1

Imn Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu (4 septembrie)

Condacul 1

Cine este Aceasta, ca zorile de albă şi curată?
E Împărăteasa rugăciunii, e rugăciunea întrupată.
Stăpână Porfirogenetă şi Doamnă a dimineții,
Logodnica Mângâietorului, Preschimbător al vieţii,
spre Tine noi alergăm, arşi, mistuiţi de dor!
Ia-ne şi pre noi părtași ai sfântului munte Tabor.
Şi fă-Te şi nouă
umbră şi rouă,
Tu, adumbrirea de har,
să-şi afle firea
noastră înnoirea
dintru plămadă de har.
Ca să-Ţi strigăm cu toată făptura
într-o deplină închinăciune:
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârșită rugăciune.

Icosul 1

Cincizeci veacuri, să-mplinească
prin Avraam și prin David,
spiţa Ta proorocească
cerurile a obosit
cu lacrimi şi plecăciune;
hărăzind neprihănit
carnea Ta din rugăciune, vajnic Rug nemistuit.
Focul Sfânt în Tine cântă
ca-ntr-o floare de slăvire.
Firea prin Tine cuvântă
dorul ei de izbăvire.
Şi eşti Doamnă Ipostasul
laudelor suprafireşti;
încât noi prinşi de extazul
dragostei dumnezeieşti
aşa să ne sune glasul:
Bucură-Te, rod învăluit cu sinaitic soroc;
Bucură-Te, Tu ce-ai zămislit Zălogul de foc;
Bucură-Te, vohod de Scripturi al Unicului-Cuvânt;
Bucură-Te, muzical organ al Duhului Sfânt;
Bucură-Te, meşteşugul ceresc de mânecată mântuire;
Bucură-Te, filosofia cea vie de dreaptă îndumnezeire;
Bucură-Te, rug al răpirii cum altul nu se mai poate;
Bucură-Te, unitate şi salbă a simboalelor toate;
Bucură-Te, strună şi sunet, arcuş şi alăută;
Bucură-Te, trup şi întrupare de veselie neîncăpută;
Bucură-Te, încântare ce ai învins a Lumii deşertăciune;
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Condacul al 2-lea

Precistă prea-mângâioasă,
Doamnă Pruncă Cuvioasă!
Cu străina cuviinţă a cuvântului Tãu cald
şi chemarea cu priinţă dintru a minţii rugăciune,
cea dintâi Tu ai intrat la pristolul de minune,
sfânta-sfintelor din om, locul nostru de smarald.
Cu îndrăznită înţelepciune,
Tu ai spart cercul robirii, cerc de moarte, cerc de somn
biruind blestemul firii, greul vieţii noastre domn,
prin puterea curăţiei, pentru care pururea
Celuia ce ni Te-a dat să-I rostim înflăcărat: Aleluia!

Icosul al 2-lea

Fecioară a neînseratului veac,
Sfântă Maică a Luminii!
Ascultă-ne şi pre noi cei din păcat,
netrebnicii fii ai tinii!
Preablândă, bună, preasfântă Fecioară
polata Domnului Iisus!
dezleagă-ne blestemul ce ne-nzăvoară
deschide-ne „calea de sus”.
Ca prin aprinsă descoperire,
arcana doritului Mire
Şi noi să putem aşijderi cânta
aşa cum Moise, dezlegat de sanda,
cu faţa în văpaia de rug,
fierbinte de har Ţie Îţi striga
unele ca acestea-n amurg:
Bucură-Te, tulpină de lumină a Rugului nemistuit;
Bucură-Te, pridvorule de smirnă prin care Dumnezeu S-a ivit;
Bucură-Te, inel al unui foc ce-i mai presus de cer;
Bucură-Te, dezlegare care topeşti tot lăuntricul ger;
Bucură-Te, toiag cu floare întru a inimii călătorie;
Bucură-Te, fir de răcoare izvorât în lăuntrica pustie;
Bucură-Te, parafă de jar până în suflet pătrunsă;
Bucură-Te, zăpadă a minţii de nici o patimă ajunsă;
Bucură-Te, măsura a opta a împărăţiei din noi;
Bucură-Te, învăţătură scoasă din bucuria de apoi;
Bucură-Te, mirare sărutată cu duhovnicească minune;
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Condacul al 3-lea

Peste veacuri, Fecioară, eu Te aud,
prin gura lui Isaia proorocul de jar.
Şi-n cerul Scripturii vorba Ta sună
cu toate înălţimile de dar:
„Că, iată, prunc ni se va naşte
şi un fiu nouă s-a dat.
Pe umăr cu semnul stăpânitor
iar Numele Lui: Minunat,
Îngerul Marelui Sfat, Dumnezeul cel biruitor,
Domnul păcii depline şi Părinte al veacului viitor”.
Acesta e Numele Lui,
Numele celor cinci cuvinte,
Sfânt numele Domnului
pe care Iisus îl va purta.
Suflete al meu, ia aminte,
cu toţii să putem striga: Aleluia!

Icosul al 3-lea

Dintr-o Maică de-a pururi Fecioară
aşa S-a zămislit, S-a întrupat,
Cel ce a păzit nevătămat
trupul Rugului de pară.
Cuvânt de rostit S-a făcut
Numele Domnului de slavă
Dumnezeul cel nevăzut
ce-n inima focului s-a ghicit,
Faţa Frumuseţii cereşti
Chipul cel nemărginit
pre Sine S-a încăput
cu măsură S-a măsurat
şi aievea Cel nenumit
aci, printre noi, S-a arătat
în biruitor smerit
călare pe o asină.
Cercaţi dar, şi voi, calea Numelui de Lumină
Călătoria cea preaînaltă.
Şi de la moarte la viaţă veţi trece
cu firea îndumnezeită,
ca toţi să cântăm laolată
limpede şi fără ispită:
Bucură-Te, temeiul prin care şi în noi Dumnezeu Se încape;
Bucură-Te, putere prin care plutim cu Iisus peste ape;
Bucură-Te, milostivire, prin care Hristosul ni S-a dăruit;
Bucură-Te, umblare prin care Aminul în noi a venit;
Bucură-Te, răgazul în care Logosul în noi Se ascultă;
Bucură-Te, pătrundere şi împăcare cu firea noastră tăcută;
Bucură-Te, blândeţe prin care ajungem Emanuelului frate;
Bucură-Te, Călătorie prin care Duhul în sânge ne bate;
Bucură-Te, însingurare în care Cerul din inimă izbucneşte;
Bucură-Te, limpezime în care îngerul în trup ni se urzeste;
Bucură-Te, curăţie prin care Numele de slavă e în lume;
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Condacul al 4-lea

Cum să aflăm odihna de la gânduri?
Maică Fecioară, Preasfântă Fecioară!
Cum să ne rupem de-ale patimilor rânduri,
necovârşitele ispite ce ne-nfăşoară?
Fă-Te, Tu, nouă „zicerea” râvnită,
„măiestria cea bună a-nduhovnicirii”.
Cu ea să ne biruim firea robită,
până în scrumul despătimirii.
Şi furaţi întru Tine, „Apatie luminoasă”,
să putem şi noi ridica
dintr-o laudă întreagă şi nemincinoasă
un psaltiric şi adevărat: Aleluia!

Icosul al 4-lea

Aprinsă floare a necovârşitei Văpăi,
De Dumnezeu Născătoare.
Tu chip al păcii văzut în foc într-un ocol de răcoare,
apleacă-te acum, Preabună, peste noi.
Şi sub blânda Ta îndurare,
darnic ne dă să putem afla,
darul cel rar al Sfântului Fior,
răsuflul cel larg al odihnitului zbor,
din pieptul Porumbiţei de argint,
pe care şi Împăratul prooroc o vedea
pe culmile Vasanului plutind.
Şi ne trece în făptură, fiecãruia în parte
acest aprins tain de bunătate
rupt chiar de la suflarea Ta.
Şi ne pune pe buzele noastre întinate
măsura pâlpâirii celei curate
ca să-Ţi putem învăpăiaţi cânta:
Bucură-Te, salt isihast cu zbor de binecuvântare;
Bucură-Te, rãsuflul cel cast de paşnică înfiorare;
Bucură-Te, lancie de cuvânt în cugetatul văzduh;
Bucură-Te, întoarcere cu avânt a porumbiţei de duh;
Bucură-Te, zare arcuită cu heruvimice aripe;
Bucură-Te, vecie oprită în încăperea unei clipe;
Bucură-Te, vâslă uriaşă întru suişul cel ales;
Bucură-Te, sorbire a cerului, cu subţiatec înteles;
Bucură-Te, fântână acoperită cu unduiri de Apă Vie;
Bucură-Te, căldură iscusită crescută din Filocalie;
Bucură-Te, măiestrită aflare a tâlcului de-nchinăciune;
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Condacul al 5-lea

„Foc am venit să cobor pre pământ”,
zice Hristos cu arzător cuvânt.
Şi Preacurată, furtuna dragostei Lui
să ne aprindă cu tot răscolul pârjolului
şi să ne umple de lumină nemăsurat
ca pre Tine, fecioară, care L-ai purtat.
Dragostea Lui să ne fie de nelipsit
cu Numele de slavă de suflet lipit,
Şi cu fiece fir smerit de răsuflare
să se aprindă în noi a Numelui chemare,
Să ne ardem de pară în Dumnezeu
din toată dragostea Numelui Său.
Şi-nvăpăiaţi de sărbătoare în Domnul aşa
ca flăcările dragostei să strigăm: Aleluia!

Icosul al 5-lea

De la Tine înţelegem Fecioară,
Stăruinţa cea neînţeleasă,
şi puterea pomenirilor line,
din ruga smerită şi ştearsă.
Da, firea apei e moale;
a pietrei – nespus de vârtoasă.
Dar ulciorul de deasupra de piatră
cu prelingerea lui din atârnare,
prin picul boabei de apă,
găureşte piatra cea tare.
Fecioară, stăruieşte, aşadar,
şi peste a noastră împietrire.
Şi biruieşte-ne cu picurul de har,
ca să-Ţi cântăm în imn de slăvire:
Bucură-Te, îndrăzneala gingăşiei din „zicerea” Sfântului Nume;
Bucură-Te, ulcior al picăturii cu stăruinţă anume;
Bucură-Te, statornicie luminoasă din piatra albă a Domnului;
Bucură-Te, fagure preadulce a lui Iisus Fiul Omului;
Bucură-Te, cuib de gând, cel al Hristosului meu;
Bucură-Te, împărtăşanie de cuvânt din chemarea lui Dumnezeu;
Bucură-Te, revărsare de mireasmă pe care Fiul ne-o dă;
Bucură-Te, mătania cea în fir a lui „miluieşte-mă”;
Bucură-Te, iureş ce mă răpeşte şi pre mine păcătosul;
Bucură-Te, noian de pomenire care-şi sporeşte prisosul;
Bucură-Te, harică depănare a unei grăiri de minune;
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Condacul al 6-lea

Fecioară Preasfântă, în faţa Ta
pururi, peste veac de ruşine, se vor da
cugetarea şi ritorii înţelepciunii.
Că Tu eşti sigiliul nestricăciunii,
Poartă – pentru cei isteţi – încuiată,
şi oglindă vie de trăirea minunii.
Tu cunoşti cã viaţa nu ne-a fost dată
să fie numai răstălmăcită.
Că ea se cere cu mult mai bogată
decât să fie numai trăită.
Ea e a Minţii de dincolo de gând şi de loc,
de dincolo de şirul clipelor dăinuirii.
E vădirea unui cer lăuntric de foc,
peste fântânile inimii şi-nfăptuirii.
E a Cuvântului lumii ce pentru ea se vrea
cale şi întrupare spre veşnic: Aleluia!

Icosul al 6-lea

Fecioară şi Maica noastră Curată!
Tu eşti într-adevăr trezia,
voinţa frunţii, în mir adunată,
ochiul cel dinlăuntru deschis
în rotundul zărilor toate,
inimă cu centrul învins
de străvezimea stărilor curate.
Tu eşti cea mai dreaptă luare-aminte,
care uneşti în puterea agerimii, dincolo de cuvinte,
într-un fulger al minţii:
ascuţimea gândului de gheaţă,
cu arsura iureşului de viaţă,
caldul şi recele puse-n cruce,
care pe Înţelesul cel înalt Îl aduce.
Dar trezia aceasta e trezie de prunc,
clară cheie de adânc
cu repeziş iute şi străin,
ce cu nimic nu clinteşte sufletul Tău cel lin;
ci, dimpotrivă, Îţi dă sfânta mare simplitate,
de care noi pururea ne uimim
şi faţă de care, pe cât se poate, ne plecăm
întreaga suflare să-Ţi cântăm:
Bucură-Te, cruce a înflăcărării şi agerimii alesului;
Bucură-Te, osia cerului cu luceafărul înţelesului;
Bucură-Te, spargerea gândurilor cu al lor zădarnic stup;
Bucură-Te, oglindirea cea nevăzută, de dincolo de trup;
Bucură-Te, cleştarul cel mai dinlăuntru al sufletului meu;
Bucură-Te, străpungerea strălucită a pomenirii lui Dumnezeu;
Bucură-Te, psaltirion al inimii sub arcuş de gând;
Bucură-Te, strigăt de cinci strune tot una zicând;
Bucură-Te, muzică negrăită a celei de-a doua naşteri;
Bucură-Te, înălţime unică a desăvârşitei cunoaşteri;
Bucură -Te, logodnă la Numele cel de Înţelepciune;
Bucură-Te, Mireasã urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Condacul al 7-lea

La iscusinţa Ta cea sfântă, Maică, noi venim,
sub palmele Tale sã ne primenim.
Fiindcă la slăvita nuntă a Marelui Mire
e cerută o grijă de întreagă neprihănire.
Nu e îngăduită necurăţia ochilor şi a hainelor.
Nimeni dar, dintre cei ce sunt „ne-nvăţaţii tainelor”,
de unele ca acestea să nu se atingă.
Cine va lăsa porcii din mărgăritare să se hrănească
şi în vasele sfinte câinii să lingă?
Îndemnarea ca şi primirea este numai duhovnicească,
Numai de la Tine, Maica noastră cerească.
Vino, dar, suflete smerit, împăcat şi curat,
Şi aşa cu toţi laolaltă ne vom avânta
din bucuria cea curată şi întreagă a unui Aleluia!

Icosul al 7-lea

Prea-sfântă, prea-mărită, prea-frumoasă,
prea-filocalică Mireasă!
A nimburilor toate Împărăteasă!
Tu eşti Maica binevoitoare
şi dăruitoare
a tuturor celor sfinte;
zestrea cea vie a bunelor haruri,
celor din Taine, celor din Daruri,
din odoare, din palme şi din cuvinte.
Eşti Marea Predanie îmbietoare
şi mult strălucitoare
a toată Iconomia de binecuvântări,
ca un policandru cu şapte lumânări
înaintea Marelui Tron dumnezeiesc
pentru care toţi îngerii şi sfinţii Te preamăresc:
Bucură-Te, blagoslovenie pascală a împlinirilor noi;
Bucură-Te, vârtute patriarhală în creştet pusă peste noi;
Bucură-Te, înfiere iscusită spre îndumnezeirea tuturor;
Bucură-Te, scumpătate dăruită cu-atingere de har curăţitor;
Bucură-Te, lumină miruită peste minţile cele smerite;
Bucură-Te, hărăzire cumplită de puteri sufleteşti negrăite;
Bucură-Te, sporire vitează ce se dă inimilor întemeiate;
Bucură-Te, unire în cuget a toate Bisericile împăcate;
Bucură-Te, adevăr de safir întru simţirea noastră încrustat;
Bucură-Te, sechină însufleţită ce ne dai liniştea de Sabat;
Bucură-Te, voroava înveşnicită peste tăcerea de minune;
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Condacul al 8-lea

Împărăteasă, Doamnă Preasfântă,
Maică neispitită de nuntă,
Tu eşti singura inimă de om întru care nescăzut
Numele de mărire cântă,
din tot rostul lui cel viu şi neprefăcut.
Cununa laudelor o ai pentru aceasta Preacurată
fiindcă în Tine doar, ca niciodată
inima omului,
cu inima Domnului
au bătut şi bat laolaltă.
Rugăciunea ca un ornic al gândului şi al cerului
curge la lăuntrul Tău
şi se-ngeamănă cu limpedea ectenie a misterului
lângă dragostea lui Dumnezeu.
O, Tu, Căruţă de Lumină neîntinată
ne-ntrecută, ne-nserată!
Îmbunează-ne şi pre noi cu darurile inimii, Binecuvântată!
Şi aşa înzestraţi şi vrednici,
ca unei Biserici,
din toată fiinţa Ţie ne vom da
ca drept şi sfânt să putem cânta: Aleluia!

Icosul al 8-lea

Maică a Domnului, Inimă de Lumină,
Maică a Domnului, Inima pământului,
Maică a Domnului, Inimă fără vină,
Maică a Domnului, Inima Cuvântului!
Cãtre Tine râvnim ruşinaţi şi scăzuţi
cu sufletul apus şi genunchii frânţi,
Că de atâta pacoste de păcat,
inima ni s-a învârtoşat
cum e steiul cremenii albastre, mohorâtă nespus.
„Lăsatu-ne-a pe căile minţii noastre
Domnul să umblăm.”
Ne atârnă prin pâclă gândul răpus.
Dar, iată, acum către Tine ne plecăm
Maica lui Iisus,
îmbrăţişează-ne ca pre nişte pietre ale vieţii
dornice de izvoarele dimineţii
dimineţii neînserate,
şi înviază-ne cu inimi noi şi curate
ca să-Ţi cântăm:
Bucură-Te, arca de alianţă a sufletului meu;
Bucură-Te, cufăr ferecat cu Numele lui Dumnezeu;
Bucură-Te, corabie vie ce pluteşti peste talazurile lumii;
Bucură-Te, sicriaş ferit de toate zădărniciile humii;
Bucură-Te, tronule pre care viaţa se întemeiază;
Bucură-Te, cutie de cântec prin care sună o rază;
Bucură-Te, naos cuprinzător al tuturor slujirilor de har;
Bucură-Te, chivot de gând al prea duhovnicescului altar;
Bucură-Te, hram al cerurilor, în care mintea-i liturghisitor;
Bucură-Te, sipet de foc în pieptul nostru al tuturor;
Bucură-Te, Bisericã preadoritoare treimic să se cunune;
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Condacul al 9-lea

Doamne Iisuse Hristoase, Mirele inimii noastre cel blând!
Sunt şi eu din neamul Preacuratei, vlăstar înfiat de curând.
Către Tine mă aplec cu fruntea,
şi mâna mi-o pun ca Toma la locul cel sfânt.
Strâns adunat în mine, aşezat fără cuvânt
aştept ca orbu-n puntea
„Luminii din adânc cea fără înserare,
şi care-i pusă-n om ca un lăuntric soare
să lumineze întreagă în încăperea fiinţei”.
Cum nu te văd de noapte, grosimea de păcate,
Te pipăi cu sfială,
cu degetul nădejdii, cu degetul credinţei,
cu deget bănuială, cu deget de dorire şi chiar de îndoială,
Şi neajuns aş pune încă cealaltă mână;
dar inima străpunsă de fulger de arsură,
îndurerat de dulce cu răsuflarea-ngână
chemarea Ta întreagă şi fără voia mea
bătaia rugăciunii aleargă spre lumină într-un Aleluia!

Icosul al 9-lea

Preasfântă Fecioară Atotfolositoare,
Tu eşti mai înalt-străvăzătoare
decât tot vârful Minţilor cereşti
şi cunoşti şi tot chipul rânduielii suprafireşti
pentru Schimbarea la Faţă cea izbăvitoare.
Tu eşti măiestria, eşti meşteşugul, eşti hărnicia,
şi toată sfânta migală omenească,
care la un loc ne face stihia
prielnică să se mântuiască.
Şi pentru care gura noastră stăruie atâta să Te proslăvească:
Bucură-Te, încuviinţată cunoştinţă a sfinţeniei la amănunt;
Bucură-Te, sofianică ştiinţă a lucrării prin lăuntric cuvânt;
Bucură-Te, dumnezeiască îndulcire a Numelui ca mirul vărsat;
Bucură-Te, monahicească iscusire în cântecul de lacrimi udat;
Bucură-Te, măsură de picătură pentru o serafică pruncie;
Bucură-Te, asprimea cea de aur de pe rogojina din pustie;
Bucură-Te, cununa de litănii din nodul mătăniilor de păr;
Bucură-Te, anahoree de ungher sub al candelei sfielnic adevăr;
Bucură-Te, izvod de scăunel pentru isihia rugătoare;
Bucură-Te, Tu zborul palmelor la răpirea cea drept în picioare;
Bucură-Te, surâs de engolpion pentru a inimii uscăciune;
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Condacul al 10-lea

O! Doamna cea harică fără cusur
Fecioara cu înariparea Marelui Vultur,
Semnul de-apocalipsă al neprihănitului pântec
Biserică născătoare a omului lăuntric!
Ajută-mă să mă zidesc în negrăita fire
din depănarea litaniei cu chemare subţire.
Şi dă-mi naşterea cea luminoasă, Duhovnica mea,
ca din măsura Învierii să strig şi eu: Aleluia!

Icosul al 10-lea

Tu, Darnica Maică, Povăţuitoare de taină,
Doamna nădejdii, a înserării albastre,
Stăpână cu trei luceferi pe haină
şi Sfântă Arghiră a neputinţelor noastre!
Către Tine din nou, iată am silit!
Răpus sunt de lume, de gânduri zdrobit.
Că după sfatul cel sfânt şi binecuvântare
părtaş m-am făcut la izbăvirea mea.
Hotărâre am pus, îndreptată şi tare,
să nevoiesc, toată clipa, în a mă ruga.
Dar idolul de ţărână, cugetul meu
nu-mi lasă răgazul să mă cuceresc,
să fac din rugăciune cristelniţa lui Dumnezeu
întru zdrobirea inimii spre care râvnesc.
Ajută-mă, dar, Ajutătoarea mea
şi dă-mi darul de lacrimi, sarea pocăinţei
ca să-mi spăl cu ele duhul neputinţei
şi învrednicit iar să îţi pot cânta:
Bucură-Te, trandafirul cel plâns al întoarcerii de taină;
Bucură-Te, duioşia pocăinţei ce ai lumina drept haină;
Bucură-Te, bogoslovia lacrimii, dezvăluirea Înţelepciunii;
Bucură-Te, discernământ potrivit la suspinele lumii;
Bucură-Te, raiule dăruit cu toate ploile izbăvirii;
Bucură-Te, uimirea umezită din privirea copilăriei;
Bucură-Te, porfira sudorilor împărătesti ale Aminului;
Bucură-Te, cristalul cel de har din lacrimile Spinului;
Bucură-Te, bunăvoinţa de rouă ce pe credincioşi îi întăreşti;
Bucură-Te, ajutorinţă, şi-n cădere a celor neduhovniceşti;
Bucură-Te, omofor care te aşterni peste orice slăbiciune;
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Condacul al 11-lea

Mulţumesc Ţie, Preamilostivă Maică-Fecioară,
că m-ai scăpat de moartea cea de-a doua oară,
Primejdia şi ispita sunt doară spre cercare.
Şi prin chemările cele fără de încetare
ale prea-luminosului Nume de putere
simţurile şi voia inimii mele
au intrat în praguri de tăcere.
Slobod de ele
aştept să mă năpădească
auzul, văzul şi graiul cel dumnezeiesc,
În mine de-acum doar acestea să se rostească.
Şi Iubitul meu Însuşi, Iisusul ceresc,
să vadă, să vorbească şi să înţeleagă
prin chiar văzul, auzul şi voia mea întreagă.
Hristos să vieţuiască aşa
prin toată vlaga mea
Ca Domnul Însuşi să strige prin mine: Aleluia!

Icosul al 11-lea

O, tu inimă şi minte şi cugete al meu!
Răneşte-te cu întrebările la Faţa lui Dumnezeu.
Oare ce semn de-adeverire au roadele cereşti?
Şi ce rãspuns sã auzi şi tu, în răspicări duhovniceşti:
De rourează peste tine chipul Vederii nezărite,
întru lărgimea cea de aur a închipuirilor sfinţite,
adânc cu duhul tu vei fi pe strălucire adunat,
cum a fost duhul Precistei în Sfânta Sfintelor curat,
Şi-ai să ajungi atât de nalt-răsunător şi potrivit
cum e o trâmbiţă de laudă în care îngeri s-au rostit.
Şi-ntru simţiri gingaş vei fi ca floarea dreptului Iesei
care tresare-n patru zări în aşteptarea Celor Trei.
Spre acest semn flămânzi suntem şi Sfânta Doamnă să ni-l dea
ca-n mijlocirea-i milostivă toţi să-i strigăm cu un stih aşa:
Bucură-Te, Tu scară cu pragul în inima ce se închină;
Bucură-Te, ascetică neprihănire de rugăciune senină;
Bucură-Te, căldură de har ce până în carne năpădeşti;
Bucură-Te, străină lucrare ce din urzeli ne sfinţeşti;
Bucură-Te, Tu apă cerească izvorâtă la gene din fund;
Bucură-Te, pace dezlegată de toată puzderia de gând;
Bucură-Te, luminiş suitor al unei minţi desţărmurite;
Bucură-Te, vedere în duh a tainelor necovârşite;
Bucură-Te, ciudată străfulgerare spre capul scării negrăit;
Bucură-Te, iluminarea din inimă ce eşti de nedestăinuit;
Bucură-Te, nemărginirea desăvârşirii cu trup de nestricăciune;
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Condacul al 12-lea

Tu eşti Amma împărătească a sufletului meu.
Odihneşte-mă sub adăpostul Chipului Tău;
ca sub privirile Tale de auriu cărbune
să ard şi eu nemistuit,
din plămada arcanei de negrăit a trăirii de rugăciune.
Şi dintru inelul Tău de răcoare,
Izvorule pecetluit,
din nou, mereu, să îmi pot împrospăta,
cu unda harului Tău de nelipsit,
marea pace a odihnei săltătoare.
Şi mă încinge Sfântă Amma aşa
cu veselia cea vie a biruinţei
ca învăpăiat la alb să pot cânta
din toată isihia cunoştinţei: Aleluia!

Icosul al 12-lea

Maică a Domnului, Duhovnica iubitoare a pământului!
Odrăsluitoarea predaniei de taină a Cuvântului!
Tu eşti dumnezeieşte de lină şi smerită,
dar precum vorbeşte Cântarea Cântărilor,
Tu eşti şi nespus de dreaptă şi cumplită
„ca nişte oştiri sub steagurile lor”.
Eşti clară, eşti senină, eşti ascuţită
ca un palos neîmblânzitor.
Şi ai la Ierusalimul cerului grabnici ajutători,
pe toţi cei ce sunt ai „lepădării de sine” fiii Tăi sârguitori,
toţi cei ai cetelor de pustnici, de anahoreţi,
spiţa Ta toată de duhovnici înţelepţi,
ce au în grija lor comori de binecuvântare,
toate cele lămuritoare, curăţitoare şi îndreptătoare
ale neprihănirii şi milostivirii Tale neţărmuite,
toate cele ce la un loc sunt numite
„Gnoza cea curată” sau Moştenirea Sfinţilor
şi pe care ni le pui la îndemână vădite
prin slovele, palmele şi vorbele Părinţilor,
pentru care de-a pururi nu vom şti a Te lăuda
a Te cinsti, a Te preamări decât numai cântându-Ţi aşa:
Bucură-Te, Spadă oblăduitoare a predaniei isihaste;
Bucură-Te, garanta nemuritoare a înfierilor noastre;
Bucură-Te, năstrapa unde odihneşte binecuvântarea Domnului;
Bucură-Te, zadă care străjuieşti sfânta prefacere a omului;
Bucură-Te, destoinică lucrătoare a măiestriilor tăcute;
Bucură-Te, arhistratega cea mare a războaielor nevăzute;
Bucură-Te, ochi care ocroteşti dintru dulcea asprime;
Bucură-Te, canon care rânduieşti cu ascuţită agerime;
Bucură-Te, pavăză ce păzeşti pământul celor vii;
Bucură-Te, portal care opreşti tot chipul de necurăţii;
Bucură-Te, roată de spulberare a duhului de urâciune;
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Condacul al 13-lea(Acest condac se spune de trei ori)

O! Maică a Domnului, de-a pururi curată
şi Maică a Omului binecuvântată!
Ca douăzeci şi patru de alăute şi potire
această închinăciune a noastră să fie
în revărsarea ei neîncetată.
Şi către Preasfânta Treime, suită bucurie,
aducerea ei prea binemiresmată,
de pe palmele Tale către Hristosul Mire,
să-şi treacă prinosul de dreaptă-slăvire.
Ca să putem cu Cerurile toate striga,
dintr-o îmbrăţişată necovârşire
cel mai presus: Aleluia!

Icosul 1

Cincizeci veacuri, să-mplinească
prin Avraam şi prin David,
spiţa Ta proorocească
cerurile a obosit
cu lacrimi şi plecăciune;
hărăzind neprihănit
carnea Ta din rugăciune, vajnic Rug nemistuit.
Focul Sfânt în Tine cântă
ca-ntr-o floare de slăvire.
Firea prin Tine cuvântă
dorul ei de izbăvire.
Şi eşti Doamnă Ipostasul
laudelor suprafireşti;
încât noi prinşi de extazul
dragostei dumnezeieşti
aşa să ne sune glasul:
Bucură-Te, rod învăluit cu sinaitic soroc;
Bucură-Te, Tu ce-ai zămislit Zălogul de foc;
Bucură-Te, vohod de Scripturi al Unicului-Cuvânt;
Bucură-Te, muzical organ al Duhului Sfânt;
Bucură-Te, meşteşugul ceresc de mânecată mântuire;
Bucură-Te, filosofia cea vie de dreaptă îndumnezeire;
Bucură-Te, rug al răpirii cum altul nu se mai poate;
Bucură-Te, unitate şi salbă a simboalelor toate;
Bucură-Te, strună şi sunet, arcuş şi alăută;
Bucură-Te, trup şi întrupare de veselie neîncăpută;
Bucură-Te, încântare ce ai învins a Lumii deşertăciune;
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

Condacul 1

Cine este Aceasta, ca zorile de albă şi curată?
E Împărăteasa rugăciunii, e rugăciunea întrupată.
Stăpână Porfirogenetă şi Doamnă a dimineţii,
Logodnica Mângâietorului, Preschimbător al vieţii,
spre Tine noi alergăm, arşi, mistuiţi de dor!
Ia-ne şi pre noi părtaşi ai sfântului munte Tabor.
Şi fă-Te şi nouă
umbră şi rouă,
Tu, adumbrirea de har,
să-şi afle firea
noastră înnoirea
dintru plămadă de har.
Ca să-Ţi strigăm cu toată făptura
într-o deplină închinăciune:
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.

*

1

Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail (6 septembrie, 8 noiembrie)

Dupa obisnuitul început, se zic:

Condacul 1:

Alesule Voievod al Puterilor ceresti si aparator al neamului omenesc, aceasta cântare de multumire aducem tie noi, cei izbaviti prin tine din necazuri; ci tu, ca unul care stai înaintea Scaunului împaratului Slavei, slobozeste-ne pe noi din toate nevoile, ca laudându-te sa strigam tie, cu credinta si cu dragoste: Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Icosul 1:

Cu limbi îngeresti s-ar cadea sa te laudam, Mihaile, dupa cuviinta datorata întâi-statatorului cetelor îngeresti cu chip de foc; dar pâna când vom deprinde, înteleptiti de tine, grairea celor netrupesti, auzi din guri multumitoare – desi omenesti – unele ca acestea:
Bucura-te, stea straluminatoare a lumii ceresti;
Bucura-te, faclie cu stralucire de aur a adevarului si a dreptatii;
Bucura-te, care primesti razele luminii de taina;
Bucura-te, Voievoade al îngerilor celor fara de numar;
Bucura-te, în care se descopera cel mai limpede slava dreptei Ziditorului;
Bucura-te, prin care salta soboarele fapturilor netrupesti;
Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Condacul al 2-lea:

Întrevazând cu ochii credintei marirea frumusetii tale duhovnicesti si puterea dreptei tale purtatoare de fulgere, Arhanghele al lui Dumnezeu, ne umplem de uimire, de bucurie si de multumire catre Atoatefacatorul, ca unii ce suntem pamântesti si îmbracati în trup, strigând cu toate Puterile ceresti: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Întelegere curata si nerobita patimilor cere pentru noi, preaminunate Mihaile, alesule al cetelor îngeresti, ca noi, înaltându-ne cu gândul de la cele pamântesti la cele ceresti, sa-ti cântam tie cântare de lauda precum aceasta:
Bucura-te, ca vezi îndeaproape negraita frumusete si buna întocmire dumnezeiasca;
Bucura-te, preacredinciosule tainuitor al preabunelor sfaturi ale Preasfintei Treimi;
Bucura-te, de care se minuneaza cu dragoste ostirile ceresti;
Bucura-te, pe care cu credinta îl maresc pamântenii;
Bucura-te, de care se tem puterile iadului;
Bucura-te, fulger duhovnicesc aducator de bucurie;
Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Condacul al 3-lea:

Aratând în tine puterea nebiruita a râvnei pentru slava dumnezeiasca ai stat în fruntea cetelor îngeresti, Mihaile, împotriva celui ce sufla rautatea, preatrufasului Luceafar de dimineata, pe care, vazându-l aruncat împreuna cu cei de aproape ai sai din înaltimea cerului întru cele mai de jos ale pamântului, ostirile ceresti, în chip preaslavit calauzite de tine în lupta, înaintea Scaunului dumnezeirii au strigat cu veselie si cu o singura gura: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Pe tine, Arhanghele Mihaile, tot neamul crestinesc te are mare aparator si mare ajutator în razboaiele cu cei potrivnici; dorind pentru aceasta a ne învrednici de preaminunatul tau ajutor, în ziua praznuirii tale îti strigam unele ca acestea:
Bucura-te, prin care satana a fost aruncat ca un fulger din Cer;
Bucura-te, prin care neamul omenesc, fiind pazit, se înalta;
Bucura-te, prealuminata podoaba a prealuminatei lumi de Sus;
Bucura-te, preaslavita ocrotire a lumii de jos;
Bucura-te, care niciodata nu ai fost biruit de puterile raului;
Bucura-te, cel întarit pe veci în adevar si dreptate, împreuna cu toti îngerii lui Dumnezeu, prin harul dumnezeiesc;
Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Condacul al 4-lea:

Izbaveste-ne de viforul ispitelor si al nevoilor, cela ce esti între îngeri întâistatator, pe noi care savârsim cu dragoste si bucurie praznicul tau prealuminat, ca tu esti în nevoi mare ajutator si în ceasul mortii aperi si ocrotesti de duhurile rele pe toti cei care striga împreuna cu tine Stapânului si Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Vazând îndraznirea ta asupra cetelor diavolesti, toate ierarhiile îngeresti s-au avântat cu bucurie, urmându-te în lupta pentru numele si slava Stapânului lor, strigând: „Cine este ca Dumnezeu?”. Iar noi, cunoscând pe satana biruit sub picioarele tale, strigam tie, ca unui biruitor:
Bucura-te, prin care pacea si linistea în cer s-au salasluit;
Bucura-te, prin care duhurile rautatii au fost aruncate în iad;
Bucura-te, care calauzesti ostirile ceresti si puterile lumii nevazute pentru nimicirea raului;
Bucura-te, care îmblânzesti în chip nevazut mânia si zbuciumul stihiilor lumii;
Bucura-te, minunatiile împreuna-luptator cu cei ce se lupta cu duhurile rautatii;
Bucura-te, tare ajutator al celor ce slabanogesc în ispitele si necazurile veacului acesta;
Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Condacul al 5-lea:

Izvor de Dumnezeu daruit cu minuni preamarite te-ai aratat în biserica ta din Hone; caci nu numai balaurul cel mare si înfricosat care petrecea în locul acela a fost nimicit cu puterea ta, ci si ape au izvorât, tamaduind toata neputinta trupeasca, pentru ca toti sa strige cu credinta Stapânului îngerilor Celui ce te-a proslavit pe tine: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Auzindu-te si cunoscându-te pe tine, preaminunate Mihaile, ca pe un mare luminator, stralucind în mijlocul cetelor îngeresti, la tine alergam, dupa Dumnezeu si Maica Domnului, rugându-te cu prisos de nadejde sa ne ajuti cu puterea ta pe toti cei ce-ti strigam unele ca acestea:
Bucura-te, cel ce ai calauzit si ocrotit în pustie poporul ales de Dumnezeu;
Bucura-te, înaltule mijlocitor al Legii date în Sinai prin mâna lui Moise;
Bucura-te, la care judecatorii si capeteniile lui Israel au aflat putere si acoperamânt;
Bucura-te, prin care proorocii si arhiereii iudeilor au primit darul cunostintei de la Dumnezeu Atotcunoscatorul;
Bucura-te, cel ce ai întramat cu tainica întelepciune pe legiuitorii cei tematori de Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce ai pus judecata si dreptate în inima celor ce fac binele;
Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Condacul al 6-lea:

Când te-a vazut Manole pe tine, înainte-vestitorul judecatilor dumnezeiesti, s-a umplut de mirare si frica, socotind ca pentru aceasta nu va mai trai; ci învatat fiind de femeia sa despre rostul cel bun al aratarii si blândetea cuvintelor tale, bucurându-se pentru fiul sau Samson, care avea sa se nasca dupa cuvântul tau, multumind a strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Rasarit-ai întru slava, Mihaile, în chip preaminunat, când ai statut în chip omenesc înaintea lui Iisus al lui Navi, graind: „Scoate încaltamintea din picioarele tale, ca eu sunt Arhistrategul Puterilor Domnului”. Minunându-ne de o astfel de aratare a ta, cu dragoste strigam tie:
Bucura-te, neadormitule pazitor al capetelor de Dumnezeu încoronate;
Bucura-te, ca degraba umilesti pe cei ce se împotrivesc stapânirilor drepte, ca pe unii ce se împotrivesc poruncii lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca smeresti razvratirile noroadelor;
Bucura-te, ca rusinezi în chip nevazut obiceiurile cele raucredincioase;
Bucura-te, ca tu luminezi în ceasul grelelor framântâri pe cei ce se îndoiesc;
Bucura-te, ca pe cei încercati îi scapi din ispite pagubitoare;
Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Condacul al 7-lea:

Voind Stapânul tuturor sa arate ca trecerea vietii omenesti nu este întâmplatoare, ci pururea este tinuta în mâna Sa, te-a daruit aparator si ocrotitor împaratilor pamântului, ca sa gatesti neamurile pentru vesnica împaratie a lui Dumnezeu; pentru aceasta, toti care cunosc înalta ta slujire spre mântuirea oamenilor, cu multumire striga lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Facatorul tuturor minunilor si Stapânul a toate prin tine Minune noua ne-a aratat pe pamânt, Arhistrategule, când ai mântuit în chip minunat de potopirea apelor raului biserica înaltata întru cinstirea numelui tau în Colose, poruncind suvoaielor sa se reverse în sânurile pamântului. Si vazând aceasta, fericitul Arhip, cu fiii sai duhovnicesti, multumind, a strigat tie:
Bucura-te, îngradire nestricata a sfintelor biserici ale lui Dumnezeu;
Bucura-te, zid neclintit împotriva vrajmasilor credintei crestinesti;
Bucura-te, la a carui porunca se pleaca stihiile;
Bucura-te, prin care se nimicesc cugetele rele;
Bucura-te, cel ce aduci credinciosilor bucurie de la Scaunul Atottiitorului;
Bucura-te, cel ce-i aduci pe necredinciosi pe calea dreptatii si adevarului;
Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Condacul al 8-lea:

Minunea straina a puterii tale, Arhistrategule al lui Dumnezeu, a cunoscut-o asupra sa Avacum atunci când, potrivit chemarii lui Dumnezeu, l-ai rapit si l-ai dus degraba din Iudeea în Babilon, ca sa-l hraneasca pe Daniil, care era întemnitat în groapa leilor; drept pentru care, minunându-se de preamarita lucrare a puterii tale, a strigat cu credinta: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Cu totul esti întru cei de sus, Mihaile, stând înaintea Scaunului împaratului Slavei, iar de cei de jos nu te departezi, luptând pururea cu vrajmasii mântuirii oamenilor; drept care toti cei ce vor sa ajunga în dorita împaratie cereasca îti striga tie într-un glas:
Bucura-te, începatorul întreit-sfintei cântari îngeresti;
Bucura-te, cel ce esti pururea gata sa stai inainte, aparând neamurile omenesti;
Bucura-te, ca ai pierdut în chip strain pe faraonul cel prea trufas si pe necredinciosii egipteni;
Bucura-te, ca ai calauzit în chip preaslavit în pustie pe iudeii cei credinciosi;
Bucura-te, ca i-ai acoperit pe ei cu norul cel dumnezeiesc;
Bucura-te, prin care s-a stins vapaia cuptorului celui din Babilon;
Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Condacul al 9-lea:

Toti monahii Sfântului Munte Athos au venit cutremurati de bucurie, vazând cum ai mântuit pe tânarul cel temator de Dumnezeu, pe care necredinciosii iubitori de avutii, cuprinsi de nebunie, îl aruncasera legat de o piatra în adâncurile mîrii; pentru aceasta, manastirea care l-a primit pe acela, împodobindu-se cu numele tau, cu multumire striga catre Domnul: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Graiurile ritoricesti si cugetele înteleptilor nu pot a spune puterea ta, Mihaile, cum ai omorât într-o singura noapte o suta optzeci si cinci dintre ostasii împaratului asirian Senaherim, ca sa se învete a nu mai huli numele Domnului; iar noi, cinstind sfânta ta râvna pentru slava Dumnezeului celui Adevarat, cu veselie îti strigam unele ca acestea:
Bucura-te, nebiruitule Voievod al ostirilor dreptmaritoare;
Bucura-te, spaima si umilirea ostirilor raucredincioase;
Bucura-te, ca sadesti dreapta credinta a cinstirii lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca dezradacinezi eresurile si schismele pierzatoare de suflet;
Bucura-te, ca de multe ori ai întarit pe câmpul de lupta pe binecredinciosii Macabei;
Bucura-te, ca ai pierdut chiar în templu pe Iliodor, necredincioasa capetenie a lui Antioh;
Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Condacul al 10-lea:

Ajutor tare fii celor ce vor sa se mântuiasca, Arhistrategule al lui Dumnezeu, izbavindu-ne si pazindu-ne de necazuri si de nevoi, înca si de oamenii rai si de pacatele noastre, ca noi, înaintând în credinta, nadejdea si dragostea catre Hristos, cu bucurie pentru ocrotirea ta preaminunata multumind, sa strigam Stapânului îngerilor si al oamenilor: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Zid esti oamenilor credinciosi, Arhistrategule al lui Dumnezeu, si stâlp tare în luptele cu vrajmasii vazuti si nevazuti; pentru aceasta, izbaviti fiind prin tine din cursele diavolilor, cu inima si gura multumitoare îti strigam unele ca acestea:
Bucura-te, nebiruitule luptator împotriva vrajmasilor credintei si a celor ce se împotrivesc Sfintei Biserici;
Bucura-te, neobositule împreuna-luptator cu smeritii înainte-vestitori ai Evangheliei;
Bucura-te, ca pe cei ce stau întru întunericul necredintei îi luminezi cu lumina credintei în Hristos;
Bucura-te, ca povatuiesti pe calea adevarului si a pocaintei pe cei înebuniti de întelepciunea cea mincinoasa;
Bucura-te, înfricosatule mustrator al celor ce iau numele lui Dumnezeu în desert;
Bucura-te, purtatorule de fulgere, pedepsitor al celor ce nebuneste batjocoresc tainele sfintei credinte;
Bucurase, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Condacul al 11-lea:

Toata cântarea de lauda se biruieste de multimea minunilor tale, Arhistrategule al lui Dumnezeu, ca savârsite sunt de tine nu doar în Ceruri si pe pamânt, ci si în beznele celor mai de dedesubt, unde ai legat pe sarpele cel din adâncuri cu legaturile puterii Domnului, ca toti cei izbaviti de rautatea lui sa binecuvânteze pe Stapânul Cerurilor si al pamântului, strigând: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Slujitor minunat al adevarului si curatiei cinstirii lui Dumnezeu te-ai aratat, Arhistrategule, când, mai înainte vazând mestesugurile duhului întunericului, l-ai oprit cu numele lui Dumnezeu, ca sa nu îndrazneasca a scoate la iveala trupul ascuns al raposatului povatuitor al lui Israel, Moise, ca sa nu fie cinstit ca Dumnezeu de fiii lui Israel cei robiti simturilor; pentru aceasta, cinstind acum praznicul tau cel frumos luminat, multumind strigam tie:
Bucura-te, ca ai pazit între iudei curatia cunoasterii lui Dumnezeu, în zilele Vechiului Legamânt;
Bucura-te, ca ai dezradacinat de multe ori neghinele ratacirii în zilele Harului adus de Hristos;
Bucura-te, ca ai pierdut oracolele si idolii neamurilor;
Bucura-te, ca întaresti pe crestinii nevoitori si purtatori de chinuri;
Bucura-te, ca umpli cu puterea harului dumnezeiesc pe cei neputinciosi cu duhul;
Bucura-te, ca îmbraci cu armele credintei pe cei slabanogiti cu trupul;
Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Condacul al 12-lea:

Har din ceruri cere de la Dumnezeu, Mihaile, pentru noi, cei ce cântam întru lauda preacinstitului tau nume, ca umbriti fiind de ocrotirea ta, sa traim în toata evlavia si curatia, pâna ce, dezlegati fiind prin moarte din legaturile trupului, sa ne învrednicim sa stam dinaintea Scaunului de foc al împaratului Slavei si sa strigam cu cetele îngeresti: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Cântând feluritele tale minuni, Mihaile, lucrate spre mântuirea noastra, îl rugam pe Domnul si Stapânul tuturor ca duhul râvnei pentru Slava lui Dumnezeu, care este întru tine, sa nu se împutineze vreodata în noi, cei ce strigam tie unele ca acestea:
Bucura-te, cel ce la vremea potrivita asezi în chip preaminunat la locuri de cinste pe robii credinciosi ai lui Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce arunci în chip nevazut din înaltimea puterii si slavei pe cei nerusinati si nevrednici;
Bucura-te, care vei aduna pe cei alesi din cele patru colturi ale pamântului;
Bucura-te, prin care, la porunca lui Dumnezeu, cei pacatosi vor fi predati focului vesnic;
Bucura-te, prin care satana cu îngerii lui vor fi ferecati pe veci în iad;
Bucura-te, prin care dreptii se salasluiesc în chip preaslavit în locasurile Tatalui Ceresc;
Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti!

Condacul al 13-lea:

O, prea minunatule întâistatator al arhanghelilor si al îngerilor, primeste, pentru preaminunata ta slujire spre mântuirea neamului omenesc, glasul de lauda si de multumire pe care îl inaltam spre tine, si, ca unul ce esti plin de puterea lui Dumnezeu, acopera-ne cu aripile tale cele nematerialnice de toti vrajmasii vazuti si nevazuti, ca sa strigam pururea Domnului, Celui ce te-a proslavit si S-a proslavit prin tine: Aliluia!

Acest Condac se repeta de 3 ori, apoi se zic din nou Icosul 1 si Condacul 1.

Rugaciune:

Sfinte si mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi între îngeri stai dinaintea Treimii celei negraite, sprijinul si pazitorul neamului omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu ostile tale capul preatrufasului diavol si rusinezi pururea pe pamânt rautatea si viclenia lui, la tine alergam cu credinta si ne rugam tie cu dragoste: fii pavaza nestricata si coif tare Sfintei Biserici si neamului nostru dreptcredincios, pazindu-ne cu spada ta purtatoare de fulgere de toti vrajmasii vazuti si nevazuti.
Nu ne lasa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fara ajutorul si ocrotirea ta, pe cei ce laudam astazi sfântul tau nume. Iata ca, desi mult gresiti suntem, nu voim sa pierim întru faradelegile noastre, ci sa ne întoarcem la Domnul, ca sa ne calauzeasca spre lucruri bune. Lumineaza mintile noastre cu lumina fetei lui Dumnezeu, care straluceste totdeauna pe fruntea ta ca un fulger la aratare, ca sa putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, buna si desavârsita, în ceea ce ne priveste, si sa cunoastem toate câte se cuvine noua sa le facem si câte sa le trecem cu vederea si sa le parasim. Întareste-ne cu harul Domnului vointa slaba si dorirea lipsita de vlaga, ca întarindu-ne în legea Domnului, sa încetam a ne mai primejdui cu cugetele pamântesti si cu poftele trupesti, aplecându-ne, dupa asemanarea copiilor lipsiti de minte, catre frumusetile degraba pieritoare ale lumii acesteia si uitând în chip nesabuit cele vesnice si ceresti de dragul celor stricacioase si pamântesti.
Mai presus de toate acestea, cere de Sus pentru noi duhul adevaratei pocainte, întristarea cea nefatarnica dupa Dumnezeu si zdrobirea pentru pacatele noastre, ca zilele ce ne-au mai ramas din aceasta viata trecatoare sa le cheltuim nu spre placerea simturilor si hranirea patimilor noastre, ci întru îndreptarea cu lacrimi de credinta si zdrobire a inimii, cu nevointele curatiei si cu bineplacutele fapte ale milostivirii.
Iar când se va apropia ceasul sfârsitului nostru, al slobozirii din legaturile acestui trup pieritor, nu ne lasa pe noi, Arhanghele al lui Dumnezeu, fara de aparare împotriva duhurilor rautatii care sunt în vazduhuri si obisnuiesc a împiedica urcusul sufletului omenesc la cele de Sus, ca paziti fiind prin tine, fara împiedicare sa ajungem în salasurile preaslavite ale Raiului, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viata fara de sfârsit.
Si învrednicindu-ne a vedea prealuminatul chip al Preabunului nostru Domn si Stapân, si cazând cu lacrimi la picioarele Lui, cuprinsi de bucurie si umilinta sa strigam: slava Tie, Preaiubitul nostru Mântuitor, Care pentru preamulta dragoste pe care o ai fata de noi, nevrednicii, ai binevoit a trimite pe îngerii Tai ca sa slujeasca mântuirii noastre! Amin!

*

1

Acatistul Sfinţilor Cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi (7 septembrie)

Troparul Sfinţilor Cuvioşi Părinţi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi, glasul al 3-lea:

Cuvioşilor Părinţi Simeon şi Amfilohie, cei ce aţi luminat pădurile Carpaţilor cu rugăciunile voastre şi aţi umplut de mireasmă duhovnicească toată valea Bistriţei, sfetnici de taină ai voievozilor şi făclii luminoase ale călugărilor şi credincioşilor evlavioşi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi, cei ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea voastră!

Condacul 1

Apărătorilor noştri şi grabnic rugători către Dumnezeu, iubitorilor de nevoinţe, degrabă ajutători, Cuvioşilor Părinţi Simeon şi Amfilohie, acum, din suflet cântare de laudă să le aducem noi, zicând: Bucuraţi-vă, Cuvioşilor Părinţi, rugători către Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Icosul 1

Îngereasca viaţă din copilărie iubind, Cuvioase Părinte Simeoane, ai dorit a te logodi cu Mirele cel ceresc şi pentru aceasta ai lepădat lumea şi cele ale ei, luând jugul cel uşor al lui Hristos, pentru care cântăm ţie:
Bucură-te, că din părinţi binecredincioşi te-ai născut;
Bucură-te, că pe Hristos din copilărie L-ai iubit;
Bucură-te, că din pământul Moldovei ai răsărit;
Bucură-te, iubitorule al marilor nevoinţe;
Bucură-te, împlinitorule al cereştilor făgăduinţe;
Bucură-te, al pustnicilor povăţuitorule;
Bucură-te, al sfintelor porunci împlinitorule;
Bucură-te, al vieţii monahiceşti următorule;
Bucură-te, al îngerilor râvnitorule;
Bucură-te, vas de Duhul Sfânt purtător;
Bucură-te, al rugăciunii neîncetate doritorule;
Bucură-te, de Dumnezeu cuvântătorule;
Bucură-te, al sfintelor porunci împlinitorule;
Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule!

Condacul al 2-lea

Dorind să urmezi vieţii călugăreşti, cu mare râvnă ai urmat lui Hristos, răstignindu-ţi voia întru ascultare, omorându-ţi poftele trupului cu nevoinţa şi cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Răsărind din părinţi drept-credincioşi în pământul Moldovei, Cuvioase Părinte Amfilohie, adus ai fost de aceştia lui Hristos ca un dar de mult preţ, împlinind prin aceasta dorinţa ta cea sfântă de a urma vieţii călugăreşti; iar noi, văzând dragostea ta pentru Hristos, îţi cântăm:
Bucură-te, că din copilărie pe Hristos L-ai iubit;
Bucură-te, că mirele Hristos în inima ta s-a odihnit;
Bucură-te, că ai fost ales de Duhul Sfânt;
Bucură-te, iubitorule al fecioriei;
Bucură-te, râvnitorule al călugăriei;
Bucură-te, pentru Hristos osârduitorule;
Bucură-te, următor al nevoitorilor;
Bucură-te, că îngerii, văzând alegerea ta, s-au bucurat;
Bucură-te, că îngerii pe Hristos L-au lăudat;
Bucură-te, a pustnicilor cunună;
Bucură-te, îndemn la faptă bună;
Bucură-te, Părinte Amfilohie, neîncetat rugătorule!

Condacul al 3-lea

Veniţi, iubitorilor de nevoinţe, în această zi să-i lăudăm pe cei ce asemenea îngerilor pe pământ s-au arătat, pe luminătorii şi povăţuitorii monahilor, cununile Bisericii noastre, mijlocitorii înaintea tronului ceresc pentru sufletele noastre şi împreună cu ei să-I strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Copleşiţi fiind de grijile vieţii, înconjuraţi de ispite şi de necazuri, ne apropiem de voi, iubitorilor ai vieţii îngereşti, din inimă aducându-vă această cântare de laudă:
Bucuraţi-vă, întâistătători ai monahilor;
Bucuraţi-vă, îngeri în trup omenesc;
Bucuraţi-vă, diamante preastrălucitoare;
Bucuraţi-vă, crini bine mirositori ai faptelor bune;
Bucuraţi-vă, lucrători ai sfintelor porunci;
Bucuraţi-vă, locuitori ai Raiului;
Bucuraţi-vă, poame ale împărăţiei cerurilor;
Bucuraţi-vă, cei asemenea marilor pustnici;
Bucuraţi-vă, luceferi ai cerului duhovnicesc;
Bucuraţi-vă, stele preastrălucitoare ale bolţii Bisericii;
Bucuraţi-vă, flori împodobite cu purpură cerească;
Bucuraţi-vă, râuri de înţelepciune;
Bucuraţi-vă, Cuvioşi Părinţi, rugători pentru sufletele noastre!

Condacul al 4-lea

Auzind, Preacuvioase Părinte Simeoane, de nevoinţele pustnicilor din munţii Neamţului, focul dragostei dumnezeieşti în inima ta neîncetat se aprindea şi, dorind a urma nevoinţelor celor mai desăvârşite, ţi-ai plecat genunchii în faţa icoanei făcătoare de minuni a Sfintei Ana, cerând dumnezeiasca binecuvântare pentru a urma vieţii pustniceşti şi a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Ca un cerb la izvoarele apelor, aşa ai alergat, Părinte Simeoane, în adâncul pustiei, căutând loc prielnic sfintelor nevoinţe şi pregătindu-ţi inima pentru a primi lumina dumnezeiască, iar noi îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că mănăstirea metaniei tale o ai lăsat;
Bucură-te, că în singurătate ai alergat;
Bucură-te, că de Sfânta Ana ai fost binecuvântat;
Bucură-te, că Maica Domnului cu Acoperământul ei te-a apărat;
Bucură-te, că de focul dragostei dumnezeieşti inima ta s-a aprins;
Bucură-te, de ispitele tinereţii neînvins;
Bucură-te, că la poalele muntelui Păru te-ai aşezat;
Bucură-te, că aici sihăstrie ai întemeiat;
Bucură-te, că peşteră în munte ai săpat;
Bucură-te, că din peşteră ai făcut ceresc palat;
Bucură-te, că mulţi monahi în ascultarea ta au intrat;
Bucură-te, al lor povăţuitor neîncetat;
Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule!

Condacul al 5-lea

Bătrânii mănăstirii se bucurau, Părinte Amfilohie, văzând în tine dorul după Hristos, căci, deşi tânăr fiind, harul Duhului Sfânt s-a sălăşluit deplin în tine, îndemnându-te să cânţi neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Lumina faptelor tale, Părinte, s-a răspândit pretutindeni, pentru aceasta monahii tineri şi bătrâni veneau la tine ca la un izvor de înţelepciune, iar noi îţi aducem unele ca acestea:
Bucură-te, sfeşnic purtător de Hristos;
Bucură-te, cădelniţă de tămâie cu bun miros;
Bucură-te, privighetoare care-L laudă pe Hristos;
Bucură-te, cerească albină care ai adunat nectarul faptei bune;
Bucură-te, vultur ceresc;
Bucură-te, luptător neînvins de vrăjmaşii cei netrupeşti;
Bucură-te, lucrătorule al ţarinii duhovniceşti;
Bucură-te, iubitorule al ascultării;
Bucură-te, pildă de smerenie;
Bucură-te, porumbel al curăţiei;
Bucură-te, mireasma faptei bune;
Bucură-te, pom plin de roade duhovniceşti;
Bucură-te, Părinte Amfilohie, neîncetat rugătorule!

Condacul al 6-lea

Următori făcându-vă Sfinţilor Părinţi din vechime, v-aţi învrednicit a fi împreună cu ei în Lumina lui Hristos, bucurându-vă de frumuseţile Raiului; aduceţi-vă aminte şi de noi, care cântăm cântare de laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Precum voi odinioară aţi cerut în ajutor rugăciunile Sfinţilor Părinţi, aşa şi noi, care ne-am învrednicit a vă avea pe voi ocrotitori, ne rugăm să mijlociţi înaintea lui Hristos pentru cei care vă aduc această cântare:
Bucuraţi-vă, ascultătorii Marelui Vasile;
Bucuraţi-vă, următorii Cuvântătorului Grigorie;
Bucuraţi-vă, mustrători ai răutăţii ca şi Gură de Aur;
Bucuraţi-vă, iubitori ai tăcerii ca Sfântul Arsenie;
Bucuraţi-vă, râvnitori ai privegherii precum Marele Antonie;
Bucuraţi-vă, povăţuitori ai obştii voastre ca slăvitul Eftimie;
Bucuraţi-vă, cei asemenea la obicei precum Cuviosul Pahomie;
Bucuraţi-vă, locuitori împreună cu Daniil Sihastrul;
Bucuraţi-vă, că vă veseliţi împreună cu Sfântul Paisie de la Neamţ;
Bucuraţi-vă, ajutători ai săracilor precum Sfânta Cuvioasă Parascheva;
Bucuraţi-vă, şi mijlociţi împreună cu toţi sfinţii pentru noi;
Bucuraţi-vă, Cuvioşi Părinţi, rugători pentru sufletele noastre!

Condacul al 7-lea

Adunându-se, Cuvioase Părinte Simeoane, mulţi iubitori ai ostenelilor călugăreşti şi neavând lăcaş de rugăciune, ai alergat, Părinte, la Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, care neîncetat zidea biserici, cerându-i ajutorul, iar el, văzând în tine darurile Preasfântului Duh, pe tine te-a miluit, iar lui Dumnezeu laudă a cântat: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Biserică lui Dumnezeu ai ridicat, Părinte Simeon, cu ajutorul Sfântului Voievod Ştefan, luând ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, care în vedenie ţi se arătase, iar noi, fiii tăi, întru căldura duhului, îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, a noastră mângâiere;
Bucură-te, în rugăciuni neîncetată veghere;
Bucură-te, al monahilor păstor;
Bucură-te, al creştinilor povăţuitor;
Bucură-te, al mănăstirii tale ocrotitor;
Bucură-te, cu Sfântul Voievod Ştefan cel Mare împreună ctitor;
Bucură-te, al Moldovei luminător;
Bucură-te, blândule păstor;
Bucură-te, dulce ostenitor;
Bucură-te, că în peşteră te-ai nevoit;
Bucură-te, că cererile tale s-au împlinit;
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu părinte;
Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule!

Condacul al 8-lea

Monahii schitului Cuviosului Simeon, auzind despre înţelepciunea ta, Cuvioase Părinte Amfilohie, te-au ales să le fii păstor, iar tu, plin fiind de smerenie şi de ascultare, te-ai supus voii lui Dumnezeu şi ei, plini de recunoştinţă, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Încredinţându-te voii lui Dumnezeu şi rugăciunilor Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ocrotitorul acestui sfânt lăcaş, ai păstorit cu smerenie şaizeci de ani turma lui Hristos, răbdând neîncetate ispite şi încercări, iar noi cu un glas cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, cel hrănit cu rugăciunea;
Bucură-te, cel împodobit cu înţelepciunea;
Bucură-te, postitorule;
Bucură-te, ostenitorule;
Bucură-te, cel mult răbdătorule;
Bucură-te, iubitorule al tăcerii;
Bucură-te, râvnitorule al privegherii;
Bucură-te, cel ce ai fost om ceresc;
Bucură-te, cel de toţi domnitorii miluit;
Bucură-te, al rugăciunii zid nebiruit;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de vedenii dumnezeieşti;
Bucură-te, cel plin de daruri duhovniceşti;
Bucură-te, Părinte Amhilohie, neîncetat rugătorule!

Condacul al 9-lea

Precum lumina străluceşte în întuneric, aşa şi faptele voastre au strălucit, de aceea domnii şi boierii, bogaţii şi săracii se hrăneau din cuvintele voastre cele pline de har, iar lui Dumnezeu cântau: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Necredincioşii nu se pricep să spună cum pământul românesc a odrăslit atâtea flori duhovniceşti cu care este împodobită Biserica lui Hristos, iar credincioşii aleargă către voi, Sfinţilor Părinţi, aducându-vă această cântare de laudă:
Bucuraţi-vă, părinţi fericiţi;
Bucuraţi-vă, păstori desăvârşiţi;
Bucuraţi-vă, ai noştri păzitori;
Bucuraţi-vă, ai ţării noastre rugători;
Bucuraţi-vă, ai monahilor leneşi mustrători;
Bucuraţi-vă, sprijinitori ai celor râvnitori;
Bucuraţi-vă, ai ortodocşilor laudă;
Bucuraţi-vă, ai românilor pavăză;
Bucuraţi-vă, laudă a Mănăstirii Pângăraţi;
Bucuraţi-vă, tărie a credinţei noastre;
Bucuraţi-vă, a raiului desfătare;
Bucuraţi-vă, stele de dumnezeiască lumină purtătoare;
Bucuraţi-vă, Cuvioşi Părinţi, rugători pentru sufletele noastre!

Condacul al 10-lea

Păgânii agareni venind asupra Moldovei, tu, Cuvioase Simeon, ca un părinte iubitor de fii, ţi-ai adunat turma cuvântătoare şi ai fugit din faţa primejdiei în Ţara Ardealului, urmând cuvântului Mântuitorului, şi îndurând dureri sufleteşti şi trupeşti pentru ţara şi fiii tăi, ai dat laudă lui Dumnezeu pentru toate, zicând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Fiind în amară pribegie, Părinte Simeon, ţi-ai simţit sfârşitul aproape şi, adunându-ţi fiii tăi, le-ai dat sfatul cel mai de pe urmă, după care ţi-ai dat sufletul în mâinile lui Hristos, pe Care L-ai iubit şi slujit din tinereţe, iar fiii tăi, fiind cuprinşi de jale, îţi cântau unele ca acestea:
Bucură-te, nădejdea noastră;
Bucură-te, scăparea noastră;
Bucură-te, al nostru mijlocitor;
Bucură-te, al nostru îndrumător;
Bucură-te, a noastră binecuvântare;
Bucură-te, a noastră aleasă floare;
Bucură-te, minte dumnezeiască;
Bucură-te, lumină cerească;
Bucură-te, că te-ai dus la odihnă;
Bucură-te, cerească grădină;
Bucură-te, că îngerii te-au primit;
Bucură-te, că la Hristos te-ai suit;
Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule!

Condacul al 11-lea

Rugăciunea fiindu-ţi scăpare, Cuvioase Părinte Amfilohie, ai cerut de la Dumnezeu un ctitor pentru a ridica ceresc lăcaş de închinare, iar Dumnezeu, făcând voia celor ce-L iubesc pe El, a trimis pe voievodul Alexandru Lăpuşneanu, care a ridicat biserică obştii tale, iar tu, mulţumind lui Dumnezeu, ai cântat: Aliluia!

Icosul al 11-lea

După zidirea bisericii, te-ai întors, Părinte Amfilohie, la metania ta, unde ai petrecut în tinereţe, mai înainte cunoscând ieşirea ta din trup, ai lăsat cuvintele tale ca testament fiilor tăi, care cu lacrimi cântau unele ca acestea:
Bucură-te, că cerească chemare ai primit;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de a Raiului desfătare;
Bucură-te, că pe diavoli i-ai biruit;
Bucură-te, că îngerii te-au primit;
Bucură-te, că pe fiii tăi cu sfaturi duhovniceşti i-ai întărit;
Bucură-te, că sfârşitul tău mai înainte l-ai cunoscut;
Bucură-te, că acest sfârşit ucenicului tău l-ai descoperit;
Bucură-te, că inima lui de întristare s-a umplut;
Bucură-te, a noastră mângâiere;
Bucură-te, a noastră milostivire;
Bucură-te, că locuieşti cu sfinţii îngeri;
Bucură-te, că te rogi pentru cei săraci şi singuri;
Bucură-te, Părinte Amfilohie, neîncetat rugătorule!

Condacul al 12-lea

În această zi a pomenirii voastre, ne apropiem de voi, Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, cu căldura inimii, noi, cei cuprinşi de nenumărate încercări, boli, necazuri şi întristări, aducând lui Dumnezeu, Cel ce v-a proslăvit pe voi, cântare: Aliluia!

Icosul al 12-lea

După ieşirea voastră din trup, Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, cei ce v-au iubit nu v-au uitat pe voi, căci Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt aducând moaştele tale, Sfinte Simeoane, în cetatea Sucevei, le cinstea cu tămâieri şi rugăciuni pentru dragostea pe care a avut-o mai înainte către tine, iar fiii tăi cei sufleteşti, Sfinte Părinte Amfilohie, ţi-au făcut slujbă de pomenire şi cinstire în tot anul. Acum şi noi cei de pe urmă ne alăturăm lor, aducându-vă cântare de laudă:
Bucuraţi-vă, scăparea noastră din nevoi;
Bucuraţi-vă, izbăvitori de cei vicleni şi răi;
Bucuraţi-vă, a rătăciţilor lumină;
Bucuraţi-vă, a monahilor pildă bună;
Bucuraţi-vă, ocrotitori ai sihaştrilor;
Bucuraţi-vă, miluitori ai săracilor;
Bucuraţi-vă, mângâierea necăjiţilor;
Bucuraţi-vă, a cuvioşilor cunună;
Bucuraţi-vă, a Moldovei roadă bună;
Bucuraţi-vă, sfătuitori de taină ai voievozilor;
Bucuraţi-vă, ai Mănăstirii Pângăraţi întemeietorilor;
Bucuraţi-vă, Cuvioşi Părinţi, rugători pentru sufletele noastre!

Condacul al 13-lea

O, Preafericiţilor Părinţi Simeon şi Amfilohie, primiţi a noastră umilă rugăciune şi mijlociţi înaintea lui Dumnezeu să ne izbăvească de toată ispita, scoţându-ne din chinul ce va să fie pe noi toţi cei ce vă lăudăm şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice Icosul 1: Îngereasca viaţă din copilărie iubind…, Condacul 1: Apărătorilor noştri şi grabnic rugători…,

Icosul 1

Îngereasca viaţă din copilărie iubind, Cuvioase Părinte Simeoane, ai dorit a te logodi cu Mirele cel ceresc şi pentru aceasta ai lepădat lumea şi cele ale ei, luând jugul cel uşor al lui Hristos, pentru care cântăm ţie:
Bucură-te, că din părinţi binecredincioşi te-ai născut;
Bucură-te, că pe Hristos din copilărie L-ai iubit;
Bucură-te, că din pământul Moldovei ai răsărit;
Bucură-te, iubitorule al marilor nevoinţe;
Bucură-te, împlinitorule al cereştilor făgăduinţe;
Bucură-te, al pustnicilor povăţuitorule;
Bucură-te, al sfintelor porunci împlinitorule;
Bucură-te, al vieţii monahiceşti următorule;
Bucură-te, al îngerilor râvnitorule;
Bucură-te, vas de Duhul Sfânt purtător;
Bucură-te, al rugăciunii neîncetate doritorule;
Bucură-te, de Dumnezeu cuvântătorule;
Bucură-te, al sfintelor porunci împlinitorule;
Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule!

Condacul 1

Apărătorilor noştri şi grabnic rugători către Dumnezeu, iubitorilor de nevoinţe, degrabă ajutători, Cuvioşilor Părinţi Simeon şi Amfilohie, acum, din suflet cântare de laudă să le aducem noi, zicând: Bucuraţi-vă, Cuvioşilor Părinţi, rugători către Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Rugăciune:

Sfinţilor Preacuvioşi Părinţi Simeon şi Amfilohie, primiţi a noastră rugăciune şi mijlociţi nouă mila Celui Preaînalt. Izbăviţi-ne cu rugăciunea voastră, Preacuvioşilor, de relele ce vin asupra noastră, ca neîncetat să vă lăudăm pe voi. Ştiţi neputinţa firii noastre, dar şi credinţa noastră o vedeţi şi suspinurile noastre le auziţi; nu ne lăsaţi, Sfinţilor Părinţi, când alergăm la voi. Rugaţi-vă Mântuitorului Iisus Hristos pentru noi, nevrednicii, să ierte greşelile noastre şi să ne dea dragoste curată şi putere a face tot binele spre slava Preasfântului Său nume. Ne rugăm vouă: ajutaţi-ne, Sfinţi Părinţi, că deşi am greşit din ispita celui rău, dar cu inima zdrobită la voi alergăm să ne ocrotiţi de săgeata cea ucigătoare a vrăjmaşului care răneşte de moarte sufletele noastre; izbăviţi-ne de neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti, mijlociţi pentru Ţara în care v-aţi născut şi v-aţi desăvârşit, ocrotiţi mănăstirea întemeiată de voi şi pe toţi creştinii care aduc slavă, mulţumită şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi se face otpustul.

*

1

Acatistul nasterii Maicii Domnului (8 septembrie)

Rugaciunile începatoare, apoi:

Condacul 1:

Astazi usa vietii se deschide, astazi raza Soarelui celui întelegator rasare, astazi Maica bucuriei se naste spre mântuirea a toata lumea. Veseliti-va popoare si va bucurati si cu credinta, din inima laudati-o asa: Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Icosul 1:

Soborul îngeresc si neamul omenesc astazi dupa cuviinta sa se veseleasca, pentru ca Eva cea tainica în lume vine si nadejdea asteptarii lui Adam se împlineste. Pe care toti laudând-o, asa sa-i zicem:
Bucura-te, ca viata si bucuria prin tine lumii se va trimite;
Bucura-te, steaua diminetii cea întelegatoare;
Bucura-te, steaua darului care vestesti venirea în lume a vesnicului Soare;
Bucura-te, dimineata si zori care aduci lumii vesnica nemurire;
Bucura-te, chemarea înapoi a celor ce de rai s-au înstrainat;
Bucura-te, chemarea înapoi a celor pe care sarpele i-a înselat;
Bucura-te, camara a tainelor mântuirii neamului omenesc;
Bucura-te, floarea milei si a îndurarii Parintelui ceresc;
Bucura-te, odor ales de Dumnezeu si slava fecioriei;
Bucura-te, salasul cel cuvântator si camara cea sfânta a bucuriei;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Condacul al 2-lea:

Adam si Eva sa se veseleasca împreuna cu tot neamul omenesc, caci împacarea lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat si Maica milei la noi a sosit; pentru care, slava dam lui Dumnezeu asa: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Adam, cu taina la început, pe femeie cu numele vietii a numit-o, ca la plinirea vremii prin Eva cea tainica si duhovniceasca, viata lumii s-a înnoit si bucuria în locul întristarii a rasarit; pe care cu credinta, din inima o laudam asa:
Bucura-te, rasaritul cel gândit al Soarelui celui neînserat;
Bucura-te, revarsarea bucuriei care ai alungat întristarea;
Bucura-te, roua milostivirii lui Dumnezeu, prin care arsita pacatului se racoreste;
Bucura-te, roua cea de viata aducatoare, prin care roua mortii se tamaduieste;
Bucura-te, lacas prea sfânt si raiul cel gândit al desfatarii;
Bucura-te, fântâna darurilor si izvor al mângâierii;
Bucura-te, stâlparea cea întelegatoare din radacina împarateasca;
Bucura-te, floare duhovniceasca din samânta arhiereasca;
Bucura-te, Sfânta Sfintelor cea preaaleasa;
Bucura-te, Sfânta Sfintelor si scara cereasca;
Bucura-te, raiule cu totul înflorit;
Bucura-te, raiule cuvântator si prea împodobit;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Condacul al 3-lea:

Bucurie a luat de la Dumnezeu Ana pentru nasterea lui Samuil, dar si mai mare a fost bucuria dumnezeiestilor Parinti pentru nasterea ta, Preasfânta Fecioara. Pentru care, slava si multumita din toata inima au adus lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Dupa îndelungata vreme de nerodire si de mâhnire a dumnezeistilor tai parinti, ca un soare prea frumos ai rasarit si noaptea întristarilor ai risipit-o prin nasterea ta, si bucurie la toata lumea ai vestit. Pentru care cu smerenie si cu umilinta te laudam asa:
Bucura-te, ca nasterea ta îngerul Domnului a vestit-o;
Bucura-te, ca numele tau de înger s-a proorocit;
Bucura-te, ca la nasterea ta cerul si pamântul s-a bucurat;
Bucura-te, ca numele de Maria, ca taina de la Dumnezeu ti s-a dat;
Bucura-te, ca cele cinci slove ale numelui tau, pe unele din darurile tale le-a aratat;
Bucura-te, ca tu cu fecioria si cu proorocia ai covârsit-o pe Maria;
Bucura-te, caci cu milostenia si cu smerenia ai stralucit mai mult ca Abigail;
Bucura-te, ca frumusetea Rahilei ai întrecut-o fara de aemanare;
Bucura-te, ca frumusetea Rahilei s-a deosebit de a ta, ca a lunii de soare;
Bucura-te, ca pe Iudita cea înteleapta, cu întelepciunea ai întrecut-o;
Bucura-te, ca pe Ana, mama lui Samuel, ai covârsit-o prin moartea cea gânditoare;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Condacul al 4-lea:

Sa se bucure Isaia Proorocul cu bucurie mare ca iata, semnul bucuriei în lume a stralucit si Fecioara Maria, Maica lui Emanuel, la noi a sosit; de a carui venire, cerul si pamântul se bucura si împreuna cu noi cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Înaintea Soarelui Dreptatii, steaua diminetii celei duhovnicesti a rasarit si raza zilei celei de taina noua ne-a stralucit. Veseliti-va popoare si va bu-curati si pe dumnezeiasca Prunca ce s-a nascut, cu bucurie mare sa o laudam asa:
Bucura-te Preasfânta, dumnezeiasca Prunca, si odor prea cinstit;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, cea care la noi ai sosit;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, pe care mai înainte, cu duhul, proorocii te-au vazut;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, ceea ce te-ai nascut spre mântuirea lumii;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, ceea ce din pântece neroditor ai rasarit;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, caci prin a ta nastere a venit în lume mila lui Dumnezeu;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, prin care soseste împacarea cu Dumnezeu în lume;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, de a carei nastere se veseleste toata lumea;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, ceea ce ai izgonit întristarea cea veche din lume;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, ceea ce prin nasterea ta ne izbavesti de osânda;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, ce înlaturi de la usa Edenului sabia cea de foc pazitoare;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca, cea care ne aduci iarasi desfatarea raiului;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Condacul al 5-lea:

Nazaretul cel mic si nebagat în seama, sa se veseleasca si sa se bucure, caci cu slava si cu cinste s-a îmbracat prin nasterea ta, Prunca a lui Dumnezeu, Maria, pe care toate neamurile te lauda si cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Înflorit si sfintit tâlcuindu-se Nazaretul, cu taina pe tine te-au aratat Fecioara, cea înflorita cu frumusetea fara de asemanare si împodobita cu felurimea darurilor Prea Sfântului Duh. De a ta gândita si simtita frumusete foarte minunându-ne, cu nevrednicie îndraznim a te lauda asa:
Bucura-te, floarea darurilor cea înflorita si frumusetea cea fara asemanare;
Bucura-te, Fecioara cea împodobita cu sfintenia nemuritoare;
Bucura-te, floare care din tulpina uscata ai înflorit;
Bucura-te, ceea ce cu darurile Preasfântului Duh ai înflorit;
Bucura-te, floarea care ai covârsit toate florile raiului cu frumusetea ta;
Bucura-te, floarea darurilor cea prea aleasa;
Bucura-te, Fecioara peste care Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit;
Bucura-te, Fecioara preasfânta si preafrumoasa;
Bucura-te, floare duhovniceasca, cea care ai împodobit pamântul;
Bucura-te, Fecioara care ai fost aleasa de Mirele-Cuvântul;
Bucura-te, floare care cu slava nemuritoare pururea înfloresti;
Bucura-te, Fecioara ceea ce covârsesti cu frumusetea cea duhovniceasca cerurile;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Condacul al 6-lea:

Porumbita lui Noe oarecând, semn spre încetarea potopului a adus în corabie, iar tu, porumbita cuvântatoare nascându-te astazi, semnul milei si al milostivirii lui Dumnezeu îl aduci în lume. Pentru aceasta toti ne bucuram si pe Dumnezeu Îl laudam, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Pe tine, porumbita lui Dumnezeu, vazându-te sosind la noi, frica potopului pacatelor ne paraseste, caci toata lumea prin nasterea ta se izbaveste de osânda, pentru care cu bucurie te laudam:
Bucura-te, porumbita a lui Dumnezeu care la noi astazi ai sosit;
Bucura-te, porumbita darului, care ai vestit încetarea mortii pacatului;
Bucura-te, porumbita de aur cu totul preastralucita;
Bucura-te, porumbita duhovniceasca si preasfintita;
Bucura-te, porumbita cuvântatoare si preafrumoasa;
Bucura-te, porumbita prea sfânta si preaaleasa;
Bucura-te, porumbita prin care lumea s-a izbavit de întristare;
Bucura-te, porumbita prin care ne-am izbavit de rana mortii;
Bucura-te, porumbita peste care Duhul Sfânt a venit;
Bucura-te, porumbita pe care puterea Celui Preaînalt te-a umbrit;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Condacul al 7-lea:

