Egipt, au adus o uşurare nenorocirii, dar au adus-o amestecată cu alt necaz: fiul său Simeon nu s-a întors cu fraţii lui din Egipt ; acest lucru i-a stricat toată bucuria curmării foametei. Necazul însă nu s-a mărginit numai la atât.
Cei din Egipt îl cereau şi pe Veniamin , singura mângâiere ce-i mai rămăsese în locul femeii lui moarte şi a fiului său mâncat de fiarele sălbatice. Nu numai asta îl făcea pe Iacov să ţină lângă el pe Veniamin, ci şi vârsta lui fragedă şi grija educaţiei lui. „Nu se va pogorî, a zis Iacov, fiul meu cu voi, pentru că fratele lui a murit, şi el singur mi-a rămas. Şi de i se va întâmpla să slăbească pe calea pe care veţi merge, îmi veţi duce bătrâneţile mele cu întristare în iad” . La început, pentru toate aceste motive a rămas neînduplecat, spunând că nu-l va lăsa să plece. Dar când foametea a ajuns mai cumplită şi simţea că nenorocirea se măreşte, i-a dat voie, deşi plângea cu amar: „Pentru ce mi-aţi făcut rău spunând omului aceluia că mai aveţi un frate?” . Plecarea lui Veniamin l-a îndurerat mai mult decât orice, rostind aceste cuvinte pline de jale: „Iosif nu mai este, Simeon nu mai este; şi pe Veniamin să-l luaţi? Peste mine au venit toate acestea!” . Prin aceste cuvinte se plângea că după Iosif şi Simeon încercau să i-l răpească şi pe Veniamin şi arăta că va suferi orice numai să nu se despartă de copil, în sfârşit, biruit, l-a dat cu propriile sale mâini, zicând: „Şi pe fratele vostru luaţi-l şi sculându-vă mergeţi la acel om. Şi Dumnezeul meu să vă dea vouă har înaintea omului ca să lase pe fratele vostru celălalt şi pe Veniamin. Cât despre mine, de-mi va fi dat să rămân fără copii, atunci să rămân” , Iacov a fost copleşit de multe nenorociri, i se sfâşia inima de durere, şi numărul copiilor lui se împuţina încetul cu încetul; totuşi răbda toate nenorocirile, chiar dacă necazurile ce-l loveau erau din ce în ce mai mari. Mai mare i-a fost tristeţea pricinuită de pierderea lui Simeon şi a lui Veniamin decât cea pricinuită de pierderea lui Iosif. Nenorocirea pentru care nu mai ai credinţă de îndreptare, chiar dacă ne pricinuieşte foarte mari supărări, o uităm repede, căci ea ne taie orice nădejde. Dar nenorocirea despre care nu ştii cum se va termina nu lasă sufletul să se liniştească; nesiguranţa celor ce se pot întâmpla măreşte şi înnoieşte mereu chinul sufletului. Adevărul spuselor mele îl poţi vedea bine în viaţa Fericitului David; atâta vreme cât copilul îi trăia, îl jelea; după ce i-a murit însă copilul, n-a mai plâns. Slugile lui David erau nedumerite din pricina purtării lui; de aceea l-au întrebat pentru ce nu mai plânge după ce i-a murit copilul, o dată ce-l jelea pe când trăia ; David le-a dat aceeaşi explicaţie ca şi cea dată de mine acum . Era firesc, deci, ca Iacov să se fi temut şi să fi tremurat mai mult acum, deoarece nu ştia ce sfârşit va avea această nouă nenorocire. Mi s-ar putea însă obiecta:
– Dar priveliştea aceea plăcută şi vederea lui Iosif l-au bucurat mai târziu.
– Dar ce folos? După cum n-ai nici un folos dacă bagi în gheaţă membrele pârjolite la un foc puternic, tot astfel nimic n-ar fi fost în stare să mai mişte inima lui Iacov, al cărui suflet a fost atât de mult tulburat de dureri şi a fost pârjolit puternic de flacăra tristeţii, mai cu seamă că acum, din pricina bătrâneţii, simţirea nu-i mai era atât de vie. Acelaşi lucru îl spunea şi Barzilai, rugându-l pe David: „Câte vor fi zilele vieţii mele acolo, ca să sui cu regele în Ierusalim? Astăzi sunt om de optzeci de ani; voi cunoaşte între bine şi între rău? Va gusta robul tău toate câte va mânca sau toate câte va bea? Sau voi auzi glasul cântăreţilor şi al cântăreţelor? Pentru ce să fie robul tău povară pentru domnul meu, regele?” . Dar pentru ce e nevoie să alergăm la mărturia altora spre a trage această concluzie, când putem s-o auzim chiar din gura celui care a suferit? Întrebat de Faraon despre viaţa lui, după ce şi-a văzut fiul, spune: „Puţine şi rele sunt zilele mele; n-au ajuns la zilele părinţilor mei” . Iacov avea deci necontenit vie în suflet amintirea necazurilor sale.

12. Dar Iosif, acest strălucit şi slăvit fiu al lui Iacov, pe cine n-a depăşit prin suferinţele sale? Tatăl lui a avut numai un frate care-l duşmănea; Iosif însă, cu mult mai mulţi. Iacov şi-a petrecut toată copilăria în belşug şi în mare tihnă; Iosif însă a fost silit, încă de pe când era copil, să trăiască printre străini şi să suporte necazurile şi neplăcerile călătoriei. Iacov avea lângă el pe mama sa, care-i uşura duşmănia fratelui său; Iosif însă, încă de pe când era tânăr, când avea mai cu seamă nevoie de ajutorul mamei, a fost lipsit cu totul de acesta. Mai mult încă: Isav a supărat pe Iacov numai cu ameninţarea; fraţii lui Iosif însă au prefăcut duşmănia în faptă; dinainte de a-l vinde îl pizmuiau şi-l bârfeau. Poate fi ceva mai groaznic decât a avea necontenit duşmani cu tine în casă? „Au adus învinuire împotriva lui; şi văzând că tatăl lui îl iubeşte mai mult decât pe ceilalţi fii ai lui l-au urât pe el şi nu-i puteau grăi nimic de pace” . N-aş putea spune că a fost o nenorocire atât de mare când s-a aflat în stăpânirea negustorilor sau a dregătorului. Aceştia s-au purtat cu mult mai omenos decât fraţii lui. Dar nici după ce a ajuns în Egipt nu s-a potolit furtuna necazurilor; dezlănţuindu-se din nou, o furtună mai puternică l-a acoperit. Vei crede poate că am de gând să vorbesc de viclenia stăpânei sale; înainte de aceasta am să vorbesc de un alt necaz, mai cumplit. Groaznic, într-adevăr e groaznic să fii defăimat pentru astfel de fapte, să fii osândit, să fii întemniţat vreme atât de îndelungată, când eşti un copil liber, de bun neam şi n-ai făcut niciodată cunoştinţă cu astfel de nevoi. Dar cu mult mai împovărătoare decât toate aceste furtuni socot că a fost furtuna pricinuită de vârsta sa.
Dacă a respins dragostea stăpânei sale pentru că el însuşi nu era tulburat de poftă, nu-l laud mult pe Iosif, nici nu-l admir, dând eu ascultare cuvintelor lui Hristos. Hristos spune că vor fi vrednici de împărăţia cerurilor nu cei care sunt din fire fameni, ci cei care singuri se fac fameni . Care ar fi fost biruinţa lui Iosif dacă nu s-ar fi făcut pe sine famen? Împotriva cui şi-a încununat fruntea? Pe cine a învins, ca să fie proclamat învingător, dacă n-a avut cu cine se lupta şi nu încerca nimeni să-l trântească la pământ? Nu spunem că sunt caşti şi nici nu-i lăudăm pe cei care nu trăiesc cu animalele, deoarece firea noastră nu pofteşte o astfel de împreunare. Prin urmare, dacă pe Fericitul Iosif nu l-a tulburat dorinţa de a trăi cu stăpâna sa, pentru ce să ne minunăm de castitatea lui? Dar dacă atunci când flacăra dragostei este mai puternică decât la oricare altă vârstă -n-avea decât douăzeci de ani -, dacă atunci când tirania poftei este de nestăpânit, chiar când nu-i provocată din afară, dacă, deci, atunci s-a năpustit asupra tânărului desfrânata lui stăpână, care şi-a mărit frumuseţea firească pe care o avea şi cu vrăjile femeieşti, şi cu înfrumuseţarea chipului ei, cine ar putea povesti furtuna sufletului lui, tulburarea şi chinul său, când dinăuntru îl tulburau firea şi vârsta, iar din afară îl asaltau vicleniile egiptencei, nu o zi sau două, ci vreme îndelungată? După părerea mea, Iosif tremura atunci nu numai pentru el, ci suferea şi pentru ea, văzând-o că se silea să se arunce într-o prăpastie atât de mare.
Că acesta era gândul lui Iosif se vede de acolo că el îi răspunde cu multă bunătate sufletească. Dacă ar fi vrut, ar fi putut să-i vorbească obraznic şi s-o insulte; ea ar fi suferit totul cu uşurinţă pentru că-l iubea, Iosif însă n-a rostit astfel de cuvinte, nici nu le-a gândit, ci i-a grăit cuvinte de credinţă, prin care socotea s-o întoarcă de la gândul ei; altceva mai mult n-a spus. „Iată, a spus el, domnul meu nu cunoaşte nimic din cele câte mi s-au încredinţat în casa lui şi toate câte sunt în ea le-a dat în mâna mea; şi nu este în casa aceasta nimic care să nu fie sub mine şi nu-mi este oprit nimic altceva afară de tine, pentru că tu eşti femeia lui. Cum voi face acest mare rău şi să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu?” . Şi după ce a vorbit cu atâta blândeţe şi a arătat atâta curăţie sufletească şi trupească, a fost bârfit; iar Dumnezeu a îngăduit. A fost legat, şi nici atunci n-a vădit hula şi bârfeala nedreaptă a femeii. Voia să primească mare răsplată şi cununi mai strălucitoare. Pentru aceea a rămas tot în temniţă, şi când slugile împăratului au fost eliberate. Nu-mi vorbi de omenia temnicerului! Cercetează mai degrabă cuvintele lui Iosif, şi vei vedea durerea sufletului său. După ce a tălmăcit visul, a spus paharnicului: „Ci adu-ţi aminte de mine când îţi va fi bine şi fă milă cu mine şi adu-i aminte de mine lui Faraon şi să mă scoţi din această închisoare; că am fost furat din pământul evreilor, şi aici n-am făcut nimic, m-au aruncat în temniţa aceasta” . Ar fi suferit cu uşurinţă întemniţarea, dar îi era nespus de greu să trăiască la un loc cu astfel de oameni: jefuitori de morminte, hoţi, ucigaşi de părinţi, desfrânaţi, criminali -căci închisoarea era plină numai cu astfel de oameni.
Nu-l supăra şi nu-l întrista numai aceasta, ci şi faptul că vedea că mulţi oameni se istovesc acolo fără rost şi fără vreo vină. Cu toate acestea, robul împăratului a fost eliberat din temniţă, lucru de care te plângi şi tu acum, iar Iosif, omul liber, a rămas să se mai chinuie în închisoare. Dacă mi-ai spune că Iosif a dobândit mai târziu putere împărătească, n-ai face altceva decât să-mi vorbeşti de roiul de griji, de nopţi nedormite, de nenumărate treburi care, toate, nu aduc nici o bucurie celor ce doresc să ducă o viată liniştită şi fără de grijă.
În afară de acestea, chiar dacă au avut vreo bucurie, drepţii Vechiului Testament n-au putut avea cea mai mare bucurie, căci în vremea lor nu se descoperise încă împărăţia cerurilor şi nici nu se făcuse cunoscută făgăduinţa bunătăţilor viitoare. Dar acum, când stau în faţa noastră atâtea bunătăţi, când cunoşteam cu toţii care sunt realitatea şi sensul acestei vieţi, spune-mi, te rog, se mai poate întrista cineva, chiar dacă n-are nici o bucurie în viaţa aceasta pământească, şi, în general vorbind, mai poate socoti ca bun ceva din cele ce se întâmplă pe pământ, o dată ce cunoaşte bunătăţile cereşti? Poate fi un suflet mai ticălos decât acela care, în timp ce aşteaptă să se mute nu după multă vreme la cer, caută tihna din lumea aceasta şi veselia pământească, veselie ce nu se deosebeşte întru nimic de umbră? Solomon spune: „Deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni” . Dacă omul care, mai mult decât toţi oamenii, a încercat pe propria-i piele valoarea plăcerilor din lumea aceasta, a vorbit astfel despre plăceri, cu mult mai mult noi trebuie să gândim aşa, noi, care nu avem nimic comun cu pământul, care am fost înscrişi în Cetatea cea de sus şi cărora ni s-a poruncit să locuim cu mintea în cer.

1. Cele spuse mai sus sunt îndestulătoare să-ţi stingă flacăra tristeţii şi să te înduplece să-ţi uşurezi sufletul. Dar ca să te mângâi şi mai mult, m-am gândit să-ţi adresez şi acest cuvânt, punându-ţi mai întâi această întrebare:
– Dacă te-ar pofti cineva să te facă împărat pământesc, şi, înainte de a intra în oraş spre a te încorona, ar trebui să poposeşti la un han plin de glod şi de fum, zgomotos din pricina drumeţilor, tulburat din pricina hoţilor de drumul mare, în care ai avea multe necazuri şi supărări, spune-mi, te rog, te-ai întoarce oare din drum din pricina acestor neplăceri? N-ai dispreţui totul ca pe o nimica? Nu-i oare curată nebunie ca, atunci când e vorba să ajungi stăpân peste pământ, să nu te descurajeze nici una dintre greutăţile ce-ţi ies în cale, pentru că te trufeşti cu nădejdile tronului împărătesc, iar când este vorba să te pregăteşti să pleci în ceruri, să-ţi pierzi curajul şi să te tulburi de tot ce ţi se întâmplă în spelunca asta a pământului? Într-adevăr, nu-i nici o deosebire între traiul nostru de pe pământ şi traiul dintr-o speluncă sau dintr-un han. Sfinţii, voind să arate acest lucru, se numeau pe ei înşişi străini şi călători; prin aceste cuvinte ne învaţă că trebuie să ne batem joc şi să nu dăm nici o importanţă tuturor celor din viaţă, fie vesele, fie triste, ne învaţă să ne dezlipim sufletul de pământ şi să-l lipim de cer.
Haide deci să trecem la sfinţi! Să mutăm cuvântul de la Iosif la Moise! Acesta, omul cel mai blând dintre toţi oamenii , s-a născut pe vremea când neamul său era foarte nefericit; părinţii lui l-au înstrăinat ; necunoscându-şi părinţii, a fost crescut de mic de barbari . Poate fi oare o situaţie mai împovărătoare decât aceasta pentru un evreu tânăr şi înţelept, chiar dacă ar fi trecut de nenumărate ori drept fiu al împăratului?
Pentru Moise nu era numai aceasta grozăvia, ci şi aceea că-şi vedea neamul zbătăndu-se în cele mai mari nenorociri. Ar fi putut să se bucure de desfătările şi de plăcerile vieţii din palatele împărăteşti, când îi vedea pe toţi cei din neamul lui într-o atât de mare furtună, el, care nu suferea nici să trăiască, nici să fie înscris în cartea lui Dumnezeu dacă nu se mântuieşte neamul său ? Dacă pe noi, care trăim după atâta vreme, care nu suntem îndreptăţiţi ca Moise să iubim poporul iudeu, ne cuprinde mila când auzim de uciderea pruncilor, gândeşte-te ce a trebuit să sufere Moise, legat prin dragoste de tot poporul evreu, iar prin ochi, spectator al nenorocirilor lor, silit totuşi să numească părinţi pe asupritorii neamului său. După părerea mea, Moise jelea pe nefericiţii copii mai mult decât îi jeleau părinţii lor. Aceasta se vede din faptele săvârşite de el mai târziu. Când n-a putut nici să-l convingă nici să-l silească pe aşa-zisul lui tată să pună capăt poruncii sălbatice şi tiranice, s-a hotărât să ia parte la suferinţele lor. Nu mă minunez atât de mult de hotărârea lui, cât sunt uimit că flacăra tristeţii îi mistuia sufletul cu mult înainte; căci aceasta-i concluzia ce-o trag din omorul săvârşit de el. Cel care preface durerea în omor, acela arată prin fapta săvârşită cât de puternică îi este durerea. Nu s-ar fi răzbunat cu atâta tărie dacă n-ar fi suferit, din pricina suferinţei copiilor omorâţi, mai mult decât părinţii lor. Dar dacă s-a răzbunat, şi-a răcorit oare puţin sufletul de tristeţea lui? A putut să se bucure desăvârşit de uşurarea ce a avut-o de pe urma răzbunării? Chiar a doua zi, a venit peste fericitul acela o altă durere, mai cumplită decât cea dintâi, şi l-a cuprins o frică aşa de mare, încât a fugit din Egipt. Cumplit lucru este să te vorbească de rău un om oarecare, dar când te bârfeşte un om căruia i-ai făcut bine, când nesocoteşte binefacerea pe care i-ai făcut-o şi spune: „Vrei să mă omori şi pe mine cum ai omorit ieri pe egipteanul acela?” , atunci, da, atunci ocara nu mai poate fi suferită şi este în stare să-l piardă pe cel ocărât. Astfel, după tristeţe a venit peste Moise şi mânie. Sufletul lui însă era cuprins şi de un al treilea necaz, teama de împărat; aceasta pusese stăpânire atât de mult pe sufletul dreptului, încât l-a alungat din ţară . Ajunge deci fugar Fiul împăratului. Dacă-l fericeşte cineva pe Moise pentru că a crescut în palatul împărătesc, să-şi aducă aminte acum, când e fugar, de traiul bun de pe vremea când era în palat, şi va vedea că tocmai acest trai bun a fost pentru el pricină a nenumărate supărări şi neplăceri. Nu-i tot una ca un om care s-a născut şi a crescut într-o casă simplă, care a întâmpinat multe greutăţi, care a străbătut multe drumuri şi a suferit multe necazuri, să fie silit să rătăcească vreme îndelungată şi să sufere multe neplăceri în pământuri străine, cu a pătimi aceleaşi neajunsuri un om care n-a cunoscut deloc aceste necazuri, ci toată viaţa lui a trăit în lux şi în huzur. Fuga va fi mai grea pentru acesta decât pentru acela, dacă se întâmplă să vină peste el vreodată o nevoinţă ca aceasta. Iar pentru Moise încercarea a venit. Ajuns fugar, îşi găseşte scăparea la un om care era şi închinător la idoli, şi de alt neam .
Nu-i puţină pricină de tristeţe să fii găzduit o vreme aşa de îndelungată de un preot al demonilor. A fost tocmit de preotul acela să-i pască turmele, şi a fost cioban la oi vreme de patruzeci de ani. Dacă i se pare cuiva că lucrul acesta e o nimica, să întrebăm nu pe cei care de frică au trebuit să fugă de acasă şi să se ascundă, ci pe cei care de bunăvoie au plecat de acasă pentru puţină vreme, şi ne vor spune cât sunt de neliniştiţi, cât sunt de necăjiţi, cât de mare bine socotesc întoarcerea acasă. Judecă acum, te rog, şi vezi cât e de mare nenorocirea lui Moise când i se părea mai uşoară decât întoarcerea acasă, atât de dorită de alţii, viaţa ticăloasă pe care o ducea, frica ce-l apăsa şi traiul său împovărător şi greu! Să nu judeci traiul lui după cuvintele „păştea oile” , ci cu acest prilej adu-ţi aminte de cuvintele lui Iacov, pe care, cu lacrimi, le-a spus socrului său: „Am plătit de la mine furtişagurile zilei şi furtişagurile nopţii. Ziua mă ardea căldura, şi noaptea, gerul; şi se depărta somnul de la ochii mei” . După cum uşor se poate presupune, astfel de necazuri a îndurat Moise, mai mulţi ani decât Iacov, şi cu atât mai mare greutate cu cât şi pământul în care păştea Moise oile era mai sărac decât pământul în care păstorise Iacov. Nu are nici o importanţă faptul că Moise nu s-a plâns ca Iacov; nici fericitul acela n-ar fi spus nimic dacă împrejurarea nu l-ar fi dus la mare strâmtorare şi dacă nerecunoştinţa socrului său nu l-ar fi silit să rostească aceste cuvinte. Numai traiul printre străini este îndestulător să amărască viaţa unui om, care n-a plecat din ţara lui pentru altă pricină, ca Moise, ci numai pentru a-şi câştiga pâinea cea de toate zilele: „Ca pasărea, spune Solomon, izgonită din cuibul ei, aşa este omul care robeşte, când se înstrăinează din locurile sale” . Pe vremea aceea Moise nu mai era sigur nici de zilele lui; trăia cu frica în sân ca o slugă fugită de la un stăpân crud, care tremură mereu de teama de a nu fi prinsă. Frica lui era atât de mare, încât după atâta vreme, trecuseră patruzeci de ani, când Dumnezeu îi porunceşte să plece, Moise şovăie şi pregetă, chiar când aude pe Dumnezeu spunându-i: „A murit cel ce căuta sufletul tău” .

2. A fost înduplecat şi a plecat şi a trebuit să-şi părăsească nevasta şi copiii. Dar iarăşi au venit peste el, din partea stăpânitorului de atunci al Egiptului, ocări, insulte şi ameninţări, iar din partea celor cărora le făcea bine, învinuiri şi blesteme. Faraon spunea: „Pentru ce, Moise şi Aron, întoarceţi pe popor de la lucrul lui? Mergeţi fiecare din voi la locul vostru” . Iar israeliţii spuneau: „Să vă vadă Dumnezeu şi să vă judece, că aţi făcut urât mirosul vostru înaintea lui Faraon şi înaintea slugilor lui, ca să daţi sabie în mâinile lor şi să ne omoare” .
Pline de tristeţe şi împovărătoare sunt aceste cuvinte; dar mai împovărător decât toate era faptul că a fost socotit un înşelător, deşi venise în Egipt ca să vestească poporului său nenumărate bunătăţi: libertatea, eliberarea de toate muncile la care erau supuşi. Şi, pe bună dreptate, putea fi considerat aşa, căci nu li s-a uşurat povara robiei la care erau supuşi; li s-a mărit ; iar cel aşteptat să fie izbăvitorul întregului neam, cel care le făgăduise mântuirea, acela părea să fie pricina chinurilor şi a biciuirilor, părea să fie un viclean şi aducător de nenorocire. Cine n-ar fi fost înghiţit cu uşurinţă de tristeţe dacă i s-ar fi făgăduit scăparea de nişte munci atât de mari, şi, în locul celor făgăduite, ar fi văzut că se mai adaugă alte chinuri, mai cumplite? Se întrista Moise; cum este firesc să se întristeze cel care aude şi vede acestea. Tristeţea însă nu i-a schimbat hotărârea; a rămas neclintit, cu toate că faptele nu întăreau făgăduinţa, ci erau cu totul potrivnice. S-a apropiat de Dumnezeu, I-a spus Lui toate, s-a plâns îndelung şi I-a spus: „Doamne, pentru ce ai împilat pe poporul acesta? Pentru ce m-ai trimis pe mine? De când m-am dus la Faraon ca să vorbesc în numele Tău, a împilat pe poporul acesta, şi n-ai izbăvit pe poporul Tău” . Aşa s-a plâns Moise lui Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a poruncit ca şi mai înainte. Moise le-a făcut din nou israeliţilor aceleaşi făgăduinţe, dar ei nu le-au mai primit, pentru că sufletele lor erau obosite şi triste şi „N-au ascultat de Moise, spune Scriptura, din pricina tristeţii şi a muncilor celor aspre” . Neascultarea lor l-a întristat mult pe Moise.
Când a făcut minunile în faţa lui Faraon, a fost luat în râs de multe ori ; totuşi a răbdat cu bărbăţie şi această batjocură, în sfârşit, li s-a dat voie să plece din Egipt ; au prins şi Moise şi iudeii curaj. Dar, înainte de a răsufla cum trebuie, l-a cuprins o frică tot atât de mare ca şi atunci când a fugit din palatul împărătesc; dar, mai bine spus, o frică mai mare chiar decât aceea. Nu trecuseră trei zile de la plecarea lor, şi au văzut că toţi barbarii înarmaţi erau în urma lor . Au păţit şi ei ca nişte robi fugiţi în ţări străine, care dau pe neaşteptate cu ochii de stăpânii lor, sau chiar ca ei înşişi dacă s-ar fi întâmplat să se bucure în somn de un vis frumos, că au scăpat de robia egipteană, dar apoi, deşteptându-se, se văd tot în Egipt, supuşi la aceleaşi munci. Dar, mai bine spus, nu ştiu ce li s-a părut că este vis: cele trei zile de libertate sau vederea înspăimântătoare a duşmanilor în urma lor? Atât de întunecată le era vederea de negura tristeţii! Moise însă era stăpânit de un întuneric şi mai mare. Nu se temea, ca ceilalţi israeliti numai de egipteni, ci şi de egipteni, şi de israeliţi. Şi unii şi alţii îl socoteau un înşelător şi un prefăcut; egiptenii îşi băteau joc de el, îl atacau; iudeii îl îndurerau şi-l întristau. Dar pentru ce e nevoie să dovedim în acest chip tristeţea lui Moise, când este cu putinţă să înţelegem toată durerea sufletului lui datorită vocii coborâte de sus? În timp ce Moise tăcea şi nici nu îndrăznea să deschidă buzele, Dumnezeu i-a zis: „Pentru ce strigi către Mine?” . Printr-un singur cuvânt. Dumnezeu ne-a făcut cunoscută toată tulburarea sufletului său.