Avraam Patriarhul si Sara, s-au slavit de demult pentru nasterea lui Isaac. Dar, Preacurata Fecioara, cu cât este slava ta mai înalta decât a lui Isaac, cu cât slava dumnezeiestilor tai parinti a covârsit pe cea a lui Avraam? Pentru care, slava se cuvine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Scara lui Iacob, pre tine Preasfânta Fecioara te-a închipuit, caci pe aceea îngerii s-au vazut suindu-se si pogorându-se; iar prin tine, scara cea întelegatoare, Ziditorul îngerilor pâna la noi S-a pogorât si firea noastra prin tine s-a suit de-a dreapta Tatalui; pentru care te laudam asa:
Bucura-te, scara duhovniceasca pe care Dumnezeu pâna la noi S-a pogorât;
Bucura-te, scara întelegatoare, prin care cerul si pamântul s-au unit;
Bucura-te, scara de taina care de la pamânt ne-ai ridicat;
Bucura-te, scara cea tainica care pe cer te-ai rezemat;
Bucura-te, scara lui Dumnezeu cea preaminunata;
Bucura-te, scara cerului cea prea înfricosata;
Bucura-te, scara gândita a tainelor mântuirii;
Bucura-te, scara gândita spre desavârsire;
Bucura-te, scara prin care s-a pogorât la noi mila lui Dumnezeu si îndurarea;
Bucura-te, scara prin care noi ne suim la Dumnezeu si luam iertare;
Bucura-te, scara vie care toate treptele duhovnicesti ti le-ai agonisit;
Bucura-te, scara Duhului prin care firea oamenilor pâna la cer s-a suit;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Condacul al 8-lea:

Preafericitii tai parinti, Ioachim si Ana, dupa a lor fagaduinta, dar sfânt, cu totul fara prihana te-au adus pre tine lui Dumnezeu si tuturor oameni-lor; copila a darurilor, adusa ai fost Lui în Biserica si ca un serafim ai iubit pe Dumnezeu si ca un înger Îl laudai pe El, cântând asa: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Vietuirea ta în Sfânta Sfintelor, Preasfânta Fecioara, a fost asemenea îngerilor lui Dumnezeu, caci tu pururea spre Dumnezeu cu privirile mintii erai si în slavoslovia Lui pururea zaboveai; pentru care si noi smeritii te laudam:
Bucura-te, caci cu ochii mintii de-a pururea înaintea ta pe Dumnezeu ai vazut;
Bucura-te, caci cu vederea slavei Lui pe Moise l-ai întrecut;
Bucura-te, caci gura ta cea de gând spre Domnul pururea o deschideai;
Bucura-te, caci din gura ta cea de gând, pe Duhul Sfânt pururea Îl trageai;
Bucura-te, caci prin tacerea ta cea de gând ai staruit în luarea aminte;
Bucura-te, caci prin tacerea ta cea de gând de Duhul Sfânt te-ai luminat;
Bucura-te, caci cu smerenia cea preaînalta te-ai îmbracat;
Bucura-te, ca prin smerenia ta, spre tine Domnul a cautat;
Bucura-te, caci prin adâncimea smereniei tale, cu înaltime de slava si de dar te-ai încununat;
Bucura-te, ca în Sfânta Sfintelor, Arhanghelul Gavriil trimis a fost spre a-ti vesti;
Bucura-te, ca de la dumnezeiescul Arhanghel ai primit veste de bucurie;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Condacul al 9-lea:

Prin cuvânt ai zamislit pe Cuvântul si L-ai nascut mai presus de firea nasterii. Drept aceea, toate neamurile te fericesc, iar Cuvântul Cel întrupat din tine aude cântare: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Cortul lui Moisi cu mestesug cercând s-a împodobit, iar tu, Preasfânta Fecioara, cort sfânt si întelegator spre încaperea lui Dumnezeu Cel necuprins te-ai facut si întru tine L-ai încaput, pentru care te laudam:
Bucura-te, cort al Legii Darului preafrumos lucrat;
Bucura-te, chivot al lui Dumnezeu preaînfrumusetat;
Bucura-te, chivot viu si de mâna neîmpletit;
Bucura-te, chivot prea luminat si preasfintit;
Bucura-te, cort pe care Arhiereul arhiereilor l-a sfintit;
Bucura-te, cort pe care slava lui Dumnezeu l-a acoperit;
Bucura-te, cort care ai purtat întru tine pe Datatorul Legii;
Bucura-te cort întru care Arhiereul Cel Mare a intrat;
Bucura-te, cort care spre sfintirea si mântuirea lumii te-ai facut;
Bucura-te, cort care pe Dumnezeu în tine L-ai încaput;
Bucura-te, cort cel cu frumusete duhovniceasca împodobit;
Bucura-te, cort viu si întelegator întru care Cuvântul a locuit;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Condacul al 10-lea:

Împaratul Solomon, biserica prea frumoasa lui Dumnezeu a zidit, iar Împaratul cerului si al pamântului pe tine, Preasfânta Fecioara, biserica vie si întelegatoare spre a Sa salasluire te-a pregatit. Pentru care, toate popoarele prin tine Îl laudam si-I cântam lauda: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Adusu-te-ai pre tine lui Dumnezeu ca o haina de aur cu toata podoaba faptelor bune împodobita si ca o biserica vie si întelegatoare a carei frumusete gândita pe ceruri le-a întrecut; iar cetele îngerilor mult minunându-se, pe tine te lauda:
Bucura-te, biserica mai desfatata decât cerurile;
Bucura-te, biserica preasfânta si înfrumusetata;
Bucura-te, biserica în care a încaput Dumnezeu;
Bucura-te, biserica prea împodobita care pe biserica lui Solomon ai înfrumusetat-o;
Bucura-te, biserica a carei slava dinlauntru straluceste;
Bucura-te, biserica întelegatoare întru care Dumnezeu se odihneste;
Bucura-te, biserica însufletita si cuvântatoare;
Bucura-te, biserica întru care pururea lumineaza neînseratul Soare;
Bucura-te, biserica mai înalta decât cerurile;
Bucura-te, biserica a Preasfântului Duh, cea prea luminata;
Bucura-te, caci cu darurile Sfântului Duh stralucesti foarte;
Bucura-te, biserica milei si a milostivirii, care pe toti îi adapostesti;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Condacul al 11-lea:

Mai înainte te-a vazut pre tine, Sfânta Fecioara, dumnezeiescul Prooroc Iezechil, ca pe o usa încuiata si pecetluita cu Duhul, prin care a intrat si a iesit Hristos-Dumnezeu, nestricând pecetile fecioriei tale, pe Care Îl laudam si Îi cântam: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Prin tine, usa vietii celei de taina, a venit în lume Mântuitorul si usile cerului s-au deschis pentru toti cei ce vor crede în El si pre tine te vor avea mijlocitoare prea buna; pentru care te laudam asa:
Bucura-te, usa lui Dumnezeu prin care Viata a intrat;
Bucura-te, usa cea întelegatoare a cerescului Împarat;
Bucura-te, usa prin care mila si iertarea pentru noi a venit;
Bucura-te, usa raiului celui prea sfintit;
Bucura-te, usa luminii si a bucuriei;
Bucura-te, usa cea pecetluita a fecioriei;
Bucura-te, usa împaratiei cerurilor cea preafrumoasa;
Bucura-te, usa mântuirii cea prea aleasa;
Bucura-te, usa vietii si a îndurarii;
Bucura-te, usa milei si a mângâierii;
Bucura-te, usa gândita a slavei celei nemuritoare;
Bucura-te, usa darului, prin care a venit în lume Mântuitorul Soare;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Condacul al 12-lea:

David Proorocul si împaratul, dupa cuviinta sa se bucure, ca din neamul lui pre pamânt vlastar prea sfânt a rasarit, care Rodul vietii, prin Duhul Sfânt îl va aduce în lume; pe Care îngerii si oamenii Îl lauda si Îi cânta: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Dumnezeiescul Parinte David, pe tine mai înainte te-a vazut, prin Duhul Cel Sfânt, ca pe o Împarateasa a cerului si a pamântului, stând de-a dreapta lui Dumnezeu, îmbracata în haina aurita si împodobita, pe care, noi smeritii robii tai, cu credinta din inima te laudam:
Bucura-te, Împarateasa cerului si a pamântului;
Bucura-te, Împarateasa cerului cea prea slavita;
Bucura-te, Împarateasa cea fara de asemanare, mai slavita decât Serafimii;
Bucura-te, Împarateasa îngerilor si a tuturor cetelor celor întelegatoare;
Bucura-te, Împarateasa preasfânta si preafrumoasa;
Bucura-te, Împarateasa prea buna si preaaleasa;
Bucura-te, Împarateasa cea împodobita cu haina de aur ceresc;
Bucura-te, Împarateasa cea cu frumusete duhovniceasca împodobita;
Bucura-te, Împarateasa zilei, care în ziua judecatii celei de apoi, vei sta lânga divanul cel de fulger;
Bucura-te, Împarateasa prea îndurata, care la vremea judecatii celei de apoi, mare îndrazneala catre Judecatorul vei avea;
Bucura-te, Împarateasa preamilostiva si preafolositoare;
Bucura-te, Împarateasa preamilostiva, nadejdea prea ticalosului meu suflet la judecata cea viitoare;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Condacul al 13-lea:

O, Preacurata si Preasfânta, dumnezeiasca Prunca Maria, care te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea, asculta rugaciunile ne-vrednicilor robilor tai, care cu credinta si cu evlavie, din inima laudam nasterea ta cea prea cinstita si cerem prin tine, de la Dumnezeu, iertare pacatelor noastre, pace si mare mila, cântându-I: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Soborul îngeresc si neamul omenesc astazi dupa cuviinta sa se veseleasca, pentru ca Eva cea tainica în lume vine si nadejdea asteptarii lui Adam se împlineste. Pe care toti laudând-o, asa sa-i zicem:
Bucura-te, ca viata si bucuria prin tine lumii se va trimite;
Bucura-te, steaua diminetii cea întelegatoare;
Bucura-te, steaua darului care vestesti venirea în lume a vesnicului Soare;
Bucura-te, dimineata si zori care aduci lumii vesnica nemurire;
Bucura-te, chemarea înapoi a celor ce de rai s-au înstrainat;
Bucura-te, chemarea înapoi a celor pe care sarpele i-a înselat;
Bucura-te, camara a tainelor mântuirii neamului omenesc;
Bucura-te, floarea milei si a îndurarii Parintelui ceresc;
Bucura-te, odor ales de Dumnezeu si slava fecioriei;
Bucura-te, salasul cel cuvântator si camara cea sfânta a bucuriei;
Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Condacul 1

Astazi usa vietii se deschide, astazi raza Soarelui celui întelegator rasare, astazi Maica bucuriei se naste spre mântuirea a toata lumea. Veseliti-va popoare si va bucurati si cu credinta, din inima laudati-o asa: Bucura-te, dumnezeiasca Prunca Maria, care astazi te-ai nascut spre bucuria si mântuirea a toata lumea!

Rugaciune catre Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu:

O, Preasfânta Preacurata si Preanevinovata dumnezeiasca Prunca si Fecioara Maria, care te-ai nascut din parinti drepti si fara prihana, spre bucuria si mântuirea a toata lumea. O, Preasfânta Fecioara, floarea firii omenesti, preafrumoasa si preaînteleapta, care din tulpina uscata si neroditoare ai rasarit si care, prin a ta nastere, întristarea preafericitilor tai parinti si a toata lumea ai risipit-o; nu ne lasa pe noi, pacatosii si nevrednicii, care întru întristari si scârbe ne aflam din pricina pacatelor noastre.
O, roada preasfintita a rugaciunii si a înfrânarii, asculta rugaciunea neputinciosilor robilor tai si, cu darul preasfintelor tale rugaciuni, ajuta-ne noua si ne învata a ne ruga Lui Dumnezeu din inima, fara de raspândire si fara de forma.
Pe tine, chemarea lui Adam celui cazut, te rugam sa mijlocesti pentru noi catre Dumnezeu, ca sa ne cheme cu darul Sau la adevarata pocainta. Pe tine, Maica bucuriei, te rugam, veseleste cu darul tau sufletele noastre cele mâhnite si cuprinse de întristare. Tu, Maica Luminii, mijloceste la Preabunul Dumnezeu pentru luminarea mintilor si a inimilor noastre.
Tu, raiule cuvântator, ajuta-ne cu darul rugaciunilor tale sa ne curatim de intinaciunea pacatelor noastre, ca sa ajungem la dumnezeiescul rai. Tu, palatul cel însufletit al Cuvântului, ajuta-ne noua sa vedem palatul Noului Sion, cel din ceruri. Tu, Mireasa cea Preasfânta si cu totul fara de prihana a Lui Dumnezeu, ajuta-ne ca sa vedem si noi, cei neputinciosi, Ierusalimul cel ceresc, pe Mireasa Mielului si Maica celor întâi-nascuti. Tu, caruta Luminii, du-ne pe noi la lumina bucuriei, care de-a pururea este stralucitoare celor drepti si sfinti.
Tu, norul cel în chipul porfirei cu raze de aur, umbreste-ne pe noi de acea fierbinteala a poftelor trupesti si de aprinderea mâniei si a iutimii. Pe tine, ceea ce esti starea fulgerului dumnezeirii si raza cea stralucita a Soarelui celui de gând, te rugam, lumineaza-ne cu darul tau, ca sa nu uitam ca si noi suntem biserici ale Lui Dumnezeu si sa nu întristam cu pacatele noastre Duhul Lui Dumnezeu, Care locuieste în noi.
Tu, noian al darurilor celor duhovnicesti, ajuta-ne sa dobândim si noi, nevrednicii, darul Lui Dumnezeu în veacul de acum si în cel viitor. Tu, salas al Duhului Sfânt, mijloceste cu darul tau la Dumnezeu, ca inima curata sa zideasca în noi si cu duh drept sa înnoiasca cele dinlauntru ale noastre.
Pe tine, Maica îndurarii si a mângâierii, te rugam, cu adânca umilinta a inimii, sa stai lânga noi în ceasul cel mai de pe urma al vietii noastre, ca sa ne ajuti si sa ne mângâi sufletele în vremea despartirii de acest trup stricacios si de veacul acesta trecator. Pe tine, porumbita întelegatoare cu aripi de aur si cu straluciri de fulger, te rugam din toata inima sa calatoresti cu noi pâna ce vom trece toate vamile cele înfricosatoare ale vazduhului si toata puterea întunericului celui de sub cer.
Pe tine, usa vietii, a luminii si a bucuriei, te rugam sa ne ajuti sa intram pe portile cele sfinte ale Împaratiei cerurilor si sa ajungem, cu darul prea-sfintelor si preaputernicelor tale rugaciuni, la lumina veseliei celei neasemanate si neapropiate.
Pe tine, Împarateasa cerului si a pamântului, care pururea stai de-a dreapta Sfintei Treimi si care ai nascut pe Ziditorul Serafimilor si i-ai întrecut întru cinstire pe Heruvimi, te rugam, noi, pacatosii si nevrednicii robii tai, sa stai aproape de sufletele noastre în ziua cea mare si înfricosatoare a Judecatii de apoi si sa îmblânzesti mânia cea sfânta si dreapta a Domnului si Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca sa miluiasca si sa mântuiasca sufletele noastre. Amin.

*

1

Acatistul Sfintilor Ioachim si Ana – Sfinti Dumnezeiesti Parinti! (9 septembrie)

Dupa obisnuitul început, se fac condacele si icoasele.

Condacul 1:

Însotirii celei de Dumnezeu alese, dumnezeiestilor parinti Ioachim si Ana, ca celor ce ati nascut pe Maica Vietii noastre, binecuvântata de Dumnezeu Nascatoarea si Pururea Fecioara Maria, cântari de lauda aducem voua noi, rugatorii vostri; iar voi, ca cei ce aveti îndrazneala catre Dumnezeu, paziti-ne cu rugaciunile voastre de toate primejdiile pe noi, cei ce cântam: bucurati-va, parinti de trei ori fericiti!

Icosul 1:

Îngerul cel mai întâistatator din cer a fost trimis sa spuna vestirea de bucurie dreptului Ioachim, zicând: Ioachime, Ioachime, auzitu-s-a rugaciunea ta; si iata, femeia ta va naste tie o fiica de care cerul si pamântul se vor bucura, laudându-te pe tine si zicând:
Bucura-te, Ioachime, mângâierea lui Adam celui cazut;
Bucura-te, mijlocitorul iertarii celui gresit;
Bucura-te, ca rugaciunile tale au strabatut cerurile;
Bucura-te, ca darul cel mai presus de lume ai dobândit;
Bucura-te, ca de aceasta Anei grabindu-te ai vestit;
Bucura-te, ca si acesteia de asemenea i s-au descoperit;
Bucura-te, luminatorul cel cu raze veselitoare;
Bucura-te, aducatorule de roada mântuitoare;
Bucura-te, ca ai odraslit din semintie împarateasca;
Bucura-te, ca ai marit vrednicia arhiereasca;
Bucura-te, cel ce ai întrecut cu darul pe Avraam;
Bucura-te, cel prin care întristarea nerodirii s-a pierdut;
Bucura-te, Ioachime, parinte prea fericite!

Condacul al 2-lea:

Vazându-se Dreptul Ioachim defaimat din pricina nerodirii, s-a departat în pustie, cu post si cu lacrimi rugându-se lui Dumnezeu, de la Care câstigând darul cel mai presus de lume, s-a bucurat cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Sfatul cel mai înainte de veci venind sa se plineasca, a fost trimis de la Dumnezeu Arhanghelul cel mai întâistatator sa vesteasca bucurie Sfintei si Dreptei Ana, zicând: Ana, Ana, s-a auzit rugaciunea ta; si iata, vei naste pe Nascatoarea de Dumnezeu Maria, prin care lumea se va mântui, laudându-te pe tine si zicând:
Bucura-te, Ana, asteptarea cea mult dorita de stramoasa Eva;
Bucura-te, luna care ai risipit negura întristarii;
Bucura-te, gradina de Dumnezeu sadita;
Bucura-te, ca ai odraslit floarea cea nevestejita;
Bucura-te, ca de nasterea ta lumea s-a bucurat;
Bucura-te, ca prin tine stârpiciunea s-a dezlegat;
Bucura-te, ceea ce ai hranit pe hranitoarea Vietii;
Bucura-te, mângâierea celor necajiti;
Bucura-te, bogatia celor lipsiti;
Bucura-te, ca prin tine s-a facut începatura Darului;
Bucura-te, ca prin nasterea ta s-a stins datoria pacatului;
Bucura-te, Ana, maica prealaudata!

Condacul al 3-lea:

Vazându-se pe sine Sfânta si Dreapta Ana întru întristarea nenasterii de prunci, plângând cu amar în gradina sa se ruga lui Dumnezeu, zicând: Doamne al puterilor, cel ce stii ocara nerodirii, dezleaga-mi stârpiciunea, ca roada pântecelui meu în dar o aduc tie, laudându-Te si cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Alergat-a Ioachim în Ierusalim la Biserica Domnului, dupa ce i-a grait lui Arhanghelul, si aflând pe sotia sa, i-a spus vestirea cea de bucurie; si au multumit împreuna lui Dumnezeu pentru mila aceasta, pentru care si noi îl laudam pe dânsul, zicând:
Bucura-te, batrânule de Dumnezeu iubit;
Bucura-te, prealaudate parinte al Maicii lui Dumnezeu;
Bucura-te, sfesnicul lui Dumnezeu cel în fapte bune îmbatrânit:
Bucura-te, cel ce din coapsele tale ai îmbogatit lumea;
Bucura-te, pomul psalmistului ale carui frunze nu au cazut;
Bucura-te, ca întru tine s-a plinit proorocirea;
Bucura-te, cu tu pe toti parintii ai întrecut;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit a fi parinte Maicii lui Dumnezeu;
Bucura-te, radacina sadului celui dumnezeiesc;
Bucura-te, ca ai odraslit din neamul împaratesc;
Bucura-te, ca ai bineplacut lui Dumnezeu pe pamânt;
Bucura-te, ca ai împodobit Ierusalimul cel de sus cu odrasla ta;
Bucura-te, Ioachime, parinte preafericite!

Condacul al 4-lea:

Întelegând batrânul sfatul lui Dumnezeu pentru rascumpararea neamului omenesc, intrând în biserica împreuna cu sotia sa, cea de Dumnezeu înteleptita si închinându-se, a cântat lauda: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Auzind rudeniile dumnezeiestilor parinti ca a marit Domnul mila Sa fata de dânsii, au alergat laudând într-un glas pe preaînteleapta Ana, zicând:
Bucura-te, ceea ce ai prefacut în bucurie lacrimile Evei;
Bucura-te, ca întru nasterea ta îngerii dantuiesc întru veselie;
Bucura-te, corabia care porti pe porumbita în cetarea potopului;
Bucura-te, maslin plin de roada în casa Domnului;
Bucura-te, ceea ce porti scaunul împaratului;
Bucura-te, ca prin nasterea ta se surpa împaratia iadului;
Bucura-te, tarina bine roditoare;
Bucura-te, holda hranitoare a saracilor;
Bucura-te, podoaba si lauda maicilor;
Bucura-te, ajutatoarea si mângaierea celor sterpe;
Bucura-te, camara împaratesei îngerilor;
Bucura-te, vistieria mângâierii celor pacatosi;
Bucura-te, Ana, maica prealaudata!

Condacul al 5-lea:

Steaua cea cu stralucire dumnezeiasca rasarind din pântecele tau cel preafericit, Ana de Dumnezeu iubita, vesteste bucurie la toata lumea, si pe toti îi îndeamna a cânta cu un glas: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Vazând Dumnezeu-Cuvântul zidirea Sa chinuita de tiranul diavol, si voind a-si pregati pe pamânt camara însufletita, pe tine, Ioachim, te-a chemat la o vrednicie ca aceasta, ca din coapsele tale sa rasara Mireasa cea preacurata; pentru aceasta graim tie:
Bucura-te, sadul crestinatatii cel prea-stralucit;
Bucura-te, începatorul darului cel prea-marit;
Bucura-te, ca din samânta ta s-a lucrat cortul cel însufletit;
Bucura-te, ca acesta mai desfatat decât cerurile s-a aratat;
Bucura-te, mester întelept care ai întrecut pe Solomon;
Bucura-te, ca fiica ta s-a facut Biserica a lui Dumnezeu;
Bucura-te, radacina pomului vietii;
Bucura-te, temelia turnului credintei;
Bucura-te, râu care ai adus pe margaritarul cel de mult pret;
Bucura-te, ca pe acesta în Sfânta sfintelor l-ai pus;
Bucura-te, cel ce ai primit fagaduinta prin arhanghel;
Bucura-te, ca prin aceasta s-a plinit sfatul cel mai înainte de veci;
Bucura-te, Ioachime, parinte preafericite!

Condacul al 6-lea:

Dupa zilele acelea, încredintându-se Ioachim ca fagaduinta cea data lui prin arhanghel s-a plinit, aducând jertfa si arderi de tot, a fost binecuvântat de arhiereu, de preoti, de leviti si de tot poporul ca s-a învrednicit de un dar mare ca acesta si împreuna au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Apropiindu-se zorile mântuirii neamului omenesc nascut-ai, Sfânta si Preafericita Ana, pe prunca cea fagaduita tie de la Dumnezeu, pe pururea Fecioara Maria; pentru aceasta te laudam:
Bucura-te, ceea ce ai nascut pe Împarateasa cerului;
Bucura-te, lâna cea preacurata din care s-a tesut cortul împaratului;
Bucura-te, mijlocitoarea iertarii si a darului;
Bucura-te, steaua Nazaretului cea mult luminoasa;
Bucura-te, podoaba Bisericii cea prea-frumoasa;
Bucura-te, lauda patriarhilor si a dreptilor;
Bucura-te, maica nadejdii crestinilor;
Bucura-te, chivot purtator de tablita darului;
Bucura-te, cuibul porumbitei raiului;
Bucura-te, stâlpul cel neclintit al Bisericii;
Bucura-te, reazemul cel nemarginit al credinciosilor;
Bucura-te, ceea ce ai nascut pe cea fagaduita lumii;
Bucura-te, Ana, maica pururea laudata!

Condacul al 7-lea:

Vrând dumnezeiasca Ana sa-si plineasca fagaduinta, a adus pe prunca cea daruita ei de Dumnezeu în Biserica Domnului si în Sfânta Sfintelor a asezat-o pe ea, ca ziua si noaptea sa cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Aratat-a faptura noua Stapânul tuturor, din dreptul Ioachim rasarind pe înnoitoarea Evei si mieluseaua cea mai înainte vestita de prooroci; pentru aceea auzi de la noi asa:
Bucura-te, pastratorul tainelor celor nespuse ale lui Dumnezeu;
Bucura-te, plinitorul sfaturilor Lui celor nepatrunse;
Bucura-te, lucratorul camarii de mire celei preacurate;
Bucura-te, parintele miresei celei cu totul neîntinate;
Bucura-te, ca fiica ta a nascut pe Hristos Domnul;
Bucura-te, ca tu pentru aceasta de toata lumea esti laudat;
Bucura-te, plinitorule al Legii;
Bucura-te, începatorule al darului;
Bucura-te, grabnic ajutator al celor neroditori;
Bucura-te, calduros mijlocitor al pacatosilor;
Bucura-te, temelia cea neclintita a Bisericii;
Bucura-te, pavaza cea nebiruita a credintei;
Bucura-te, Ioachime, parinte preafericite!

Condacul al 8-lea:

Vazând nastere din fagaduinta daruita de Dumnezeu lui Ioachim si Anei, sa ne ridicam mintea la cer si sa cântam cu bucurie lauda Celui ce a aratat cele preaslavite, zicând: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Cu totul dupa legile firii a fost nasterea ta, Ana prealaudata; dar fiica ta, nascând pe Dumnezeu-Cuvântul a ramas fecioara; pentru aceasta te laudam pe tine, zicând:
Bucura-te, ceea ce ai nascut pe lauda fecioriei;
Bucura-te, ca prin fiica ta s-a platit datoria stramoasei;
Bucura-te, ca ai purtat în bratele tale pe fiica Parintelui ceresc;
Bucura-te, ca printr-însa s-a facut mântuirea neamului omenesc;
Bucura-te, ca din sânii tai ai hranit pe Împarateasa fapturii;
Bucura-te, ceea ce ai nascut dupa fagaduinta pe Maica luminii;
Bucura-te, liman de scapare a celor credinciosi;
Bucura-te, grabnica tamaduire a celor neputinciosi;
Bucura-te, lauda cea preamarita a drept-credinciosilor;
Bucura-te, podoaba preastralucita a arhiereilor;
Bucura-te, munte înalt care nu te ascunzi de la nazuinta noastra;
Bucura-te, acoperamântul ceor ce se roaga tie cu credinta;
Bucura-te, Ana, maica pururea laudata!

Condacul al 9-lea:

Nu pricepem de unde vom începe a-ti aduce lauda, maica preafericita, sau cu ce cununi te vom încununa pe tine, care ai nascut pe Împarateasa cerului si a pamântului; numai sa laudam cu umilinta pe Dumnezeul minunilor, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Zicerile sfintilor prooroci cele din descoperire dumnezeiasca vazându-le plinite si stând lânga scaunul Dumnezeirii, prea-fericite Ioachim, auzi-ne pe noi, care graim tie:
Bucura-te, ca te desfatezi cu heruvimii în lumina cea necuprinsa;
Bucura-te, ca vezi scaunul cel preaînalt daruit fiicei tale;
Bucura-te, ca dânsa a fost învrednicita a sedea de-a dreapta Fiului sau;
Bucura-te, locuitorul ierusalimului celui de sus;
Bucura-te, cel ce nu ne uiti pe noi rudenia ta cea de jos;
Bucura-te, cel ce petreci cu arhanghelii;
Bucura-te, împreuna-vorbitorule cu apostolii;
Bucura-te, veselia mucenicilor si a cuviosilor;
Bucura-te, lauda patriarhilor si a proorocilor;
Bucura-te, luminatorul Legii si al darului;
Bucura-te, vestitorule de bucurie celor din ascunzatorile iadului;
Bucura-te, cel prin care începe plinirea fagaduintei de mântuire;
Bucura-te, Ioachime, parinte preafericite!

Condacul al 10-lea:

Vrând sa mântuiasca lumea împodobitorul tuturor, în lume, careia fusese fagaduit, a venit; si întrupându-Se din sângiuirile cele preacurate ale fiicei tale celei cu totul nevinovate, preafericite Ioachime, ne-a rascumparat pe noi din robia diavolului; pentru aceasta cântam cu bucure: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Zid de aparare esti credinciosilor si turn de scapare tuturor celor ce alearga la tine, Ana, cea cu nume de împarateasa; ca prin mijlocirea ta se mântuiesc cei ce te lauda pe tine, zicând:
Bucura-te, ceea ce în chip nemijlocit vezi frumusetea Dumnezeirii;
Bucura-te, ceea ce necontenit sadesti pentru noi darul mântuirii;
Bucura-te, ca de nasterea ta s-au îngrozit puterile iadului;
Bucura-te, ca printr-însa s-au deschis noua usile raiului;
Bucura-te, ca vezi întru veselie pe fiica ta cea preabinecuvântata;
Bucura-te, ca nascând-o pe ea, de toata lumea esti prealaudata;
Bucura-te, ceea ce ai crescut pe vita cea adevarata;
Bucura-te, ca aceasta a odraslit pe strugurele vietii;
Bucura-te, fântana de daruri izvorâtoare;
Bucura-te, raza aducatoare de bucurie;
Bucura-te, cea ce ai nascut caruta cea purtatoare de fulger;
Bucura-te, ca ai purtat scaunul cel împodobit cu chipul Soarelui;
Bucura-te, Ana, maica laudata!

Condacul al 11-lea:

Pereche preafrumoasa si însotire de Dumnezeu aleasa, Ioachim si Ana, cei ce sunteti acum straluciti cu dumnezeiasca lumina si va veseliti cu îngerii si împreuna cu fiica voastra cea de Dumnezeu daruita, aduceti-va aminte de noi cei de pe pamânt, care cântam: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Sfesnic purtator de lumina te are Biserica pe tine, dumnezeiscule parinte Ioachim, care îndreptezi spre cunostinta cea dumnezeiasca pe toti cei cu dor te lauda pe tine, zicând:
Bucura-te, luminatorul celor ce sunt în întunericul necunostintei;
Bucura-te, cârmuitorul cel bun al celor ce înoata în marea vietii;
Bucura-te, grabnicule ajutator al celor ce sunt în primejdii;
Bucura-te, dulce mângâietor al celor întristati;
Bucura-te, cel ce usurezi necazurile vietii celei grele de purtat;
Bucura-te, ajutatorul cel preaînalt al mântuirii;
Bucura-te, nadejdea neînfruntata a celor ce te cheama pe tine;
Bucura-te, îndemnatorul celor însotiti catre fapte bune;
Bucura-te, temelia însotirii celei de Dumnezeu rânduite;
Bucura-te, radacina mladitei celei nevestezite;
Bucura-te, iertarea celor ce mult au gresit;
Bucura-te, ridicarea stramosilor;
Bucura-te, Ioachime, parinte preafericite!

Condacul al 12-lea:

Podoaba de mare cuviinta a câstigat Biserica prin pomenirea voastra, prealaudatilor parinti; pentru aceea va rugam, pomeniti-ne pe noi înaintea lui Dumnezeu, si din toate nevoile izbaviti-ne, pe noi cei ce cu dragoste va laudam pe voi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Laudând nasterea ta cu cântari de Dumnezeu insuflate, Ana de trei ori fericita, slavim pe Cel ce cu un dar ca acesta te-a învrednicit pe tine si cu dragoste graim tie:
Bucura-te, ceea ce ai odraslit pe vita Mladitei celei nevestejite;
Bucura-te, ca ai nascut pe Maica Luminii celei de negrait;
Bucura-te, ceea ce mijlocesti noua bunatatile ceresti;
Bucura-te, ceea ce esti daruitoare îmbelsugata si de cele pamântesti;
Bucura-te, lauda cea mult-stralucita a femeilor;
Bucura-te, cununa cea nevestejita a maicilor;
Bucura-te, nascatoarea prea laudata a Maicii lui Dumnezeu;
Bucura-te, sotie bineplacuta lui Dumnezeu;
Bucura-te, ascultatoare blânda a celor ce te cheama pe tine;
Bucura-te, cea care împlinesti cererile cele bune ale credincisilor;
Bucura-te, bogatia saracilor si a vaduvelor;
Bucura-te, ceea ce esti vindecare a neputinciosilor si a bolnavilor;
Bucura-te, Ana, maica pururea laudata!

Condacul al 13-lea:

O, preafericita însotire, a dumnezeiestilor parinti Ioachim si Ana cei ce stati lânga scaunul Dumnezeirii, primind laudele acestea ale noastre, izbaviti-ne cu rugaciunile voastre de chinurile cele vesnice si de toata ispita, ca împreuna cu voi sa cântam lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice iarati Icosul 1: Îngerul cel mai întâistatator din cer… si Condacul 1: Însotirii celei de Dumnezeu alese… si se face otpustul.

*

1

Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona (9 septembrie)

Rugaciunile începatoare, apoi:

Condacul 1:

Iubitorului de viata sihastreasca si duhovnicescului povatuitor catre mântuire, rugatorului fierbinte si luminator al Sihastriei Voronei, pilduitorului monahilor si prietenului îngerilor, cu evlavie sa-i cântam:
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Icosul 1:

Facatorul îngerilor te-a chemat Cuvioase Parinte, din pruncie sa slujesti Domnului si sa fii candela luminoasa pentru neamul tau dreptcredincios, caci viata cuvioasa ai aratat pentru care si noi îti cântam unele ca acestea:
Bucura-te, ca din pruncie ai fost ales vas al Duhului Sfânt;
Bucura-te, curata copilarie, placuta lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca mintea ti-a fost pururea la Dumnezeu;
Bucura-te, floare aleasa rasadita în pamântul Moldovei;
Bucura-te, ca ai urmat lui Hristos;
Bucura-te, ca puterea harului te-a umbrit;
Bucura-te, ca tineretea ta Domnului ai închinat-o;
Bucura-te, ca prin acestea calea adevarului ai aflat-o;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Condacul al 2-lea:

Pentru curata-ti viata, înzestrat fiind cu stralucita întelepciune, ai ajuns, Cuvioase Parinte, sa slujesti în înalte dregatorii, cautând ca prin acestea sa împlinesti si datoriile cele lumesti, fara a uita însa vreodata de Dumnezeu, Caruia mereu I-ai cântat: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Auzind, Sfinte Parinte, îndemnul Mântuitorului Care zice: „cel ce voieste sa vina dupa Mine sa se lepede de sine, sa-si ia crucea sa si sa-Mi urmeze Mie”, si aflând de viata monahala cu buna rânduiala din binecu-vântata tara a Moldovei, ai lasat patria ta si dregatoria lumeasca si ai venit la Manastirea Dragomirna din partile Sucevei. Pentru aceasta si noi îti cântam asa:
Bucura-te, doritor al vietii desavârsite;
Bucura-te, împlinitor al chemarii lui Hristos;
Bucura-te, ca nu te-a robit slava omeneasca;
Bucura-te, ca ai cautat viata pustniceasca;
Bucura-te, ca ai dorit cele netrecatoare;
Bucura-te, ca ai urmat calea smereniei;
Bucura-te, ca ai gasit liman duhovnicesc;
Bucura-te, ca la Manastirea Dragomirna ai fost binecuvântat;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Condacul al 3-lea:

Cine nu te va ferici, Parinte Onufrie, pe tine cel care cu întelepciune ai hotarât sa alungi din viata ta toate ispitele maririi desarte si prin viata neîntinata sa te faci placut lui Hristos. De aceea, te-ai straduit sa fii înger în trup, cântând lui Dumnezeu neîncetat: Aliluial

Icosul al 3-lea:

Cuviosul Paisie Staretul, venind din Sfântul Munte Athos la Manastirea Dragomirna, te-a aflat, Cuvioase Parinte, si foarte mult s-a folosit de viata ta si de adânca ta smerenie. De aceea, statornica prietenie duhovniceasca v-a unit, caci si tu, sfinte, de la el ai deprins alese virtuti monahicesti. Iar noi, minunându-ne de aceasta, te laudam cântându-ti:
Bucura-te, ca pe Staretul Paisie duhovnic l-ai ales;
Bucura-te, ca el cu folositoare sfaturi te-a întarit;
Bucura-te, ca pentru viata ta aleasa Cuviosul Paisie mult te-a pretuit;
Bucura-te, ca si tu sfetnic de nadejde i-ai fost;
Bucura-te, ca adesea cu el te-ai sfatuit;
Bucura-te, ca împreuna ati stralucit prin virtuti;
Bucura-te, ca si pe Cuviosul Vasile de la Poiana Marului l-ai întâlnit;
Bucura-te, ca si cu acesta duhovniceasca prietenie ai statornicit;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Condacul al 4-lea:

Vrednic lucru este sa te cinstim, Cuvioase Parinte, cel care, cu osârdie, ai cautat monahi cu viata îmbunatatita si de la dânsii ai învatat sa biruiesti valurile marii învolburate ale acestei vieti. Asa, Sfinte, ai cunoscut pe Cuviosii Paisie de la Neamt si pe Vasile de la Poiana Marului si împreuna ati laudat pe Dumnezeu cântându-I: Aliluial

Icosul al 4-lea:

Auzind de marii sihastri din partile Voronei, Sfinte, si mistuit de dorul pacii duhovnicesti, te-ai închinoviat în Manastirea Vorona cu sete nestinsa de a spori în cele sfinte. Iar de aici, Cuvioase Parinte, te-ai retras în linistea codrului din apropiere, unde ai petrecut vreme de un sfert de veac în as-pra nevointa si neîncetata rugaciune. Minunându-ne de aceasta neobosita nevointa, cu evlavie îti cântam:
Bucura-te, podoaba obstii Manastirii Vorona;
Bucura-te, lumina a sihastriei codrilor;
Bucura-te, crin preafrumos sadit în gradina virtutilor;
Bucura-te, mult nevoitorule în cele duhovnicesti;
Bucura-te, ca în linistea padurii pe Hristos L-ai gasit;
Bucura-te, sfintitor al locurilor tainice;
Bucura-te, rugator pentru mântuirea multora;
Bucura-te, slujitor al virtutilor crestinesti;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Condacul al 5-lea:

În codrii Voronei, candela luminoasa te-ai aratat, mult nevoitorule parinte, caci, prin pilda vietii si mireasma învataturilor tale, ai fost vrednic îndreptator multor calugari pe care i-ai calauzit catre viata cea sfânta, pe toti povatuindu-i a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluial

Icosul al 5-lea:

Chemat la sfânta taina a Preotiei, cinstitorule de Dumnezeu, te-ai înfricosat foarte, caci, prin adânca ta smerenie, nevrednic te socoteai. Însa Cunoscatorul inimilor, Dumnezeu, te-a învrednicit cu acest mare dar, pentru care si noi îti zicem asa:
Bucura-te, vietuitor al pustiei;
Bucura-te, rugator fierbinte;
Bucura-te, om duhovnicesc;
Bucura-te, sfatuitor întelept;
Bucura-te, povatuitor luminat;
Bucura-te, purtator al harului ceresc;
Bucura-te, lumina mare a Voronei;
Bucura-te, candela a sfinteniei;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Condacul al 6-lea:

Luminându-te cu pilda vietii sfinte a parintilor atoniti, ai rânduit si monahilor Manastirii Vorona aceeasi pravila de traire îmbunatatita, îndemnându-i a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Vietuire îngereasca petrecând, Sfinte Onufrie, post si îndelungi privegheri, te-ai facut ucenicilor tai icoana vie de rugaciune si asa te-ai învrednicit a primi schima cea mare de la duhovnicul tau, Staretul Paisie, care te-a chemat la Manastirea Dragomirna, unde te-a facut schimnic Pentru aceasta sporire duhovniceasca, Sfinte, îti cântam:
Bucura-te, ca nimic din cele trecatoare nu ai iubit;
Bucura-te, ca pe cele nestricacioase le-ai dobândit;
Bucura-te, cel ce ai primit cununa nepieritoare;
Bucura-te, ca pe Maica Domnului ai avut-o mereu rugatoare;
Bucura-te, prietenul îngerilor;
Bucura-te, luminator al monahilor;
Bucura-te, cunoscator al tainelor sfinte;
Bucura-te, calauza a nevoitorilor;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Condacul al 7-lea:

Vestea vietuirii sfinte si puterea rugaciunilor tale, Cuvioase, în toata Moldova s-a raspândit. De aceea, din locuri îndepartate multi credinciosi au venit la tine, iar tu, Cuvioase, ca un preabun parinte pe toti cu multa dragoste i-ai primit, dând mângâieri, mijlocind cu rugaciunile si tamaduind prin acestea multe boli ale celor suferinzi. Pentru aceasta, cei care s-au învrednicit de mari daruri prin rugaciunile tale au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Urmând pilda marilor sihastri din pustia Egiptului, Cuvioase, ai întemeiat obste monahala la Sihastria Voronei, unde multime multa de calugari s-a adunat, toti voind a-ti fi prin preajma si a te avea ca doctor sufletesc, caci pentru toti ai fost un pilduitor calugar, duhovnic si staret. Pentru aceasta cu dragoste cinstim Sfintele tale moaste si zicem:
Bucura-te, întemeietorul obtei de la Sihastria Voronei;
Bucura-te, vietuitor pilduitor;
Bucura-te, milostiv si blând pastor;
Bucura-te, povatuitor întelept;
Bucura-te, rugator fierbinte;
Bucura-te, carturar duhovnicesc;
Bucura-te, cunoscator al Filocaliei;
Bucura-te, ostenitor al raspândirii scrierilor sfinte;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Condacul al 8-lea:

Catre apusul vietii, departându-te de tulburarile lumesti, Cuvioase Onufrie, ai vietuit într-o pestera pe malul pârâului Vorona, facându-ti din ea poarta a cerului, cu alese rugaciuni, si te-ai luminat de dorul pentru Hristos pâna la cel din urma ceas al vietii tale, cântându-I neîncetat: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Vazând trairea ta în netulburata liniste sihastreasca, Sfinte Parinte, cu adevarat întelegem ca viata pustnicilor fericita este. Caci, luminându-te cu dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai preschimbat-o în gradina de viata duhovniceasca. Pentru aceasta si noi zicem:
Bucura-te, ca pe diavol cu postul si rugaciunea l-ai rusinat;
Bucura-te, ca din învataturile Sfintei Scripturi te-ai adapat;
Bucura-te, ca ai iubit Sfintele Scripturi;
Bucura-te, ca ai cercetat scrierile sfintilor;
Bucura-te, ca ai urmat sfatul duhovnicilor tai;
Bucura-te, ca de cuvântul lui Hristos te-ai patruns;
Bucura-te, odorul de mare pret al Voronei;
Bucura-te, rugator fierbinte al Moldovei;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Condacul al 9-lea:

Savârsind calatoria acestei vieti, Parinte Cuvioase, si cunoscând dinainte ceasul despartirii sufletului de trup, ai multumit Preabunului Dumnezeu pentru darul vietii îndelungate pe care l-ai primit de la El. Du-pa ce ai petrecut pe pamânt 89 de ani, Hristos a luat în bratele Sale fericitul tau suflet. Pentru aceasta, minunându-ne de viata ta preafrumoasa, Sfinte, împreuna cu tine cântam lui Dumnezeu: Aliluial

Icosul al 9-lea:

Înteleptii cei mult vorbitori nu pot arata în cuvinte petrecerea ta din aceasta viata. Chiar si firea îngereasca s-a minunat de vietuirea ta, Cuvioa-se, caci, trup având ai trait ca un înger. De aceea, mutarea ta din aceasta viata la cea vesnica a fost însotita de multe minuni. Deci si noi vazând puterea lui Dumnezeu aratata prin cei ce-L iubesc, îti cântam asa:
Bucura-te, cunoscator al tainei sfârsitului tau;
Bucura-te, purtator al Sfântului Duh;
Bucura-te, primitor al darurilor ceresti;
Bucura-te, luptator duhovnicesc neînfricat;
Bucura-te, sfintitor al codrilor;
Bucura-te, primitor al Euharistiei înainte de ceasul mortii;
Bucura-te, vietuitor împreuna cu sfintii;
Bucura-te, ca asa ai ajuns la liman fericit;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Condacul al 10-lea:

Împaratul David a glasuit ca „minunat este Dumnezeu întru sfintii Sai” iar viata ta, Cuvioase, a adeverit întru toate cele graite de psalmist. Dumnezeu a aratat slava Lui prin tine, Sfinte, care ai mers pe calea cea strâmta, purtând jugul vietii pustnicesti, al neîncetatelor nevointe, al rugaciunii staruitoare, si asa, sfinte, suindu-te din putere în putere, te-ai mutat la locasurile cele vesnice cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Lumina din lumina lui Hristos gustând în aceasta lume trecatoare, dupa moartea ta, Cuvioase Onufrie, ai rasarit ca o lumina stralucitoare prin cinstitele tale moaste din care izvorasc tamaduiri celor care se roaga tie, zicând:
Bucura-te, sfinte al lui Dumnezeu Cel Preasfânt;
Bucura-te, purtator al darului vindecarii;
Bucura-te, facator de minuni prin harul Sfântului Duh;
Bucura-te, luminator al închinatorilor;
Bucura-te, izvor al alinarilor;
Bucura-te, tamaduitor al bolilor grele;
Bucura-te, vindecator al celor neputinciosi;
Bucura-te, ajutator grabnic al celor suferinzi;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Condacul al 11-lea:

Multe si mari semne au fost la mormântul tau, Sfinte Onufrie, prin ele aratându-ti puterea cea data tie de la Dumnezeu, ca sa întorci pe multi la adevarata credinta, si sa cânte lui Dumnezeu: Aliluia

Icosul al 11-lea:

Voievodul Mihail Sturza ajungând la mormântul tau, Cuvioase, a luat un fruct din marul ce crescuse în apropiere, ca sa-l duca fiicei sale bolnave de epilepsie, iar aceasta, mâncându-l, în chip minunat s-a tamaduit. Atunci domnitorul, mirat de puterea lui Dumnezeu, s-a întors degraba la Vorona pentru a se închina cu toata familia la mormântul tau. Si îndata sfintele tale moaste, Sfinte Onufrie, au fost stramutate în biserica Manastirii Vorona spre cinstire. Pentru aceasta noi îti cântam asa:
Bucura-te, ca pe fiica domnului Moldovei ai tamaduit-o;
Bucura-te, ca te-ai aratat mai iscusit decât toti doctorii;
Bucura-te, ca în biserica Manastirii Vorona ai fost stramutat;
Bucura-te, ca si familia Voievodului si s-a închinat;
Bucura-te, ocrotitor al tinutului Botosanilor si al Moldovei;
Bucura-te, ajutator grabnic al credinciosilor;
Bucura-te vietuitor împreuna cu îngerii;
Bucura-te, candela a Ortodoxiei;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Condacul al 12-lea:

Iubind mai mult sihastria, te-ai aratat în vis staretului Manastirii Vorona, Cuvioase, poruncindu-i sa-ti aduca moastele la schitul Sihastria Voronei, pe care l-ai întemeiat Dar staretul, neîmplinind porunca ta, greu s-a îmbolnavit si amintindu-si de vedenia avuta, a stramutat cinstitele tale moaste la locul de tine mult dorit. Pentru aceasta si noi, slavind puterea lui Dumnezeu aratata în sfintii Lui, Îi cântam: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Laudând vietuirea ta, te fericim, Cuvioase Parinte Onufrie, ca unul ce esti casnic si prieten al lui Dumnezeu si al nostru ocrotitor, rugându-te sa mijlocesti neîncetat înaintea lui Dumnezeu ca sa ne pazeasca de necredin-ta si dezbinare, de nevoi si de necazuri. Pentru aceasta îti cântam:
Bucura-te, ca toate uneltirile diavolului le-ai biruit;
Bucura-te, sfânt al Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, ocrotitor grabnic al crestinilor;
Bucura-te, dascal al rugaciunii;
Bucura-te, schimonah pilduitor;
Bucura-te, luminator al vietii duhovnicesti;
Bucura-te, tamaduitor al bolilor;
Bucura-te, cetatean al raiului ceresc;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Condacul al 13-lea:

Sfinte Facatorule de minuni, Cuvioase Onufrie, lauda sihastrilor si podoaba Voronei, primeste aceasta cântare a noastra, a celor ce te cinstim, si cu rugaciunile noastre smerite înaintea tronului Preasfintei Treimi, rugându-te neîncetat pentru noi ca sa ne izbavim de toata primejdia, de boli si de necazuri, si sa cântam lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarasi Icosul 1

Facatorul îngerilor te-a chemat Cuvioase Parinte, din pruncie sa slujesti Domnului si sa fii candela luminoasa pentru neamul tau dreptcredincios, caci viata cuvioasa ai aratat pentru care si noi îti cântam unele ca acestea:
Bucura-te, ca din pruncie ai fost ales vas al Duhului Sfânt;
Bucura-te, curata copilarie, placuta lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca mintea ti-a fost pururea la Dumnezeu;
Bucura-te, floare aleasa rasadita în pamântul Moldovei;
Bucura-te, ca ai urmat lui Hristos;
Bucura-te, ca puterea harului te-a umbrit;
Bucura-te, ca tineretea ta Domnului ai închinat-o;
Bucura-te, ca prin acestea calea adevarului ai aflat-o;
Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Condacul 1

Iubitorului de viata sihastreasca si duhovnicescului povatuitor catre mântuire, rugatorului fierbinte si luminator al Sihastriei Voronei, pilduitorului monahilor si prietenului îngerilor, cu evlavie sa-i cântam: Bucura-te, Cuvioase Parinte Onufrie, povatuitor al sihastrilor!

Rugaciune:

O, Cuvioase Parinte Onufrie, vas ales al Domnului, iubitor de viata duhovniceasca, aprinzându-te cu dumnezeiasca râvna, ai urmat îndemnul Mântuitorului. „Cel ce voieste sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie”, ai lasat rudeniile, patria si dregatoria cea lumeasca, venind în tara Moldovei. Vrednic lucru este sa te cinstim, Cuvi-oase Parinte, si sa te rugam: da-ne rabdarea ta, Sfinte. Da-ne curajul si vointa ta, credinta si iubirea ta catre Dumnezeu. Ajuta-ne sa dobândim smerenia, pacea si lumina inimii tale curate. Pe tine, cel care vietuiesti împreuna cu îngerii, te rugam, cu lacrimi si cu umilinta, izbaveste-ne, prin sfin-tele tale rugaciuni, de multimea ispitelor si a necazurilor, de poftele cele vatamatoare ale trupului si de gândurile rele care se abat asupra noastra. Tu, care umpli de lumina pe cei credinciosi, sadeste în noi, cu rugaciunile tale, temelia statorniciei în credinta si a sfinteniei vietii. Ajuta-ne cu rugaciunile tale sa vietuim, oriunde, ca fratii întru Hristos si sa cautam sfinti-rea sufletelor noastre pustiite de pacate. Cel ce ai fost mult nevoitor si mult rugator, ajuta pe cei ce se nevoiesc în împlinirea poruncilor lui Hristos în manastire sau în lume, spre slava Preasfintei Treimi si mântui-rea sufletelor. Amin

*

1

Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop (13 septembrie)

Troparul Sfântului, glasul 1

Iubitorule de nevoinţă şi râvnitorule întru cele sfinte, Cuvioase Părinte Ioane! Părăsit-ai cele trecătoare şi ai ales pe cele veşnice, luat-ai jugul lui Hristos în Mănăstirea Prislop şi în peşteră pustnicească împreună cu îngerii L-ai slăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta, nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre!

Condacul 1

Jugul nevoinţelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat, Prea Cuvioase Părinte Ioane. În peşteră nevoindu-te, cu răceala pietrei te-ai împrietenit şi podoaba pustniciei o ai dobândit. Pentru aceasta cu cântări te lăudăm, zicând: Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, lauda Prislopului!

Icosul 1

Îngerească viaţă alegând a petrece pe pământ, Părinte Ioane, ca să te bucuri cu îngerii în ceruri, ai părăsit toate cele veselitoare ale lumii şi umplându-te de dumnezeiasca dragoste ai alergat la limanul cel de mântuire al sihăstriei, de care minunându-ne, zicem ţie:
Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri crucea lui Hristos;
Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta;
Bucură-te, că ţi-ai logodit ţie curăţia;
Bucură-te, că prin postire ai domolit săltările trupului;
Bucură-te, că ai câştigat în inima ta frica Domnului;
Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău;
Bucură-te, că ai semănat într-însul seminţele dreptei credinţe;
Bucură-te, împreună vieţuitorule cu îngerii;
Bucură-te, împreună vorbitorule cu sfinţii;
Bucură-te, candelă nestinsă în rugăciune;
Bucură-te, că ne luminezi calea către Dumnezeu;
Bucură-te, pilda monahilor dreptmăritori;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 2

Făcătorul îngerilor şi al oamenilor te-a ales pe tine, Sfinte Ioane, ca să preamărească cu viaţa ta numele Sfintei Treimi şi făcător de minuni te-a arătat, în urma cărora ai primit îngăduinţa tatălui tău de a te retrage în Mănăstirea Prislop, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Înţelegere cerească s-a dăruit ţie, Părinte Ioane, că din tinereţile tale necontenit ai cugetat la cele înalte şi părăsind casa părintească, ai aflat adăpostire peştera, pe care ţi-ai pregătit-o cu înseşi mâinile tale, minunând pe îngeri cu vieţuirea; pentru care, mulţimea călugărilor laudă pe Dumnezeu, cântându-ţi unele ca acestea:
Bucură-te, a îngerilor mirare şi a demonilor pierzare;
Bucură-te, că din pruncie L-ai iubit pe Hristos;
Bucură-te, căci, copil fiind, ai mers la arat;
Bucură-te, că tatălui tău semn ai dat;
Bucură-te, că lemnul uscat în pământ l-ai înfipt;
Bucură-te, că acesta a înverzit;
Bucură-te, că Dumnezeu S-a preamărit;
Bucură-te, că atunci lumea ai părăsit;
Bucură-te, că în Mănăstirea Prislopului ai venit;
Bucură-te, că prin nevoinţe aspre viaţa ţi-ai sfinţit;
Bucură-te, a sufletelor noastre duhovnicească arvună;
Bucură-te, al Mănăstirii ocrotitor şi ajutător;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 3

Ucenic smerit al lui Hristos te-ai arătat, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, străină viaţă petrecând pe pământ, minunând pe îngeri şi pe oameni cu răbdarea ta; iar acum, luând răsplătire de la Dumnezeu, cânţi Lui neîncetat, împreună cu toţi sfinţii: Aliluia!

Icos 3

Auzit-am, Sfinte Părinte, de viaţa ta cea dumnezeiască şi văzând facerile tale de bine ce ne arăţi în toată vremea, credem îndrăznirii tale către Dumnezeu, pentru care grăim ţie unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce ai fost înger în trup;
Bucură-te, că prin smerenie, cele înalte ai dobândit;
Bucură-te, cel ce trupul tău rob duhului l-ai făcut;
Bucură-te, că prin tine ne izbăvim de văpaia ispitelor;
Bucură-te, doctor iscusit al bolnavilor;
Bucură-te, întărirea bătrânilor;
Bucură-te, învăţătorul tinerilor;
Bucură-te, grabnic ascultător al celor ce te roagă;
Bucură-te, cinstitorule al Maicii Domnului;
Bucură-te, că jugul lui Hristos uşor tuturor l-ai arătat;
Bucură-te, odraslă frumoasă a peşterii celei sfinte;
Bucură-te, stâlp de foc al credinţei;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 4

Vifor de multe ispite s-au abătut de-a lungul veacurilor asupra Mănăstirii tale, Sfinte Ioane, dar din toate acestea ai izbăvit obştea cu mijlocirile tale către Dumnezeu; pentru care, împreună cu ea, cânţi Stăpânului tuturor: Aliluia!

Icosul 4

Cu totul fiind întru cele de jos, mintea ta nicidecum nu ai dezlipit-o de la cele de sus. Şi acum, facându-te părtaş cereştilor bunătăţi, roagă pe Dumnezeu pentru cei ce grăim către tine acestea:
Bucură-te, minte cerească şi înainte văzătoare;
Bucură-te, voinţă de daruri duhovniceşti primitoare;
Bucură-te, că te-ai făcut sabie a Duhului cu două ascuţişuri;
Bucură-te, că prin tine câştigăm bunătăţile cele nădăjduite;
Bucură-te, cel ce de cele pieritoare te-ai lepădat;
Bucură-te, glasul cel puternic risipitor al trândăviei;
Bucură-te, grabnicule mângâietor al necazurilor de tot felul;
Bucură-te, că în viaţă fiind, de trup te-ai lepădat;
Bucură-te, cel ce eşti mărturisitor şi mijlocitor;
Bucură-te, că tinereţea ţi-ai pus-o în slujba Domnului;
Bucură-te, ostaş al lui Hristos cu daruri cereşti înarmat;
Bucură-te, sprijinitorul nostru şi grabnic ajutător;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 5

Cum cerbul însetat aleargă spre izvoarele apelor, aşa şi sufletul tău, Părinte, având osârdie spre lupta vieţii monahiceşti, toată tinereţea ţi-as pus-o în slujba Domnului Hristos, în peşteră nevoindu-te în post şi rugăciune, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Veniţi toţi să lăudăm pe cel minunat intre sfinţi, pe povăţuitorul monahilor şi lauda credincioşilor, pe cel din Mănăstirea Prislopului, pe marele între cuvioşi Ioan şi cu un glas să-i cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce în peşteră te-ai nevoit;
Bucură-te, de Dumnezeu prea luminată minte;
Bucură-te, iubitorul sfintelor nevoinţe;
Bucură-te, cel ce la înălţimea sfinţeniei ai ajuns;
Bucură-te, cel ce in căile Domnului ne eşti îndrumător:
Bucură-te, că în Mănăstire ai trăit in ascultare;
Bucură-te, cel ce ai purces să-ţi sapi chilia;
Bucură-te, că peştera ţi-e numită „Casa Sfântului”
Bucură-te, a cuvioşilor cunună;
Bucură-te, ocrotitorul Mănăstirii şi a toată Ţara Haţegului;
Bucură-te, că veacuri de-a rândul credincioşii te-au numit Sfânt;
Bucură-te, că toţi creştinii aleargă la tine cu credinţă;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 6

Credincioşii din Ţara Haţegului s-au mirat de viaţa ta cea însingurată, Cuvioase Părinte Ioane, că îmbrăcat fiind cu haina smereniei celei adevărate, de mari daruri te-ai învrednicit; pentru aceea împreună cu tine slăvim pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 6

Ca un luceafăr strălucind, întunericul necredinţei ai risipit şi cu numele tău cel sfinţit pe mulţi din umbra păcatului la lumina mântuirii i-ai ridicat; drept aceea, pentru ale tale osteneli şi daruri duhovniceşti cântăm ţie aşa:
Bucură-te, locaş prea înfrumuseţat al Sfântului Duh;
Bucură-te, prin care se întăresc credincioşii;
Bucură-te, că ne-ai arătat nouă calea către cer;
Bucură-te, mângâierea celor întristaţi;
Bucură-te, Părintele nostru cel milostiv şi blând;
Bucură-te, liniştitorul sufletelor tulburate;
Bucură-te, că dreapta credinţă până la sfârşit ai păzit;
Bucură-te, că prin tine totdeauna dobândim cele trebuincioase;
Bucură-te, frumuseţea sfinţilor cea strălucită;
Bucură-te, chipul cel sfânt al smereniei;
Bucură-te, că în necazuri ne îmbărbătezi;
Bucură-te, mângâierea celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 7

Ajungând la sfârşitul ostenelilor tale cele mântuituitoare, Cuvioase Părinte Ioane, prin mucenicie ţi-ai încredinţat sufletul tău curat în mâinile lui Dumnezeu, fiind ucis de vânătorii care n-au cunoscut taina vieţuirii tale în peşteră. Pentru aceasta Dumnezeu îndoită cunună ţi-a dăruit, primindu-te între sfinţii Săi, cu care cânţi neîncetat: Aliluia!

Icosul 7

Uimindu-ne de adânca taină a mutării tale la Domnul, cuvios şi mucenic deopotrivă te mărturisim pe tine Cuvioase Părinte Ioane, cinstindu-te cu cântări ca acestea:
Bucură-te, cel ce peştera în stâncă ţi-ai dăltuit;
Bucură-te, că din lume în peşteră te-ai ascuns, ca pe Dumnezeu să-L lauzi;
Bucură-te, că peştera ţi-e stropită cu lacrimi;
Bucură-te, că în peşteră te-ai săvârşit;
Bucură-te, cel ce scrieri nu ne-ai lăsat, ci pildă de viaţă ne-ai dat;
Bucură-te, că harul nu ţi-a părăsit trupul;
Bucură-te, că numele peste munţi ţi s-a dus;
Bucură-te, mare folositor al celor ce-ţi poartă numele;
Bucură-te, că mormântul îţi este necunoscut;
Bucură-te, cel ce cu duhul eşti printre noi;
Bucură-te, înainte rugător al nostru la tronul Sfintei Treimi;
Bucură-te, că în toată vremea ne dai ajutor cu îmbelşugare;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 8

În trup fiind tu încă, toţi s-au bucurat de îngereasca ta viaţă, iar acum în slăvile cereşti fiind, înaintea împăratului Hristos stând, nu ne uita pe noi, cei ce săvârşim pomenirea ta, ci roagă-te Domnului pentru noi, cerând iertare de păcate şi împărtăşire de veşnicele bunătăţi, ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Ucenic smerit al lui Hristos te-ai arătat, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, pentru care părăsind toate cele veselitoare ale lumii, ţi-ai jertfit viaţa şi, din smerenie, n-ai îngăduit să fie descoperite moaştele tale, ferindu-te şi după moarte de laudele oamenilor. Pentru aceasta şi noi grăim ţie:
Bucură-te, că în trup fiind, te-ai făcut locaş al Sfintei Treimi;
Bucură-te, că lui Hristos Dumnezeu cu smerenie ai slujit;
Bucură-te, că răstignindu-te lumii, Domnului jertfă te-ai adus;
Bucură-te, căci cu sudorile sihăstriei ai stins cărbunii patimilor;
Bucură-te, căci cu dumnezeiască smerenie ai smerit răutatea vrăjmaşilor diavoli;
Bucură-te, căci prin sihăstrie te-ai arătat ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor;
Bucură-te, că ai pus temelia pustniceştilor tale strădanii;
Bucură-te, locuitorul cel ales al pustiei;
Bucură-te, că peştera nu ai părăsit-o;
Bucură-te, cel ce eşti cuvios şi mucenic;
Bucură-te, că ascunsă ţi-a fost viaţa cea după Dumnezeu;
Bucură-te, mijlocitorul nostru către Maica Domnului;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 9

Soborul arhiereilor şi ceata preoţilor dimpreună cu mulţimea credincioşilor adunaţi la canonizarea ta I-au adus rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru tine, Sfinte Părinte Ioane, cântându-I cântarea: Aliluia!

Icosul 9

Sfinte Ioane, Părintele nostru, în trup muritor fiind, ai biruit hotarele firii, vieţuind ca un fără de trup, cu darul lui Dumnezeu; iar noi, mulţumire aducând Celui ce te-a mărit în viaţă şi după moarte şi închinându-ne de departe la locul necunoscut al moaştelor tale din Ţara Românească, strigăm ţie unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce ai defăimat înţelepciunea cea deşartă a lumii;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos te-ai nevoit până la vărsarea sângelui;
Bucură-te, căci cu râvna dreptei credinţe te-ai făcut ucenic lui Hristos;
Bucură-te, stâlp al Bisericii;
Bucură-te, tărie a ortodoxiei româneşti;
Bucură-te, că Prislopul nu l-ai uitat;
Bucură-te, că viaţa nu ţi s-a scris;
Bucură-te, că strămoşii nu te-au uitat;
Bucură-te, că predania te-a păstrat;
Bucură-te, că după sute de ani ai fost canonizat:
Bucură-te, că şi acum nu încetezi a te ruga pentru noi;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce te cinstesc pe tine;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 10

Vrând Făcătorul tuturor făpturilor să ne mântuiască de înşelăciunea vrăjmasului, te-a ales pe tine ca pe un apostol al nostru, ca prin tine să învăţăm să ne îndepărtam de toate înşelăciunile lumii şi prin viată curată apropiindu-ne de Dumnezeu, să-I cântam împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 10

Făclie purtătoare de lumina eşti intre cuvioşi, Părinte Ioane, şi împreună locuitor cu sfinţii. Pentru aceasta soborul monahilor dreptmăritori care s-au ostenit peste veacuri în Sfânta Lavră a Prislopului, împreună cu noi, cei de astăzi, aducem doxologie lui Dumnezeu pentru tine, zicând:
Bucură-te, omul lui Dumnezeu;
Bucură-te, împlinitorul poruncilor Lui;
Bucură-te, icoană însufleţită a vieţii celei curate;
Bucură-te, că ale tale rugăciuni sunt bine primite;
Bucură-te, stâlp de sprijin în primejdii;
Bucură-te cel ce doreşti mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, că tu ne eşti apărător la judecată;
Bucură-te înainte mergător al Înălţării Sfintei Cruci;
Bucură-te, că la praznicele Mănăstirii împreună cu noi slujeşti;
Bucură-te, că împărăţeşti întru cele de sus;
Bucură-te că de acolo priveşti la noi, spre cei de jos;
Bucură-te, că noi, creştinii, cu evlavie numele tău sfânt pomenim;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 11

Lăudând proslăvirea ta, te fericim toţi credincioşii, Părinte Ioane, lauda Bisericii şi podoaba monahilor, roagă pe milostivul Dumnezeu să ocrotească Biserica şi pe credincioşii robii Săi de toată reaua întâmplare, ocroteşte casele noastre cu căldura rugăciunilor tale, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Mulţimea credincioşilor dreptmăritori care se adună la praznicele duhovniceşti ale Sfintei Mănăstiri a Prislopului, mărturisindu-şi o tainică dorinţă şi crezând cu tărie că acolo unde vrea Dumnezeu toate sunt cu putinţă, îndrăznesc a-ţi aduce cântare plină de nădejde, zicând:
Bucură-te, că, dacă voieşti, mormântul ţi se va descoperi;
Bucură-te, că moaştele la Prislop ţi se vor aduce;
Bucură-te, că Biserica te aşteaptă;
Bucură-te, că Mănăstirea te doreşte;
Bucură-te, ucenic peste veacuri al evanghelistului Ioan;
Bucură-te, următor al Sfântului Nicodim;
Bucură-te, cel ce vei face mare bucurie tuturor credincioşilor;
Bucură-te, căci credinţa se va întări şi Dumnezeu se va slăvi;
Bucură-te, că la El toate sunt cu putinţă;
Bucură-te, că acum noi, credincioşii, te avem pe tine mijlocitor către Dumnezeu;
Bucură-te, că eşti preamărit împreună ca mucenicii în locaşurile cereşti;
Bucură-te, că amintirea ta se serbează în toată Biserica;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 12

Împărate Sfinte, primeşte pe mijlocitorul nostru şi împlinitorul poruncilor Tale, care se roagă Ţie ca să dai Bisericii Tale unire, pace la toată lumea şi stingerea dezbinărilor; să nu ne dai vrăjmaşilor noştri, nici cu mânia Ta să ne cerţi pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, de la care primeşte cântarea: Aliluia!

Icosul 12

Mare dar ai revărsat, prin Biserică, asupra noastră şi asupra Ţării Ardealului, prin viaţa ta întru tot sfântă, Prea Cuvioase Părinte Ioane; de aceea, cu recunoştinţă îţi aducem laudă şi mulţumire, cântându-ţi:
Bucură-te, podoaba cea frumoasă a cuvioşilor;
Bucură-te, nevoinţa cea cu osârdie a pustnicilor;
Bucură-te, cel ce ai iubit tăcerea ca marele Arsenie;
Bucură-te, că peştera ai lăsat-o ca turn de strajă al Mănăstirii;
Bucură-te, că icoana ta ne este fereastră spre cer;
Bucură-te, îndrumătorule al vieţii monahiceşti;
Bucură-te, că fericirea cerească cu toţi sfinţii ai moştenit;
Bucură-te, că de acolo pe noi ne priveghezi;
Bucură-te, că pe nume ne cunoşti;
Bucură-te, ocârmuitorul celor ce înoată pe marea vieţii acesteia;
Bucură-te, că toţi, urmându-ţi pilda vieţii, ne mântuim;
Bucură-te, că la peştera ta alergând, simţim alinare sufletească;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 13

O, de trei ori fericite, Prea Cuvioase Părinte Ioane, purtătorule de Dumnezeu, primind acest dar de rugăciune de la noi acum, izbăveşte-ne de toată nevoia şi scapă din chinul ce va să fie pe toţi cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori).

Icosul 1

Îngerească viaţă alegând a petrece pe pământ, Părinte Ioane, ca să te bucuri cu îngerii în ceruri, ai părăsit toate cele veselitoare ale lumii şi umplându-te de dumnezeiasca dragoste ai alergat la limanul cel de mântuire al sihăstriei, de care minunându-ne, zicem ţie:
Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri crucea lui Hristos;
Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta;
Bucură-te, că ţi-ai logodit ţie curăţia;
Bucură-te, că prin postire ai domolit săltările trupului;
Bucură-te, că ai câştigat în inima ta frica Domnului;
Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău;
Bucură-te, că ai semănat într-însul seminţele dreptei credinţe;
Bucură-te, împreună vieţuitorule cu îngerii;
Bucură-te, împreună vorbitorule cu sfinţii;
Bucură-te, candelă nestinsă în rugăciune;
Bucură-te, că ne luminezi calea către Dumnezeu;
Bucură-te, pilda monahilor dreptmăritori;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 1

Jugul nevoinţelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat, Prea Cuvioase Părinte Ioane. În peşteră nevoindu-te, cu răceala pietrei te-ai împrietenit şi podoaba pustniciei o ai dobândit. Pentru aceasta cu cântări te lăudăm, zicând: Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, lauda Prislopului!

Rugaciune

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai zis şi s-a făcut toată făptura. Căci, din iubirea de oameni cea nemăsurată, fiind Dumnezeul a toată mângâierea şi nădejdea, ai binevoit a ridica din neamul nostru fii aleşi care prin credinţă şi nevoinţă pustnicească să menţină credinţa în atotputernicia şi milostivirea Ta şi să nu lase neamul nostru a se prăbuşi în întunericul necunoştintei de Dumnezeu.                                                 Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Care din îndurare, ca un Dumnezeu al milostivirii, ai dăruit Ţării Haţegului şi întregului popor dreptcredincios pe Sfântul Cuvios Ioan, ca să ne fie mijlocitor, rugător si ajutător în nevoinţele mântuirii.                                 Doamne Dumnezeul nostru, am greşit şi nu suntem vrednici a câştiga milostivirea Ta prin sârguinţa cea de toate zilele. De aceea, aducem mijlocitori pentru sufletele noastre pe PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu împreună cu Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop, ca, prin rugăciunile lor să ne ocroteşti pe noi, Biserica Ta, şi tot poporul românesc, dăruindu-ne sănătate, viaţă ferită de toată răutatea, ca din adâncul inimilor să mărim Prea Sfânt Numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

*

1

Acatistul Sfintei Cruci (14 septembrie)

Dupa obisnuitul inceput se zic: Condacele si Icoasele.

Condacul 1:

O, de trei ori fericita si preacinstita Cruce, tie ne închinam credinciosii si te marim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta înaltare. Ca o pavaza si arma nebiruita, ocroteste si acopera cu darul tau pe cei ce cânta: Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Icosul 1:

Îngerii din cer în chip nevazut înconjoara cu frica Crucea cea de viata purtatoare si, vazând-o ca da credinciosilor acum har de lumina datator, cu stralucire, se spaimânteaza si stau zicând catre dânsa unele ca acestea:
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a lumii;
Bucura-te, slava Bisericii;
Bucura-te, ca izvorasti tamaduiri cu îndestulare;
Bucura-te, ca luminezi marginile lumii;
Bucura-te, lemn de viata mirositor si vistieria minunilor;
Bucura-te, preafericita si de daruri datatoare;
Bucura-te, ca esti dumnezeiesc asternut picioarelor;
Bucura-te, ca te-ai asezat spre închinarea tuturor;
Bucura-te, pahar plin de curata bautura;
Bucura-te, luminator al stralucirii celei de sus;
Bucura-te, prin care se binecuvinteaza zidirea;
Bucura-te, prin care este închinat Ziditorul;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 2-lea:

Vazându-se Elena pe sinesi întru dorire, a zis împaratului cu îndraznire: „lucrul cel preadorit sufletului tau se arata prea de bucurie osârdiei mele; cautând însa arma cea biruitoare pentru tine, precum zici, cânta: Aliluia!”.