3. După ce a dispărut şi această teamă, s-au ridicat din nou nenorociri şi mai mari. Mai rău decât egiptenii şi decât Faraon s-au purtat cu el tot timpul cei conduşi de el, poporul care primise nenumărate bunătăţi. Mai întâi, l-au atacat pricinuindu-i mari supărări; au cerut să le dea carnea pe care o mâncau în Egipt ; nu erau mulţumiţi cu cele pe care le aveau, ci le doreau pe cele din timpul robiei. Iar acest lucru îl copleşea pe Moise. Ar fi avut oare Moise o situaţie mai fericită dacă ar fi primit poruncă să conducă o armată de nebuni şi de smintiţi? Cu toate acestea, acel fericit bărbat le suporta pe toate cu bărbăţie; dacă nu i-ar fi iubit, ar fi suportat cu uşurinţă purtarea lor. S-ar fi supărat numai de cele ce-i făceau lui personal; dar pentru că-i iubea mai mult decât îi iubiseră părinţii lor, a avut din pricina acestei purtări de grijă şi o altă supărare, pricinuită de păcătoşenia şi răutatea lor. Nu-l amăra atât de mult ocara, cât stricăciunea şi răutatea lor. Înainte chiar de a primi iudeii mana, hrana aceea minunată , pe Moise l-a amărât mult nerecunoştinţa lor; după ce au primit mana, după ce au fost înconjuraţi de noi minuni, ei continuau să-şi arate răutatea, fărădelegea şi lăcomia în ce priveşte strângerea hranei . Nu trecea multă vreme, şi iarăşi murmurau, iarăşi criticau binefacerile lui Dumnezeu. Acel fericit bărbat plângea şi se întrista pentru fiecare dintre ei, mai mult decât cei ce păcătuiau. Când au făcut viţelul de aur, ei jucau şi chefuiau , iar el jelea şi se întrista; şi s-a blestemat cu acel cumplit blestem . Cu toate acestea, nimic nu l-a făcut să îndepărteze din sufletul lui în întregime dragostea ce le-o purta. Câtă durere, câte lacrimi nu va fi vărsat Moise când vedea că cei atât de dragi lui ajung din ce în ce mai răi! Ţi-e viaţa cu neputinţă de trăit când ai un singur copil şi-l vezi că alunecă spre rău, chiar dacă tu însuţi eşti mai stricat decât toţi. Ce va fi simţit oare Moise, care avea de îngrijit ca pe nişte copii zeci de mii, dar, mai bine spus, pe care-i iubea mai mult decât pe copii. Nici un tată, dacă n-ar fi făcut nici un păcat, nu s-ar fi rugat să moară împreună cu copilul lui, cum a făcut Moise. Cât crezi deci că a suferit Moise, care avea atât de mulţi copii, omul care ura răul şi iubea binele, când a văzut pe toţi că se îndreaptă ca o turmă de oi spre prăpastia răutăţii? Căci dacă ameţeala supărării nu l-ar fi orbit şi nu i-ar fi zdruncinat sufletul din temelie, n-ar fi aruncat plăcile legii din mâini, nici nu le-ar fi sfărâmat . Dar a repetat această nenorocire .
– Spune-mi, te rog, prin ce mijloc?
– Chiar dacă mijlocul de vindecare a dat rezultate bune, totuşi ochii lui erau plini de lacrimi. Nimeni nu are o inimă de piatră, încât să nu sufere nimic când vede că fraţii şi rudele se măcelăresc între ei, iar această măcelărire cuprinde un număr de trei mii de oameni. Şi noi ne pedepsim şi ne batem copiii când îi prindem că greşesc cu ceva, dar ne doare când o facem şi suferim mai mult decât cei pe care-i pedepsim.

4. Mare jale era atunci în întreaga tabără. Dar peste necazurile de mai înainte a venit alt necaz. Dumnezeu i-a ameninţat că n-are să-i mai conducă, ci are să-i părăsească şi are să-i dea sub paza unui înger. Pentru Moise ameninţarea aceasta a lui Dumnezeu era grozav de dureroasă. Ascultă ce-I spune lui Dumnezeu: „Dacă nu vei merge Tu cu mine, să nu mă mai scoţi de aici” . Vezi că frica şi întristarea se ţin lanţ? Grozăvia nu s-a oprit la atât. După ce L-a înduplecat pe Dumnezeu, şi Cel iubitor de oameni a consimţit şi a dat harul, alte dureri l-au acoperit: iudeii s-au mâniat pe Cel ce-i miluia; din această cauză au trecut prin cele mai cumplite nenorociri. După măcelul acela care a pricinuit atâtea lacrimi, iudeii au greşit iarăşi. Păcatul lor a adus peste ei foc din cer; focul i-ar fi ars pe toţi dacă Dumnezeu n-ar fi arătat şi atunci faţă de ei marea Sa iubire de oameni . Totdeauna pentru Moise tristeţea a fost îndoită: şi pentru că erau pedepsiţi şi omorâţi, şi pentru că cei rămaşi în viaţă continuau să fie tot răi şi păcătoşi, nefolosind nimic de pe urma nenorocirilor celorlalţi. Nu se terminase pedeapsa cu moartea, şi supravieţuitorii şi-au adus aminte de ceapa din Egipt, erau nemulţumiţi cu cele ce aveau şi ziceau: „Cine ne va hrăni pe noi cu carne? Adusu-ne-am aminte de peştii pe care-i mâncam în Egipt, de castraveţi, pepeni, praz, ceapă şi usturoi. Iar acum sufletul nostru s-a uscat de tot; nimic, afară de mană, nu văd ochii noştri” . Atunci Moise, nemaiputând suferi nerecunoştinţa lor, biruit de supărare, nu vrea să le mai aibă grija şi-şi doreşte moartea în locul acelei vieţi amare. Ascultă chiar cuvintele lui: „Şi a spus Moise, zice Scriptura, către Dumnezeu: Pentru ce ai întristat pe robul Tău şi pentru ce nu am găsit har înaintea Ta când ai pus peste mine sarcina acestui popor? Au doară eu am zămislit pe tot poporul acesta, sau eu l-am născut, că îmi spui mie: Ia-l pe el în sânul tău, cum ia doica pe copilul ce suge lapte, şi du-l în pământul pe care l-am jurat părinţilor lui? De unde am eu carne ca să dau la tot poporul acesta? Că mi se plâng, zicând: Dă-ne carne ca să mâncăm! Nu voi putea eu singur să port pe poporul acesta, căci mai greu decât puterea mea îmi este cuvântul acesta. Dar dacă nu faci aşa cu mine, omoară-mă îndată, dacă am găsit har înaintea Ta” .
Acestea a rostit Moise care spunea: „Şi acum, dacă vei ierta păcatul lor, iartă-l; dar dacă nu, şterge-mă din cartea vieţii pe care ai scris-o” . Atât de mult l-a răvăşit tristeţea. Aceleaşi suferinţe le îndură şi părinţii când se supără adeseori din pricina relelor pe care le fac copiii lor. Din purtarea de mai târziu a lui Moise vedem că el n-a încetat de a-i iubi, deşi a rostit cuvintele de mai sus. După trimiterea iscoadelor în pământul Canaan, au încercat să-l omoare şi l-au lovit cu pietre; scăpând din mâinile lor a început din nou să se roage lui Dumnezeu pentru ei, şi-L ruga să Se îndure de cei care voiau să-l omoare . După cum se vede, îi iubea mai mult decât iubeşte un părinte pe copiii săi. N-a trecut multă vreme după moartea iscoadelor, şi era încă mare jalea; l-au învăluit pe Moise alte pricini de tristeţe, mai întâi pentru că iudeii voiau să lupte împotriva amaleciţilor, cu toată împotrivirea lui Moise, iar în al doilea rând pentru că au fost ucişi de amaleciţi . Înainte de războiul acesta mulţi muriseră de holeră şi de lăcomie. „Şi a omorât pe cei mai mulţi dintre ei, spune Scriptura, pe când era încă mâncarea în gura lor” . Pe când avea încă înaintea ochilor moartea aceea cumplită şi încă nu se terminase jalea, a venit pentru el o altă durere; a ajuns la aşa de mare strâmtorare, încât se ruga să moară prea iubitul lui popor de o moarte nemaiîntâlnită şi neobişnuită. Unii au ars de un foc aprins pe neaşteptate, iar alţii au fost înghiţiţi de crăpăturile deschise ale pământului . N-au murit în acest chip câţiva oameni, ci mai mult de cincisprezece mii de bărbaţi.
Cum crezi că-l priveau, din pricina celor întâmplate, pe Moise rudele şi prietenii celor morţi? Dar cum se privea pe sine însuşi Moise, care vedea că din pricina pedepsei lui Dumnezeu au rămas copii orfani şi femei văduve, că au murit sora lui, fratele lui şi fiii aceluia, că au pierit în foc din cauza nelegiuirii? Fiecare dintre aceste nenorociri era îndestulătoare să zdrobească un suflet care nu suferise deloc mai înainte, dar încă unul răvăşit până atunci de atât de mari nenorociri! După ce au învins pe cananeeni şi au făcut un mare înconjur, iarăşi au cârtit iudeii şi iarăşi au pierit, dar nu de boală, ca mai înainte, şi nici de foc sau de deschizăturile pământului ca altă dată, ci de muşcăturile şarpelui . Ar fi murit toţi cei muşcaţi de şarpe dacă Moise n-ar fi rugat iarăşi pe Dumnezeu . Au scăpat şi de această stricăciune, şi au scăpat şi de blestemele vrăjitorului , dar s-au aruncat iarăşi pe ei înşişi în cele mai adânci prăpăstii. După binecuvântările lui Valaam , dar, mai bine spus, ale lui Dumnezeu – căci cuvintele lui Valaam nu erau pornite din propria sa voinţă, ci se datorau puterii lui Dumnezeu care-l mişca -, au făcut desfrânare cu fetele celor de alt neam şi au slujit idolului Baal Peor . Moise, văzând atâta desfrânare şi batjocură, a poruncit să se omoare unul pe altul, zicând: „Fiecare să omoare pe vecinul lui care s-a închinat lui Baal-Peor” . Moise a procedat ca un doctor; când acesta vede că o rană nu se vindecă, deşi îi face o mulţime de tăieturi şi o arde de multe ori, porunceşte să fie tăiată şi arsă din nou partea rămasă nevindecată. Când auzi de toate aceste greutăţi, să nu-ţi închipui că au fost numai atâtea, căci din cele scrise în Scriptură am lăsat o mulţime la o parte: războaiele, împotrivirile duşmanilor, călătoriile îndelungate, ocara surorii sale, pedepsirea ei , din pricina căreia a suferit şi mai mult blândul Moise. Dar, chiar dacă ai strânge cu toată grija la un loc toate necazurile lui Moise scrise în Scriptură, vei vedea că acestea nu reprezintă nici cea mai mică parte din câte a suferit. Dacă ai de condus în propria-ţi casă numai câteva slugi, şi-ţi fac atâtea necazuri şi supărări, dar Moise, – care a trebuit să conducă atâtea zeci de mii de oameni timp de patruzeci de ani, şi mai ales în pustie, unde nu-i suflare de vânt, nici apă -, câte necazuri n-a fost silit să aibă în fiecare zi, câte griji, câte neplăceri şi pentru vii, şi pentru morţi! Pe toţi câţi i-a scos din Egipt i-a văzut murind, în afară de doi bărbaţi ; dar nici el n-a fost învrednicit să-i ducă în pământul făgăduinţei pe fiii şi fetele celor morţi în pustie, ci a privit doar pământul făgăduinţei de pe vârful muntelui Nebo .
A cunoscut felul pământului şi bogăţia lui, dar nu i s-a îngăduit să se bucure de el cu ceilalţi israeliţi; a rămas dincoace de hotarele pământului făgăduit şi a murit. Din pricina aceasta se plângea către israeliţi, spunând: „Şi Domnul Dumnezeu S-a supărat pe mine pentru cele ce aţi spus şi S-a jurat că eu nu voi trece Iordanul acesta şi nu voi intra în pământul pe care Domnul Dumnezeu ţi-l dă ţie moştenire. Eu mor în pământul acesta şi nu voi trece Iordanul iar voi veţi trece şi veţi moşteni pământul acela bun” . Şi ceea ce este mai grozav din toate este că s-a coborât cu durerea în suflet în locuinţa morţilor; a cunoscut mai dinainte nenorocirile ce aveau să vină peste iudei: închinarea la idoli, robia, necazuri nespuse, încât sufletul lui era răvăşit nu numai de nenorocirile văzute de el şi întâmplate în timpul lui, ci şi de cele ce nu se întâmplaseră încă. Moise a cunoscut durerea şi necazul chiar din copilărie şi a intrat în mormânt tot cu sufletul întristat.

5. Iosua al lui Navi, urmaşul său, s-a bucurat, ca să spun aşa, de aceleaşi necazuri ca şi Moise. Dacă a scăpat de unele pentru că era tânăr, apoi a împlinit lipsa lor după moartea lui Moise. Nu şi-a sfâşiat hainele şi şi-a presărat cenuşă pe cap numai pe când trăia Moise, ci şi după moartea lui a ajuns în aceeaşi strâmtorare, dar, mai bine spus, mai mare chiar, încât a stat culcat cu faţa la pământ o zi întreagă. Ascultă cuvintele şi plânsetele lui: „Şi şi-a rupt Iosua hainele lui şi a căzut cu faţa la pământ înaintea Domnului până seara, el şi bătrânii lui Israel şi au pus praf pe capul lor, şi a spus Iosua: Mă rog Ţie, Doamne. Pentru ce a trecut robul Tău pe poporul acesta Iordanul, ca să-l dai pe el amoreilor şi să ne piardă pe noi? Mai bine am fi rămas şi să fi locuit dincolo de Iordan. Şi ce voi zice după ce a întors Israel grumazul lui înaintea duşmanului lui? Şi de vor auzi canaaneii şi toţi cei ce locuiesc pământul, ne vor înconjura şi ne vor pierde de pe pământ” . Dumnezeu a auzit cuvintele lui Iosua şi i-a spus pentru ce au fost înfrânţi israelitii. Când a cunoscut pricina, a pierdut pe toţi până la unul, n-a omorât numai pe cel ce a păcătuit, ci şi rudele, slugile şi toate vitele lui ; aceasta îi răvăşise cu totul sufletul. Dacă noi nu putem vedea pedepsirea unor oameni străini, cât n-a suferit Iosua al lui Navi când a trebuit să omoare pe cei de acelaşi neam cu el, pe soldaţii lui? Ce să spunem de înşelăciunea ghibeoniţilor şi de bănuiala împotriva neamurilor care locuiau dincolo de Iordan ? Ce să mai spunem că a trăit numai în războaie şi lupte? Ar putea oare rămâne netulburat sufletul în faţa atâtor nenorociri? Chiar dacă avea numai victorii, totuşi bucuria pricinuită de biruinţe îi era tulburată de grija celor ce mai rămâneau de făcut, iar împărţirea pământului prin tragere la sorţi i-a dat mult de lucru şi i-a pricinuit multe neplăceri . Cunosc această greutate toţi cei care au fost rânduiţi să împartă chiar o avere neînsemnată a cuiva, între fraţi sau între alţii care au ajuns moştenitori în alt chip. Nu cred că mai este nevoie să vorbesc de celelalte suferinţe ale poporului iudeu. Scopul meu nu este de a vorbi despre viaţa grea şi plină de necazuri dusă de un om oarecare; ci despre viaţa unuia dintre cei care au bine-plăcut foarte mult lui Dumnezeu.

6. De aceea, de crezi cu cale, vom trece peste Eli. Acesta este unul dintre cei care au păcătuit din pricina răutăţii copiilor lui, dar, mai bine spus, din pricina trândăviei lui. N-a fost pedepsit pentru că avea copii răi, ci pentru că-i cruţa mai mult decât trebuie şi n-a apărat legile lui Dumnezeu când copiii lui le călcau în picioare . Fiind conştient de acest lucru, a rostit această cumplită ameninţare: „Însuşi Domnul va face ce-i plăcut înaintea Lui” . Din această pricină să-l lăsăm la o parte pe Eli, şi să trecem la Samuel. De mic copil, a fost crescut în templu şi era necontenit bineplăcut înaintea lui Dumnezeu. Era din copilărie atât de virtuos, încât înainte de a ajunge bărbat a fost primit în ceata minunaţilor profeţi, atunci când era lipsă de profeţi. Scriptura spune: „Nu era vedenie, iar cuvântul profetic era rar” . Aşadar, Samuel, născut cu multe lacrimi, când a văzut mai întâi mort pe dascălul său de acea moarte vrednică de milă , a fost mişcat mult şi s-a tulburat adânc, aşa cum este şi firesc unui ucenic recunoscător şi iubitor. Mai târziu, a fost silit să jelească necontenit nenorocirile iudaice. Copiii lui erau nedrepţi şi răi şi se făceau din ce în ce mai păcătoşi . Samuel era îndurerat şi de asta, dar şi pentru că nu puteau să moştenească cinstea ce i se dăduse lui. Supărării acesteia i-a urmat o altă supărare, dar, mai bine spus, nu i-a urmat, căci cea dintâi nici nu încetase, ci i s-a adăugat. Este vorba de cererea nelegiuită a israeliţilor de a le rândui un rege . Cererea lor l-a descurajat atât de mult, încât a avut nevoie de foarte multă mângâiere. Ascultă ce-i spune Dumnezeu: „nu te-au dispreţuit pe tine, ci pe Mine.” .
Cu toate acestea, şi după această întâmplare le purta de grijă atât de mult, încât le-a spus: „Să nu mi se întâmple să păcătuiesc de a înceta să mă rog pentru voi” . Ce bucurie ar fi putut simţi Samuel când vedea că poporul lui prea iubit este nefericit, este biruit de războaie şi mânie pe Dumnezeu? Îi mai rămânea vreo clipă din viaţă în care să nu se întristeze şi să nu lăcrimeze? După ce le-a rânduit rege pe Saul , necazurile au fost şi mai dese, unele după altele. Când Saul a adus jertfă împotriva voinţei lui Dumnezeu , când învingând pe amaleciţi a cruţat, împotriva poruncii Lui, pe regele lor , i s-a rănit atât de mult sufletul lui Samuel că nici n-a mai vrut să-l vadă, şi, din ziua aceea până în cea din urmă zi a vieţii, a jelit şi a lăcrimat . A fost chiar mustrat de Dumnezeu pentru că se întristează atât din pricina lui Saul: „Până când vei jeli pentru Saul, o dată ce Eu Mi-am întors faţa de la el?” . Dacă era trist pentru aceste întâmplări, cât de mare trebuie să fi fost supărarea lui când Saul a înjunghiat fără pricină o mulţime de preoţi , când a încercat de două ori să omoare pe binefăcătorul său , pe omul care nu-i făcuse nici un rău, când l-a văzut proorocind dezbrăcat de haine , când l-a văzut descurajat , când a auzit pe David plângându-se împotriva lui şi ţinându-l de rău?

7. Am amintit de David. Nu ştiu ce să fac: să vorbesc mai întâi de plângerile sale îndelungate şi dese, de care sunt plini Psalmii, sau, lăsându-le la o parte, spre a le citi când vei avea răgaz, să-ţi povestesc acum despre necazurile lui? David a avut o mulţime de încercări şi pe când era păstor: asprimea climei, lupta cu fiarele sălbatice. Pentru a înţelege greutăţile vieţii de păstor sunt îndestulătoare, pe de o parte, cuvintele lui Iacov , iar, pe de altă parte, cele spuse chiar de către David lui Saul privind lupta lui cu leul şi cu ursul . Părăsind viaţa de păstor, a început să se ocupe cu treburile războiului încă pe când era tânăr de tot. Nu mai vorbesc despre invidia fraţilor lui, deşi este foarte împovărător şi acest lucru. După ce a câştigat acea strălucită victorie într-o minunată luptă , a dat peste un duşman mai puternic decât Goliat cel învins, a dat de Saul, omul căruia îi făcuse bine. Saul n-a pornit pe faţă lupta împotriva lui David; a îmbrăcat masca prieteniei; se prefăcea că-l cinsteşte şi-i poartă de grijă, dar se purta ca un duşman. Ce mare rău este să ţi se răsplătească binele cu rău! Ascultă pe alt fericit profet! Necontenit se plânge, se supără şi spune: „îmi răsplătesc cu rele în loc de bune!” . Să nu fi avut nici un alt necaz, numai faptul că el, generalul, era bănuit de rege, că era privit cu duşmănie de Saul, era îndeajuns să-l întristeze cumplit! Dar pentru ce să vorbesc de supărarea unui general când se vede bănuit de regele său? Ne întristăm chiar dacă suntem bănuiţi de servitorii noştri. Dar când se ţes uneltiri împotriva vieţii celui duşmănit? Poate fi o viaţă mai amară? David le-a răbdat şi le-a suferit pe toate: trăia în casă cu ucigaşul lui; lupta în războaie pentru el. În sfârşit, a plecat din casa lui Saul, s-a ferit din calea luptei ce i-o purta . Trăia acum departe de el; departe fiind, a cunoscut mai bine câtă duşmănie avea regele său faţă de el şi a putut să mai capete puţin curaj.
Liniştea n-a ţinut multă vreme. Când David a fost silit să facă faţă unei atât de mari armate a lui Saul numai cu patru sute de oameni , tremura mai mult decât înainte de plecare. Gândeşte-te ce se petrecea în sufletul lui David! Nu avea nici cetate de apărare, nici fortăreaţă, nici aliaţi, nici hrană! Era silit să lupte cu un om care le avea pe toate acestea, în afară de pustie şi de peşterile de acolo, nu putea găsi nici un loc de scăpare. Abia intrase în cetatea numită Cheila , că a şi trebuit să plece îndată de acolo, deoarece un preot i-a spus că, dacă rămâne acolo, Dumnezeu nu-l va izbăvi din mâinile lui Saul . Iar preotul acesta era cel care a fugit din mâinile lui Saul şi a vestit regelui David tragedia întâmplată în Nobe ; atunci David a rostit acele amare cuvinte: „Eu sunt de vină, a spus el, de moartea sufletelor întregii case a tatălui tău” . Prin faptul că preotul acesta stătea necontenit lângă el, nu făcea altceva decât să-i amintească de nenorocirea aceea. Uitându-se la el, îşi amintea totdeauna de pieirea preoţilor,- iar amintindu-şi de această pieire şi făcându-se pe sine răspunzător de un măcel atât de mare, ducea o viaţă mai ticăloasă decât a unui osândit. Chiar dacă nu l-ar fi supărat nimic altceva, gândul că el era ucigaşul atâtor preoţi era destul de puternic încât să-i rănească şi să-i slăbănogească sufletul. Gândul acesta îl chinuia şi-i rodea sufletul noaptea şi ziua mai mult decât un vierme. Peste această rană deschisă a venit încă un alt şir de răni. Nu puţin a suferit când Nabal l-a ocărât în fata slugilor lui, numindu-l fugar, dezertor şi rob nerecunoscător ; când s-a dus să caute scăpare la Achiş şi de frică s-a prefăcut nebun, cazând la pământ, încrucişându-şi ochii şi făcând bale la gură ; se chinuia mai mult decât cei într-adevăr îndrăciţi, mai cu seamă când se gândea la ce strâmtorare l-a adus Saul, căruia îi făcuse atât de mult bine. În sfârşit, a căpătat putină linişte când s-a refugiat în pământul duşmanilor lui Israel, la Achiş . Aici a trebuit să lupte împotriva vrăjmaşilor acelora . Satrapii însă pizmuindu-l, l-au bârfit lui Achiş şi l-au izgonit din armată ca pe un netrebnic, viclean şi trădător. „Şi s-au mâniat pe el, spune Scriptura, satrapii celor de alt neam şi i-au zis lui: întoarce pe bărbat ca să se ducă la locul în care l-ai pus pe el, şi să nu vină cu noi la război, ca să nu se facă vânzător taberei. Căci cu ce preţ se va împăca acesta cu domnul său, dacă nu cu preţul capetelor oamenilor acelora?” . Rănit de aceste cuvinte, a plecat acoperit de ocară şi tristeţe. Ajuns în Ţiclag, locuinţa lui pe pământ străin, a dat peste atât de mari necazuri, încât era să fie aproape înăbuşit de durere.
Necazurile venite peste el erau în stare să-i întunece sufletul chiar dacă s-ar fi aşteptat la ele; dar păreau de două ori mai mari şi mai greu de suferit decât erau pentru că au venit pe neaşteptate, când nici nu se gândea. A plecat deci David de pe câmpul de luptă acasă să se odihnească şi să găsească mângâiere tristeţii sale la copii şi la soţii. Dar când a ajuns, a auzit îndată că soţiile şi copiii i-au fost luaţi în robie de către duşmani . Privea focul, fumul, sângele şi morţii. Abia începuse să-şi plângă durerea şi să jelească robia celor duşi în robie, că locuitorii oraşului s-au năpustit asupra lui, mai sălbatic decât fiarele . Fiecare locuitor al oraşului dorea să răzbune, prin uciderea lui, nenorocirile abătute asupra lor. După cum când vânturi potrivnice suflă pe mare, furtuna pricinuită de izbirea acelor vânturi este mare şi sălbatică, tot astfel şi în sufletul lui David groaznică era furtuna şi învălmăşeala de gânduri, căci tristeţea şi frica îi curmau răsuflarea, iar suferinţele sufleteşti îl copleşeau. A reuşit să scape David şi din aceste nenorociri, să-şi dobândească toţi prinşii de război . Dar înainte de a se bucura de victorie, îl loveşte o veste amară, uciderea lui Ionatan . Cât de mult i-a răvăşit sufletul această nenorocire o putem cunoaşte din plângerile lui: „A căzut pe mine dragostea ta, spune el, ca dragostea femeilor” . Dar pentru ce vorbesc de plângeri? Dacă a vărsat atâtea lacrimi pentru tatăl lui Ionatan, pentru Saul, pentru duşmanul lui, pentru vicleanul care i-a dorit de nenumărate ori moartea, ce n-a suferit pentru Ionatan, care a fost alături de el în acele primejdii, care l-a scăpat adeseori din cursele tatălui său, care a luat parte la toate tainele lui, care pentru multe lucruri a făcut învoieli cu el? Ce n-a suferit deci pentru acesta, când a aflat că a fost răpit din viaţă tocmai în clipa în care putea să-i răsplătească toate binefacerile primite de la el?