Icosul al 2-lea:

Cunostinta cea necunoscuta mai înainte, împarateasa, cunoscând-o, a strigat catre cei ce slujeau: „din sânurile pamântului siliti în graba va afla si Crucea a mi-o da”, catre care privind cu frica a zis, cântând asa:
Bucura-te, semnul adevaratei bucurii;
Bucura-te, izbavirea vechiului blestem;
Bucura-te, comoara, pentru zavistie în pamânt ascunsa;
Bucura-te, ceea ce te-ai aratat cu stele închipuita;
Bucura-te, cinstita Cruce cu împatrite raze în chipul focului;
Bucura-te, scara pe înaltime rezemata, mai înainte oarecând aratata;
Bucura-te, lumina îngerilor cea cu alinare închipuita;
Bucura-te, rana demonilor cea mult suspinata;
Bucura-te, odor veselitor al Cuvântului;
Bucura-te, stingatoarea focului ratacirii;
Bucura-te, cinstita Cruce, aparatoare a deznadajduitilor;
Bucura-te, tare aparatoare a celor ce bine calatoresc;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 3-lea:

Puterea Lemnului s-a aratat atunci, spre adevarata încredintare a tuturor, si pe cea fara de glas si moarta, spre viata, o, a sculat; înfricosatoare privire celor ce vor a culege mântuire, când cânta asa: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Având Elena arma cea nebiruita, a alergat catre fiul sau, iar el, tare saltând îndata, Crucea cea prea mare cunoscând-o, se bucura, si cu saltarile ca si cu niste cântari, zicea catre dânsa unele ca acestea:
Bucura-te, cinstita Cruce, vasul luminii;
Bucura-te, cinstita Cruce, vistierul vietii;
Bucura-te, datatoarea darurilor Duhului;
Bucura-te, limanul cel neînviforat al celor ce calatoresc pe mare;
Bucura-te, masa care tii ca pe o Jertfa pe Hristos;
Bucura-te, vita care porti Strugurele cel copt care da vinul cel tainic:
Bucura-te, ca pazesti sceptrurile împaratilor;
Bucura-te, ca zdrobesti capetele balaurilor;
Bucura-te, stralucita cunostinta a credintei;
Bucura-te, pazitoarea a toata lumea;
Bucura-te, binecuvântarea lui Dumnezeu catre muritori;
Bucura-te, mijlocirea catre Dumnezeu a celor muritori;
Bucura te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 4-lea:

Dumnezeiasca râvna întru sinesi luând Elena, cu osârdie a cautat si a aflat Crucea care în pamânt era ascunsa si pe cer împaratului se aratase, pe care laudând-o a zis: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

În chipul soarelui s-a aratat Crucea în lume, si toti de luminare umplându-se si ca si catre o stea alergând, o vad pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunatati, în mâinile cele sfinte înaltata, pe care laudând-o au zis:
Bucura-te, raza Soarelui celui gândit;
Bucura-te, izvorul Mirului celui nedesertat;
Bucura-te, chemarea lui Adam si a Evei;
Bucura te, omorârea stapânitorilor iadului;
Bucura-te, ca înaltându-te împreuna acum, pe noi ne înalti;
Bucura-te, ca închinându-te pe suflete le sfintesti;
Bucura-te, lauda apostolilor cea în lume propovaduita;
Bucura-te, taria nevoitorilor cea preaiubita;
Bucura-te, cinstita Cruce, mustrarea evreilor;
Bucura-te, lauda credinciosilor;
Bucura-te, prin care s-a surpat iadul;
Bucura-te, prin care a rasarit Darul;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 5-lea:

Lemnul cel de Dumnezeu daruit, privindu-l toti, la acoperamântul lui acum sa alergam si ca pe o arma tinându-l, printr-însul sa biruim taberele vrajmasilor si, pipaind pe Cel nepipait, cu bucurie sa cântam Lui: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Vazut-a lumina din cer marele Constantin, aratându-se semnul Crucii cu stele, întru care si biruind multimea vrajmasilor, s-a sârguit de a descoperit lemnul Crucii si a zis catre dânsul unele ca acestea:
Bucura-te, marginea sfatului celui negrait;
Bucura-te, taria poporului celui binecuvântat;
Bucura-te, cel ce înfrângi taberele vrajmasilor;
Bucura te, cel ce arzi cu vapaia pe demoni;
Bucura-te, sceptrul ceresc al împaratestii osti;
Bucura-te, arma nebiruita a iubitoarei de Hristos osti;
Bucura-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor;
Bucura-te, ceea ce ocârmuiesti sufletele oamenilor;
Bucura-te, izbavitoarea multor rautati;
Bucura-te, daruitoarea multor bunatati;
Bucura-te, prin care salta purtatorii de Hristos;
Bucura-te, prin care iudeii se tânguiesc;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 6-lea:

Scara pâna la cer s-a facut Crucea Domnului, pe toti suindu-i de la pamânt catre înaltimea cerului, ca sa locuiasca împreuna si totdeauna cu cetele îngerilor, lasând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt si stiind ei a cânta: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Lumina, Mântuitorule, stralucind peste toti cei din iad, ai luminat pe cei ce zaceau jos; iar portarii iadului, nesuferind raza Ta, ca niste morti au cazut, si cei ce s-au izbavit de dânsii, acum, vazând Crucea, cântau asa:
Bucura-te, învierea celor omorâti;
Bucura-te, izbavirea celor ce se tânguiesc;
Bucura-te, desertarea vistieriilor iadului;
Bucura-te, câstigarea desfatarii raiului;
Bucura-te, toiag care pe oastea egipteana, o, ai afundat;
Bucura-te, ca iarasi pe poporul israelitean l-ai adapat;
Bucura-te, lemn însufletit, a tâlharului mântuire;
Bucura-te, trandafir bine mirositor, a binecredinciosilor mirosire;
Bucura-te, hrana celor ce flamânzesc întru Duhul;
Bucura-te, pecetea pe care oamenii, o, au luat;
Bucura-te, cinstita Cruce, usa tainelor;
Bucura-te, prin care se revarsa râuri dumnezeiesti;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 7-lea:

Moise, vrând prea mult truditul neam a-l mântui din stricaciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui si semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spaimântat, cinstita Cruce, de taria ta, cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Cel ce de demult a dat lege vazatorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe Cruce s-a pironit pentru cei fara de lege, de barbatii cei fara de lege si blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea Crucii vazând-o toti acum sa cânte:
Bucura-te, ridicarea celor cazuti;
Bucura-te, îndreptarea celor robiti de patimile lumesti;
Bucura-te, înnoirea învierii lui Hristos;
Bucura-te, dumnezeiasca desfatare a monahilor;
Bucura-te, copac bine înfrunzit sub care se adapostesc credinciosii;
Bucura-te, Lemn de prooroci grait a fi pe pamânt sadit;
Bucura-te, ajutorul împaratiei împotriva vrajmasilor;
Bucura-te, aparare tare a cetatii;
Bucura-te, a Dreptului Judecator aratare;
Bucura-te, a gresitilor osândire;
Bucura-te, cinstita Cruce, sprijinirea sarmanilor;
Bucura-te, cinstita Cruce, îmbogatirea saracilor;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor;

Condacul al 8-lea:

Straina minune vazând, straina viata sa vietuim, mintea la cer înaltând-o; ca pentru aceasta Hristos pe Cruce s-a pironit si cu trupul a patimit, vrând a-i trage la Sine pe cei ce cântau Lui: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Tot a venit din înaltime, avându-si Dumnezeirea, singur Cuvântul cel mai înainte de veacuri si, nascându-Se din Fecioara Maica si lumii aratându-Se om smerit si Crucea primind, a facut vii pe cei ce cânta Lui:
Bucura-te, cinstita Cruce, arma pacii;
Bucura te, semnul calatorilor;
Bucura-te, întelepciunea si întarirea celor ce se mântuiesc;
Bucura-te, nebunia si sfarâmarea celor ce dosadesc;
Bucura-te, sad bine rodit, nemuritor si de viata purtator;
Bucura-te, floare, care ai înflorit mântuirea noastra;
Bucura-te, ca împreunezi pe cele de pe pamânt cu cele de sus;
Bucura-te, ca luminezi inimile celor de jos;
Bucura-te, prin care stricaciunea s-a stricat;
Bucura-te, prin care mâhnirea s-a pierdut;
Bucura-te, bogatia bunatatilor celor înmiite;
Bucura-te, lauda credinciosilor cea de mii de ori numita;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 9-lea:

A cazut tabara demonilor cea cu tot felul de sageti întrarmata si neamul evreilor s-a rusinat, vazând ei ca de catre toti cu dor Crucea este închinata si ca de-a pururea izvoraste tamaduiri celor ce cânta: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Râurile cugetelor celor de rea credinta s-au oprit, fiind pironit pe lemn Tu, Hristoase, caci, cu adevarat, nu se pricep cum si cruce ai suferit si de stricaciune ai scapat, iar noi, învierea slavind-o, cântam:
Bucura-te, înaltimea întelepciunii lui Dumnezeu;
Bucura-te, adâncimea Proniei Lui;
Bucura-te, necunostinta necuvântatorilor bârfitori;
Bucura te, pierderea nebunilor de stele vrajitori;
Bucura te, ca arati învierea lui Hristos;
Bucura-te, ca patimirile Lui le înnoiesti;
Bucura-te, ceea ce calcarea de porunca a celor dintâi ziditi, o, ai dezlegat;
Bucura-te, ceea ce intrarile raiului le-ai deschis;
Bucura-te, cinstita Cruce, cea de toti cei dreptcredinciosi cinstita;
Bucura-te, a neamurilor celor necredincioase potrivnica;
Bucura-te, cinstita Cruce, doctorul celor ce bolesc;
Bucura-te, de-a pururea ajutatoare a celor ce se roaga tie;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 10-lea:

Lumea vrând a o mântui, împodobitorul lumii la dânsa S-a pogorât în chip de negrait si, întrupat fiind, Crucea a suferit, si pentru noi pe toate ca noi le primeste; pentru aceea si izbavindu-ne pe noi, de la toti aude: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Zid nebiruit si dumnezeiesc al lumii te întelegem, o, purtatoare de viata Cruce, ca Facatorul cerului si al pamântului pe tine gatindu-te, îsi întinde mâinile – straina auzire – si pe toti învata a cânta:
Bucura-te, temeiul dreptei credinte;
Bucura-te, biruinta crestinilor;
Bucura-te, ca pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt;
Bucura-te, ca de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai inchipuit;
Bucura-te, ca tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit;
Bucura-te, ca tu glasurile cele de prooroci graite le-ai împlinit;
Bucura-te, ca ai purtat pe Mântuitorul tuturor;
Bucura-te, ca ai stricat pe stricatorul sufletelor;
Bucura-te, prin care cu îngerii ne-am unit;
Bucura-te, prin care cu lumina ne-am stralucit;
Bucura-te, ca cinstindu-te, Tie ne închinam;
Bucura-te, ca strigând, Tie glasuim;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 11-lea:

Cântarea toata se micsoreaza, vrând a urma multimii minunilor tale, fiindca de-ti vom aduce tie, o, preacinstita Cruce, multime de laude, nimic vrednic nu împlinim, fata de cele ce ai dat noua, dar cântam: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Stralucire de lumina datatoare, celor ce sunt întru întuneric se daruieste Crucea aceasta de viata datatoare, ca lumina cea nematerialnica a primit-o si spre dumnezeiasca cunostinta pe toti povatuieste si, înaltându-se acum, pe mintea noastra o înalta a cânta acestea:
Bucura-te, luminatorul cel ce te arati celor ce sunt întru întuneric;
Bucura-te, stea, care stralucesti lumea;
Bucura-te, fulger, care orbesti pe ucigasii lui Hristos;
Bucura-te, trasnet, care slabanogesti pe cei necredinciosi;
Bucura-te, ca ai stralucit cetele dreptmaritorilor;
Bucura-te, ca ai risipit capistele idolilor;
Bucura-te, al careia chip din cer s-a aratat;
Bucura-te, al careia dar pe viclesuguri le-a gonit;
Bucura-te, ceea ce însemnezi omorârea trupului;
Bucura te, ceea ce omori pornirea patimilor;
Bucura-te, pe care Hristos S-a rastignit;
Bucura-te, prin care toata lumea s-a mântuit;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 12-lea:

Har voind Hristos a da oamenilor, mâinile pe lemn îsi întinde si neamurile toate împreuna le cheama si împaratia cerurilor o da tuturor celor ce cu vrednicie si cu credinta cânta cântare: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Cântând cântarea Ta, Te laudam cu dor pe tine lemnul Domnului ca pe un însufletit; ca pe Tine pironindu-se cu trupul Cel ce stapâneste peste puterile cele de sus, ne-a sfintit, ne-a marit si ne-a învatat a zice acestea:
Bucura-te, cinstita Cruce, arma cea întelegatoare;
Bucura-te, sfânta privire a sfintilor;
Bucura-te, înainte-propovaduirea proorocilor si a dreptilor;
Bucura-te, purtatoare de lumina, mestesugire a lui Hristos;
Bucura-te, frumusetea si cununa dreptcredinciosilor ocârmuitori;
Bucura-te, stapânirea si întarirea cuviosilor preoti;
Bucura-te, podoaba cea prealaudata a adevarului;
Bucura-te, începutul cel preabun al mântuirii;
Bucura-te, stralucirea cea luminata a tuturor;
Bucura-te, izgonirea agarenilor;
Bucura-te, faclie a luminii celei nestricate;
Bucura-te, veselia sufletului meu;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 13-lea:

O, întru tot cântat Lemn, pe care a fost rastignit Hristos, Cuvântul cel mai sfânt decât toti sfintii, primind rugaciunile noastre, de toata primejdia pe toti izbaveste-ne si de chinurile vesnice scapa pe cei ce cânta lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1.

Rugaciune:

Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletului meu, marturisesc înaintea Ta, întru aceasta zi a rastignirii Tale, în care ai patimit si ai luat moarte pe Cruce pentru pacatele noastre, ca eu sunt cel ce Te-am rastignit cu pacatele mele cele multe si cu faradelegile mele cele rele. De aceea ma rog bunatatii Tale celei nemarginite, ca sa ma faci si pe mine partas sfintelor Tale Patimi, cinstitelor rani si mortii Tale celei de viata facatoare, pentru ca sa ma învrednicesc, prin darul Tau, sa câstig si eu asemenea Tie, pentru dragostea Ta, precum Tu cel milostiv le-ai rabdat pentru mântuirea mea, întarindu-ma pururea cu aceeasi putere si rabdare ce ai avut când Te-au rastignit nemultumitorii evrei.
De aceea întareste-ma, Doamne, ca sa pot ridica cu bucurie de astazi înainte Crucea Ta cu deplina pocainta, întristarea mortii Tale sa o simt, precum au simtit-o Preasfânta Ta Maica, ucenicii Tai si mironositele femei. Si-mi înviaza simtirile mele cele sufletesti, ca sa cunoasca moartea Ta, precum ai facut de Te-au cunoscut si zidirile cele neînsufletite, care s-au miscat la rastignirea Ta; cum Te-a cunoscut tâlharul cel credincios si, rugându-Ti-se, l-ai primit în rai.
Da-mi, Doamne, si mie, tâlharului celui rau, darul Tau, precum ai dat atunci aceluia, si iarta pacatele mele pentru sfintele Tale Patimi, si ma primeste prin pocainta împreuna cu el în rai, ca un Dumnezeu si ziditor ce-mi esti. Asemenea fa cu toti crestinii, vii si morti, precum se roaga Tie în toate zilele Sfânta Biserica si le lasa lor toate pacatele si-i învredniceste pe ei de împaratia Ta si sa vada lumina Ta si sa mareasca slava Ta. Ma închin Crucii Tale, Hristoase si zic catre dânsa: „Slava ei pentru dragostea Ta”;
Bucura-te preacinstita Cruce a lui Hristos, ca prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus tintuit;
Bucura-te, pom preamarit, pentru ca Tu ai tinut rodul vietii ce ne-a mântuit din moartea pacatului;
Bucura-te toiagul cel tare ce ai sfarâmat usile iadului;
Bucura-te cheia împarateasca ce ai deschis usa raiului.
Ma bucur si eu, pentru ca vad pe vrajmasii Tai surpati, iar pe prietenii Tai ca împaratesc în ceruri, pe vrajmasii Tai biruiti de puterea Ta, iar pe crestinii, ce Ti se închina, înarmati cu puterea Ta. O, Rastignitul meu Hristoase, câte ai patimit pentru noi, câte rani, câte scuipari, câte batjocuri si necinste ai rabdat pentru pacatele noastre, pentru ca sa ne dai pilda de adevarata rabdare! De aceea cum pot eu sa fug de Cruce, vazând pe Hristos ca este ridicat pe ea? Cum sa-mi para grele chinurile vazând pe Stapânul meu ca le iubeste si le cere si le socoteste Lui de mare cinste? Rusine-mi este, cu adevarat, de ma voi întrista de relele ce-mi pricinuiesc oamenii, sau de ispitele ce-mi aduc diavolii, trupul si gândul meu cel rau, sau pentru saracia si bolile ce-mi vin din voia lui Dumnezeu pentru pacatele mele, deoarece acestea toate le trimite pentru ca sa ma apropie mai mult de El pentru ca sa-L slavesc si sa ma pedepsesc în aceasta viata pentru binele meu, pentru ca sa ma odihnesc cu mai multa marire întru împaratia Lui cea vesnica.
Si de vreme ce este asa, înmulteste-mi, Doamne, ostenelile, ispitele si durerile, dar sa-mi înmultesti împreuna si sa-mi prisosesti si rabdarea si puterea, ca sa pot rabda toate câte mi s-ar întâmpla. Pentru ca recunosc ca sunt neputincios de nu ma vei întari, orbi de nu ma vei lumina, legat de nu ma vei dezlega, fricos de nu ma vei face îndraznet, rau de nu ma vei preface în bun, pierdut de nu ma vei ierta, rob de nu ma vei rascumpara cu bogata si dumnezeiasca Ta putere si cu darul Sfintei Tale Cruci, careia ma închin si o maresc acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

*

1

Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul Banatului (15 septembrie)

Troparul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul Banatului, glasul al 8-lea:

Din tinereţe cu totul te-ai supus Domnului, cu rugăciunile, cu ostenelile şi cu postul. Pentru aceasta, văzând Dumnezeu nevoinţele tale, arhiereu şi păstor Bisericii Sale te-a rânduit; şi, după moarte, în cetele sfinţilor te-a sălăşluit, Sfinte Părinte Iosif. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască iertare de greşeli nouă, celor ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşim sfântă pomenirea ta.

Condacul 1

Apărător nebiruit şi neînfrânat, te pune înainte pe tine pământul Banatului, mulţumire aducându-ţi, ca cel ce prin tine din primejdii s-a mântuit. Ci ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, roagă-L să ne apere de toate nevoile, ca să cântăm ţie: Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Icosul 1

Credincioşii din părţile Banatului, cunoscând puterea credinţei tale şi mulţimea minunilor prin care, ridicându-te mai presus de firea lucrurilor, ai ruşinat pornirile cele fără de judecată ale agarenilor asupra credinţei noastre celei drepte, din inimi pline de dragoste şi cu umilinţă îţi grăiesc ţie acestea:
Bucură-te, ierarhe al Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, cel ce ai făcut să strălucească dreapta credinţă;
Bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, ajutorul şi limanul celor necăjiţi;
Bucură-te, stâlp neclintit al strămoşeştii noastre credinţe;
Bucură-te, că ai arătat şi păgânilor puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost scut Bisericii tale;
Bucură-te, cel ce purtător de biruinţă asupra celor răi ai fost;
Bucură-te, făclie care luminezi pe cei din întunericul păcatului;
Bucură-te, cel ce ai arătat cunoştinţa dumnezeiască celor ce umblau întru întunericul neştiinţei;
Bucură-te, cel ce cu blândeţe ai primit la tine pe cei greşiţi;
Bucură-te, cel ce cu negrăită dulceaţă îndreptezi pe cei nepricepuţi;
Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Condacul al 2-lea

Deşi nu avem destulă vrednicie şi pricepere noi, păcătoşii, lăudăm cu potrivite cuvinte minunile tale; ci, pentru că din suflet curat şi din inimă umilită le spunem, primeşte, Sfinte Iosif, aceste mărturisiri de la noi, cei ce cântăm Celui ce ţi-a dat ţie putere: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Purtând numele nevinovatului Iosif, care a scăpat de la pieire pe fraţii săi, ajungând el mai mare în ţara Egiptului, aşa şi tu te-ai făcut apărător şi pavăză Sfintei Biserici şi după cum acela, cu puterea dată lui de la Dumnezeu de a cunoaşte cele viitoare, a aflat har înaintea feţei lui Faraon, aşa şi tu, prin puterea minunilor tale, ai dobândit linişte Bisericii şi turmei tale; pentru care noi, lăudându-te, îţi grăim unele ca acestea:
Bucură-te, cel asemenea lui Ilie prin rugăciunile tale;
Bucură-te, ierarhe, pururea rugătorule;
Bucură-te, că rugăciunile tale au fost ascultate de Făcătorul lumii;
Bucură-te, că rugăciunile tale au fost împlinite de Ziditorul;
Bucură-te, căruia ţi s-au supus ploile şi focul;
Bucură-te, că te-ai milostivit spre toată durerea;
Bucură-te, că ai tămăduit toată rana;
Bucură-te, uşurătorule al celor ce nasc;
Bucură-te, tămăduitorule al celor slăbănogi;
Bucură-te, vindecătorule al celor ologi;
Bucură-te, că ai biruit iuţimea altora cu blândeţile tale;
Bucură-te, prin care Dumnezeu a binevoit spre pământul acesta;
Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Condacul al 3-lea

Împovăraţi fiind de multe ispite şi în noianul păcatelor celor mai vătămătoare aflându-ne noi, în tine ne punem nădejdea, Sfinte, ajutorul şi mângâierea noastră; fii, dar, mijlocitor al celor ce te rugăm şi împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu cântarea de laudă: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Locuitor făcându-te Sfântului Munte al Athosului şi petrecând înţelepţeşte viaţa ta întru cuvioşie, ai luat darul Duhului Sfânt, împodobindu-te cu veşmântul cel luminat al arhieriei, Sfinţite nevoitorule Iosif, fiind păstor turmei celei cuvântătoare din Mitropolia Banatului, pe care ai dus-o la păşune aleasă, prin pilda vieţii tale celei sfinte şi prin semnele pe care le-ai săvârşit, alesule al lui Dumnezeu, spre întărirea dreptei credinţe; pentru acesta îţi aducem cântare aşa:
Bucură-te, mitropolitule al Timişoarei;
Bucură-te, luminate ierarh al Banatului;
Bucură-te, lauda poporului nostru celui credincios;
Bucură-te, tămăduitorule al bolnavilor;
Bucură-te, că eşti rugător la Dumnezeu pentru cei cuprinşi de patimi;
Bucură-te, că din primejdii izbăveşti pe cei ce vin către tine;
Bucură-te, că oricine aleargă la ajutorul tău nu iese nemiluit;
Bucură-te, tămăduitorul rănilor celor de moarte;
Bucură-te, că la orice întâmplare, fiind chemat, eşti grabnic ajutător;
Bucură-te, doctorul cel fără de plată;
Bucură-te, nădejdea tuturor, acoperământul şi scăparea noastră;
Bucură-te, cel ce cu lumina minunilor tale ai îndreptat turma ta spre cele de sus;
Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Condacul al 4-lea

Mult-milostive părinte, primeşte rugăciunea aceasta a noastră, a păcătoşilor, şi cu obişnuita ta bunătate şi milostivire, mijloceşte către Ziditorul tuturor, pentru ca să dăruiască vindecare şi sănătate robilor Săi, celor ce te cheamă în ajutor şi cântă cu tine: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Astăzi noi, nevrednicii, stând înaintea icoanei şi înaintea moaştelor tale, mărturisim minunile tale, pe care le-ai făcut, Sfinte Iosif, şi ne rugăm ţie: ascultă această puţină rugăciune a noastră şi întinde dreapta ta cea binecuvântătoare spre ajutorul nostru, pentru a putea cu vrednicie să săvârşim o cântare ca aceasta:
Bucură-te, cel ce eşti împreună-slujitor cu îngerii;
Bucură-te, cel ce din pruncie între vieţuitorii Sfântului Munte te-ai numărat;
Bucură-te, cel ce ai luat din tinereţe îngerescul chip;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat până la bătrâneţe nevoitor asemănării cu Făcătorul;
Bucură-te, dar făcut de Dumnezeu pământului acestuia;
Bucură-te, slobozitorule din dureri al celor ce pătimesc;
Bucură-te, că ale tale minuni în tot Banatul s-au vestit;
Bucură-te, cel ce nu ai cruţat osteneala pentru a face bunătate;
Bucură-te, cel ce nu conteneşti a fi rugător pentru toţi cei ce te cheamă pe tine;
Bucură-te, învăţătorul dogmelor creştineşti;
Bucură-te, iubitorule al cuvioasei slujiri a Celui Preaînalt;
Bucură-te, lauda ierarhilor şi a cuvioşilor monahi;
Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Condacul al 5-lea

Auzit-am, Părinte Iosif, minunile tale şi ne-am bucurat că Dumnezeu S-a milostivit în vremurile cele de demult şi spre Biserica noastră din părţile Banatului, trimiţându-i povăţuitor luminat şi părinte alinător de patimi trupeşti şi sufleteşti; pentru care noi acum, mulţumitori arătându-te iubitorului de oameni Dumnezeu, împreună cu tine Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Dezlegat-ai limba fetei celei mute şi urechile ei le-ai deschis pentru a auzi cuvintele darului celui dumnezeiesc şi din chinuirea diavolească ai slobozit pe cea ţinută sub tirania vrăjmaşului. Pentru aceea, acum şi noi, păcătoşii şi nevrednicii, a căror limbă este folosită spre rău, ale căror urechi sunt închise pentru sfintele graiuri ale Scripturilor şi ale predaniilor, îndrăznind, îţi aducem această cântare:
Bucură-te, tămăduitorul neputinţelor celor credincioşi;
Bucură-te, purtătorul darului minunatelor vindecări;
Bucură-te, alinătorul durerilor celor în suferinţă;
Bucură-te, mângâierea grabnică a celor bolnavi;
Bucură-te, reazemul cel neclintit al celor sănătoşi;
Bucură-te, cel ce eşti vistierie de tămăduire;
Bucură-te, prin care muţii grăiesc şi surzii aud;
Bucură-te, că prin ale tale rugăciuni se întăresc slăbănogii;
Bucură-te, că au adus la tine pe paturi pe cei bolnavi, aşa cum îi puneau şi înaintea lui Petru apostolul;
Bucură-te, vindecătorul fără de plată al celor ce se roagă ţie;
Bucură-te, cel din al cărui mormânt se revarsă tămăduiri;
Bucură-te, că nu ai lipsit de ajutorul tău nici pe cei necredincioşi;
Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Condacul al 6-lea

Sfinte Ierarhe Iosif, făcător de minuni te-ai arătat şi după trupeasca ta mutare de la noi, fiind pururea apărător al turmei tale; căci atunci când tâlharii nelegiuiţi au vrut să necinstească pe fecioarele care au alergat, ca la un scut tare, la mormântul tău, tu ai oprit spurcata lor îndrăzneală, pentru care fecioarele acelea, pline de spaimă şi de mirare, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Puterile cele fără de trup se minunează, Părinte, de credinţa ta cea tare în Dumnezeu, prin care rânduielile firii le-ai biruit. Apostolii şi ierarhii se laudă cu tine, nevoitorii spre desăvârşire, monahii, te au pildă şi reazem strădaniilor lor, iar bolnavii şi neputincioşii spre tine au nădejde nedezminţită. Pentru aceasta, şi noi, cei ce cinstim cu laude pomenirea ta, îţi aducem această cântare:
Bucură-te, că eşti împreună-locuitor cu îngerii;
Bucură-te, că aduci frica demonilor;
Bucură-te, că ai socotit a fi fără de preţ cele ale lumii acesteia;
Bucură-te, nevoitorule spre post şi omule al rugăciunii;
Bucură-te, următorule al apostolilor;
Bucură-te, păstorule al turmei tale;
Bucură-te, îndreptătorule al credinţei;
Bucură-te, vistierie a milei lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ne izbăveşti pe noi din necazuri, cu rugăciunile tale;
Bucură-te, împărţitorul bunătăţilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, bucuria şi veselia celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, că slăveşti pe Dumnezeu în ceruri cu îngerii;
Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Condacul al 7-lea

La Sfânta Mănăstire a Partoşului întâmpinându-te oarecând bătrânii şi schilozii şi tot felul de neputincioşi, pentru ca prin atingerea şi umbrirea ta să dobândească vindecare, nădejdea lor nu a fost ruşinată, căci mulţime de vindecări ai făcut, Sfinte. De care minunându-ne, Părinte Iosif, lui Dumnezeu, Celui ce ţi-a dat ţie darul acesta, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Ca să arăţi marea ta milostivire pentru turma ta şi râvna pentru slobozirea ei din toate nevoile ce-o împresoară, atunci când pârjolul focului s-a întins să cotropească toată cetatea Timişoarei, nu ai fugit ca un fricos, ci ai stat ca un viteaz, biruind puterea focului, prin rugăciunea ta mai fierbinte decât vâlvătaia lui, scăpând neatinsă biserica slujirii tale şi oprind, prin ploaia năprasnică pe care cerul a trimis-o ţie în ajutor, întinderea focului; pentru care auzi de la toţi:
Bucură-te, ierarhe, cel cu nume mare;
Bucură-te, părinte, ocrotitor al fiilor tăi;
Bucură-te, Sfinte, alesule al lui Dumnezeu;
Bucură-te, trăitorule după chipul celor bineplăcuţi lui Dumnezeu;
Bucură-te, împlinitorule al voii Tatălui din cer;
Bucură-te, următorule al iubirii de oameni a Fiului Său;
Bucură-te, cel sfinţit prin darurile Sfântului Duh;
Bucură-te, arătătorule al Sfintei Treimi;
Bucură-te, alinătorule al necazurilor;
Bucură-te, că ai biruit focul, aducând ploaie pe pământ;
Bucură-te, că ţi-ai pus sufletul pentru poporul tău;
Bucură-te, apărătorule al oraşului tău de scaun;
Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Condacul al 8-lea

Toţi credincioşii Mitropoliei Banatului, având nădejde către tine, în orice împrejurare grea nu se vor ruşina, Părinte Iosif, tu fiind mare folositor tuturor. Pentru aceea, nu trece cu vederea şi ale noastre rugăciuni de acum, ci ne izbăveşte din toate nevoile şi ne apără de toate necazurile care pentru păcatele noastre sunt asupra noastră; ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Aducându-ţi aminte de fraţii tăi şi ascultător făcându-te voii lui Dumnezeu, ai lăsat viaţa cea plină de duhovnicească dulceaţă a Athosului, pentru a veni iarăşi între ai tăi, ca să le fii povăţuitor şi îndrumător pe calea împlinirii sfintelor porunci ale Mântuitorului Hristos, strălucind prin faptele cele minunate, pe care lăudându-le, zicem acestea:
Bucură-te, Sfinte al Banatului;
Bucură-te, lauda Timişoarei;
Bucură-te, cinstea Partoşului;
Bucură-te, podoaba Bisericii;
Bucură-te, cinstite slujitor al darului;
Bucură-te, secerătorule de bogată roadă;
Bucură-te, făcătorule de bine al tuturor;
Bucură-te, că ai primit cununa cea neveştejită a sfinţeniei;
Bucură-te, că prin credinţă ai putut face minuni;
Bucură-te, cel care prin minuni ai dat strălucire credinţei;
Bucură-te, că pentru slăvirea ziditorului ai făcut minuni;
Bucură-te, că pe tine te-au cinstit cei necredincioşi întocmai ca şi fiii tăi duhovniceşti;
Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Condacul al 9-lea

Cinstitorule de Dumnezeu şi dumnezeiescule Iosif, ascultă această rugăciune a noastră din ceasul de acum şi, prin rugăciunile tale cele sfinte şi de Dumnezeu primite, fereşte-ne de războaiele ce ne înspăimântă, precum ai izbăvit de foc cetatea ta de scaun, pentru ca şi noi, asemenea celor izbăviţi atunci, să aducem cântare: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Cu graiuri alese s-au împodobit cântările, pe care Biserica, al cărei stâlp ai fost, le-a rânduit pentru cinstirea ta, Sfinte, şi cu bucurie vin creştinii cei de acum la sfânta ta slujbă, ierarhe al strămoşilor lor; pentru care şi noi, împreună cu dânşii, aducem ţie aceste cuvinte de laudă:
Bucură-te, comoară a legii celei străbune;
Bucură-te, laudă a ierarhilor şi a dascălilor;
Bucură-te, vestitorule al Evangheliei;
Bucură-te, prin care este preaslăvit Dumnezeu;
Bucură-te, mustrătorule al celor cu nechibzuite vorbe;
Bucură-te, cel ce ai ruşinat pe cei păcătoşi;
Bucură-te, cel ce ai smerit trufia răufăcătorilor;
Bucură-te, cel ce ai adus pe păcătoşi la pocăinţă;
Bucură-te, că pe tine te-au urmat toate satele când ai mers la mănăstire;
Bucură-te, că tu, mijlocind către Mântuitorul, ne mântuieşti de orice primejdie;
Bucură-te, nădejdea şi scăparea noastră;
Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Condacul al 10-lea

O, Preamilostive şi Mult-îndurate Doamne, nu trece cu vederea rugăciunile robilor Tăi, ci ne ajută şi ne miluieşte cu marea Ta iubire de oameni, scăpându-ne de toate necazurile cu care ne cerţi pentru mulţimea păcatelor noastre şi ne ridică din căderi şi din nevoi, pentru rugăciunile Sfântului Iosif cel Nou, cu care dimpreună îţi cântăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Asemenea sihaştrilor din pustiuri, te-ai rupt din dulceaţa amăgitoare a lumii acesteia, biruind puterea diavolului şi, rupând tocmirile cele nedrepte, prin care a fost stricată lumea prin păcatul strămoşilor, ai arătat tuturor că, prin nevinovăţie şi smerenie, firea poate fi adusă la starea cea dintâi. Drept aceea şi noi, lăudându-te, cântăm:
Bucură-te, că prin post şi rugăciune ai biruit pornirile firii celei căzute;
Bucură-te, că ai arătat blândeţea mai presus de răutate;
Bucură-te, că prin bunătatea ta cea mare ai făcut ascultătoare pe animalele cele necuvântătoare;
Bucură-te, îmblânzitorule al fiarelor sălbatice;
Bucură-te, că asemenea Mântuitorului ai dormit în timpul furtunii;
Bucură-te, că nu te-ai temut de furia valurilor Dunării;
Bucură-te, cel ce ai stins puterea mistuitoare a focului;
Bucură-te, cel ce ai făcut norii să verse ploaie pe pământ;
Bucură-te, că tu în mijlocul ploii ai rămas neudat;
Bucură-te, prin care s-au arătat străluciri de curcubeie;
Bucură-te, cel ce porţi pe mâna ta semnul luminos al pătimirilor Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel a cărui moarte au vestit-o clopotele pe care nu le-a tras mâna omenească;
Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Condacul al 11-lea

Creştinătăţii mare folositor te-ai arătat, cu învăţăturile, cu minunile şi cu chipul vieţuirii tale pline de sfinţenie. Pentru aceea, nu trece cu vederea şi ale noastre rugăciuni, milostive, ci ne ajută şi ne scapă de toate nevoile, măcar că suntem nevrednici, ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Întru virtuţi duhovniceşti crescând din pruncie şi tare împotriva ispitelor arătându-te, din tinereţile tale, şi în sfinţenie petrecându-ţi toată viaţa, Cuvioase Părinte Iosif, pe toţi ai uimit cu blândeţile, cu curăţia, cu smerenia şi cu firea ta cea paşnică; pentru aceasta, văzând Dumnezeu nevoinţele tale, arhiereu şi păstor Bisericii Sale te-a pus, iar noi, preaslăvire aducând Celui ce te-a înălţat pe tine, fericite, îţi cântăm aşa:
Bucură-te, cel ce bine ai păzit cuvintele cele dumnezeieşti ale Stăpânului tău;
Bucură-te, cel ce pildă te-ai făcut bunătăţii;
Bucură-te, cel ce te-ai încununat cu cununa nevoinţei;
Bucură-te, luminătorule al Bisericii;
Bucură-te, cel ce ai izgonit întunericul neştiinţei;
Bucură-te, cel ce ai fost de cele cereşti gânditor;
Bucură-te, că prin multă răbdare şi smerenie te-ai făcut vas ales al Domnului;
Bucură-te, îndreptătorul şi pilda neîntrecută a călugărilor;
Bucură-te, podoaba ierarhilor;
Bucură-te, izgonitorul tuturor patimilor;
Bucură-te, folositorul nostru cel preacald;
Bucură-te, scăparea tuturor credincioşilor;
Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Condacul al 12-lea

Făcătorule de minuni, Sfinte Iosif, precum în vremea vieţuirii tale pe pământ, prin rugăciunile tale, ai izbăvit pe păstoriţii tăi de tot felul de primejdii, aşa şi astăzi, trimite mila ta celor ce locuiesc ţara aceasta, rugându-te lui Dumnezeu să dăruiască tuturor cele de trebuinţă şi pace lumii, pentru ca împreună cu tine să-I cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Sfinte Iosif, arhiereule al lui Hristos, slujitorule al darului, soleşte nouă păcătoşilor, prin bogate mijlocirile tale către Stăpânul, ca să ne învrednicim noi, nevrednicii, a ne împărtăşi de bunătăţile cele făgăduite credincioşilor creştini şi a primi cele bune şi de folos sufletelor şi trupurilor noastre şi să cântăm ţie:
Bucură-te, care te-ai trudit spre a te asemăna cu Ziditorul;
Bucură-te, omule al lui Dumnezeu cel purtător de Dumnezeu te-ai arătat;
Bucură-te, cuvioase, care întru viaţă de cinste ai petrecut;
Bucură-te, prealăudate, lauda cea preafrumoasă a Timişoarei;
Bucură-te, luminătorule, care ai luminat strălucit Biserica Banatului;
Bucură-te, părinte, care milostiv şi iubitor ai fost spre toţi;
Bucură-te, tămăduitorule, care vindeci bolile şi neputinţele;
Bucură-te, ierarhe, care ai adăpat turma ta cu apa cea vie a adevărului lui Hristos;
Bucură-te, arhiereule, care ai învăţat pe toţi cinstirea de Dumnezeu;
Bucură-te, mărite, că numele tău s-a scris în ceruri;
Bucură-te, fericite, că ţie ţi s-au deschis porţile cereşti;
Bucură-te, Sfinte, cel ce ai fost arătat sfânt încă din viaţa de aici;
Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Condacul al 13-lea

O, Preasfinte şi întru tot lăudate Părinte Iosife, primind acest dar de acum al puţinei noastre rugăciuni, fii mijlocitor către îndurătorul Dumnezeu, ca, pentru ale tale sfinte rugăciuni şi a Sa multă iubire de oameni, să apere de tot răul Sfânta Sa Biserică, oraşul tău, pe toţi credincioşii din Sfânta Mitropolie a Banatului şi pe toţi cei care aleargă la rugăciunile tale către Dumnezeu, ca aceştia pururea, cu o gură şi cu o inimă, împreună să cânte, ca şi părinţii lor: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Credincioşii din părţile Banatului…, Condacul 1: Apărător nebiruit şi neînfrânat…,

Icosul 1

Credincioşii din părţile Banatului, cunoscând puterea credinţei tale şi mulţimea minunilor prin care, ridicându-te mai presus de firea lucrurilor, ai ruşinat pornirile cele fără de judecată ale agarenilor asupra credinţei noastre celei drepte, din inimi pline de dragoste şi cu umilinţă îţi grăiesc ţie acestea:
Bucură-te, ierarhe al Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, cel ce ai făcut să strălucească dreapta credinţă;
Bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, ajutorul şi limanul celor necăjiţi;
Bucură-te, stâlp neclintit al strămoşeştii noastre credinţe;
Bucură-te, că ai arătat şi păgânilor puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost scut Bisericii tale;
Bucură-te, cel ce purtător de biruinţă asupra celor răi ai fost;
Bucură-te, făclie care luminezi pe cei din întunericul păcatului;
Bucură-te, cel ce ai arătat cunoştinţa dumnezeiască celor ce umblau întru întunericul neştiinţei;
Bucură-te, cel ce cu blândeţe ai primit la tine pe cei greşiţi;
Bucură-te, cel ce cu negrăită dulceaţă îndreptezi pe cei nepricepuţi;
Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Condacul 1

Apărător nebiruit şi neînfrânat, te pune înainte pe tine pământul Banatului, mulţumire aducându-ţi, ca cel ce prin tine din primejdii s-a mântuit. Ci ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, roagă-L să ne apere de toate nevoile, ca să cântăm ţie: Bucură-te, Părintele nostru Iosif, făcătorule de minuni!

Rugăciune:

Preabunule şi întru tot lăudate Părinte Iosif, păstorul şi învăţătorul celor ce aleargă cu credinţă la a ta folosire şi cu rugăciune fierbinte te cheamă pe tine, grăbeşte de ne ajută şi nouă celor ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşim pomenirea ta, stând rugător către Atotmilostivul Dumnezeu, pentru ca dreapta credinţă să se întărească şi să sporească şi toată creştinătatea să fie îngrădită şi păzită prin sfintele tale rugăciuni de certurile cele lumeşti şi de toată dezbinarea şi neînţelegerea. Şi pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne acopere şi să ne apere de tot răul: de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de încălcarea noastră de alte neamuri, de robie, de prăpădul războiului, de toate bolile şi rănile cele aducătoare de moarte şi de cumplita moarte cea prin dezlănţuirea puterilor fără de zăgaz ale firii. Roagă pe Ziditorul tuturor, făcătorule de bine, să dea pace lumii, linişte văzduhurilor, ploaie la bună vreme, roadă îmbelşugată pământului, bunăstare poporului, înţelegere soţilor, ascultare copiilor, iubire de fii părinţilor, dragoste frăţească tuturor, îndreptare păcătoşilor, spor duhovnicesc celor aleşi, râvnă multă către Domnul preoţilor, virtute călugărilor, înaltă înţelepciune ierarhilor şi sănătate tuturor. Iar pe noi, cei ce ne-am adunat la aceasta sfântă pomenire a ta, ne miluieşte, îndrăznitorule către Dumnezeu. Ca, prin solirea ta, cu folosinţa rugăciunilor tale şi cu harul lui Hristos Dumnezeu, viaţă lină, fără de păcat să ni se dăruiască, spre a vieţui cu bună-cuviinţă în veacul acesta şi de partea stării de-a stânga, la Înfricoşătoarea Judecată a toată lumea, să fim scutiţi, şi în partea celor de-a dreapta să ne învrednicim a fi, împreună cu toţi cei din veac bineplăcuţi Domnului. Amin.

Altă rugăciune către Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş

Cu umilinţă şi evlavie ne plecăm astăzi genunchii înaintea slavei Marelui Dumnezeu, Cel ce te-a mărit pe tine, Preasfinte Părintele nostru Iosif, şi prinos de cinstire şi de mulţumită îi aducem, pentru că ni te-a dăruit fierbinte rugător şi puternic ocrotitor în ceruri. Că tu, ca un izbăvitor ai fost trimis, de sus, dreptmăritorilor creştini din părţile Banatului, la vreme de strâmtorare; şi, ca un bun păstor şi părinte, cu dragoste şi cu înţelepciune, i-ai păstorit pe dânşii, chip de smerenie, de înfrânare şi de curăţie făcându-te tuturor, cu nevoinţele tale pustniceşti, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea. Pentru aceasta, încă mai înainte de mutarea ta la veşnicele lăcaşuri, te-ai învrednicit de darul cel mai presus de fire al minunilor; cununa biruinţei s-a împletit ţie în ceruri, şi la cetele sfinţilor şi ale drepţilor, celor ce, de la începutul veacului, au bineplăcut lui Dumnezeu, te-ai adăugat; iar nouă, pe pământ, ai binevoit a ne lăsa cinstitele tale moaşte, ca pe un izvor de daruri şi tămăduiri celor ce aleargă la tine cu credinţă. Drept aceea, şi noi acum, cu bucurie şi cu dragoste, te lăudăm pe tine, Sfinte Ierarhe, şi cinstire de obşte făcându-ţi, cu evlavie sărutăm sfintele tale moaşte şi cu smerenie ne rugăm ţie: ocroteşte Biserica ta, ţara aceasta şi pe toţi cei ce au credinţă şi cu dragoste cheamă într-ajutor numele tău cel sfânt. Şi, ca unul ce stai înaintea feţei Ziditorului tuturor, îndrăznire având către Dânsul, ajută-ne cu mijlocirile tale şi roagă-L, Părinte Sfinte, milostiv să fie nouă, iertare de păcate să ne dăruiască şi de toată reaua întâmplare să ne izbăvească; credinţa cea dreaptă să o întărească; întăririle eresurilor să le strice, cu puterea Preasfântului Său Duh; dragostea să o înmulţească; ura să o stingă; războaiele să le înlăture şi pacea a toată lumea desăvârşit să o întemeieze. Şi aşa, virtuţilor tale urmând, Sfinte Iosif, neîncetat să sporim în credinţă, în dragostea către Dumnezeu şi către aproapele şi în toată fapta cea bună, ca să ajungem toţi la limanul cel mult dorit al mântuirii. Şi, lăudând, până la sfârşitul veacului, pururea cinstita pomenirea ta, cu inimi curate să cântăm: Slavă Ţie, Dumnezeule, Cel mare şi minunat întru sfinţi, în vecii vecilor. Amin.