8. Pe când era încă mare durerea lui David, generalul său, Ioab, i-a pricinuit o altă supărare: a ucis pe Abner, care-i făgăduise să-i predea lui David fără oboseală şi cu multă uşurinţă toată oştirea; şi-l omorâse înainte de a-şi fi îndeplinit făgăduinţa, folosindu-se de viclenie . Atât de mult s-a întristat regele din pricina acelei ucideri, încât a blestemat pe Ioab , iar pe patul de moarte i-a poruncit lui Solomon, fiul său, să răzbune această ucidere murdară . Plânsetele, prin care rechema amintirea lui, sunt îndestulătoare să ne înfăţişeze starea sufletului său: „Şi şi-a ridicat spune Scriptura, regele glasul său şi a plâns la mormântul lui Abner şi a spus: „A murit Abner cum a murit Nabal; mâinile tale nu s-au legat nici picioarele tale nu s-au băgat în obezi, nici nu te-ai apropiat ca Nabal; înaintea fiilor nedreptăţii ai căzut” . Ce s-a întâmplat mai târziu? Işboşet a fost ucis cu viclenie . La durerea pricinuită de această ucidere – David a suferit atât, încât a poruncit să fie omorâţi ucigaşii lui Işboşet – s-a mai adăugat şi răscoala şchiopilor şi a betegilor , care l-a tulburat mult. După ce a învins pe aceşti duşmani şi pe alţii, aduce chivotul cu multă bucurie. Pe când îl aducea şi se bucurau toţi, în mijlocul veseliei s-a întâmplat o nenorocire ce le-a umbrit plăcerea şi a întristat şi a înspăimântat mult sufletul regelui. Ce se întâmplase? Uza voise să sprijine chivotul care era să cadă; dar deodată l-a lovit mânia lui Dumnezeu şi a căzut mort . Frica aceasta a zguduit sufletul lui David atât de mult, încât n-a mai îndrăznit atunci să ducă chivotul în cetatea lui ; voia să afle mai întâi ce va păti Obed-Edom care primise în casa lui chivotul . Mai târziu a murit regele amoniţilor ; David a făcut o faptă vrednică de un bărbat înţelegător şi omenos: a trimis oameni să mângâie pe fiul regelui şi să-l înduplece să sufere cu resemnare moartea tatălui său . Fiul regelui însă, în loc să răsplătească cinstea cu cinste, şi-a bătut joc de trimişii lui David şi i-a trimis aşa batjocoriţi înapoi la rege . Ţi se pare mic lucrul acesta pentru a răni şi a doborî sufletul regelui? Nu arată oare cumplita supărare a lui David războiul pornit împotriva amoniţilor? Războiul acesta purtat cu atâta înverşunare, care i-a adus atâtea necazuri, nu are altă pricină decât batjocorirea trimişilor lui David .
Necazurile amintite până acum, chiar dacă ar fi fost amestecate cu fel de fel de plăceri şi bucurii, sunt îndestulătoare pentru a ne face să tragem concluzia că viaţa lui David a fost una dintre vieţile cele mai pline de dureri. Dar suferinţele care au venit mai pe urmă au fost atât de mari, încât cele de până acum nici nu mai pot fi socotite suferinţe. Suferinţele acestui rege au întrecut toate miturile şi toate tragediile scriitorilor profani, nenorocirile ce cădeau peste David şi casa sa erau nemaiîntâlnite; se ţineau lanţ unele după altele. David era nevoit totdeauna să tămăduiască o nenorocire cu nenorocirea următoare. Ascultă! Amnon, fiul lui David, s-a îndrăgostit de Tamara, sora lui vitregă ; cuprins de patimă, a necinstit-o; după ce a necinstit-o, a urât-o şi se lăuda că a necinstit-o; a poruncit îndată unei slugi s-o izgonească din casă fără voia ei şi a lăsat-o să umble prin oraş strigând şi plângând . Abesalom, fratele ei bun, a aflat de asta; a chemat la ospăţ pe toţi fraţii lui, printre care era şi Amnon, necinstitorul surorii lui; în timp ce mânca şi bea, a pus slugile să-l ucidă . De la ospăţ s-a ridicat un om, care din pricina zgomotului nu ştia bine ce se întâmplase, şi s-a dus şi a spus regelui că au fost ucişi toţi copiii lui . Şi a jelit regele pretinsa ucidere a tuturor copiilor lui . Când a aflat adevărul, l-a ameninţat pe Abesalom cu moartea; acesta a fugit şi a trăit printre străini trei ani . În tot acest timp tatăl lui a fost mâniat pe el. Nici după scurgerea celor trei ani David nu l-ar fi chemat, dacă iscusinţa generalului său, Ioab, nu l-ar fi făcut să dea, împotriva voinţei lui, această făgăduinţă . L-a chemat înapoi; dar nici aşa nu s-a tămăduit rana inimii sale, ci l-a îndepărtat din faţa ochilor săi încă alţi doi ani. Abia după trecerea acestui timp îndelungat, rugat tot de Ioab, generalul lui, l-a iertat . Abesalom voind să se răzbune pe tatăl său pentru toate aceste umilinţe – de fapt, dorind să ia tronul tatălui său -, se răscoală împotriva lui şi aduce din nou peste capul său rătăcirile şi pribegiile suferite pe vremea lui Saul; dar, mai bine spus, împrejurările în care a rătăcit şi a fugit acum erau mai cumplite decât cele de pe vremea lui Saul. Pe atunci a suferit acestea ca general; acum însă a fost silit să trăiască fugar după ce fusese mulţi ani rege şi după ce învinsese, ca să spunem aşa, pe toţi duşmanii. Cel care-l silea să pribegească nu era un străin, nici un duşman, ci omul care ieşise, după cum însuşi se plângea, din coapsele lui .
Pe vremea lui Saul, David era în floarea vârstei şi putea să sufere totul cu bărbăţie; acum însă era bătrân şi ar fi avut nevoie ca acel nelegiuit fiu să-i îngrijească bătrâneţile, nu să uneltească şi să pornească război împotriva lui. Şi a plecat regele desculţ, însoţit de câţiva oameni, cu faţa acoperită şi cu lacrimi pe obraji . Lupta aceasta între el şi fiul lui nu era numai o pricină de durere, ci şi una de ruşine. Abesalom s-a purtat cu fericitul acela mai rău decât Saul; a necinstit pe tatăl său intrând la ţiitoarele lui nu pe ascuns, ci în foişor, în văzul tuturor . Din pricina urii pe care o avea împotriva tatălui său, a călcat în picioare şi legile firii, şi legile căsătoriei şi, îmbătat de nebunie, a îndrăznit să facă înainte de a sfârşi războiul ceea ce fac învingătorii: lua prizonieri şi-i arăta ca pe trofee ale biruinţei sale. Pe când era David aşa de îndurerat şi atât de înspăimântat, l-a întâlnit Ţiba, sluga lui Mefiboşet . Ţiba l-a tulburat şi mai mult minţindu-l şi spunându-i că stăpânul său, Mefiboşet, era prieten cu Abesalom .

9. După Ţiba a venit Şimei , om nelegiuit şi rău, care l-a acoperit cu nenumărate ocări, însoţind ocările cu pietre: „Ieşi, a spus el, bărbatul sângiurilor, şi bărbat fără de lege. Domnul a întors asupra ta tot sângele casei lui Saul, pentru că te-ai făcut rege în locul lui şi a dat Domnul domnia în mâinile Iui Abesalom, fiul tău, şi ţi-a arătat răutatea sa, pentru că tu eşti bărbatul sângiurilor” . La auzul acestor cuvinte, David se mistuia de durere şi suferea; durerea şi-a arătat-o în plângerile lui; nu îndrăznea să facă altceva, ci a spus: „Lăsaţi-l pe el să blesteme, că Domnul i-a spus lui; că doar va întoarce Domnul smerenia mea şi-mi va întoarce Domnul bine în locul blestemului din ziua aceasta” , şi l-a lăsat să plece sănătos . David aştepta ştiri de la Huşai ; cuprins de griji şi de frică se întreba ce sfârşit vor avea toate necazurile sale. Când Huşai a adus la cunoştinţa lui David planurile lui Abesalom, s-a pornit război cum nu s-a mai văzut niciodată din câte războaie au fost pe lume. Mai degrabă enigmă decât război. Pe omul care era pricina atâtor nenorociri, singurul care a dat naştere războiului, a cărui moarte ar fi pus capăt tuturor nenorocirilor, tocmai pe acest om David căuta să-l cruţe, de acest om se îngrijea foarte mult să nu moară în luptă şi pentru viaţa lui se ruga de generali, spunându-le necontenit: „Cruţaţi-mi pe fiul meu Abesalom” . Poate fi o încurcătură mai grozavă? Poate fi o zăpăceală mai vrednică de milă? David a fost silit să pornească un război în care dorea, deopotrivă, şi să învingă şi să fie învins. Nu voia să fie biruit; altfel n-ar fi trimis împotriva lui Abesalom o armată aşa de mare. Dar nici nu voia să-l biruie; altfel n-ar fi oprit uciderea aceluia care adunase şi menţinea armata pe picior de război, în sfârşit, soarta războiului s-a hotărât şi a luat sfârşitul voit de Dumnezeu. Cel care căuta să ucidă pe tatăl său a fost biruit . Toată lumea se bucura şi se veselea , numai David jelea şi lăcrima; s-a închis în casă şi se gândea la cel ucis . Era supărat că nu murise el în locul aceluia. „Cine-mi va da, zicea el, moartea în locul tău, dragul meu fiu Abesalom!” .
S-a mai auzit vreodată de o nenorocire mai grozavă decât a lui David? Când Abesalom şi-a ucis fratele, David se ferea să-l omoare; când Abesalom s-a pornit cu furie împotriva lui, îl cruţă. Şi n-ar fi contenit multă vreme să-şi jelească fiul dacă n-ar fi venit Ioab şi nu i-ar fi arătat că plânsul lui este fără rost şi nesocotit; vorbindu-i cu tărie, l-a făcut să-şi vină în fire şi să primească armata într-o ţinută vrednică de un rege . Dar nici după sfârşitul acestui război n-au luat sfârşit necazurile lui David. Mai întâi s-au răsculat soldaţii şi s-au împărţit . Abia se supuseseră cu multă linguşeală regelui, că s-au îndepărat din nou de el şi s-au alăturat de Şeba ; şi a izbucnit dintru început din nou război când se mai vedeau încă rămăşiţele celui de mai înainte. Tulburat din cauza acestor fapte, David a adunat oştirea şi a trimis-o la luptă împreună cu generalii . Ioab s-a întors biruitor şi din acest război, dar n-a lăsat ca bucuria victoriei să fie lipsită de tristeţe. Mânat de invidie, Ioab a omorât, fără vreo vină, pe generalul Amasa , care luase parte la războiul împotriva lui Şeba şi supusese lui David tot poporul . Uciderea lui Amasa l-a tulburat şi a răvăşit atât de mult sufletul lui David, încât pe patul de moarte a poruncit şi în legătură cu acesta lui Solomon, fiul său; şi l-a rugat să nu lase nepedepsit pe ucigaşul lui Amasa . Grozăvia era că David nu îndrăznea să spună cuiva cauza tristeţii sale, pentru motivul că alte nenumărate nenorociri continuau să-l chinuie. După terminarea acestor războaie, a venit peste toată ţara foamete . Pentru a scăpa de foamete, a fost silit să dea spre moarte pe fiii lui Saul . Aceasta o spune proorocia: „Din pricina lui Saul şi din pricina casei lui se face nedreptatea aceasta, pentru că au ucis pe ghibeoniţi” . Dacă-ţi aduci aminte cum a plâns David pe Saul , îţi poţi da seama ce-a suferit când a trebuit să dea pe fiii lui Saul în mâinile ghibeoniţilor. A răbdat şi aceste necazuri, dar altele au venit peste el. După foamete, a venit ciumă şi au murit şaptezeci de mii de bărbaţi doar într-o jumătate de zi . Atunci regele a rostit acele cuvinte pline de milă. Văzând pe înger scoţându-şi sabia, a spus: „Iată eu, am păcătuit şi eu, păstorul, am făcut fărădelege; dar aceştia, turma, ce au făcut? Să fie peste mine mâna Ta şi peste casa tatălui meu” . Nu pot povesti cu de-amănuntul toate necazurile lui David. Nici nu sunt scrise toate în Scriptură. Din plângerile şi din vaietele lui putem deduce şi tăria supărărilor care n-au fost consemnate în Scriptură, dar şi că dreptul David n-a încetat niciodată de a plânge şi a suferi. Ce spune? „Zilele anilor noştri intru ei înşişi şaptezeci de ani; iar dacă vor fi în putere, optzeci de ani, şi ce este mai mult decât aceştia, osteneală şi durere” . Dacă vei spune că prin aceste cuvinte David a vorbit în general despre orice viaţă omenească, şi nu despre a lui, atunci susţii mai mult decât doresc. N-am nevoie să spun mai mult, deoarece însuţi mărturiseşti că nu numai viaţa lui David, dar şi viaţa oricărui om are mai multe supărări decât bucurii. După cum însuţi bine spui, David a rostit această sentinţă nu numai după ce a cercetat bine viaţa lui, ci după ce a cercetat temeinic şi viaţa altora. A rostit aceleaşi cuvinte ca şi patriarhul Iacov, dar cu mai multă tărie. Iacov spunea: „Puţine şi rele sunt zilele mele” , iar David spune: „Zilele anilor noştri intru ei înşişi şaptezeci de ani”, adică ale oricărui om, „iar ce este mai mult decât atâta, osteneală şi durere”.

10. Dar, după cum am spus, pe celelalte supărări şi necazuri ale lui David ţi le las să le cercetezi tu mai cu de-amănuntul când ai răgaz . Voi trece la ceilalţi profeţi, deşi nu ne-au lăsat în scris viaţa lor. Cu toate că stă în faţa noastră o astfel de greutate, sunt de părere că voi putea să arăt, întemeiat numai pe câteva cuvinte de-ale lor, că toată viaţa le-a fost plină de dureri.
În primul rând au îndurat ceea ce au suferit toţi sfinţii: au trăit toată viaţa lor chinuiţi, bătuţi, tăiaţi cu fierăstrăul, loviţi cu pietre, întemniţaţi, ucişi cu sabia, pribegind în piei de oaie, în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, îndurând rele . La toate acestea se mai adăuga o supărare şi mai mare: vedeau că oamenii, care se purtau aşa de rău cu ei, ajung din ce în ce mai păcătoşi; aceasta îi întrista mai mult decât propriile lor suferinţe.
Profetul Osea spunea: „Blestem şi minciună, furtişag şi preacurvie şi ucidere s-au revărsat peste pământ, şi sânge cu sânge se amestecă” . Prin aceste cuvinte ne arată că răutatea lor era mare şi întortocheată şi că săvârşeau răul fără teamă.
Profetul Miheia strigă: „Vai mie! Că m-am făcut ca cel ce adună paie la seceriş şi ca cel ce adună bobiţe de struguri la cules, când nu sunt struguri” . Prin aceste cuvinte se plângea că sunt rari oamenii care săvârşesc binele.
Alt profet se plânge tot din această cauză. Amos, păstorul de capre, nu jelea numai răutăţile lor, ci plângea din pricina nenorocirilor lor mai mult decât din pricina propriilor lui încercări şi se ruga lui Dumnezeu, spunând: „Fie-Ţi milă de mine. Doamne! Cine va scula pe Iacov, căci este slab! Să-Ţi pară rău, Doamne, de aceasta!” . Dar nici aşa rugăciunile sale n-au fost auzite, căci se spune mai jos: „Şi aceasta nu va fi, zice Domnul” .
Isaia, când a auzit că va fi pustiit tot pământul, n-a vrut să fie mângâiat, ci plângea necontenit şi zicea: „Lăsaţi-mă, amar voi plânge. Nu mă veţi putea mângâia” . Felul morţii era mai grozav decât orice nenorocire.
Cine va putea să citească fără să lăcrimeze plângerile lui Ieremia, scrise într-o carte deosebită, şi plângerile răspândite în toată profeţia lui, atât pentru cetate, cât şi pentru el? Uneori spunea: „Cine va da capului meu apă şi ochilor mei izvor de lacrimi? Că voi plânge pe poporul acesta ziua şi noaptea” . Iar alteori: „Cine-mi va da în pustie sălaş mai de margine, şi voi părăsi pe poporul acesta şi mă voi duce de la el? Căci toţi sunt nişte desfrânaţi” . Iar alteori, plângându-se, spunea: „Vai mie, maică. Pentru ce m-ai născut, bărbat osândit şi certat cu tot pământul?” . Alteori îşi blestema şi ziua naşterii, zicând: „Blestemată să fie ziua în care m-am născut” . Groapa cu noroi, în care a fost aruncat , necazurile pricinuite de lanţuri, bătăile, uneltirile, necontenita batjocură l-au adus într-o stare sufletească atât de grea, încât l-au istovit. Ce s-a întâmplat când Ierusalimul a fost cucerit de Nabucodonosor, iar Ieremia a fost cruţat şi cinstit de barbari ? S-a bucurat oare de cinstea ce i se dădea? Nu! Atunci a scris plângerile sale amare, în care plângea pe cei morţi; a văzut apoi că necazurile ce vor veni sunt mai mari decât cele dinainte, deoarece când au scăpat din război, au mâniat pe Dumnezeu. După ce iudeii i-au făgăduit lui Ieremia că i se vor supune în totul şi nu i se vor mai împotrivi, s-au pogorât din nou în Egipt , cu toate că proorocind le spusese să nu se ducă . L-au luat şi pe profet cu ei. Din pricina nerecunoştinţei lor l-au silit să le prezică nenorociri mai grozave decât cele de mai înainte .
Ce a suferit Iezechiel? Ce a suferit Daniel? N-au trăit tot timpul în robie? Iezechiel a fost osândit la foamete şi sete pentru păcate străine ; când a murit soţia lui, i s-a poruncit să sufere o atât de mare nenorocire fără să scoată vreo lacrimă . Poate fi ceva mai groaznic decât să nu ţi se îngăduie să-ţi plângi propriile tale nenorociri? Nu mai amintesc că a fost silit să-şi mănânce pâinea coaptă cu necurăţenie de om, să stea culcat pe o singură parte trei sute nouăzeci de zile, şi altele asemenea câte i s-au poruncit să le sufere . Chiar dacă n-ar fi avut nici o supărare, fie din pricina necazurilor spuse de mine mai sus, fie din pricina necazurilor lăsate la o parte, numai faptul că un om drept şi curat a trăit printre duşmani, printre barbari şi printre oameni spurcaţi, era mai îngrozitor decât orice pedeapsă.
După toate aparenţele, profetul Daniel s-a bucurat de multă cinste; a fost crescut în palatele împărăteşti, avea putere; n-ai putea spune că a trăit în robie . Dar dacă ai asculta rugăciunea lui, dacă ai cunoaşte postul lui, schimbarea feţei lui, desele lui rugăciuni, şi dacă ai şti bine pentru ce pricini a făcut toate acestea, vei afla că el suferea şi se întrista mai mult decât toţi. Nu era trist numai din pricina nenorocirilor din vremea lui, ci era tulburat şi din pricina celor viitoare, învrednicindu-se, deşi acestea nu se întâmplaseră, să fie văzute de ochii săi profetici. Cu toate că n-a văzut cu ochii trupului pe iudei scăpaţi de robia în care erau, a fost silit să vadă cu ochii minţii mai dinainte o altă robie a lor; cu toate că Ierusalimul nu fusese încă zidit din nou, l-a văzut Daniel cucerit, a văzut templul pângărit de jertfe şi pustiit şi toată sfinţenia călcată în picioare . Din pricina aceasta jelea şi lăcrima, zicând: „Ruşinea feţei nouă, regilor noştri conducătorilor şi părinţilor noştri, care am păcătuit înaintea Ta, Doamne” .

11. Dar nu ştiu cum s-a făcut că am sărit dintre profeţi tocmai sufletul mare cât cerul al profetului Ilie, care locuia pe pământ ca şi cum ar fi locuit în cer. Din cele de pe pământ n-avea altceva decât cojocul . Care au fost deci suferinţele acestui mare şi minunat om?, dacă e drept să-l numim om. După ce a vorbit cu Ahab cu atâta îndrăznire , după ce a pogorât foc din cer , după ce a ucis pe preoţii lui Baal , după ce a închis şi a deschis cerul, şi una şi alta după voinţa sa , deci după ce a săvârşit fapte atât de multe şi atât de mari, a fost cuprins de o frică atât de mare şi de o tristeţe atât de adâncă, încât a rostit aceste cuvinte: „Ia-mi sufletul meu din mine, că nu sunt mai bun decât părinţii mei” . A rostit aceste cuvinte un om care nici astăzi n-a murit. Nu numai atât, dar chiar când a plecat în pustie, dormea cu frica în sân, copleşit de cea mai cumplită tristeţe. Elisei, ucenicul lui Ilie, n-a primit doar îndoit duhul dascălului, ci şi cu mult mai multe necazuri . Fericitul Pavel arătându-i pe aceştia şi enumerând necazurile lor, spunea: „De aceştia nu era vrednică lumea” .
La timp potrivit mi-a venit sub pană numele fericitului Apostol. Este de-ajuns să te uiţi la el, ca să te mângâi. Ce tristeţe, ce durere n-ar dispărea, când vorbim de Pavel, după ce am vorbit despre ceilalţi? Socot că nici nu trebuie să mai vorbesc de foamea, de setea, de goliciunea, de pericolele de pe mare sau din pustie, de frica, de ameninţările, de vicleniile, de temniţele, de rănile, de nopţile nedormite, de primejdiile de moarte, şi de toate celelalte câte le-a suferit Pavel pentru predicarea Evangheliei.
– Da, dar deşi acestea l-au mâhnit şi l-au îngreunat peste măsură, totuşi i-au dat şi bucurii.
– Dar ce crezi că a suferit când toţi cei din Asia l-au urât , când galatenii, un întreg popor, pe care-i lăudase pentru credinţa |or, s-au abătut de la credinţă , când corintenii au împărţit Biserica lor prin dezbinări şi au făcut pe desfrânat nesimţitor din pricină că nu se purtaseră cu el cu toată asprimea ? Cât întuneric n-a cuprins sufletul lui? Dar pentru ce e nevoie de cuvintele mele, când putem să-i cunoaştem supărările şi necazurile chiar din cuvintele sale?
Scriindu-le corintenilor, le spunea: „Cu multă supărare şi cu strângere de inimă v-am scris cu multe lacrimi” . Şi iarăşi: „Nu cumva, venind, să mă umilească Dumnezeu şi să plâng pe mulţi care au păcătuit mai înainte şi nu s-au pocăit” . Iar galatenilor le scria: „Copiii mei, pentru care sufăr iarăşi durerile naşterii, până ce Hristos va lua chip în voi!” . Despre cei din Asia îi scrie ucenicului său cu durere în suflet . Nu numai acestea îl supărau, ci şi ghimpele ce i s-a dat lui atât de mult îl strâmtora şi-l necăjea, încât adeseori se ruga de Dumnezeu să-l scape de el ; cuvântul „de trei ori” înseamnă aici: „adeseori”, în general vorbind, când putea să-i fie sufletul liniştit, de vreme ce era trist chiar când nu avea pe fratele său Tit lângă dânsul? „N-am avut tihnă, pentru că n-am găsit pe fratele meu Tit” . Aceeaşi supărare o avea şi când se îmbolnăvea cineva: „Dumnezeu, spune Pavel, l-a miluit pe el (vorbea filipenilor despre Epafrodit), şi nu numai pe el, ci şi pe mine, ca să nu am întristare peste întristare” , întristându-se mult din pricina înşelătorilor şi a celor care se împotriveau lui, spunea în Epistola către Timotei: „Alexandru arămarul mi-a făcut multe rele. Să-i răsplătească Dumnezeu după faptele lui” . Ar fi putut să-i înceteze, măcar pentru puţin timp, tristeţea şi durerea? Nu numai cele spuse mai sus îi apăsau sufletul, pe lângă acestea erau şi altele ce-l supărau neîncetat. Pavel însuşi le-a făcut cunoscute, zicând: „Pe lângă cele din afară, ceea ce mă împresoară în fiecare zi este grija de toate Bisericile. Cine este slab, şi eu să nu fiu slab? Cine se sminteşte, şi eu să nu ard?” . Aşadar, dacă Pavel ardea pentru fiecare din cei care se sminteau, înseamnă că era cu neputinţă să se stingă aprinderea aceea din sufletul lui. Cei care se sminteau nu lipseau, aşa că dădeau necontenit focului pricină de a arde. Dacă au căzut oraşe şi adesea neamuri întregi, cu atât mai mult era cu putinţă să se smintească necontenit unul sau doi, o dată ce erau atâtea Biserici în întreaga lume. Să presupunem, prin imposibil dacă vrei, că nu s-ar fi smintit nici unul, că nu s-ar fi despărţit nimeni niciodată de învăţătura lui şi nici nu i s-ar fi întâmplat vreun lucru dintre acestea dureroase, nici în acest caz nu pot să-l aflu lipsit de tristeţe. Iar în această privinţă nu pot lua alt martor decât pe cel care a suferit. Ce spune Pavel? „Aş fi dorit să fiu eu anatema de la Hristos pentru fraţii mei cei de un neam cu mine, cei după trup, care sunt israeliţi” . Cuvintele lui au acest sens: Ar fi mai de dorit pentru mine să cad în iad decât să văd că israeliţii nu cred în Hristos. Cuvintele „aş fi dorit să fiu anatema” acest înţeles îl au. Cel care prefera chinul iadului pentru a putea aduce pe toţi iudeii la Hristos arată că, o dată ce n-a reuşit să facă aceasta, ducea o viaţă mai împovărătoare decât cei chinuiţi în iad, deoarece dorea mai mult chinurile iadului decât îndepărtarea israeliţilor de Hristos.