Şi se face otpustul.

*

1

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul (15 septembrie)

Condacul 1

Înfrumusetat fiind cu minunata numire, ai aratat-o pe aceasta adeverita în chip stralucit prin patimire, Mare mucenice Nichita. Pentru aceasta, fiind împodobit cu diadema biruintei, nu înceta, cu rugaciunile tale, a ocroti pe cei ce-ti striga: Bucura-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinta!

Icosul 1:

Îngerii cu oamenii cântare de biruinta aduc tie neîncetat, mult-patimitorule Nichita, ca muceniceste nevoindu-te pe pamântul românesc, ai câstigat semn vesnic de biruinta, cu împreuna-lucrarea harului, pentru care si auzi acestea:
Bucura-te, rabdatorule de chinuri preamarit;
Bucura-te, purtatorule de cununa mult vestit;
Bucura-te, certarea necredintei gotice;
Bucura-te, lauda Bisericii noastre apostolice;
Bucura-te, casa de Dumnezeu cladita a virtutilor crestinesti;
Bucura-te, salas preasfintit de daruri mucenicesti;
Bucura-te, ca înaintea ucigasilor tirani ai stat;
Bucura-te, ca în chinuri tare te-ai aratat;
Bucura-te, cel prin care înselarea se nimiceste;
Bucura-te, cel prin care Ziditorul se proslaveste;
Bucura-te, sfesnic al tariei nestramutate;
Bucura-te, arzator al rautatii idolatre;
Bucura-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinta!

Condacul al 2-lea:

Viata curata si îmbunatatita, dupa vrednicie ai dus, prin faptele bunei credinte, Nichita, si, odraslind ca o floare cu bun miros în mijlocul necuratiei pagânilor, ai facut sa înceteze înselaciunea cea urât mirositoare a celor ce nu stiau sa cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Cu stralucirea cea luminata a cerestii cunostinte luminându-ti sufletul si inima, ca un ostas al lui Hristos, ai urât sfatul celor molipsiti de pacat, precum zice David, mult patimitorule Nichita; pentru aceasta strigam tie acestea:
Bucura-te, stâlpul rabdarii în suferinte;
Bucura-te, caderea relei credinte;
Bucura-te, ca ai urmat lupta mucenicilor;
Bucura-te, ca ai rusinat nebunia pagânilor;
Bucura-te, ca ai lepadat cu dumnezeiesc cuget desertaciunea lumeasca;
Bucura-te, cel ce ai trecut prin mucenicie catre slava cereasca;
Bucura-te, ca marturisirea credintei de la Fericitul episcop Teofil ai învatat-o;
Bucura-te, ca vrajmasia necredinciosilor fata de Dumnezeu, la pamânt ai surpat-o;
Bucura-te, izvor al darurilor neîmputinat;
Bucura-te, al barbatiei dreptar prea adevarat;
Bucura-te, floarea cea sadita de Hristos pe pamântul nostru stramosesc;
Bucura-te, steaua care ai luminat cu stralucirea credintei pe strabunii neamului românesc;
Bucura-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinta!

Condacul al 3-lea:

Primind din cer putere prin Crucea lui Hristos, te-ai aratat voievod vestit, întelepte Nichita, ca nu te-ai încrezut în cai, nici în arma pamânteasca, nici în carul de razboi, ci în harul lui Dumnezeu, Caruia si cânti: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Având simtirile sufletului tau întraripate catre Hristos Mântuitorul, mucenice Nichita, ai respins cu tarie desertaciunea nedumnezeirii pagânilor, cu gura de Dumnezeu cuvântatoare; pentru aceasta auzi de la noi:
Bucura-te, cel ce ai dispretuit lumea cea cazuta în pacat;
Bucura-te, cel ce jertfele idolesti le-ai scuipat;
Bucura-te, ca ai aratat puterea Mântuitorului;
Bucura-te, ai calcat mândria stapânitorului;
Bucura-te, biruinta preavestita a Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, sabie nevazuta împotriva tiranului necredincios;
Bucura-te, ca te-ai salasluit împreuna cu ostile mucenicilor;
Bucura-te, ca te veselesti împreuna cu cetele dreptilor;
Bucura-te, cel prin care de primejdii ne izbavim;
Bucura-te, cel prin care har dumnezeiesc primim;
Bucura-te, cel ce n-ai tinut seama de vrednicia ostaseasca;
Bucura-te, cel ce te-ai împartasit de marire în ostirea cereasca;
Bucura-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinta!

Condacul al 4-lea:

Plin fiind de râvna pentru adevar, Nichita, ai urât oastea cea de jos si ai ostasit lui Hristos, luând, precum este scris, toata întrarmarea Duhului, strigând cu vrednicie: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Ai fost adus legat înaintea tiranilor, mucenice, chemarea ta cu barbatie vestind, si ai marturisit numele lui Hristos în fata judecatorilor nedreptatii, Nichita, veselindu-te. Pentru aceasta strigam tie unele ca acestea:
Bucura-te, dumnezeiesc voievod nebiruit;
Bucura-te, purtator de cununa preacinstit;
Bucura-te, floarea cea aleasa a credintei în Iisus;
Bucura-te, comoara împaratiei celei de sus;
Bucura-te, gura de Dumnezeu învatata a tainelor crestinesti;
Bucura-te, limba de Dumnezeu purtatoare a îndurarii dumnezeiesti;
Bucura-te, ca la chinuri dureroase ai fost dat;
Bucura-te, ca arderea cuptorului ai rabdat;
Bucura-te, ca acum împreuna cu mucenicii în slava locuiesti;
Bucura-te, ca esti partas împreuna cu toti Sfintii de bunatatile ceresti;
Bucura-te, mireasma dragostei de cele vesnice;
Bucura-te, schimbarea nebuniei celei potrivnice;
Bucura-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinta!

Condacul al 5-lea:

Statuilor celor neînsufletite ale relei-cinstiri nevrând sa jertfesti, Nichita, ca un întelept, ti-a fost biciuit foarte tare trupul si din rautate ai fost închis în temnita, pe care însa ai facut-o palat luminos lui Dumnezeu, cantând: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Tare te-ai aratat mai întâi în razboaie, dar mai apoi mai tare, Patimitorule, în luptele muceniciei si ai ranit pe vechiul vrajmas cu ranile tale mucenicesti, pentru care auzi de la toti asa:
Bucura-te, cel ce L-ai marturisit pe Hristos;
Bucura-te, cel ce ai lepadat momirile ighemonului celui mincinos;
Bucura-te, diamant nepretuit al rabdarii în nevointe;
Bucura-te, aur de mult pret al dreptei credinte;
Bucura-te, cel stralucit cu lumina cunostintei de Dumnezeu;
Bucura-te, cel mistuit în suflet de dorul Domnului tau;
Bucura-te, ca ai fost ars cu cruzime în cuptor;
Bucura-te, ca ai fost încununat cu cununa de învingator;
Bucura-te, stea decât stelele mai stralucitoare;
Bucura-te, luminator care rasfrângi razele vesnicului Soare;
Bucura-te, cel ce pe dusmanii Crucii i-ai biruit;
Bucura-te, ca în chinuri pe Hristos L-ai slavit;
Bucura-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinta!

Condacul al 6-lea:

Slava lumii întru nimic ai socotit-o, viteazule voievod Nichita, si ocara lui Hristos ai purtat în trupul tau prin har, ca ai mers pe urmele Lui, strigând: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Prin cuvintele tale, pe care Mângâietorul Duh ti le dadea sa le graiesti cu multa întelepciune, Nichita, cu buna credinta ai rusinat cugetarea cea fara de minte a necredinciosului stapânitor Atanaric; pentru aceasta, cu întelegere îti strigam:
Bucura-te, nicovala curajului în patimire;
Bucura-te, piatra bunei statornicii în marturisire;
Bucura-te, cel ce, asemeni lui David, ai aratat ca demoni sunt zeii pagânilor;
Bucura-te, caderea nelegiuitilor si a vrajmasilor;
Bucura-te, oglinda preastralucitoare a rabdarii celei nesfarâmate;
Bucura-te, cununa împodobita cu aur a vietuirii curate;
Bucura-te, ca pe drumul muceniciei te-ai încumetat;
Bucura-te, ca mostenitor al Edenului te-ai aratat;
Bucura-te, al lui Hristos urmator si purtator de Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce ai patimit de la gotii pagâni, împreuna cu Sfântul Sava de la Buzau;
Bucura-te, gradina florilor duhovnicesti ale virtutilor crestine;
Bucura-te, faclie purtatoare de lumina pentru cei ce cu evlavie vin catre tine;
Bucura-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinta!

Condacul al 7-lea:

Fiind biciuit, Mucenice Nichita, nu te tânguiai ca patimeai, ci pe Dumnezeu Îl slaveai, bucurându-te, si strigai luminat: „O, nelegiuitilor, eu sunt ucenic al lui Hristos, al Celui ce izvoraste nepatimire din cinstita Sa Patima, celor ce striga: Aliluia!”.

Icosul al 7-lea:

Ascultând de legea cea purtatoare de viata a lui Dumnezeu, ai rabdat nebunia celor fara de lege si te-ai sfintit pe tine însuti ca o jertfa bineplacuta lui Dumnezeu, în arena muceniciei, Nichita, sfintind pe cei ce striga:
Bucura-te, jertfa credintei celei bune;
Bucura-te, slava Bisericii strabune;
Bucura-te, chip al bunei statornicii sufletesti;
Bucura-te, palat al adevaratei barbatii duhovnicesti;
Bucura-te, cel ce arati minte întreaga marturisind adevarul cu staruinta;
Bucura-te, cel ce te-ai aratat iscusit cu fapta, patimind pentru credinta;
Bucura-te, ca înselaciunea si slava lumii le-ai trecut cu vederea;
Bucura-te, ca mintea spre vederea frumusetilor ceresti ti-ai pregatit-o cu privegherea;
Bucura-te, lucrarea vietii celei îndumnezeite;
Bucura-te, odor al desfatarii celei sfinte;
Bucura-te, cel prin care Stapânul Hristos este laudat;
Bucura-te, cel prin care diavolul este cu totul alungat;
Bucura-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinta!

Condacul al 8-lea:

Aratându-te însuti lucrator de semne si minuni preamari, de nevointe purtatoare de biruinta si de lupte neobisnuite, în vremea muceniciei tale celei neclintite, Nichita, pe cei necredinciosi i-ai uimit, iar pe cei credinciosi i-ai încredintat a striga: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Cu totul fiind împodobit cu stralucirea cea în chip de fulger a marturisirii tale, Nichita, prin râvna bunei-credinte, ai intrat în focul cel neacoperit al cuptorului si în el ai facut cenusa înselaciunea; pentru care îti strigam:
Bucura-te, buna mireasma a credinciosilor;
Bucura-te, purtator de faclie al muritorilor;
Bucura-te, iubitor al Împaratiei celei nesfârsite;
Bucura-te, primitor al slavei celei desavârsite;
Bucura-te, partas al bunatatilor Duhului;
Bucura-te, daruitor duhovnicesc din darurile Harului;
Bucura-te, ca în lume cu mult curaj te-ai luptat;
Bucura-te, ca în locasurile ceresti acum ai intrat;
Bucura-te, ca porti numirea biruintei celei nemincinoase;
Bucura-te, salas al bucuriei nespuse si nestricacioase;
Bucura-te, partas la viata veacului ce va sa fie;
Bucura-te, cel ce ne aduci si noua neasteptata bucurie;
Bucura-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinta!

Condacul al 9-lea:

Arzând cinstirea idolilor cea stricatoare de suflet, prin arderea ta de foc în cuptor, Mucenice Nichita, ai picurat în chip tainic roua cea sfântaa a harului în inimile credinciosilor, care împreuna cu tine striga fara tacere: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Cu statornicie curajoasa ai stat în mijlocul cuptorului aprins, Nichita, caci focul Mângâietorului s-a facut tie racorire si roua; pentru aceasta cei ce te-au vazut cu mare glas strigau:
Bucura-te, cunoscator al credintei celei drepte;
Bucura-te, lucrator al vietuirii celei bune si întelepte;
Bucura-te, salas stralucit al întelegerii duhovnicesti;
Bucura-te, psaltire dumnezeiasca de cântari mucenicesti;
Bucura-te, cel ce în cuptor ai fost cercat si mai mult decât aurul ai stralucit;
Bucura-te, ca rasplata patimitorilor ai râvnit;
Bucura-te, ca basmele gotilor le-ai adus la tacere;
Bucura-te, ca pazind Legea lui Hristos, ai vestit-o cu putere;
Bucura-te, cel ce ai taiat glasul cel semet al ateilor;
Bucura-te, ca ai dezradacinat cinstirea cea pierzatoare a zeilor;
Bucura-te, cel ce ai fugit de cursele înselatoare ale acestui veac trecator;
Bucura-te, ca ai trecut la ceruri în caruta de foc a patimirii, ca un biruitor;
Bucura-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinta!

Condacul al 10-lea:

Cununa nemuririi din cer ai primit-o, ars în foc savârsindu-ti nevointele si te-ai apropiat în chip stralucit de racorirea cea nemarginita, o, Nichita, unde, bucurându-te împreuna cu cetele Mucenicilor, strigi: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Cinstitul tau trup, ca pe al unui muritor de rând l-au aruncat barbatii cei varsatori de sânge, dar în chip minunat s-a facut cunoscut printr-o stea cereasca prietenului tau Marian, care striga tie, mult-patimitorule, cu veselie:
Bucura-te, pilda de neclintita rabdare;
Bucura-te, sfesnic al nepatimirii, cu raze ca de soare;
Bucura-te, cel ce izvorasti tamaduiri celor neputinciosi;
Bucura-te, cel ce împarti harisme celor credinciosi;
Bucura-te, ca ai risipit seceta nestiintei;
Bucura-te, ca ai umilit pe slujitorii necredintei;
Bucura-te, lauda tuturor ortodocsilor crestini;
Bucura-te, ocrotitorul celor ce vietuiesc printre straini;
Bucura-te, cel ce prin osteneli ai supus patimile trupului;
Bucura-te, cel ce prin rugaciuni te-ai facut salas al harului;
Bucura-te, cu cei 26 de mucenici goti, patimitori pentru Hristos;
Bucura-te, împreuna cu Sfântul Sava si cu Ierarhul Teofil cel drept-credincios;
Bucura-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinta!

Condacul al 11-lea:

Purtatorule de chinuri, cu cântari de biruinta si cu miruri înconjurând sfântul tau trup binecredinciosul Marian, l-a adus în cetatea Mopsuestiei, ca pe o comoara cereasca a harului pentru cei ce striga: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Potrivit numelui tau stralucind în lupta muceniciei, ai primit de la Dumnezeu rasplata biruintei, si ai fost stralucit cu lumina cea neînserata a îndumnezeirii, preafericite Nichita, luminând pe cei ce striga:
Bucura-te, chipul statorniciei depline;
Bucura-te, pilda bunei îndrazniri crestine;
Bucura-te, salasul cugetului vitejesc;
Bucura-te, ostasul Împaratului ceresc;
Bucura-te, ca lumina vietii tale a stralucit înaintea tuturor;
Bucura-te, ca vazându-te, oamenii slaveau pe obstescul Ziditor;
Bucura-te, ca prin foc te-ai adus jertfa ca o ardere de tot;
Bucura-te, ca prin mucenicie ai chemat la Hristos tot poporul got;
Bucura-te, cel prin care primim vesti de bucurie;
Bucura-te, a credintei neclintita marturie;
Bucura-te, partas al desfatarii celei ce va sa vina;
Bucura-te, raza dumnezeiestii straluciri de lumina;
Bucura-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinta!

Condacul al 12-lea:

Îmbogatindu-te cu darul minunilor, Mucenice Nichita, ca un preabun ostas al lui Hristos, vindeci boli grele, izbavesti din primejdii si feresti de necazuri pe cei ce cu credinta tare se sârguiesc la biserica ta si striga: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Psalmodiind întru cei de sus cântarea cea nesfârsita, împreuna cu toti Sfintii, Nichita, neîncetat roaga cu îndraznire pe Împaratul a toate, ca sa ne învrednicim de viata cea mai buna noi, cei ce cu credinta strigam:
Bucura-te, inspirat cântaret al harului;
Bucura-te, ca vadesti armonia Duhului;
Bucura-te, preabun luptator si vestit purtator de biruinta;
Bucura-te, mucenice de mii de ori biruitor prin credinta;
Bucura-te, lauda cea îndreptatita a Bisericii Rasaritului;
Bucura-te, preamare cântare de biruinta a adevarului;
Bucura-te, ca râuri de minuni noua ne izvorasti;
Bucura-te, ca toata lucrarea demonilor o zadarnicesti;
Bucura-te, al credinciosilor ocrotitor neadormit;
Bucura-te, aparator al nostru neclintit;
Bucura-te, cel prin care bolile sunt vindecate;
Bucura-te, cel prin care patimile sunt alungate;
Bucura-te, Mare Mucenice Nichita, cel cu nume de biruinta!

Condacul al 13-lea:

O, Mucenice Nichita, voievod cu nume de biruinta, învingatorule al înselaciunii, purtatorule de biruinta, primeste cântarea aceasta, adusa din buze întinate, mult-patimitorule, si izbaveste cu solirile tale de focul gheenei pe cei ce striga: Aliluia! (de trei ori).

Apoi iarasi Icosul 1 si Condacul 1.

*

1

Acatistul Maicii Domnului – La icoana cauta la smerenia – vindecatoarea si izbavitoarea de bolile trupesti nevindecate de doctori (16 septembrie)

În numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie. (de trei ori)
Împarate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le împlinesti; Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste întru noi si ne curateste pe noi de toata întinaciunea si ne mântuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte miluieste-ne pe noi (de trei ori).
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Preasfânta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapâne, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste! (de trei ori)
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti în ceruri, sfinteasca-se numele Tau, vie Împaratia Ta, faca-se voia Ta, precum în cer asa si pe pamânt. Pâinea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua greselile noastre precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi în ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Ca a Ta este Împaratia, puterea si marirea, a Tatalui si a Fiului si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Troparul, glasul 4:

Zid nebiruit – chipul tau si izvor de minuni, precum demult prin el ocrotirea ta orasului Pskov i-ai daruit asa si acum cu milostivire izbaveste-ne pre noi din toate nevoile si scârbele si mântuieste sufletele noastre ca o mult iubitoare Maica.

Condacul, glasul 3:

Preacurata Fecioara, de la cei ce cinstesc oglindirea Chipului tau daruri de multumire primind, celor vii si celor raposati le ajuti, orasul si tara noastra le aperi si înaintea Fiului Tau rugaciuni aduci si ne mântuiesti pre noi toti.

Marimuri:

Marimu-te pre tine Preasfânta Fecioara Prunca de Dumnezeu aleasa si cinstim a sfintei tale icoane minunata oglindire.

Condacul 1:

Aparatoarei Doamne, Stapânei noastre de Dumnezeu Nascatoarei, care prin preaslavita aratare a Sfintei sale icoane, pre oamenii orasului Kiev minunat i-a cercetat, cântare de multumire sa-i înaltam. Tu însa, Preabuna Aparatoare a neamului crestinesc, izbaveste-ne din toate nevoile si de toti vrajmasii vazuti si nevazuti ne acopera, pe cei ce Te cheama cu credinta: Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Icosul 1:

Împarateasa a îngerilor si Stapâna a tuturor fapturilor, Preasfânta de Dumnezeu Fecioara, prin milostiva aratare a Chipului tau Sfânt, în vremurile de demult ai mântuit orasul Pskov, iar acum orasul Kiev l-ai luminat cu har si multime de minuni ai izvorât celor credinciosi. Pentru aceasta cu osârdie si cu dragoste cazând în fata Preacuratului tau Chip, rugaciuni de umilinta aducem milosârdei tale aparari si cu frica graim:
Bucura-te, Primitoarea celor orfani si Ajutatoarea celor straini;
Bucura-te, Bucuria celor scârbiti si Acoperitoarea celor necajiti;
Bucura-te, ca vezi nevoia noastra, vezi necazul nostru;
Bucura-te, ca ne ajuti noua ca unor neputinciosi, ne hranesti ca pre niste straini;
Bucura-te, ca nu avem alt ajutor afara de tine, nici alta Folositoare degraba;
Bucura-te, ca nu avem alta Mângâietoare Buna, ci numai pre tine, o, Maica lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca ne acoperi si ne aperi în vecii vecilor;
Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Condacul al 2-lea:

Vazând mila ta nemarginita, Preacurata Stapâna, nenumaratele minuni de tine aratate si dintotdeauna revarsate de la sfintele tale icoane, cu ele precum cu niste stele de Dumnezeu luminate toata lumea crestina ai împodobit-o, te marim pe tine, ceea ce ai preamarit neamul nostru cu bunavointa ta, si cu dragoste, cazând la Sfântul si de Minuni Facatorul tau Chip cântam Fiului Tau, lui Hristos Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 2-lea:

Vazând credinciosii din orasul Kiev ca Chipul Sfânt al Maicii lui Dumnezeu s-a oglindit pe sticla chivotului, s-au mirat foarte si cu adânca evlavie, privind cu ochii trupesti la icoana datatoare de tamaduiri, cu osârdie au strigat Celei mai Cinstite decât Heruvimii si mai slavite fara de asemanare decât Serafimii:
Bucura-te, ca Cinstitul tau Chip preaminunat fara amestecul mâinilor omenesti pe sticla chivotului s-a oglindit;
Bucura-te, ca pe toti credinciosii foarte i-ai bucurat si i-ai înduiosat cu aceasta aratare;
Bucura-te, Preacurata, care cautând la smerenie, auzi glasul nostru si cureti toate faradelegile noastre;
Bucura-te, Fecioara care prin Nasterea ta purtatoare de Viata, pe sarpe L-ai omorat;
Bucura-te, Nascatoare de Dumnezeu, care prin rugaciunile tale ne ajuti sa dobândim viata neîmbatrânitoare;
Bucura-te, Nascatoarea Cuvântului Tatalui, care stingi focul patimilor noastre cu roua rugaciunilor tale;
Bucura-te, Mângâietoare Buna, Ceea ce cu rugaciunile tale de Maica furtunile inimilor noastre le domolesti;
Bucura-te, Cea care îndrepti rugaciunile robilor tai si le daruiesti dezlegarea multor pacate;
Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Condacul al 3-lea:

Puterea Celui de Sus te-a facut pe tine, Cea plina de har, izvor nesecat de mângâieri pentru cei dintru nevoi. Fiindca multe scârbe rabdând, poti si celor ce se ispitesc sa le ajuti. Iar oamenilor nostri, care rau se chinuiesc de necredinta si ratacire, ai binevoit cu mila sa le arati aceasta comoara plina de har – Chipul tau Facator de Minuni – în Biserica Sfintei intrari a Maicii Domnului ca semn al milei tale catre pamântul nostru, pentru apararea de dusmanii vazuti si nevazuti ca, fiind întariti de ajutorul dumnezeiesc, lui Hristos Dumnezeu Sa-i cântam: Aliluia.

Icosul al 3-lea:

Asa precum de demult tarul a poruncit fratilor sa se aseze cu traiul lânga Icoana Maicii Domnului de Tihvinsk si tie Celei Preacurate mariri sa-ti cânte si pentru toata lumea sa se roage, asa si acum mitropolitul Vladimir a poruncit sa se faca manastire si fratilor adunati sub Chipul tau Facator de Minuni, aratat de curând, rugaciuni sa înalte pentru toti oamenii si sa-ti cânte:
Bucura-te, ca prin Aratarea ta tot pamântul Kievului ai sfintit;
Bucura-te, Eliberatoarea celor strâmtorati;
Bucura-te, a celor nepedepsiti Pedepsitoare milostiva;
Bucura-te, Preaînteleapta Povatuitoare a celor neîntelepti;
Bucura-te, pentru cei ce obijduiesc Înspaimântatoare groaznica;
Bucura-te, celor obijduiti Preabuna Aparatoare;
Bucura-te, Gonitoarea duhului mâhnirii si a fricii;
Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Condacul al 4-lea:

Ca o stea stralucitoare, ca un nou semn al milei sale a aratat Preacurata Fecioara, credinciosilor din de Dumnezeu pazitul oras Kiev, cinstita Icoana sa „Cauta la Smerenia” pentru întarirea dreptmaritoarei credinte în vremuri de grele încercari, neorândueli si rele desfrânari, pornite de dusmanii credintei si ai Patriei noastre. Noi însa, vazând în aceasta aratare semnul unei mari purtari de grija a lui Dumnezeu pentru aceste meleaguri, cu frica si cu cutremur graim catre tine, Împarateasa Cerului si a Pamântului: Tu esti scut nebiruit si zid nesurpat pentru toti cei ce te lauda si cânta lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 4-lea:

Auzind despre minunata Aratare a Sfintei tale icoane în orasul Kiev, Preabinecuvântata Împarateasa a cerului si a pamântului, multime de oameni a venit la Biserica ta pentru a vedea si a se mira de aceasta minune, pentru a se închina cu bucurie si cu evlavie icoanei tale Facatoare de Minuni, chemându-te cu laude:
Bucura-te, ca ai aflat har la Dumnezeu si esti mai preamarita decât toti îngerii si Sfintii;
Bucura-te, Maica lui Dumnezeu, Nascatoarea lui Hristos, Cel puternic în razboaie, care ne izbavesti pre noi de mâhnire si de navalirile rele ale dusmanilor;
Bucura-te, ca ai nascut negrait pe de Viata Datatorul Hristos si ne învii pre noi cei morti cu sufletul;
Bucura-te, Stapâna, Sfintitoarea inimilor noastre pângarite, Ceea ce ai nascut Cuvântul cel Prea Sfânt;
Bucura-te, Milostiva, care ne întinzi noua o mâna de ajutor, ca mântuiti fiind, neîncetat sa te fericim;
Bucura-te, Fecioara de Dumnezeu bucurata, care cu stropirea milei tale stingi carbunii patimilor noastre;
Bucura-te, Ceea ce aprinzi luminatorul cel stins al inimilor noastre;
Bucura-te, Ceea ce milostivesti pe Judecatorul, Fiul tau;
Bucura-te, ca ne slobozesti de patimile noastre cele necurate si ne învrednicesti de vesnica marire;
Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Condacul al 5-lea:

Aratându-se minunea de la icoana ta, credinciosii s-au bucurat, iar cei necredinciosi s-au mirat „cum poate fi una ca aceasta”, si cautând sa înteleaga au priceput puterea Preacuratei, recunoscând dupa o vreme înaintea poporului, ca oglindirea pe sticla chivotului nu este de mâna omeneasca facutaa, iar noi, iara si iara minunându-ne de mila ta, ne rugam ca Domnul, Împaratul Slavei, sa caute la nevrednica noastra rugaciune si sa asculte cererile noastre ale tuturor care cu credinta cheama Numele tau Sfânt, cântându-i Fiului tau: Aliluia.

Icosul al 5-lea:

Rasarit-a noua harul cel stralucitor de la Sfânta ta Icoana Facatoare de Minuni, Prunca de Dumnezeu aleasa, si în fata ei cazând cu lacrimi ne rugam: goneste norul ispitelor si necazurilor venit asupra noastra ca sa-ti cântam cu bucurie:
Bucura-te, Preacantata Poarta cereasca, care ne deschizi noua calea mântuirii;
Bucura-te, Preacurata, care ne întinzi noua o mâna de ajutor si din adâncul suferintelor ne scoti;
Bucura-te, Preasfânta Nascatoare a Luminii nezidite, care din bezna patimilor ne slobozesti;
Bucura-te, Bucuria îngerilor, Bunatatea dreptilor, Nadejdea credinciosilor si Ocrotitoarea noastra;
Bucura-te, Pod, care duci la Viata cea neîmbatrânitoare pe cei ce cu credinta si cu dragoste te preamaresc;
Bucura-te, Ceea ce înalti cornul credinciosilor, a celor ce te cânta si se închina Preacinstitului tau Chip;
Bucura-te, Calauzitoarea catre bunatatile Împaratiei Ceresti si catre pacea dumnezeiasca;
Bucura-te, ca ne întinzi o mâna de ajutor si ne îndrepti spre limanul mântuirii;
Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Condacul al 6-lea:

Propovaduitoare a negraitelor tale minuni, Maica a lui Dumnezeu, s-a aratat Sfânta ta Biserica din orasul Kiev, pentru ca în ea s-a împlinit prin tine, Curata Fecioara, minunata purtare de grija a lui Dumnezeu pentru noi. Atunci când am avut dorinta tainica a inimii de a împodobi Preaminunatul tau Chip cu o cununa pretioasa de pietre scumpe, cu milostivire ne-ai auzit. Si acum ne auzi pe noi, cei pacatosi si nevrednici, care cu osârdie venim spre Chipul Tau cel Preaslavit si cu glas de pocainta strigam din adâncul sufletului: „Stapâna, mântuieste-ne ca pierim de multimea faradelegilor noastre, ca întotdeauna sa-ti multumim si sa te preamarim pre tine, Ajutatoarea noastra grabnica si minunata, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia”.

Icosul al 6-lea:

Asa precum de demult iudeii au adus pentru chivot argint si aur, asa si acum toti cei ce au primit prin tine vindecari, cu multumire îti aduc argint si aur, Chivotule Preacurat, si astfel împodobind cu multe daruri, vesmânt scump si cununa de pietre scumpe Preasfântul tau Chip, ne închinam tie si cu lacrimi strigam:
Bucura-te, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, care nasti si dupa nastere curata te afli;
Bucura-te, Preabuna, ceea ce daruiesti inimilor noastre duhul umilintei si al smereniei, curatenie mintii si îndreptare vietii;
Bucura-te, Preanevinovata, lasarea gresalelor noastre si daruirea izvoarelor de lacrimi;
Bucura-te, Ceea ce cu rugaciunile tale vindeci ranele sufletelor noastre;
Bucura-te, Potirul Vietii si al nemuririi, care ne aduci pre noi la portile vesniciei;
Bucura-te, Izbavitoarea noastra din nevoi si necazuri si de Strasnica Judecata ce va sa fie;
Bucura-te, Izvor de Viata, Purtator al bucuriei si neputrejunii, care adapi sufletele noastre însetate;
Bucura-te, Preamilostiva, care cu lumina ta blânda gonesti întunericul patimilor si al pacatelor noastre;
Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Condacul al 7-lea:

Domnul cel Îndelungrabdator, vrând sa arate a Iubirii Sale de oameni plina de daruri si nemarginita bezna, te-a ales pre tine Una pentru a-i fi lui Maica si te-a facut pentru oameni Aparare nesurpata: ca cel ce dupa Judecata lui Dumnezeu vrednic de osânda se va afla, scapând sub Acoperamântul tau Împaratesc pocaintei sa se dea, cântând: Aliluia.

Icosul al 7-lea:

O noua scaldatoare Siloam, precum cea de demult, ni s-a aratat noua Biserica Intrarii tale, pentru ca toti credinciosii se închina icoanei tale Facatoare de Minuni si cântari de rugaciune în fata ei întotdeauna savârsesc ca sa nu ramâna tainuit izvorul cel plin de har al vindecarilor pentru toti cei ce au nevoie. De aceea noi nu tainuim binefacerile tale, Preacurata, ci cu multumire cântam:
Bucura-te, Mielusea, Nascatoarea Mielului Celui ce a luat pacatele lumii;
Bucura-te, frumoasa la suflet, frumoasa la trup, frumoasa la gânduri, Fecioara Preacurata, ceea ce cureti necuratia sufletului;
Bucura-te, Sfintitoarea a toate, ceea ce reversi neîncetat din mâinile tale tamaduiri;
Bucura-te, Vita dumnezeiasca, care ai crescut Strugurele cel Preafrumos, dându-ne noua bautura nezavistnica;
Bucura-te, una fara de prihana, care în viata pamânteasca ne acoperi cu Acoperamântul milei tale;
Bucura-te, ceea ce ne izbavesti cu rugaciunile tale de Maica de venirea bolilor si de orice vatamare sufleteasca sau trupeasca;
Bucura-te, Preabuna noastra Povatuitoare, care ne înveti sa aducem multumiri pentru toate binefacerile tale;
Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Condacul al 8-lea:

Toata viata noastra pamânteasca este plina de dureri si scârbe, de clevetiri, suparari, mustrari si de alte feluri de nevoi si necazuri. Slabeste trupul, slabeste si duhul nostru. Catre tine alergam, cea plina de har si cadem în fata Chipului tau Preacurat: umple de veselie si bucurie inimile noastre scârbite, ca întotdeauna sa cântam lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 8-lea:

Minunata aratare a fost data unui om atunci când, stând la rugaciune, se ruga pentru raposata sa ruda care fara de pocainta a adormit, deodata vazu aparut pe perete Sfântul tau Chip, Stapâna, iar dupa aceea o vazu în acelasi loc si pe raposata, stralucind de bucurie cereasca. Pricepând ca în aceasta aratare ai fost tu, Maica Luminii, care întru cele de sus locuiesti si întotdeauna mijlociri pentru cei vii si cei morti aduci Fiului tau, inima lui se umplu de bucurie duhovniceasca si grai acestea:
Bucura-te, ceea ce usurezi soarta de dupa mormânt a rudelor noastre si nu-ti întorci fata ta de la cei ce-ti aduc daruri de multumire;
Bucura-te, ca celor ce nadajduiesc întru tine le daruiesti sfârsit bun;
Bucura-te, ca si dupa moarte mijlocesti pentru sufletul înfatisat Judecatii Domnului;
Bucura-te, ca mângaâi cu ajutorul tau cel plin de har pe parintii îndurerati de pierderea copiilor;
Bucura-te, Neobosita Rugatoare, care ne trimiti sfârsit pasnic si fara de dureri din aceasta vale a plângerii si a scaârbei;
Bucura-te, ca în ceasul groaznic al mortii mijlocesti pentru cei ce te cinstesc cu credinta si de vamile vazduhului îi izbavesti;
Bucura-te, Milostiva, care ne arati mila ta în ziua încercarii, atunci când se vor vadi toate lucrurile noastre bune si rele;
Bucura-te, Milosarda, ca nu respingi pocainta pacatosilor si din groapa pieirii îi rapesti cu mila ta;
Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Condacul al 9-lea:

Toata firea îngereasca cântari de lauda îti aduce tie, adevaratei Maici a lui Dumnezeu si Ocrotitoarei celor ce vin la tine si-ti cer ajutorul, caci cu mijlocirea ta puternica si neclintita pe cei drepti îi veselesti, pe pacatosi îi aperi, scârbele le domolesti, rudelor noastre raposate soarta de dupa moarte le-o usurezi si te rogi pentru noi toti cei ce cu credinta cântam Fiului tau: Aliluia.

Icosul al 9-lea:

Ritorii cei rataciti în desarta întelepciune nu pot sa priceapa taina dumnezeiasca a Fecioriei tale, Nascatoare de Dumnezeu, nici a lamuri nu pot puterea minunata care se revarsa necontenit de la sfintele tale icoane întru vindecarea bolnavilor si pentru orice folos sufletesc si trupesc al oamenilor. Noi, însa, cu evlavie te marturisim pre tine, Maica si Fecioara, laudând dupa vrednicie sarbatoarea icoanei tale, Stapâna, cu credinta ne închinam Chipului tau Sfânt si cu dragoste strigam:
Bucura-te, Mireasa lui Dumnezeu, care ai nascut Lumina cea dumnezeiasca si mai înainte de veci;
Bucura-te, Bucuria neîncetata a maicilor;
Bucura-te, una cea fara de prihana si cea mai Buna între femei;
Bucura-te, Slava îngerilor, Stâlpul întaririi si Comoara mântuirii;
Bucura-te, Împarateasa Cerurilior, Izvor nepieritor si Usa de pocainta;
Bucura-te, Maica Milostiva a celor scârbiti si împovarati;
Bucura-te, Aparatoare împarateasca a neamului crestinesc;
Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Condacul al 10-lea:

Omenirii decazute ai nascut Mântuitor si ca pe un Prunc în brate L-ai purtat. Si dumnezeiasca Lui oglindire pe icoana ta cea Sfânta ne-o arati, daruindu-ne prin ea multa mila si bunatati. Pentru aceasta cu credinta si cu dragoste cinstim chipul tau facator de minuni, Stapâna, si cu osârdie ne rugam tie: fii noua acoperamânt si aparare în Ziua Judecatii ca prin mijlocirea ta de Maica sa ne miluiasca pre noi Judecatorul cel drept, Fiul tau, si sa ne învredniceasca de starea de-a dreapta Sa ca sa-I cântam cu toti cei alesi: Aliluia.

Icosul al 10-lea:

Zid si Acoperamânt pentru orasul Pskov a fost data Sfânta ta icoana, Împarateasa si Stapâna, ocrotind de multe ori de distrugeri acest oras. Acum si pre noi pacatosii si nevrednicii robii tai cu milostivire ne-ai cercetat prin aratarea minunata a Preacuratului tau Chip si ne primesti cu bunavointa rugaciunile înaltate în fata lui din inimi multumitoare, cântându-ti:
Bucura-te, ca precum de demult cu icoana Adormirii ai salvat de numeroase ori orasul Kiev, asa si acum ne îngradesti de toate nevoile cu preaminunata ta icoana;
Bucura-te, a Lavrei Pesterilor slavita Ziditoare si a bisericilor ei preacinstita Înfrumusetatoare;
Bucura-te, Preaminunata Custode si a altor lacasuri sfinte, pentru ca prin harul tau se zidesc ele si înfloresc în evlavie;
Bucura-te, ceea ce ai proslavit acest loc al aratarii sfintei tale icoane prin slavite minuni si tuturor vadesti mila ta îmbelsugata;
Bucura-te, Mireasa Preacurata a lui Dumnezeu, care pe cei ce cinstesc sfântul tau Chip îi izbavesti de osândirea la muncile cele de multe feluri;
Bucura-te, Acoperitoarea noastra Preamilostiva, care neîncetat ne izvorasti mila de la icoana ta preaminunata;
Bucura-te, Stapâna, care cu rugaciunile tale de maica trezesti din somnul cel greu sufletele noastre spre doxologie tie;
Bucura-te, Bucuria lumii, ca se bucura întru tine soborul îngeresc si neamul omenesc;
Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Condacul al 11-lea:

Cântarea noastra de rugaciune, înaltata cu credinta si dragoste tie, Stapâna si Doamna, cu mila o auzi si comoara darurilor tale sa nu ne-o închizi, BineFacatoarea noastra, de Dumnezeu Nascatoare, pentru ca am saracit foarte în fapte bune si, alergând cu osârdie la comoara milei tale – minunata icoana a ta, – cadem si ne rugam: pazeste-ne de învataturile cele ratacite, de razvratirile viclene, mântuieste Patria noastra de neorânduieli si de relele navaliri ale vrajmasilor, ca, învrednicindu-ne cu dragoste si într-un singur gând cu toti fiii credinciosi ai Sfintei Biserici a lui Hristos, cu bunacuviinta sa-I cântam Ziditorului nostru: Aliluia.