12. Nu cugeta, pentru fiecare din cele spuse, numai la cauza care a făcut să se întristeze bărbaţii de care ţi-am vorbit! Gândeşte-te şi la mărimea tristeţii, şi vei vedea că tristeţea lor este mai mare decât a ta. Prin cele ce am scris am căutat să văd dacă ei au suferit mai mult decât tine. Tristeţea nu se măsoară numai cu pricina care i-a dat naştere, ci, de obicei, se judecă chiar din cuvintele pe care le rostim şi din faptele la care acestea dau naştere. Mulţi oameni care şi-au pierdut numai averile au suferit mai mult decât tine, scump prieten; unii s-au înecat, alţii s-au spânzurat, pentru că n-au putut suporta paguba; altora, tăria tristeţii le-a stins lumina ochilor. Cu toate că pierderea averii pare mai mică şi mai uşoară decât boala ducă-se pe pustii, totuşi mulţi au putut răbda această boală, dar au fost biruiţi de cealaltă. Nu judeca tristeţea pricinuită de pierderea banilor după starea sufletului tău, nici nu socoti că şi alţii gândesc la fel cu tine pentru că tu dispreţuieşti pierderea averilor. Pe mulţi oameni această pierdere i-a înnebunit şi i-a omorât. Un suflet viteaz nu poate fi doborât de nici una, nici de pierderea banilor, nici de boala ducă-se pe pustii; un suflet slab însă, legat mai mult de cele din lumea aceasta, este amărât mai mult de pierderea banilor decât de boala ducă-se pe pustii.
– Pentru ce?
– Nu este acelaşi lucru a te teme necontenit de foame şi a fi supărat câteva zile de boala aceasta. Toată furia acestei boli ţine puţin timp, ca o febră, sau ca o temperatură, sau ca o fază a unei boli care ne loveşte, dar, mai bine spus, ţine cu mult mai puţin timp decât toate acestea.
– Dar dacă-i biruie tăria bolii?
– Aş putea să-ţi arăt pe mulţi oameni cuprinşi de febră că se frământă atunci când sunt stăpâniţi de friguri mai mult decât îndrăciţii. În ce priveşte sărăcia, teama de a nu avea cele de trebuinţă stă necontenit lângă cel sărac şi roade ca un vierme neadormit sufletul celor îndureraţi. Dar pentru ce vorbesc de sărăcie? Dacă aş voi să enumăr toate nenorocirile omeneşti, nu numai eu, dar poate că tu însuţi ai râde de plânsetele şi văicărelile tale. Dar nu pot să vorbesc despre toate nenorocirile tuturor oamenilor, dar, mai bine spus, nici despre cea mai mică parte din ele. De altfel, nici nu le ştiu; dar chiar dacă le-aş cunoaşte, toată viaţa nu mi-ar ajunge ca să ţi le povestesc. Din atât de multe nenorociri suferite de oameni voi alege câteva exemple şi ţi le voi povesti după putere; pe temeiul lor, vei trage concluzii şi cu privire la nenorocirile omeneşti despre care nu-ţi vorbesc. Îţi aduci aminte de bătrânul acela preaiubit, de Demofil, coborâtor dintr-o casă mare şi strălucită? Sunt cincisprezece ani de când nu se deosebeşte întru nimic de un mort în ce priveşte puterea, afară doar că tremură necontenit, grăieşte şi-i cu totul conştient de chinurile pe care le suferă. Trăieşte în cea mai neagră sărăcie; are un tânăr care-l slujeşte, bun şi cu dragoste de stăpânul său, dar neputincios să mângâie suferinţa bătrânului: nu poate nici să îndepărteze sărăcia şi nici să facă să înceteze tremurătura slăbiciunii trupului; poate numai să-i bage în gura stăpânului câte o bucăţică de pâine (căci mâinile bătrânului nu-s în stare nici atât să-l ajute), să-i ducă paharul la gură şi să-l şteargă la nas; altceva nu poate face. Bătrânul acesta, după cum am spus, se chinuie aşa de cincisprezece ani.
Mă gândesc însă la slăbănogul de la scăldătoarea Vitezda, care era mistuit de această boală de treizeci şi opt de ani . În afară de aceştia, gândeşte-te la Aristoxen din Bitinia. Trupul lui nu era dezghiocat ca al lui Demofil, dar era stăpânit de o boală mai cumplită decât paralizia bătrânului. Simţea în partea de jos a pântecelui unele zvârcoliri şi dureri mai groaznice decât orice suferinţă; uneori îl înţepau mai rău decât ascuţişul săbiei, iar alteori îl ardeau mai tare ca focul; aceste dureri îl ţineau ziua şi noaptea; cei care nu-i cunoşteau boala credeau că-i nebun; i se încrucişau pupilele ochilor, i se încurcau de-a valma mâinile cu picioarele şi rămânea fără glas. Strigătele şi văicărelile (căci striga adeseori, cu toate că nu putea vorbi) erau mai puternice decât ţipetele femeilor cuprinse de durerile naşterii; adeseori unii dintre cei care-şi aveau casa departe de el şi aveau bolnavi chinuiţi din pricina nesomnului îi trimiteau vorbă să înceteze cu ţipetele; se plângeau că suferinzilor li se înrăutăţeşte boala din pricina strigătelor lui. Ţipa şi se văicărea nu din când în când, ci adeseori şi noaptea, şi ziua. Şi, iată, e al şaselea an de când se chinuie aşa. Nu are alături de el vreun servitor care să-l îngrijească, pentru că este sărac; n-are un doctor care să-i uşureze boala, căci ştiinţa medicală s-a dovedit neputincioasă în faţa bolii. Mulţi doctori au întrebuinţat o mulţime de leacuri (era bogat înainte de a se îmbolnăvi), dar nu i-au fost de nici un folos. Şi ceea ce este mai cumplit: nici unul dintre prietenii lui nu vrea să-l vadă; toţi l-au părăsit, chiar cei care primiseră de la el multe binefaceri. Dacă se întâmplă să intre cineva la dânsul, iese de îndată afară; camera în care locuieşte miroase greu de tot, pentru că nu are pe nimeni care să facă curăţenie. Stă lângă el o mică slujnică; ea îi face numai atâta treabă cât poate face o femeie singură ce se hrăneşte din truda mâinilor ei. Nu sunt oare suferinţele acestui om mai groaznice decât ale celor stăpâniţi de draci?
Chiar dacă Aristoxen nu-i chinuit de draci, cât nu suferă însă când se gândeşte la vremea îndelungată de când zace în pat, la cheltuielile cu boala, care l-au lăsat sărac lipit pământului, la dispreţul prietenilor, la lipsa îngrijitorilor; când îl frământă gândul că nu ştie dacă vor avea cândva sfârşit aceste chinuri, – aşa cum te plângi şi tu totdeauna -, ba chiar, convingerea deplină că nu se vor sfârşi niciodată chinurile lui atât cât va trăi, până-şi va da sufletul? Nici nu poate gândi altceva o dată ce boala este atât de grea şi se înrăutăţeşte din ce în ce mai mult în fiecare zi.

13. Dar ca să nu pară că obosesc pe ascultători enumerând pe toţi nefericiţii care suferă de astfel de boli, te rog, du-te la cel căruia i s-a încredinţat administrarea spitalului pentru străini şi roagă-l să-ţi arate pe cei ce zac acolo. Vei vedea acolo rădăcinile tuturor bolilor, boli pe care nu le-ai mai întâlnit niciodată, şi tot felul de pricini de tristeţe. De la spital, du-te la închisoare; după ce vei cunoaşte toate suferinţele din acest loc, îndreaptă-ţi paşii spre porţile băilor publice, unde zac pe gunoi oameni fără îmbrăcăminte; se acoperă cu trestie în loc de haină şi de casă; suferă necontenit de frig, de boală şi de foame; cer milă de la trecători numai prin înfăţişarea lor, prin tremuratul trupului şi prin zgomotul făcut de clănţănitul dinţilor, deoarece nici nu pot să vorbească, nici să întindă mâinile, topiţi cu totul de boli atât de groaznice. Nu te opri aici! Du-te şi în locuinţele săracilor de la marginea oraşului! Acolo vei vedea bine că aparenta tristeţe care te stăpâneşte este un port nebătut de vânturi şi de furtuni. Ce vei spune despre bărbaţii cărora le cade carnea bucăţică cu bucăţică din pricina leprei, de femeile ale căror trupuri sunt măcinate de cancer? Aceste două boli sunt boli cu viaţă lungă şi nu se pot vindeca. Cei bolnavi de lepră sunt alungaţi din oraş şi nu le e îngăduit să intre nici în baie, nici în piaţă, nici în alt loc din oraş. Nenorocirea nu se opreşte aici, nici nu au vreo nădejde că pot avea cândva din belşug cele de trebuinţă traiului. Ce vei spune apoi de cei osândiţi să muncească în mine, adeseori fără nici o vină şi fără vreun folos? Toţi aceştia suferă cu mult mai mult decât cei bolnavi de ducă-se pe pustii. Dar nu mă mir dacă nu mă crezi. Nu suntem obişnuiţi să judecăm cu aceeaşi măsură suferinţele noastre şi suferinţele altora; suferinţele altora le cunoaştem numai din văzute şi din auzite, pe când pe ale noastre le cunoaştem prin experienţă proprie, prin simţuri şi le privim cu toată înţelegerea noastră. Din pricina aceasta ni se par mai greu de suportat decât suferinţele altora, chiar atunci când sunt foarte uşoare. Dar dacă ai cerceta natura acestor boli eliberat de toate aceste prejudecăţi, atunci ai privi cu alţi ochi pe cei cuprinşi de aceste boli şi le vei judeca drept. Poate că îmi vei obiecta că toate bolile despre care am vorbit sunt boli trupeşti, pe când boala ta este o boală sufletească şi din cauza aceasta este mai cumplită decât toate. Dar tocmai pentru această pricină boala ta e mai uşoară decât celelalte. Boala ta nu distruge, ca acelea, trupul; iar sufletul îl necăjeşte scurtă vreme.
Bolile despre care am vorbit mai sus se nasc în trup, dar nu-şi mărginesc vătămarea numai la trup, ci o întind şi asupra sufletului, chinuindu-l continuu şi vătămându-l din pricina marii dureri şi tristeţi. „După cum nu foloseşte oţetul la rană, spune Solomon, tot astfel boala, căzând pe trup, mâhneşte inima” . Nu-mi spune numai că bolile despre care ţi-am vorbit se nasc din trup, ci dovedeşte-mi că toată vătămarea bolii şi toată stricăciunea ei nu se întind şi asupra sufletului! Ciuma, de exemplu, nu-şi are originea în trupul nostru, dar omoară trupurile; veninul şerpilor iese din şerpi, dar ne pierde pe noi; tot aşa şi cu privire la aceste boli: se nasc din trupuri, dar varsă veninul răutăţii lor în sufletul nostru. O tristeţe căvârşitoare este mai vătămătoare decât orice lucrare diavolească; pentru că şi diavolul, dacă îi biruie pe oameni, îi biruie prin tristeţea oamenilor; dacă vei îndepărta din sufletul tău tristeţea, diavolul nu te va mai supăra cu nimic.
– E cu putinţă oare să nu mă întristez?, mă întrebi.
– Eu te voi întreba: Nu-i cu putinţă oare să nu te întristezi? Nimeni nu te împiedică să te întristezi! Fii trist, plângi, dacă ai fi desfrânat, dacă ai ucide, dacă ai face alt păcat de acest fel, care te aruncă din împărăţia cerurilor. Dar dacă, prin ajutorul lui Dumnezeu, eşti departe de a săvârşi vreun astfel de păcat, pentru ce plângi în zadar? Dumnezeu ne-a sădit în suflet tristeţea nu pentru a ne folosi de ea fără socoteală, când nu trebuie şi în lucruri potrivnice, nici pentru a ne distruge pe noi înşine, ci pentru ca, prin ea, să câştigăm cele mai de seamă bunuri.
– Cum le putem câştiga?
– Dacă ne întristăm la timp; iar timpul tristeţii nu este atunci când suferim răul, ci când facem răul. Noi însă am stricat rânduiala şi am schimbat timpurile; deşi săvârşim nenumărate rele, nu ne supărăm deloc; iar dacă vine peste noi un cât de mic necaz, ne pierdem curajul, ne apucă ameţeala şi ne grăbim să scăpăm de viaţă, să ne omorâm.

14. Pentru aceasta deci ni se pare împovărătoare şi grea tristeţea, după cum ni se par împovărătoare mânia şi pofta. Şi aceste porniri aduc peste noi multe neplăceri dacă nu le întrebuinţăm bine şi atunci când trebuie. E acelaşi lucru ca şi cu doctoriile prescrise de doctori: dacă doctoriile nu se dau bolnavilor pentru care s-au făcut, ci altora, care suferă de alte boli, nu numai că nu vindecă pe cei bolnavi, ci le înrăutăţesc şi mai mult boala. Acelaşi lucru, după cum este şi firesc, îl face şi tristeţea. Este un leac bun şi vindecător şi, ai putea spune, curătitor al răutăţii din noi. Dacă leacul acesta se dă unui suflet trândav, care trăieşte în desfătări şi are mare povară de păcate, foloseşte mult celui care-l ia. Dar dacă se dă unui suflet care se luptă, se nevoieşte, munceşte, unui suflet îngrijorat şi nefericit, nu-i foloseşte la nimic şi-l vătăma mult, pentru că îl slăbănogeşte şi, mai mult, îl face şi mai uşor de învins. Din pricina aceasta Pavel, scriind celor care se luptă, le spunea: „Bucuraţi-vă în Domnul totdeauna. Şi iarăşi vă zic: Bucuraţi-vă” ; iar celor trândavi şi tare îngâmfaţi le spunea: „Iar voi v-aţi semeţit, în loc mai degrabă să fi plâns” . Să slăbească şi să usuce cu acest leac cel îngrăşat cu grăsimea păcatelor; iar cel sănătos la suflet, care se păstrează pe sine aşa cum trebuie, pentru care pricină să-şi strice prin tristeţe sănătatea lui sufletească? Atât de puternic este acest leac, încât pricinuieşte mare rău chiar celor care au nevoie de el dacă îl întrebuinţează mai mult timp decât este necesar. Temându-se de asta, Fericitul Pavel a poruncit să fie îndată îndepărtată tristeţea, după ce şi-a făcut efectul; a adăugat şi pricina, pe care o spun acum: „Ca nu cumva unul ca acesta să fie doborât de prea multă întristare” . Dacă tristeţea, când loveşte cu prea multă tărie, poate să piardă, pe cei care au nevoie de ea, ce efecte va avea asupra celor care n-au deloc trebuinţă de ea, dacă o atrag tot mai mult peste sufletul lor?
– Da, ai putea să-mi obiectezi, da, ştiu şi eu asta, dar nu ştiu cum s-o resping şi s-o îndepărtez din sufletul meu.
– Dar ce mare greutate este, dragă prietene? Dacă ar fi vorba de poftă, de dragostea trupească, de tirania umblatului după slava şi laudele lumii, sau de oricare din aceste robii, da, atunci e cu cale să te întrebi cum să scapi de ele; într-adevăr, dacă nu-i cu totul cu neputinţă, este greu ca cei ce au căzut în astfel de pofte să scape de laţurile lor. Pentru ce? Pentru că plăcerea sădită în chip firesc în suflet lucrează împreună cu aceste patimi şi le ajută. Plăcerea este aceea care înconjoară pe cei stăpâniţi de patimi din toate părţile, cu multe laţuri, în primul rând, acesta este lucru greu de făcut, anume de a convinge sufletul să voiască cu tărie să se hotărască să scape de aceste rele. Este acelaşi lucru cu patimile ca şi cu râia sau mâncărimea de piele: dacă-ţi face plăcere să te scarpini, îţi măreşti şi mai mult boala, în loc să scapi de ea. Faptul că ne ruşinăm de râie contribuie mult la dorinţa de a scăpa de ea. Cel care se scârbeşte de ceva se va sili să arunce iute de pe el ceea ce-l scârbeşte.
– Dar ce se întâmplă dacă se sileşte, dar nu poate?
– Să nu înceteze să se silească, şi îndată va putea. Un creştin, dacă se întristează vreodată, trebuie să aibă numai două pricini de întristare: sau când păcătuieşte el înaintea lui Dumnezeu, sau când păcătuieşte aproapele său. Tristeţea ta însă nu are nici una dintre aceste pricini, aşa că în zadar te întristezi.
– Dar de unde pot şti că boala aceasta n-a venit peste mine ca o pedeapsă din pricina păcatelor mele?
– Acest lucru îl ştiu destul de bine, dar nu stărui acum asupra lui. Dar să presupunem, dacă vrei, că, aşa după cum spui, nu ştiu bine asta, ci că este destul de limpede că boala ta e o pedeapsă din pricina păcatelor tale. Spune-mi, te rog, pentru asta te întristezi? Ar trebui să te bucuri, nu să te întristezi, că datorită bolii ţi se şterg păcatele şi că nu eşti osândit împreună cu lumea . Cel ce se întristează nu trebuie să se întristeze că este pedepsit, ci pentru că prin păcatele sale mânie pe Dumnezeu. Păcatele ne îndepărtează de Dumnezeu şi ni-L fac duşman, pe când pedepsele ne împacă cu El şi-L fac să fie îndurător cu noi şi aproape de noi. Dar că sudoarea ta şi chinul tău nu sunt o pedeapsă a păcatelor tale, ci pricină de cununi şi de premii, se vede din cele ce voi spune. Chiar dacă mai înainte de a te călugări ai fi dus o viaţă ruşinoasă şi desfrânată şi ai fi îmbrăţişat monahismul în această stare sufletească, nici atunci n-ar fi trebuit să ai această bănuială. Dacă Dumnezeu aduce peste noi pedepse pentru ca să ne întoarcă spre pocăinţă când nu ne căim, apoi, atunci când arătăm pocăinţă, pedepsele sunt de prisos tocmai din pricina aceasta. Este departe de Dumnezeu gândul de a voi să ne pedepsească; dimpotrivă, chiar când săvârşim adeseori fapte vrednice de pedeapsă şi avem mare nevoie de căinţă şi de întoarcere la Dumnezeu, El caută să ne înţelepţească numai prin ameninţare şi ne înfricoşează numai cu cuvântul. Poţi vedea adevărul spuselor mele fie din istoria poporului Israel, fie din cele petrecute în cetatea ninivitenilor. Dumnezeu i-a ameninţat numai şi nu i-a pedepsit pe niniviteni ; iar când s-au pocăit, a îndepărtat îndată de la ei şi ameninţarea . Mult mai mult decât noi, chiar Dumnezeu vrea să nu suferim. Nimeni nu se cruţă pe sine într-atât, cât ne cruţă Dumnezeu pe noi toţi. Prin urmare, dacă Dumnezeu a înfricoşat cu cuvântul şi n-a pedepsit pe cei care adeseori păcătuiau, dar i-a scăpat de acest chin când s-au pocăit, oare pe tine, care ai arătat atâta evlavie şi virtute, să te mai şi pedepsească, în loc să te scape de această ameninţare? Cum poţi crede una ca aceasta? Într-adevăr, dacă ai fi fost un stricat şi viaţa ta de mai înainte ar fi fost păcătoasă, după cum spuneam mai sus, ai putea să ai această părere. Dar, deşi nu fără păcat, viaţa ta de mai înainte decât cea de acum totuşi a fost cuviincioasă şi plină de sfinţenie; de aici reiese limpede că aceste lupte ale tale sunt pricini de cununi şi de o mai mare slavă.
Prin urmare, după cum am spus, trebuie să deştepţi în sufletul tău aceste gânduri şi altele la fel cu ele; iar o dată cu acestea, dar, mai bine spus, chiar înainte de acestea, trebuie să risipeşti acest întuneric de tristeţe prin rugăciuni şi rugăminţi stăruitoare către Dumnezeu. Fericitul David, acel minunat şi mare om, s-a folosit neîncetat de aceste leacuri şi a îndepărtat astfel multele dureri ale necazurilor sale, când rugându-se şi zicând: „necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă” , când deşteptând gânduri cuvioase: „Pentru ce eşti mâhnit suflete al meu? Pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte în Dumnezeu că mă voi mărturisi Lui” . Şi iarăşi se întoarce de la gânduri la rugăciuni: „Lasă-mă, spune el, ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce şi de a nu mai fi” , şi de la rugăciuni la gânduri: „Ce-mi este mie în cer? Şi afară de Tine, ce am voit pe pământ?” . Tot astfel şi Iov, când femeia lui îl sfătuia cu gânduri drăceşti, o dojenea cu gânduri cuvioase, zicându-i: „Pentru ce grăieşti ca o femeie fără de minte? Dacă am luat cele bune din mâna Domnului, să nu răbdăm şi pe cele rele?” . Când Iov se adresa lui Dumnezeu, se folosea de rugăciuni stăruitoare. Fericitul Pa vel cu aceste două mijloace ajuta pe cei care erau în necazuri şi încercări: Uneori spunea: „Iar dacă rămâneţi fără certare, atunci sunteţi fii nelegitimi şi nu fii adevăraţi ; care este fiul pe care nu-l ceartă tatăl său?” , alteori se ruga: „Credincios este Dumnezeu, Care nu vă va lăsa ispitiţi peste puterile voastre” ; şi iarăşi: „De vreme ce este drept la Dumnezeu să răsplătească, celor ce vă necăjesc pe voi, cu necaz, şi vouă, celor necăjiţi, cu uşurare” . Aşadar, dacă vei voi să te foloseşti şi tu de aceste arme şi te vei încinge bine cu ele din toate părţile, întărind cu gânduri atacul împotriva tristeţii, iar cu rugăciunile tale şi ale altora făcând puternic acest zid, vei simţi iute roadele acestei certări a lui Dumnezeu. Vei avea nu numai câştigul că vei suporta cu curaj suferinţele de acum, dar, punându-le în practică aşa cum trebuie, nu vei putea fi doborât mai târziu de nici una dintre supărările din viaţă.

Sfantul Ioan Gura de Aur

sursa