Icosul al 11-lea:

Cu razele luminoase ale minunilor straluceste neîncetat Sfânta ta icoana, Neprihanita Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, luminându-ne pe noi, cei întunecati de negura pacatelor si îndreptându-ne catre slavoslovia neîncetata a Preasfânt Numelui tau. Drept aceea ne bucuram noi pacatosii, având asa arvuna a bunavointei tale catre noi si tie grabnicei noastre Ajutatoare cu multumire graim:
Bucura-te, Împarateasa si Stapâna, care cu lumina ta cereasca ne luminezi si sub Acoperamântul tau întotdeauna ne adapostesti;
Bucura-te, Blagoslovita si Preaproslavita Maica neispitita de barbat, care înviezi sufletele noastre omorâte de pacat;
Bucura-te, Curata si fara de prihana Fecioara, ca tu ai nascut pe Fiul Cel ce ne izbavette de ispite;
Bucura-te, Preaslavita Stapâna de Dumnezeu Nascatoare, care ne scoti pe noi din toate relele si scârbele si asezi picioarele noastre pe piatra dumnezeiestei mântuiri;
Bucura-te, Mielusea Curata, Fecioara, Maica, Prunca, care ne cureti de patimile trupesti;
Bucura-te, ca toti cei ce te slavesc pre tine, de Dumnezeu aleasa, se izbavesc de mrejele cele mincinoase;
Bucura-te, Munte Înalt, vazut înca de Daniel, din ea – Cinstita Piatra – Hristos în trup S-a îmbracat;
Bucura-te, Fecioara Curata, Toiag din radacina lui Ieseu, care ne-ai înflorit pe Domnul cel Atotputernic;
Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Condacul al 12-lea:

Camara Sfânta si Neprihanita a lui Dumnezeu, Maica Domnului a puterilor celor de Sus, nu te îngretosa de noi pacatosii si nevrednicii cei ce cântam milele aratate noua de la preacinstita icoana ta si cu lumina ta cea neînserata luminezi sufletele noastre întunecate, aducându-le la Lumina Triipostatica a Dumnezeirii, întareste-ne în dreapta credinta, o, Preabuna, si ne învredniceste pâna la ultima suflare sa cântam neîncetat Atottiitorului: Aliluia.

Icosul al 12-lea:

Cântând slaviri de lauda si multumire tie, de Dumnezeu fericita Fecioara, propovaduim cu glas tare maretia minunilor si bogatia milei tale aratate asupra noastra si a Patriei si din adâncul inimii îti aducem cu smerenie aceste daruri cu laude:
Bucura-te, Nesurpata Cetate si Zid al Ortodoxiei;
Bucura-te, Nebiruita Conducatoare a voievozilor si armatelor crestine;
Bucura-te, Mântuire Nemincinoasa si Mijlocitoare lumii, care ai nascut pre Ziditorul, prin care s-a izbavit lumea de boli si de napaste;
Bucura-te, Usa Vietii, care usile pocaintei ne deschizi;
Bucura-te, una binecuvântata, ceea ce în ceasul mortii gonesti de la noi întunecatele chipuri ale viclenilor demoni;
Bucura-te, una Preamilostiva, care în ziua Strasnica a Judecatii de muncile iadului ne izbavesti si ne arati mostenitori ai negraitei slave a Fiului tau;
Bucura-te, Preanevinovata, care neîncetat ne arati iubirea ta de oameni, slobozindu-ne de ispitele si mrejele diavolesti;
Bucura-te, Preacurata, care faci cu noi semn spre bine, ca sa vada cei ce ne urasc pre noi si sa se rusineze pentru ca ai auzit rugaciunile noastre si ne-ai mângâiat;
Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Condacul al 13-lea: (acest condac se zice de trei ori)

O, Atotcântata Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfânta Fecioara, tu esti nesecata mare a darurilor dumnezeiesti. Ca spre o candela luminoasa plina cu untdelemnul milei, privim la tine cu ochii credintei, fiind luminati de blânda ta stralucire, fiind încalziti de dragostea ta, tie, ca bunei noastre Aparatoare cu umilinta îti graim: primeste cu bunavointa cântarea noastra de rugaciune pe care ti-o înaltam cu credinta în fata Minunatei tale icoane si cu atotputernicile tale rugaciuni roaga-te, Stapâna, ca sa ne mântuim noi, pacatosii, de nevoile vremelnice si cele vesnice, ca, mântuiti de tine în viata ce va sa fie, sa proslavim întru tot sfânt numele Fiului tau si Dumnezeului nostru, cântându-I cu credinta: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Împarateasa a îngerilor si Stapâna a tuturor fapturilor, Preasfânta de Dumnezeu Fecioara, prin milostiva aratare a Chipului tau Sfânt, în vremurile de demult ai mântuit orasul Pskov, iar acum orasul Kiev l-ai luminat cu har si multime de minuni ai izvorât celor credinciosi. Pentru aceasta cu osârdie si cu dragoste cazând în fata Preacuratului tau Chip, rugaciuni de umilinta aducem milosârdei tale aparari si cu frica graim:
Bucura-te, Primitoarea celor orfani si Ajutatoarea celor straini;
Bucura-te, Bucuria celor scârbiti si Acoperitoarea celor necajiti;
Bucura-te, ca vezi nevoia noastra, vezi necazul nostru;
Bucura-te, ca ne ajuti noua ca unor neputinciosi, ne hranesti ca pre niste straini;
Bucura-te, ca nu avem alt ajutor afara de tine, nici alta Folositoare degraba;
Bucura-te, ca nu avem alta Mângâietoare Buna, ci numai pre tine, o, Maica lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca ne acoperi si ne aperi în vecii vecilor;
Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

si Condacul1:

Aparatoarei Doamne, Stapânei noastre de Dumnezeu Nascatoarei, care prin preaslavita aratare a Sfintei sale icoane, pre oamenii orasului Kiev minunat i-a cercetat, cântare de multumire sa-i înaltam. Tu însa, Preabuna Aparatoare a neamului crestinesc, izbaveste-ne din toate nevoile si de toti vrajmasii vazuti si nevazuti ne acopera, pe cei ce Te cheama cu credinta: Bucura-te, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare Cauta la Smerenia, Care din înaltimea cerurilor cauti la smerenia robilor tai!

Rugaciune:

O, Preasfânta Doamna, Fecioara de Dumnezeu Nascatoare, ceea ce esti mai marita decât heruvimii si mai cinstita decât serafimii, Prunca de Dumnezeu aleasa!
Cauta din înaltimea cerurilor cu ochiul tau blând spre noi, nevrednicii robii tai, care cu umilinta si cu lacrimi ne rugam înaintea Preacinstitului tau chip, nu ne lipsi pre noi de ocrotirea ta si de Acoperamântul tau Împaratesc în calatoria noastra pamânteasca plina de scârbe si nelinisti.
Mântuieste-ne pre noi cei aflati în pierzare si nevoi, ridica-ne din adâncul pacatelor, lumineaza mintea noastra întunecata de patimi si tamaduieste ranele sufletelor si trupurilor noastre.
O, Atotmilostiva Maica a Stapânului celui iubitor de oameni! Revarsa peste noi bogatia milei tale, întareste vointa noastra neputincioasa spre îndeplinirea poruncilor lui Hristos, topeste împietrirea inimilor noastre cu dragostea catre Dumnezeu si aproapele, daruieste-ne noua zdrobire inimii si pocainta adevarata, ca, fiind curatiti de scârnavia pacatelor, sa ne învrednicim de sfârsit crestinesc cu pace si de raspuns bun la Strasnica si Nefatarnica Judecata a Domnului nostru Iisus Hristos, Caruia împreuna cu Tatal cel fara de început si cu Preasfântul si de Viata Facatorul Duh i se cuvine toata slava, cinstea si inchinaciunea acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

*

1

Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi – Sfânt Mucenic si Ierarh! (22 septembrie)

Rugaciunile începatoare:

În numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie. (de trei ori)
Împarate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le împlinesti; Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste întru noi si ne curateste pe noi de toata întinaciunea si ne mântuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte miluieste-ne pe noi (de trei ori).
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Preasfânta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapâne, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste! (de trei ori)
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti în ceruri, sfinteasca-se numele Tau, vie Împaratia Ta, faca-se voia Ta, precum în cer asa si pe pamânt. Pâinea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua greselile noastre precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi în ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Ca a Ta este Împaratia, puterea si marirea, a Tatalui si a Fiului si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfântului, glasul 1: Podobie:

Prea laudatilor mucenici …

Aratatu-te-ai, Ierarhe Teodosie, sfesnic pururea luminos si mare aparator al Bisericii lui Hristos. Stralucit-ai, prin slujire si mucenicie, ca o jertfa preacurata, aducându-te Stapânului tuturor; slavim pomenirea ta, rugând pe Dumnezeu sa daruiasca sufletelor noastre pace si mare mila.

Dupa obisnuitul început, se zic:

Condacul 1:

Vrednicului pastor al turmei lui Hristos, râvnitorului Ierarh Teodosie, care prin mucenicie s-a aratat aparator al Bisericii stramosesti, lauda de multumire îi aducem noi, nevrednicii; ca acesta s-a aratat odor preastralucit între ierarhii Moldovei si pururea rugator catre Dumnezeu pentru cei ce, cu credinta si cu dragoste, îi cânta: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Icosul 1:

Din pruncie te-a harazit Dumnezeu a fi vas ales al harului Sau, caci binecredinciosii tai parinti ti-au umplut inima si sufletul de iubire sfânta si de învatatura cea adevarata a Bisericii. Înarmat fiind cu daruri alese, ti-ai închinat viata împlinirii virtutilor crestinesti, pentru care îti aducem aceasta cuvenita cântare:
Bucura-te, cel ce din bratele maicii tale pomul vietii a înflorit întru tine;
Bucura-te, ca din copilarie ai început calatoria catre Dumnezeu;
Bucura-te, ca din casa parinteasca te-ai aratat ca un vas sfintit;
Bucura-te, ca din pruncie sufletul tau a fost locas al Sfântului Duh;
Bucura-te, cel ce ai fost ca o stâlpare de finic înaintea Domnului;
Bucura-te, ca îngerul pazitor ti-a aratat calea cea buna de urmat;
Bucura-te, ca dragostea de Dumnezeu a împodobit viata ta;
Bucura-te, ca ai cautat comoara cea adevarata pe care ai gasit-o în Biserica Domnului;
Bucura-te, ca fiu al luminii te-a aratat pe tine vietuirea ta;
Bucura-te, ca pe calea cea buna credinta în Dumnezeu te-a calauzit;
Bucura-te, ca multa staruinta ai aratat pentru îmbunatatirea vietii tale;
Bucura-te, ca ai înmultit talantul ca sluga cea binecredincioasa;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 2-lea:

Ascultând glasul chemarii celei de Sus, ai luat Crucea si ai urmat lui Hristos, îndreptându-ti pasii catre viata calugareasca de la Manastirea Brazi din Vrancea natala, unde, prin osârdie si nevointa, te-ai facut bineplacut lui Dumnezeu, Caruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Din tineretile tale, râvnitor al virtutilor si iubitor de nevointe te-ai aratat. Pentru aceasta, viata ta cea placuta lui Dumnezeu a fost cunoscuta de toti monahii ca o scara dumnezeiasca ce duce catre ceruri. Primit-ai, cu smerenie si evlavie, chipul cel îngeresc al calugariei, pentru care noi, credinciosii, îti împletim cununa de laude, cântând asa:
Bucura-te, ca ai socotit desertaciuni toate cele omenesti;
Bucura-te, ca navalirile patimilor le-ai potolit;
Bucura-te, ca toate cele pamântesti ca o pânza de paianjen le-ai socotit;
Bucura-te, ca ispitele nu te-au putut opri din calea spre sfintenie;
Bucura-te, cel ce pe piatra credintei ti-ai asezat tineretea ta;
Bucura-te, ca, prin viata neîntinata, ai urcat pe scara virtutilor;
Bucura-te, ca ai cautat cu multa râvna a ajunge la firea cea dintâi;
Bucura-te, ca ai fost ca o vita roditoare în via Domnului;
Bucura-te, ca, prin viata curata, ai dobândit frumusetile cele nepieritoare;
Bucura-te, ca te-ai facut salas curat al Sfântului Duh, dumnezeiasca dragoste arzând întru tine;
Bucura-te, ca ai fugit de viforul ispitelor celor vatamatoare de suflet;
Bucura-te, cel ce cu darul lui Dumnezeu ai biruit hotarele firii;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 3-lea:

Ca o flacara arzatoare a stralucit viata ta în obstea ce te-a primit, minunate Parinte Teodosie, luminând si întarind pe cei din jurul tau. Darul Duhului Sfânt te-a mânat ca pe o pasare în pustie, unde ti-ai adapat sufletul din izvoarele cele nepieritoare ale vietii sihastresti, urcând treptele sfinteniei si cântând neîncetat lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Curata pornire launtrica având, ai cautat înaltarea sufletului, prin saracie de buna voie, curatie, deplina ascultare si neîncetate rugaciuni. Si, ajungând la frumusetea nepatimirii, vrednicule ostas al lui Hristos, ai sporit roada Duhului Sfânt întru tine, pentru care îti aducem aceasta cântare:
Bucura-te, ca ai intrat în ceata celor ce cu osârdie îl cauta pe Domnul;
Bucura-te, ca îngerescul chip ti-a fost pavaza împotriva ispitelor;
Bucura-te, ca ai trecut de la trairea în trup la trairea în duh;
Bucura-te, cel ce, intrând în linistea sihastriei, ai împodobit graiul inimii cu frumusetea rugaciunii;
Bucura-te, ca, zavorând usa ispitelor, zburdarile trupului ai vestejit;
Bucura-te, cel ce, prin curata viata calugareasca, ai devenit înger în trup;
Bucura-te, ca de poftele lumesti ai fugit, facându-te ucenic ales al Domnului;
Bucura-te, ca, în manastire vietuind, desfatarea bunatatilor duhovnicesti ai dobândit;
Bucura-te, ca, traind întru sfintenie, cale la ceruri ti-ai pregatit;
Bucura-te, ca, prin post si rugaciune, ai dobândit bunatatile cele vesnice;
Bucura-te, ca, traire curata având, vesmântul cel luminos al mântuirii l-ai împodobit;
Bucura-te, ca viata ta scara cereasca s-a aratat;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 4-lea:

Încununându-ti viata sihastreasca cu daruri dumnezeiesti, Împaratul doririlor te-a chemat la vrednicia arhieriei, alegându-te pastor al turmei celei cuvântatoare din Tinutul Radautilor. Si întru aceasta slujire, ca un carbune dumnezeiesc, ai luminat sufletele celor credinciosi, povatuindu-i la lumina cea neînserata si învatându-i a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Ca un soare duhovnicesc te-ai aratat pastoritilor tai, Fericite Teodosie, si, prin pioase rugaciuni la mormântul marelui Voievod Stefan cel Sfânt de la Putna, ai tinut aprinsa candela credintei si dragostea de tara. Pentru aceasta, te întâmpinam cu aleasa cinstire, zicând:
Bucura-te, vrednicule urmas al Apostolilor, cel ce toate cu întelepciune le-ai chivernisit;
Bucura-te, ca, prin darul arhieriei, ai primit mirul cel ceresc în inima ta;
Bucura-te, pastorule cel bun, care ai intrat prin usa în staulul oilor;
Bucura-te, ca, prin osteneli, chipul Marelui Arhiereu întru tine s-a împlinit;
Bucura-te, ca sufletele cele ofilite le-ai udat cu apa Sfântului Duh;
Bucura-te, ca te-ai aratat turmei tale ca un spic cu însutita roada;
Bucura-te, ca ostenelile tale au fost ca o bogata pârga adusa Domnului;
Bucura-te, cel ce cu pâinea cea cereasca pe cei credinciosi ai hranit;
Bucura-te, ca ai fost îndrumator si povatuitor luminat pastoritilor tai;
Bucura-te, ca ai socotit turma lui Hristos ca o vistierie data în grija ta;
Bucura-te, ca povatuitor prea iscusit al calugarilor ai fost;
Bucura-te, ca nevointele tale s-au aratat podoaba de mult pret a Bisericii;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 5-lea:

Viata ta, placuta lui Dumnezeu, s-a facut cunoscuta tuturor, Ierarhe Teodosie; si, fiind ascultator de Hristos, ai fost chemat sa luminezi cu învataturile tale si pe cei din Episcopia Romanului, unde ca o stea preastralucita ai vestit cu tarie pe Soarele Dreptatii, Caruia împreuna cu tine îi cântam: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Povatuind cu multa dragoste turma cea încredintata tie de catre Dumnezeu, ca într-o scoala duhovniceasca, ai umplut de mireasma dumnezeiasca sufletele pastoritilor tai, calauzindu-i catre limanul împaratiei cerurilor, pentru care îti cântam:
Bucura-te, cel ce cu darul întelepciunii ai aratat luminata lucrarea arhieriei tale;
Bucura-te, ca pe credinciosi i-ai hranit cu dreapta învatatura a lui Hristos;
Bucura-te, cel ce din izvorul cel limpede al harului pe multi i-ai adapat;
Bucura-te, ca ai stralucit ca un sfesnic minunat în Biserica lui Hristos;
Bucura-te, ca ai condus turma ta spre dumnezeiestile limanuri;
Bucura-te, ca Evanghelia Domnului cu multa râvna o ai propovaduit;
Bucura-te, ca sufletele cele pustiite roditoare le-ai facut;
Bucura-te, cel ce cu multa cinste ai stat în ceata arhiereilor;
Bucura-te, ca la pasunea cea aleasa ai adus pe credinciosii tai;
Bucura-te, ca ai pastorit turma ta întru cuviosie si dreptate;
Bucura-te, ca te-ai aratat bun cârmaci al Episcopiei Romanului;
Bucura-te, ca, prin arhiereasca ta slujire, ti-ai facut mai stralucitoare haina sufletului;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 6-lea:

Râvna pentru Hristos si puterea cuvintelor tale te-au facut sa urci pe treapta cea înalta a arhipastoriei, învrednicindu-te pe pamânt de cinstea de Parinte al întregii Biserici Moldave, iar în ceruri de lumina cea negraita a slavei lui Dumnezeu, Caruia îi cânti neîncetat: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Mai Marele pastorilor te-a chemat, Ierarhe Teodosie, la scaunul de slujire a Bisericii Moldovei greu încercata de navalirile barbare. Iar tu, Parinte, întrarmat fiind cu puterea lui Hristos, nu te-ai înspaimântat de primejdii, pentru care, primeste cântarea aceasta:
Bucura-te, ca în vasul tau cel pamântesc a fost turnat mirul cel ceresc;
Bucura-te, ca, slujind oamenilor, ai slujit lui Dumnezeu;
Bucura-te, aparator si zid împotriva navalitorilor celor fara de lege;
Bucura-te, platosa si scutul neclintit împotriva dusmanilor adevarului;
Bucura-te, soare datator de lumina si caldura lui Hristos;
Bucura-te, ca Dumnezeu te-a rasplatit pentru râvna ta;
Bucura-te, cel ce caile cele strâmbe ale oamenilor le-ai îndreptat;
Bucura-te, slujitor adevarat, ca pamântul de cer l-ai apropiat;
Bucura-te, stea stralucitoare pe bolta Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, dar dumnezeiesc al poporului nostru binecredincios;
Bucura-te, fluierul cel pastoresc al dreptmaritorilor crestini;
Bucura-te, omule al lui Dumnezeu si alauta Duhului;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 7-lea:

Ca zorile diminetii te-ai aratat Bisericii Moldave, cinstite Ierarhe, hranind cu pâine cereasca pe credinciosii tai; si, asemenea aparatorilor credintei, strabatând tinutul Moldovei, i-ai îmbarbatat cu rugaciune si cuvânt la marturisirea lui Hristos, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Ca un pastor vrednic de lauda al turmei lui Hristos, Ierarhe Teodosie, dupa dumnezeiasca judecata, ai alungat de la turma ta pe lupii cei rapitori, cu arma dreptei credinte. Pentru aceasta, râvna ta apostoleasca a fost rasplatita în ceruri de Hristos Dumnezeu, iar noi, pe pamânt, îti aducem aceasta cântare:
Bucura-te, luptatorule împotriva nedreptatii;
Bucura-te, aparatorule al Ortodoxiei;
Bucura-te, strajerul neadormit la poarta Bisericii;
Bucura-te, aparatorule al celor nedreptatiti;
Bucura-te, cunoscatorule al inimilor;
Bucura-te, propovaduitorul si aparatorul dreptei credinte;
Bucura-te, ocrotitorul credinciosilor tai;
Bucura-te, arhiereule luminat al Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, lucratorule în ogorul Domnului;
Bucura-te, aducatorule de roada duhovniceasca;
Bucura-te, camara virtutilor si lauda ierarhilor;
Bucura-te, ca Hristos te-a preamarit în ceruri;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 8-lea:

Desi ai fost izgonit de vrajmasi, pe nedrept, din scaunul arhipastoresc, Ierarhe Teodosie, pacea si linistea sufletului tau le-ai pazit, caci, retragându-te la Manastirea Brazi din Tara Vrancei unde te-ai nascut, ai petrecut în privegheri si rugaciuni pentru poporul tau cel binecredincios, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Ca o ploaie linistita ce cade pe pamânt însetat s-a aratat venirea ta în Manastirea Brazi, pe care ai zidit-o din nou, minunate Ierarhe Teodosie, înnoind duhovniceste obstea monahilor si pe credinciosii care au alergat la tine cu smerenie. Bucurându-ne de aleasa ta lucrare, îti aducem cântarea aceasta:
Bucura-te, ca ai aparat comoara Ortodoxiei în Tara de Jos a Moldovei;
Bucura-te, ca ai calauzit ceata monahilor pe caile desavârsirii;
Bucura-te, ca ai rânduit aleasa viata calugareasca în manastirile pe care le-ai ctitorit;
Bucura-te, cel ce ca un fiu al dumnezeiestii lumini ai deschis calea spre cele vesnice;
Bucura-te, cel ce ai fost conducatorul sihastrilor si nebiruitul întâi-luptator;
Bucura-te, ca ai fost ca un maslin roditor pentru multi calugari si credinciosi;
Bucura-te, slujitorule al tuturor celor necajiti;
Bucura-te, râvnitorule pentru altarele Domnului;
Bucura-te, ca cetele monahilor le-ai facut ca o vie roditoare;
Bucura-te, ca ai rânduit neîncetata priveghere în asezamintele tale calugaresti;
Bucura-te, ca pe fiii tai duhovnicesti i-ai povatuit sa cugete la cele înalte;
Bucura-te, ca, prin slujire adevarata si viata curata, ai înmultit ceata monahilor;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 9-lea:

Trâmbita duhovniceasca s-au aratat povatuirile tale pentru fiii tai sufletesti, Sfintite Ierarhe, pe care împlinindu-le si-au împodobit vietuirea cu mireasma Duhului. Pentru aceasta, si noi învatam de la tine a merge pe calea virtutilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Nici prigonirile, nici primejdiile, nici chinuirile necredinciosilor nu te-au îndepartat de la calea Adevarului, Parinte, caci ai rabdat pâna la sânge silnicia lor. Pentru aceasta, minunându-ne de patimirea ta, îti cântam unele ca acestea:
Bucura-te, cel ce ai luat pe umeri Crucea lui Hristos;
Bucura-te, ca te-ai luptat pentru dreapta credinta;
Bucura-te, pastorule cel bun, ca ti-ai dat viata pentru turma cea cuvântatoare;
Bucura-te, cel ce te-ai facut vrednic de cununa muceniciei;
Bucura-te, ca varsarea sângelui tau a fost ca un mir de mare pret adus lui Hristos;
Bucura-te, ca ai urcat pe scara care duce la Dumnezeu, prin patimirile tale;
Bucura-te, ca, prin mucenicia ta, Hristos usa Raiului ti-a deschis;
Bucura-te, cel ce ca o sluga buna si credincioasa ai intrat întru bucuria Domnului tau;
Bucura-te, cel ce ai stiut sa unesti pe cele de jos cu cele de sus;
Bucura-te, ca ai intrat cu cinste în Ierusalimul cel ceresc;
Bucura-te, cel ce te-ai învrednicit a trai împreuna cu Hristos în veci;
Bucura-te, ca pamântul Vrancei l-ai sfintit prin sângele muceniciei tale;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 10-lea:

Mare Ierarhe si Mucenice al lui Hristos, Teodosie, aparatorule al dreptei credinte a Bisericii, te-ai învrednicit de viata cea fara de sfârsit, unde acum stralucesti în lumina cea neînserata, aducând, de-a pururi, lauda lui Dumnezeu si cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Vazând patimirea si mucenicia ta, calugarii din Manastirea Brazi si binecredinciosii crestini s-au adunat în jurul trupului tau si în cântari duhovnicesti l-au îngropat cu cinste în biserica acestui asezamânt, iar dupa îngroparea ta, n-au încetat a veni la mormântul tau ca la un parinte preaiubit, cântându-ti laude ca acestea:
Bucura-te, cel ce ti-ai savârsit viata marturisind pe Hristos;
Bucura-te, ca ai primit de la El cununa muceniciei;
Bucura-te, ca te-ai facut vrednic mostenitor al vietii celei de veci;
Bucura-te, Ierarhe, mult patimitorule;
Bucura-te, stea ce straluceste în ceata mucenicilor Bisericii;
Bucura-te, împodobitorule al marturisitorilor lui Hristos;
Bucura-te, floarea arhieriei, adapata cu sânge mucenicesc;
Bucura-te, ca ai avut parte de moartea cea purtatoare de viata;
Bucura-te, mielule nevinovat, care ai intrat în ceata celor ce s-au jertfit pentru Hristos;
Bucura-te, ca te-ai îmbracat cu haina preastralucita în ceruri;
Bucura-te, ca împreuna cu Maica Domnului si cu sfintii te odihnesti în camara lui Hristos;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit de viata cea vesnica;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 11-lea:

Întru bucuria cea nespusa a împaratiei celei de sus petrecând, Ierarhe Teodosie, te îndulcesti de lumina cea întreit stralucitoare a Prea Sfintei Treimi, de unde, trimite-ne si noua, celor ce praznuim dupa cuviinta sfânta pomenirea ta, rabdare în necazurile vietii si nadejdea mântuirii, ca, întru dragostea lui Dumnezeu vietuind, împreuna cu tine sa-I cântam: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Dupa îngroparea ta, minunate Parinte, prin rânduiala dumnezeiasca s-a aflat comoara de mult pret a moastelor tale, cinstite dupa vrednicie de Cuviosul Antipa. Pentru aceasta, si noi îti cântam unele ca acestea:
Bucura-te, ca trupul tau ni l-ai lasat ca un dar sfintit;
Bucura-te, ca aflând moastele tale ne veselim cu duhul;
Bucura-te, Ierarhe îndumnezeit, care dai mireasma duhovniceasca credinciosilor;
Bucura-te, cununa adevarului si slava arhiereilor;
Bucura-te, mângâierea oamenilor cuprinsi de primejdii si de întristari;
Bucura-te, jertfa bineprimita de Dumnezeu;
Bucura-te, limanul cel lin si neînviforat al celor necajiti;
Bucura-te, ancora tare si nemiscata;
Bucura-te, ca pe cei ce se roaga cu credinta, cu daruri duhovnicesti îi împodobesti;
Bucura-te, luminarea si scaparea celor deznadajduiti;
Bucura-te, cel ce cu mir de nard alini suferintele celor neputinciosi;
Bucura-te, ca Dumnezeu asculta rugaciunile tale pentru neamul românesc;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 12-lea:

Vrednicule urmator al Apostolilor, ca un adevarat arhiereu al Bisericii lui Hristos, ai patimit pâna la mucenicie si ai dobândit daruri mai presus de fire, pentru care te rugam sa fii noua mijlocitor, ca sa aperi de tot raul mostenirea ta, care cânta împreuna cu tine Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Mare Ierarhe Teodosie, pe drumul Crucii lui Hristos, lupta cea buna ai luptat, primind cununa muceniciei, fiind împreuna-sezator cu toti sfintii în camarile ceresti. Iar noi, pacatosii, pe pamânt, îti cinstim pomenirea ta si cu osârdie te rugam: ajuta-ne sa deschidem poarta nadejdii catre Dumnezeu, ca sa-ti aducem aceste cântari:
Bucura-te, ca întru tine chipul lui Dumnezeu s-a împlinit;
Bucura-te, cel ce ai fost rânduit de-a dreapta lui Dumnezeu împreuna cu toti sfintii;
Bucura-te, cel ce te odihnesti în cer, ca un sfintit mucenic al lui Hristos;
Bucura-te, cel ce esti piatra cea scumpa a Bisericii, pastrata în vistieriile ceresti;
Bucura-te, trâmbita apostoleasca si alauta duhovniceasca;
Bucura-te, ca prin jertfirea vietii tale ai desavârsit pecetea chipului dumnezeiesc;
Bucura-te, ca te adapi pururea din izvorul vietii si al vesnicei lumini;
Bucura-te, floarea cea nevestejita din gradina Raiului;
Bucura-te, ca vezi de-a pururi fata lui Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce, ca un prinos bogat, împodobesti camarile ceresti;
Bucura-te, mirul cel ceresc, care ne umpli pe noi de buna mireasma;
Bucura-te, izbavirea cea scumpa a sufletelor noastre;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 13-lea:

O, mult patimitorule, Sfinte Mucenice al lui Hristos, Ierarhe Teodosie, trimis fiind de Dumnezeu la vreme de strâmtorare sa fii pavaza Bisericii Moldovei, noi, cei împovarati cu multe si grele pacate, îti aducem din toata inima cuvenita cinstire, ca aceluia în care a prisosit darul Sfântului Duh. Aflându-te acum slujitor la Altarul cel ceresc, te rugam, fii mijlocitorul nostru catre Atotputernicul Dumnezeu, Izvorul tuturor bunatatilor, ca prin harul Sau ocrotitor sa ne dea întelepciune, sanatate, pace si iertare de pacate, ca sa prisosim în credinta si în dragoste fata de El si catre aproapele, pentru a ajunge la limanul cel mult dorit al mântuirii si împreuna cu tine sa-I aducem neîncetata lauda, zicând: Aliluia! (de trei ori)

Apoi iarasi se zice Icosul 1:

Din pruncie te-a harazit Dumnezeu a fi vas ales al harului Sau, caci binecredinciosii tai parinti ti-au umplut inima si sufletul de iubire sfânta si de învatatura cea adevarata a Bisericii. Întrarmat fiind cu daruri alese, ti-ai închinat viata împlinirii virtutilor crestinesti, pentru care îti aducem aceasta cuvenita cântare:
Bucura-te, cel ce din bratele maicii tale pomul vietii a înflorit întru tine;
Bucura-te, ca din copilarie ai început calatoria catre Dumnezeu;
Bucura-te, ca din casa parinteasca te-ai aratat ca un vas sfintit;
Bucura-te, ca din pruncie sufletul tau a fost locas al Sfântului Duh;
Bucura-te, cel ce ai fost ca o stâlpare de finic înaintea Domnului;
Bucura-te, ca îngerul pazitor ti-a aratat calea cea buna de urmat;
Bucura-te, ca dragostea de Dumnezeu a împodobit viata ta;
Bucura-te, ca ai cautat comoara cea adevarata pe care ai gasit-o în Biserica Domnului;
Bucura-te, ca fiu al luminii te-a aratat pe tine vietuirea ta;
Bucura-te, ca pe calea cea buna credinta în Dumnezeu te-a calauzit;
Bucura-te, ca multa staruinta ai aratat pentru îmbunatatirea vietii tale;
Bucura-te, ca ai înmultit talantul ca sluga cea binecredincioasa;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

si Condacul 1:

Vrednicului pastor al turmei lui Hristos, râvnitorului Ierarh Teodosie, care prin mucenicie s-a aratat aparator al Bisericii stramosesti, lauda de multumire îi aducem noi, nevrednicii; ca acesta s-a aratat odor preastralucit între ierarhii Moldovei si pururea rugator catre Dumnezeu pentru cei ce, cu credinta si cu dragoste, îi cânta: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Rugaciune:

Sfintite Ierarhe Teodosie, care – de cununa muceniceasca învrednicindu-te, prin taierea cinstitului tau cap de catre pagâni, pe când te aflai la Manastirea Brazi din Tinutul Vrancei -, acum, împreuna cu îngerii locuind, te bucuri de marirea cea gatita sfintilor, nu ne uita pe noi, pacatosii, cei ce, nadejde având în puterea ta de mijlocitor catre Împaratul Hristos – ca unul ce stai înaintea tronului Sfintei Treimi -, tie, cu credinta, graim unele ca acestea:
Bucura-te, ca la Manastirea Brazi ai stralucit prin mucenicie!
Bucura-te, ca acel loc al muceniciei tale s-a facut cunoscut tuturor prin tine si, acolo, calugari si calugarite s-au nevoit cu nevointa cea bineplacuta lui Dumnezeu, pomenindu-te necontenit între ctitori!
Bucura-te, ca, pentru credinta cea adevarata si pentru apararea sfintelor odoare ale bisericii, spre a nu le lasa prada nelegiurii, ti-ai jertfit viata!
Bucura-te, ca Dumnezeu a insuflat gând de evlavie ucenicilor tai, si Lavrentie episcopul ti-a pus piatra de marmura deasupra cinstitului tau mormânt!
Bucura-te, ca o caramida pusa sub patimitorul tau cap, cu numele Teodosie înscris pe ea, te-a facut cunoscut urmasilor de peste ani!
Bucura-te, ca trupul tau, cazut sub ascutisul sabiei celei salbatice, s-a descoperit în vremurile cele mai de pe urma!
Bucura-te, ca te-ai învrednicit de proslavire din partea lui Dumnezeu, Care a dat gândul cel bun ieroschimonahului Dimitrie spre a cauta în pamânt, unde, sapând, a gasit piatra de marmura a mormântului tau si caramida cu înscrisul de pe ea, pe care era asezat capul tau cel desprins de trup, ca si întreg trupul tau!
Bucura-te, ca, si prin moarte, s-a aratat întreaga ta smerenie, caci capul asezat, cu gura în jos, pe caramida, arata ca mereu ai avut fruntea plecata spre pamânt, rugându-te, cu caldura, ca si vamesul: „Dumnezeule, fii milostiv mie, pacatosului!”
Bucura-te, ca prin rânduiala dumnezeiasca s-a facut lucrarea de dezgropare a cinstitului tau trup, dupa mai bine de o suta cincizeci de ani si, cu sobor de preoti, în cântari duhovnicesti, a fost pus în paraclisul de taina din pestera Manastirii Brazi, unde se savârsea Sfânta Liturghie pâna nu demult!
Fericindu-te pe tine, mult nevoitorule si mult rabdatorule Mucenice Teodosie, ne cucerim si zicem: Roaga-te pentru noi, cei ce facem, cu dragoste, pomenirea ta si ne întarim duhovniceste de lucrarea ta în pamântul scumpei noastre Patrii si în ogorul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române; Bucura-te, Mucenice Teodosie! Amin!

*

1

Acatistul Sfântului Siluan Athonitul, Preacuvios Parinte! (24 septembrie)

Rugaciunile începatoare:

În numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie. (de trei ori)
Împarate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le împlinesti; Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste întru noi si ne curateste pe noi de toata întinaciunea si ne mântuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte miluieste-ne pe noi (de trei ori).
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Preasfânta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapâne, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste! (de trei ori)
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti în ceruri, sfinteasca-se numele Tau, vie Împaratia Ta, faca-se voia Ta, precum în cer asa si pe pamânt. Pâinea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua greselile noastre precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi în ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Ca a Ta este Împaratia, puterea si marirea, a Tatalui si a Fiului si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacul 1:

Tie, alesule nevoitor al Domnului si îngere pamântesc, Preacuvioase Parinte Siluane, acum cu bucurie cântare de lauda îti aducem! În veghe neîncetata, în postire si în smerenie fiindu-le parintilor athoniti prea-ales urmas, prin însetarea dupa Dumnezeu si dragostea cea arzatoare catre El, har îmbelsugat ai agonisit sufletului tau si urmator facându-te lui Hristos, Cel ce S-a rastingnit, pentru toti oamenii, cu lacrimi te-ai rugat pentru cei ce se chinuiesc în iad, pentru cei vii si pentru cei ce vor mai veni pe lume. Nu ne lipsi nici pe noi de aceasta dragoste a ta, caci în groapa gresalelor aflându-ne, cerem solirea ta înaintea lui Dumnezeu si cu strapungere strigam: Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Icosul 1:

Facatorul îngerilor si Domnul Puterilor înca din pântecele maicii tale te-a ales pe tine si dupa cuvântul Psalmistului: „inima adânca” ti-a daruit, Parinte Siluane, pentru a încapea în ea ca într-o camara prea-aleasa, neîncaputul nume al lui Dumnezeu Celui Preaînalt, ca prin puterea si întelepciunea lui Dumnezeu sa urmezi vietii îngeresti. Pentru acestea, laudând minunatele tale fapte si ostenelile pamântesti, cu sfiala te chemam:
Bucura-te, rod al curatiei din parinti binecinstitori de Dumnezeu;
Bucura-te, ca ai iubit a parintilor tai cucernicie din tot sufletul tau;
Bucura-te, ca prin înfranare si iubire de Dumnezeu sa te asemeni lor ai voit;
Bucura-te, ca din pruncie cautându-ti bucuria în Dumnezeu, minunat te-ai înteleptit;
Bucura-te, ca inima ta sa cunoasca si sa se supuna voii lui Dumnezeu mereu a cautat;
Bucura-te, ca spre izvorul harului dumnezeiesc ca un cerb ai însetat;
Bucura-te, ca de Cuvântul lui Dumnezeu ca de o miere prea dulce mintea ti-ai îndulcit din tinerete;
Bucura-te, floare înmiresmata cu fapte de credinta de o nepieritoare frumusete;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Condacul al 2-lea:

Vazându-te pe tine Preabinecuvântata Nascatoare de Dumnezeu afundat în prapastia pierzarii, pe când dulceata pacatului ca un sarpe rau mirositor patrundea în sânul tineretii tale, ca o maica îndurerata te-a chemat în chip minunat: „Fiule, ma doare sa te vad spurcându-te cu fapte pacatoase”. Si pricepând tu, Preacuvioase Parinte, milostivirea ei, sarpele pacatului cu barbateasca întelepciune l-ai izgonit, biruindu-l prin pocainta, smerenie si rugaciune, iar Mântuitorului Iubitor de oameni cântare de multumire I-ai adus pentru Preacurata Sa Maica, pururea strigând: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Dumnezeiasca întelepciune te-a umbrit, când glasul Maicii Domnului te-ai învrednicit a-l asculta, alesule al lui Dumnezeu, Siluane, si harul Sfântului Duh a umplut inima ta. Prin lucrarea acestuia, ca o caprioara din lat scapând, catre gradina Maicii Domnului – Muntele Athos – ai nazuit, fugind de desertaciunea lumeasca, caci te-ai lipit de Dumnezeu ca un fiu iubitor. Drept aceea, vazând minunata bunavoire a Stapânei lumii fata de tine, cu umilinta îti cântam:
Bucura-te, ca din întunericul pacatului la lumina adevarului lui Hristos de însasi Preacurata ai fost chemat;
Bucura-te, ca ai fost ales sa fii lucrator credincios al gradinii ei pamântesti, în chip minunat;
Bucura-te, vita dulce a pamântului rusesc care în Muntele Athos îmbelsugat ai rodit;
Bucura-te, constiinta neadormita, ca prin smerita rugaciune, boldul pacatului l-ai tocit;
Bucura-te, ca în Sfânta Manastire Pantelimon, lui Dumnezeu în chip îngeresc ai slujit;
Bucura-te, ca prin nevointa, post si isihie pe dusmanul ce lupta împotriva ta desavârsit l-ai plecat;
Bucura-te, ca toate maiestriile diavolului prin smerenie le-ai surpat;
Bucura-te, ca tânjind dupa Dumnezeu, credinta curata în chip slavit ai dobândit;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Condacul al 3-lea:

Cu adevarat, de Dumnezeu iubitorule Parinte Siluane, te-a aparat puterea Celui Preaînalt când duhul iadului si al mortii te-a napadit si sufletul tau îl învifora cu momeli pierzatoare si tu, cu totul istovit, cugetai ca Dumnezeu este de neînduplecat; dar Domnul cel Iubitor de oameni îndata te-a cercetat prin lumina cea negraita a Taborului si cu focul harului Sfântului Apostol Pavel o noua nastere ai primit, cu frica si bucurie cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Având bogatia harului, cu duhul la ceruri ai fost înaltat si acolo cuvinte de negrait cu adevarat ai ascultat. Bucuria ta cine o va povesti, Preacuvioase Siluane? Caci te-ai umplut de dragostea cea negraita a lui Dumnezeu când, fiind în afara de cele ale lumii, întru vederea duhovniceasca a negraitei frumuseti dumnezeiesti, te-ai învrednicit a vedea Fata lui Hristos-Dumnezeu Cel fara-de-masura iubitor si iertator a toate. Iar noi, minunându-ne de negraita vedere a lui Dumnezeu, îti cântam:
Bucura-te, ca întru credinta nevoindu-te, de cercetarea si mângâierea lui Hristos te-ai învrednicit;
Bucura-te, ca ai fost vrednic sa vezi cu ochii tai frumusetea slavei Sale de negrait;
Bucura-te, ca în Ceruri la preaminunata frumusete prin Sfântul Duh ai fost înaltat;
Bucura-te, ca acolo din darurile harului Sfântului Duh Mângâietor te-ai adapat;
Bucura-te, ca de frumusetea de nedescris a Raiului te-ai împartasit;
Bucura-te, ca fiind iubit de Dumnezeu, de darurile frumusetii ceresti ai fost coplesit;
Bucura-te, ca acelasi har cu lacrimi ai cerut de la Dumnezeu pentru neamurile omenesti;
Bucura-te, ca spre zorii vietii vesnice ca o straja pururea veghetoare ne trezesti;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Condacul al 4-lea:

Furtuna de aspre ispite a trimis asupra ta diavolul cel ucigas de oameni care dintru început a cautat sa piarda sufletele dreptilor; dar tu, Parinte Siluane, povatuit fiind de Domnul Iisus Hristos sa-ti tii mintea în iad si sa nu deznadajduiesti, cu darul Duhului Sfânt, prin neîntrerupta veghe si smerenie ai preîntimpinat uneltirile vrajmasului desavârsind biruindu-l; iar el, rusinat fiind de tine, silit a fost a marturisi ca întru totul este mincinos. Si asa, sufletul tau din cursa neprietenului ca o porumbita blânda a fost izbavit de Dumnezeu, caruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Auzind despre tine ca în chip minunat ai fost chemat de la desertaciunea lumeasca spre nevointa calugareasca si prin harul lui Dumnezeu rod bun ai facut, Cuvioase, nu numai calugari tineri, dar si cei vârstnici, mult încercati în nevointe, catre tine alergau si ca de miere îndulcindu-se de faptele si cuvintele tale, viata cea îngereasca au urmat si Domnului s-au asemanat. Iar noi, cu smerita cugetare vazându-te împodobit, cu bucurie îti strigam:
Bucura-te, ca izvor nesecat de smerita cugetare si înfrânare în Domnul ai devenit;
Bucura-te, ca în Muntele Sfânt ai fost ca un crin bine mirositor si nevestejit;
Bucura-te, ca în nevointa ta jugul cel bun al lui Hristos cu dragoste l-ai purtat;
Bucura-te, ca mintea, inima si vointa în Dumnezeu prin rugaciune necontenit ti-ai întarit;
Bucura-te, ca plin de râvna, curatia trupeasca si sufleteasca ti-ai pazit;
Bucura-te, ca prin rugaciune neîncetata la înaltimea nepatimirii ai urcat;
Bucura-te, ca pravila Sfintilor Parinti cu sârguinta ai urmat;
Bucura-te, ca despre iubirea lui Dumnezeu si cereasca Patrie neostenit ne-ai grait;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Condacul al 5-lea:

Ca pe o stea calauzitoare si de minte luminatoare ti-a daruit Domnul Harul cel Dumnezeiesc, iubitorule de Dumnezeu Parinte Siluane, întarindu-te prin aceasta în nevointa cea mântuitoare ca odinioara pe Proorocul Ilie la Pârâul Horeb si hranindu-te în chip minunat din necheltuitele comori ale Sfântului Duh. Si asa, arzând de iubire pentru iubitorul de oameni Dumnezeu, din tinerete si pâna la batrânete priveghind si din straja diminetii pâna în noapte pentru întreaga lume rugându-te, ca o alauta dulce cântatoare, neîncetat I-ai strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Vazându-te pe tine, Preacuvioase Parinte Siluane, întru nevointa cea buna cautând dragostea lui Dumnezeu cum cauta pruncul laptele mamei sale si catre mângâierea Lui cu dor mare tânjind si cu lacrimi strigând: „Ia aminte, suflete al meu, la dragostea lui Dumnezeu si încalzeste-te, o, inima mea”, si înca „Cine-mi va da mie o astfel de ardere, ca sa nu cunosc odihna nici ziua, nici noaptea; de dragostea lui Dumnezeu?”, ne cutremuram cu inima si ne umilim cu sufletul în fata unei asemenea iubiri catre Dumnezeu cel Atotîndurat si cu strapungere îti cântam unele ca acestea:
Bucura-te, ca dreptatea lui Dumnezeu, ca pe o miere mult îndulcitoare, pururea ai cerut;
Bucura-te, ca în dragostea de Domnul cu îngerii te-ai întrecut;
Bucura-te, ca din inima, ca dintr-o candela a rugaciunii curate, flacara focului launtric spre Domnul ti-ai suit;
Bucura-te, ca cele de sus si cele de jos cu frumusetea evlaviei tale îngeresti le-ai împodobit;
Bucura-te, ca inima ta s-a asemanat cu vapaia rugului nemistuit;
Bucura-te, ca precum Moise pentru poporul ales, tu pentru toti oamenii înalti mâinile catre Dumnezeu;
Bucura-te, ca în toata vremea ai dorit judecatile Domnului si îndreptarile Sale le-ai cautat cu tot sufletul tau;
Bucura-te, ca fara încetare ai strigat: „Mântuieste Doamne, poporul tau si binecuvinteaza mostenirea Ta!”;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Condacul al 6-lea:

Propovaduitor neîncetat al isihiei te-ai aratat, cel ce bine ai placut lui Dumnezeu, când Domnul cel Iubitor de oameni, încercându-ti dragostea, te-a lipsit de cercetarea Preasfântului Duh. Pentru aceasta, întelegând ca ai pierdut harul, precum odinioara Adam când se tânguia de pierderea Raiului, L-ai chemat cu inima mâhnita si cu lacrimi: „Doamne, Tu mai înainte m-ai cercetat si mai învrednicit de Sfântul Tau Duh si sufletul meu Te-a iubit, dar acum sufletul meu tânjeste dupa Tine”; si în acest chip tânguindu-te, dar nadajduind în mila lui Dumnezeu, Ii strigai: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Stralucit-ai, iubitorule de Dumnezeu Parinte Siluane, ca un nou vazator al Tainelor, caci prin smerenie si rugaciune cu lacrimi harul Sfântului Duh ai dobândit si de negraita dragoste inima ti s-a umplut. Si gustând tu si întelegând puterea harului, cu îndraznirea lui Ilie ai strigat: „Doamne! Nu numai mie, ci întregii lumi daruieste sa cunoasca dragostea Ta si sa se mântuiasca!”. Drept aceea, avându-te pe tine rugator neadormit înaintea lui Dumnezeu, cu umilinta îti cântam:
Bucura-te, ca cerul ai deschis când împreuna cu Domnul te rastigneai rugându-te pentru cei morti, pentru cei vii si pentru cei ce pe lume înca nu au venit;
Bucura-te, ca prin aceasta dragoste Împaratia Cerurilor ai dobândit;
Bucura-te, ca adevarata întrupare a credintei curate si a nerautatii te-ai aratat;
Bucura-te, ca ai dobândit iertare de la Hristos pentru cei apropiati tie, cazuti în pacat;
Bucura-te, lucrator neadormit în gradina Maicii Domnului, care pe cei istoviti în nevointe îi intareste;
Bucura-te, dulce alauta a Muntelui Athos, care despre viata cea viitoare vesteste;
Bucura-te, visterie a darurilor Sfântului Duh si al Preabinecuvântatei Egumene ascultator slujitor;
Bucura-te, cu cei bineplacuti lui Dumnezeu credincios împreuna-nevoitor;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Condacul al 7-lea:

Voind Iubitorul de oameni Dumnezeu sa arate în tine o noua faclie a harului, Cuvioase Parinte Siluane, ca pe o ramura de maslin cu radacina în pamântul rusesc al pustiului Athosului te-a rasadit si cu harul Sfântului Duh te-a înrourat, mult roditor facându-te: ca prin faptele si cuvintele tale, ca printr-un untdelemn de viata-datator, spre curatie si înfrânare, cucernicie si iubire de frati pe toti i-ai povatuit – iar ei, uniti fiind prin legatura dragostei, supunând cele mai rele prin cele mai bune, cântau lui Dumenzeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Ca pe un nou împreuna nevoitor cu pustnicii, povatuitor si dascal monarhilor si mirenilor te-a aratat pe tine Domnul, Preacuvioase Siluane. Caci tu, înca pe când traiai în lume, pe un oarecare soldat a carui femeie se lasase ademenita de caderea în pacat si, pentru aceasta, el spre mânie se înversunase, l-ai învatat iertarea lui Hristos si astfel, familia lor – mica biserica – de destramare, o, ai izbavit; pe monahii cazuti în întristare la dobândirea pacii sufletesti i-ai chemat si frica Domnului învatându-i, la pocainta i-ai adus; si astfel pe toti i-ai pregatit sa devina locuitori ai Raiului. Iar noi, stiindu-te pe tine ca te îngrijesti de mântuirea tuturor, cu dragoste îti cântam, dupa cuviinta datorata:
Bucura-te, ca în cautarea lui Hristos împreuna cu iubitorii vietii pusnicesti te-ai nevoit;
Bucura-te, râvnitorule traitor al iubirii fratesti si pentru toti fierbinte rugator;
Bucura-te, ca pe calea vietii, în dureri si în necazuri, esti celor ce te cheama credincios însotitor;
Bucura-te, ca celor aflati în boli, întristari si mâhniri sufletesti le esti nefatarnic slujitor;
Bucura-te, vestitorule al dragostei lui Dumnezeu, care prin cuvântul tau blând la împacarea cu Dumnezeu si cu aproapele pe toti i-ai chemat;
Bucura-te, ca marturisind ca bun este Domnul, sufletele slabanogite de pacate cu nadejdea iertarii le-ai îmbarbatat;
Bucura-te, Credinciosule nevoitor care mântuirea pentru toti oamenii cu lacrimi o mijlocesti;
Bucura-te, ca având mintea în iad pentru toti pacatosii nepocaiti îndurare doresti;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Condacul al 8-lea:

Minune negraita ti-a descoperit Domnul, Preacuvioase Parinte Siluane, când staretul-duhovnic Avraam ti-a aratat chipul Sau stralucind de nedescris si astfel, prin minunata schimbare te-a învatat curat a cinsti Taina Pocaintei; iar noi, vazându-te pe tine ca ti-ai încredintat voia duhovnicescului Parinte ca Domnul Insusi, taindu-ti prin smerenie si pocainta voirile cele rele, învatam a ne încredinta voii lui Dumnezeu celei descoperite prin slujitorii Bisericii lui Hristos si prin aceasta, înainte de iesirea noastra din trup, de mânia lui Dumnezeu si de Judecata ce va sa vina ferindu-ne, cântam lui Dumnezeu întreit: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Din toata inima si cu tot sufletul cerând, smerenia lui Hristos ai dobândit, preaminunate si bineplacut lui Dumnezeu Parinte, si cu Cel iubit pentru lume împreuna te rastigneai, cu lacrimi rugându-te: „O, Preadulce Iisuse! Tu ai facut ca sufletul meu sa Te iubeasca pe Tine si sa-l iubesc pe aproapele meu. Daruieste-mi sa vars lacrimi pentru lumea întreaga, pentru ca toti oamenii sa te cunoasca pe Tine si sa mosteneasca pacea ta si sa vada lumina Fetei Tale”. Iar noi, cei ce în pacate ne-am cheltuit viata, dobândind mântuire cu rugaciunile tale, te fericim cu graiuri ca acestea:
Bucura-te, ca nevoindu-te neobosit în rugaciunea pentru oameni pe Preaputernica Maica Ocrotitoare ai urmat;
Bucura-te, ca precum odinioara Ieremia plângea pentru popor, si tu în Sfântul Munte în lacrimi l-ai înrourat;
Bucura-te, preaminunate nevoitor al Athosului, care pentru întreaga lume ai cerut mântuire ca pentru sufletul tau;
Bucura-te, Parinte iubitor de fii, care cu lacrimi pentru toti cei ce pier în pacate mijlocesti înaintea lui Dumnezeu;
Bucura-te, bucuria si minunarea îngerilor, care esti iubit si bineplacut lui Dumnezeu;
Bucura-te, stralucire luminoasa în pustiul athonit si oglindire curata a sfinteniei neamului tau;
Bucura-te, ca prin smerenie si ascultare ai aratat lumii chipul frumusetii îngeresti în trupul tau pamântesc;
Bucura-te, ca prin caldura rugaciunii tale vrei sa ne faci pe noi camara a Duhului Dumnezeiesc;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Condacul al 9-lea:

Toate cetele îngeresti si multimea nevoitorilor s-au minunat de smerenia si de iubirea ta de oameni, Parinte Siluane, ca savârsindu-ti ascultarea ca econom, preasmeritului Iosif în Egipt te-ai asemuit când nu numai de ceata Sfintilor împreuna vietuitori, dar si de ostenitorii din lume care lucrau în manastire, ca de niste copii a lui Dumnezeu te-ai îngrijit. Pentru aceasta lui Dumnezeu Celui ce iubeste întreaga zidire, ai strigat: „Doamne, trimite Duhul Tau cel Sfânt si mângâie sufletele întristate ale acestor oameni necajiti”. Si în orice fiind ai aratat frumusetea smeritei cugetari cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Ritorii cei mult graitori nu pot descrie puterea dragostei tale, preaminunate Parinte Siluane, ca tu cu lacrimi ai însetat a stinge orice vrajmasie si neorânduiala între oameni i-ai împacat pe toti cu Dumnezeu, strigând Stapânului lumii: „Doamne, cu Tine însetez sa fiu si Tie pentru întreaga omenire ma rog, ca toti sa fie mântuiti!”, si pe oameni învatându-i: „Fiilor, rugati-va pentru vrajmasi, ca ei sunt fratii vostri si viata voastra, iar dusmanul lumii acesteia numai diavolul este”. Si prin acestea fiind si noi calauziti la iubirea de Dumnezeu, de frati si de vrajmasi, îti cântam:
Bucura-te, ca prin iubirea pentru vrajmasi lui Hristos pe Golgota te-ai asemanat;
Bucura-te, ca ridicându-ti mâinile la rugaciune pentru vrajmasii tai, cu sufletul si cu inima pe Cel ce S-a rastingnit pentru noi L-ai urmat;
Bucura-te, ca de cei apropiati te-ai ingrijit si de frumusetea isihiei harice nu te-ai lipsit;
Bucura-te, ca iubindu-i pe cei de aproape ai tai, puterea neîncetata a rugaciunii ai dobândit;
Bucura-te, ca prin post si rugaciune sageata celui viclean ai frânt pâna în sfârsit;
Bucura-te, ca rautatile si maiestriile diavolului sa le biruim ne-ai învatat;
Bucura-te, ca la moara lui Hristos trupul prin munca ti-ai istovit si inimii spre desfatare rugaciunea ca pe o pâine Sfintita i-ai dat;
Bucura-te, ca pe lucratorii gradinii Împaratesei Ceresti i-ai hranit din belsug cu pâinea Preasfântului Nume;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Condacul al 10-lea:

Mântuirea sufletului cautând si dorind alipirea de Hristos, din pamântul parintilor tai ai plecat smerit la Sfântul Munte, unde petrecând în înfrânare si isihie ai dobândit frumusetea cea întocmai cu a îngerilor, prin sârguinta si iubire de oameni. Si astfel într-o binecuvântata dimineata, când ceilalti vietuitori athoniti înaltau Ziditorului cântari, bun sfârssit ai dobândit si sufletul cel hranit cu datatorul-de-viata Trup si Sânge al Domnului I-ai încredintat în mâinile Lui cele dumnezeiesti, ca împreuna cu toti Sfintii pururea sa-I cânti Cuvântului celui fara de început si Dumnezeu, al Carui Nume în tine s-a Sfintit: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Împaratului Ceresc, pe Care Îl preamaresc heruvimii si serafimii si cetele Sfintilor, I-ai slujit fara odihna prin viata, credinta si dragostea ta, Preacuvioase; iar acum ca un crin binemirositor stai înaintea scaunului Preasfintei Treimi împreuna cu toti alesii Preacuratei Nascatoare de Dumnezeu. Fii, asadar, Preacuvioase, mijlocitor plin de osârdie înaintea lui Dumnezeu pentru pacea si bunastarea lumii, iar pentru Sfânta Biserica solie de necurmata rugaciune si cald ocrotitor, ca izbavindu-ne din nevoi, cu multumire sa-ti cântam:
Bucura-te, înger în trup din pamântul rusesc, care în chip preaales în Sfântul Munte te-ai nevoit;
Bucura-te, ca pentru pamântul parintilor tpi Tronul lui Dumnezeu ai fost solitor neobosit;
Bucura-te, îndraznire iubitoare si fierbinte rugator pentru toti cei ce-L cauta pe Dumnezeu cu bunacredinta;
Bucura-te, grabnic ocrotitor al monahilor din gradina athonita si a celor ce te urmeaza în nevointa;
Bucura-te, ca fara cârtire încercarile vietii de obste si durerile trupului tau le-ai purtat;
Bucura-te, ca sufletul tau curatit cu lacrimi de pocainta Celui Curat l-ai încredintat;
Bucura-te, lucrator credincios al viei lui Hristos, în Muntele Sionului de Domnul ai fost chemat;
Bucura-te, ca acolo împreuna praznuind cu Sfintii si îngerii, cu slava si cinste te-ai încununat;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Condacul al 11-lea:

Cântare de lauda aducem tie, celui ce bine ai placut lui Dumnezeu, Parinte Siluane, ca arzând de dragoste catre Domnul – care de mântuirea lumii a însetat si cu smerenia Sa pe diavol l-a biruit – L-ai urmat cu credinta, si pustia Athosului cu rugaciune curata bine, o, ai înmiresmat, aratându-ne si noua chipul vietii îngeresti împodobit cu darurile cele mult-roditoare ale Sfântului Duh. Si asa, în Sfântul Munte ca în Rai vietuind, pe vrajmas l-ai rusinat si sufletul tau Împaratia Cereasca a agonisit, iar pe noi ne-ai povatuit prin dragoste sa ne alipim de Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

În vremurile noastre Domnul te-a aratat lumii întregi, Preacuvioase Parinte, purtator al Duhului Sfânt si al Luminii celei datatoare de lumina, atat în viata cât si dupa moartea ta, privind la tine, cel luminat cu frumusetea nevointelor pamântesti si ca un heruvim împreuna rugator cu cetele ceresti, de nadejdea mântuirii sa ne încredintam, vietii celei drepte cu toata osârdia sa urmam, voia noastra s-o lepadam si cu bucurie iubirii lui Dumnezeu sa ne supunem, ca sa se întareasca si în trupurile si sufletele noastre proslavirea Iubitorului de oameni Dumnezeu si cu dragoste sa-ti cântam unele ca acestea:
Bucura-te, ca ne-ai întarit pe noi în dragoste de Dumnezeu prin pilda vietii tale celei curate si nevoitoare;
Bucura-te, ca plin de ardoare ai dat în vileag pe cei fara de lege si ne-ai învatat sa pastram tainele si predaniile credintei dreptmaritoare;
Bucura-te, ca prin vietuirea ta cea pustniceasca, lui Petru Athonitul te-ai sârguit sa-i semeni în post si isihie;
Bucura-te, ca Avvei Atanasie cu credinta i-ai urmat prin grija pentru vietuirea monahilor în curatie;
Bucura-te, nou luminator al credintei, ca în zilele noastre „Calea cea Adevarata” catre Domnul ai aratat;
Bucura-te, ca de neîmputinarea harului Sfântului Duh în Biserica Ortodoxa tuturor le dai martuire în chip minunat;
Bucura-te, ca înaintea Scaunului Slavei stai ca un rob credincios al Mântuitorului;
Bucura-te, ca acolo ceri pentru noi sfârsit crestinesc si raspuns bun la Înfricosata Judecata a Lui;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Condacul al 12-lea:

Înca fiind tu pe pamânt, Preacuvioase, ca în ceruri, unde totul viaza si se misca întru bucuria Sfântului Duh, Hristos, Dumnezeul nostru, a revarsat peste tine puterea negraita a harului, ca astfel luminat sa înalti rugaciuni pentru întreaga lume împreuna cu ceata nevoitorilor athoniti si cu toti Sfintii. Iar noi cunoscând acestea, te rugam: îndreapta, Preacuvioase Parinte, fierbinte rugaciune catre Domnul ca sa se milostiveasca si Sfânta Sa Biserica s-o întareasca în veci spre mântuirea noastra, pe iubitorii de isihie sa-i apere si sa le dea tarie ca pururea sa preamareasca Numele lui Dumnezeu, ca împreuna cu cetele îngeresti sa cântam si noi: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Cântând slavita pomenirea ta, iubitorule de Dumnezeu Parinte Siluane, dupa vrednicie fericim durerile si ostenelile tale, ca în priveghere si post împreuna cu toti alesii Maicii Domnului, cu osârdie te-ai nevoit. Cine oare va numara ostenelile voastre si suspinarile din rugaciunile cu lacrimi înaltate pentru lume? Ca prin ele pururea întoarceti mânia Domnului cea din pricina pacatelor noastre întru milostivire, ca prin iubirea Sa de oameni sa pazeasca Sfânta Biserica de pustiire pâna la sfârsitul veacului dupa cuvântul fagaduit. Iar noi cunoscând acestea si multumindu-ti pentru mijlocire si ocrotire cu umilinta îti cântam:
Bucura-te, ca povatuirea cea prin Duhul Sfânt plin de sârguinta ai urmat;
Bucura-te, ca Hristos – Puterea si Întelepciunea lui Dumnezeu – ochilor tai trupesti S-a aratat;
Bucura-te, smerit nevoitor a lui Hristos, bucuria si lauda Maicii Domnului în fata tuturor celor ceresti si pamântesti;
Bucura-te, neadormitule rugator pentru lume, ca mângâiere si nadejde pentru mântuire ne esti;
Bucura-te, mostenitor al Împaratiei lui Hristos, care prin nevointa ta Muntele Athos ai împodobit;
Bucura-te, împreuna lucrator al nadejdii noastre de mântuire, ca ne-ai luminat calea catre Dumnezeu si pe cale ne-ai întarit;
Bucura-te, trâmbita aurita, ca împreuna cu toti sfintii si îngerii slava lui Dumnezeu o vestesti;
Bucura-te, ca primind de la Domnul cununa biruintei nu ne uiti în rugaciunile tale pe noi, cei pamântesti;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Condacul al 13-lea: (de trei ori)

O, preaminunate nevoitor al lui Hristos, Siluane, odrasla binecuvântata a pamântului rusesc, slava si podoaba iubitorilor de isihie din Sfântul Munte, primeste si de la noi aceasta nevrednica rugaciune si cere de la Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce S-a rastignit pentru întreaga lume, sa ne miluiasca pe toti fii Sai, prin harul Sfântului Duh în unirea dragostei Sale sa ne adune laolalta si cu judecatile pe care le stie sa ne aduca la Sine; iar prin rugaciunile tale sa nu ne rusineze pe noi în ziua Judecatii înaintea Fetei slavei Sale, ci sa ne învredniceasca a-I cânta împreuna cu toti Sfintii si îngerii cântarea de biruinta: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Facatorul îngerilor si Domnul Puterilor înca din pântecele maicii tale te-a ales pe tine si dupa cuvântul Psalmistului: „inima adânca” ti-a daruit, Parinte Siluane, pentru a încapea în ea ca într-o camara prea-aleasa, neîncaputul nume al lui Dumnezeu Celui Preaînalt, ca prin puterea si întelepciunea lui Dumnezeu sa urmezi vietii îngeresti. Pentru acestea, laudând minunatele tale fapte si ostenelile pamântesti, cu sfiala te chemam:
Bucura-te, rod al curatiei din parinti binecinstitori de Dumnezeu;
Bucura-te, ca ai iubit a parintilor tai cucernicie din tot sufletul tau;
Bucura-te, ca prin înfranare si iubire de Dumnezeu sa te asemeni lor ai voit;
Bucura-te, ca din pruncie cautându-ti bucuria în Dumnezeu, minunat te-ai înteleptit;
Bucura-te, ca inima ta sa cunoasca si sa se supuna voii lui Dumnezeu mereu a cautat;
Bucura-te, ca spre izvorul harului dumnezeiesc ca un cerb ai însetat;
Bucura-te, ca de Cuvântul lui Dumnezeu ca de o miere prea dulce mintea ti-ai îndulcit din tinerete;
Bucura-te, floare înmiresmata cu fapte de credinta de o nepieritoare frumusete;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

si Condacul 1:

Tie, alesule nevoitor al Domnului si îngere pamântesc, Preacuvioase Parinte Siluane, acum cu bucurie cântare de lauda îti aducem! În veghe neîncetata, în postire si în smerenie fiindu-le parintilor athoniti prea-ales urmas, prin însetarea dupa Dumnezeu si dragostea cea arzatoare catre El, har îmbelsugat ai agonisit sufletului tau si urmator facându-te lui Hristos, Cel ce S-a rastingnit, pentru toti oamenii, cu lacrimi te-ai rugat pentru cei ce se chinuiesc în iad, pentru cei vii si pentru cei ce vor mai veni pe lume. Nu ne lipsi nici pe noi de aceasta dragoste a ta, caci în groapa gresalelor aflându-ne, cerem solirea ta înaintea lui Dumnezeu si cu strapungere strigam: Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Rugaciune:

O, Sfinte Siluane, cu lacrimile tale ai dobândit smerenia lui Hristos în Duhul Sfânt si dascal al iubirii de vrajmasi ai devenit în acest veac plin de ura si de tulburare! O, dulce psaltire a pocaintei si alauta binecântatoare a Duhului Sfânt!
Noi, cei însufletiti de vietuirea ta cea aleasa, ne plecam genunchii în fata sfinteniei tale care rusineaza pe cei ce nu mai cred ca Dumnezeu lucreaza în Biserica Sa si îti marturisim ca inimile noastre suspina dupa linistea ta, dupa dragostea ta de Dumnezeu, de oameni si de vrajmasi.
Marturisim ca avem nevoie de mijlocirea ta pentru noi la Dumnezeu, Sfinte Siluane, ca mult suntem tulburati în aceasta lume care ne învata sa fim rai, iubitori de slava desarta si orbi ai pacatului. Roaga-L, Parinte Sfinte, sa ne daruiasca si noua blândetea Sa, îndelunga – rabdarea, tacerea, înfrânarea si iubirea Lui cea dumnezeiasca pentru toata faptura.
Sfinte Siluane, tu care ai trecut prin atâtea încercari duhovnicesti întarit de Sfântul Duh, nu ne lasa sa fim înghititi de marea lumii acesteia. Fii calauza noastra, fii povatuitorul nostru, mijloceste pururea pentru noi ca sa stingem vapaia patimilor, sa biruim raul din inimile noastre si astfel sa ne mântuim sufletele.
Asa, Cuvioase Parinte Siluane, podoaba calugarilor din Sfântul Munte al Athosului, cel care te-ai facut pe tine lacas Sfintei Treimi, izbaveste pe cei ce cu credinta savârsesc prea cinstita pomenirea ta si pe cei ce saruta cu evlavie moastele tale, spre slava Celui ce S-a proslavit în tine si daruieste prin tine tamaduire tuturor celor ce alearga la ajutorul tau.
Vazând rautatea si nimicnicia noastra, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce l-ai numarat pe Sfântul Siluan în ceata alesilor Tai, trimite-l noua ca pe un adevarat Parinte, spre a ne povatui cum sa traim o viata cuviincioasa, o viata de nevointa si de rugaciune, ca sa Te aflam milostiv în ceasul mortii si la Înfricosatoarea Judecata. Amin.

Si se face otpustul

*

1

Acatistul Sfintei Tecla – Sfânta Mare Mucenita Propovaduitoare! (24 septembrie

Rugaciunile începatoare:

Tie, alesule nevoitor al Domnului si îngere pamântesc, Preacuvioase Parinte Siluane, acum cu bucurie cântare de lauda îti aducem! În veghe neîncetata, în postire si în smerenie fiindu-le parintilor athoniti prea-ales urmas, prin însetarea dupa Dumnezeu si dragostea cea arzatoare catre El, har îmbelsugat ai agonisit sufletului tau si urmator facându-te lui Hristos, Cel ce S-a rastingnit, pentru toti oamenii, cu lacrimi te-ai rugat pentru cei ce se chinuiesc în iad, pentru cei vii si pentru cei ce vor mai veni pe lume. Nu ne lipsi nici pe noi de aceasta dragoste a ta, caci în groapa gresalelor aflându-ne, cerem solirea ta înaintea lui Dumnezeu si cu strapungere strigam: Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire în rugaciunea pentru lume!

Condacul 1:

Vredniciei de fericire, prealaudatei si întocmai cu Apostolii, întâi-patimitoarei Marii Mucenite Tecla, cântari veselitoare sa-i aducem, ca uneia ce a deschis calea Împaratiei, aratând ca Hristos-iubitorul-de-oameni pe toti îi primeste si tuturor le daruieste cereasca Sa camara; toti cu un glas sa strigam catre dânsa: Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

Icosul 1:

Când slavitii Apostoli, buna propovaduire a lui Hristos în lume purtând, au mers în Iconia si te-au aflat pe tine, frumoasa fecioara, având optsprezece ani, fiind de neam mare si slavit, logodita fiind cu un tânar asemenea bogat, anume Famir, vazând tu minunile ce se faceau de catre Apostoli, sedeai ascultând cuvintele lor în casa lui Onisifor si luând aminte la cele ce graiau dânsii. Pentru acestea te laudam zicând:
Bucura-te, fecioara curata si preaînteleapta;
Bucura-te, ca lucrarea Sfântului Duh s-a înradacinat în inima ta;
Bucura-te, ca lumina cea de Sus inima ta, o, a luminat;
Bucura-te, ca primind lumina, de întelepciune te-ai umplut;
Bucura-te, ca samânta cuvântului lui Dumnezeu a cazut pe pamânt bun în sufletul tau;
Bucura-te, ca ai crezut în Fiul lui Dumnezeu si L-ai iubit pe El;
Bucura-te, ca de Dumnezeu cu tot sufletul te-ai lipit;
Bucura-te, ca a sluji lui Hristos cu dragoste te-ai fagaduit;
Bucura-te, ca acum în ceruri împreuna cu El te proslavesti;
Bucura-te, ceea ce ai deschis calea tuturor mucenitelor;
Bucura-te, ca esti ca un sfesnic luminos înaintea lor mergând;
Bucura-te, ca înaintea lui Hristos acum stai;
Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

Condacul al 2-lea:

Auzind pe dumnezeiescul Pavel spunând cî fecioara ce-si pazeste curatia sa pentru dragostea lui Hristos are parte cu îngerii si este a lui Hristos mireasa, te-ai aprins înlauntru cu focul serafimilor si, întru dorire mare fiind, ca ceara te topeai cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Sezând si ascultând cuvintele lui Pavel, trei zile si trei nopti, ai uitat cu totul de tine, iar Teoclia, maica ta, înstiintându-se cum ca ai crescut în Hristos, a alergat cu mânie la logodnicul tau strigând: „Au tu nu te grijesti de mireasa ta, ca s-a salbaticit?”, nepricepându-se ea ca tu întru Hristos petreci. Pentru aceasta, noi te laudam zicând catre tine:
Bucura-te, ca te-ai facut mireasa curata cerescului Mire;
Bucura-te, ca nici o odihna trupeasca nu ti-a fost poticnire;
Bucura-te, ca sezând la picioarele Domnului pe Maria, sora Martei, ai urmat;
Bucura-te, ca la amagirile logodnicului tau nu te-ai uitat;
Bucura-te, ca în inima ta pe Mirele Hristos Îl purtai;
Bucura-te, ca pe Acesta cu ochii sufletului curat Îl priveai;
Bucura-te, ca pe mirele cel stricacios l-ai urât;
Bucura-te, ca lui Hristos mireasa curata te-ai logodit;
Bucura-te, porumbita cu aripi poleite preastralucitor;
Bucura-te, privighetoarea pustiei, cu viers dulce rasunator;
Bucura-te, piatra neclintita a credintei în Hristos;
Bucura-te, începatura a preastralucitei cete a Mucenitelor;
Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

Condacul al 3-lea:

Vazându-se pe sine mirele tau defaimat si cu totul lepadat, plângea cu amar, iar maica ta, mâniindu-se, te-a apucat de împletiturile parului si cu picioarele te-a calcat, apoi într-o camara închizându-te, cu foamea te-a chinuit. Iar tu pe toate cu dragoste le-ai suferit, cântând lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Plecandu-se spre dragoste, maica ta plângea si cu lacrimi te ruga sa te întorci spre logodnicul tau cel bogat, de bun neam si cinstit. Iar tu, preînteleapta fiind, fata dinspre dânsul întorcându-ti, în jos cautând si nimic graind, ci numai spre Cerescul Mire adeseori suspinând, în taina te rugai. Pentru aceasta te laudam zicând:
Bucura-te, ca ai fost luminata si înteleptita de Dumnezeu;
Bucura-te, ca din mâinile lui Famir ca o pasare din cursa te-ai slobozit;
Bucura-te, ca si mâinile maicii tale te-au chinuit;
Bucura-te, ca în aceste necazuri lui Hristos ai multumit;
Bucura-te, ca în Domnul ai iubit pe Apostolul lui Hristos, care te-a povatuit pe calea mântuirii;
Bucura-te, ca ai primit a umbla în urma lui Pavel, luminatorul tau;
Bucura-te, a apostoliei vrednica propovaduitoare;
Bucura-te, osârdnica slujitoare;
Bucura-te, ca de darul lui Dumnezeu cu totul te-ai umplut;
Bucura-te, ca a fi urmatoare Sfintilor Apostoli te-ai învrednicit;
Bucura-te, ca pecetea apostoliei de la vasul alegerii ai primit;
Bucura-te, ca apostolul Pavel ti-a deschis calea mântuitoare;
Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

Condacul al 4-lea:

Când ai auzit ca au închis pe Pavel în temnita, noaptea ai alergat si dând temnicierului colierul si podoabele de aur de pe tine, ai intrat si ai sarutat legaturile lui si împreuna cu dânsul cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Înstiintându-se Apostolul despre cele pe care de la mama si de la logodnic ai patimit pentru curatie, s-a bucurat cu bucurie mare, si capul sarutându-ti si binecuvântându-te, te-a numit fiica sa, laudându-se si zicând:
Bucura-te, mireasa a lui Hristos;
Bucura-te, tânara fecioara;
Bucura-te, curata porumbita;
Bucura-te, crin alb al curatiei;
Bucura-te, pamânt bun pentru primirea cuvântului lui Dumnezeu;
Bucura-te, strigatoarea poftelor desarte;
Bucura-te, fecioara blânda si curata;
Bucura-te, surpatoarea începatorului rautatii;
Bucura-te, stâlpul credintei;
Bucura-te, diamantul credintei cel nezdrobit;
Bucura-te, a mireselor lui Hristos înainte-mergatoare;
Bucura-te, ca dintre fecioare, cea întâi vrednica esti de Împaratia lui Dumnezeu;
Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

Condacul al 5-lea:

Sezând tiranul la judecata, a fost acolo si maica ta de fata, care, uitând dragostea cea fireasca, cu mânie a strigat catre judecatorul; „Cu foc sa se arda una ca aceasta, spre pilda altora”, iar tu, privind spre Pavel, te întareai cu duhul, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Dupa ce nimica nu a sporit judecatorul, a poruncit ca sa te arda cu foc dupa dorinta maicii tale, si, adunând multe lemne si aprinzându-le, de bunavoie, nesilindu-te nimeni, te-ai suit deasupra lor, dorind sa arzi ca un finic pentru dragostea Domnului tau; pentru aceasta si noi cu dragoste te laudam, zicând:
Bucura-te, ca însemnându-te cu semnul Sfintei Cruci, ai intrat în foc, bucurându-te;
Bucura-te, ca ai stins focul cel materialnic cu focul dumnezeiestii iubiri;
Bucura-te, ca însusi Domnul în fata ta în chipul lui Pavel a stat;
Bucura-te, ca însusi îndreptarul de nevointa te-a întarit cu venirea Sa de fata;
Bucura-te, ca vazând pe Domnul, tainic te-ai umplut de darul Sfântului Duh;
Bucura-te, caci cu rugaciunea ta ai stins focul;
Bucura-te, ca nevatamata ai iesit din foc;
Bucura-te, ca degraba în urma lui Pavel ai alergat;
Bucura-te, ca de piatra ta cu totul te-ai înstrainat;
Bucura-te, ca la propovaduire cu Apostolii ai umblat;
Bucura-te, caci acum în ceruri cu dânsii te proslavesti;
Bucura-te, ca întocmai cu Apostolii, Biserica te numeste;
Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

Condacul al 6-lea:

Amar de la rudenii, durere de la neamuri, asa a urmat viata ta cea plina de chinuri: ca lasând piatra ta si în alta cetate mergând, acolo ighemonul aflând cele despre tine si ranindu-si inima de frumusetea ta, a vrut sa strice podoaba ta cea sufleteasca, dar tu, curata porumbita, scapând din cursele lui, ai cântat cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Râvnitoare fiind si curata, nu te-ai plecat stapânitorului, pentru care lucru, mâniindu-se, te-a osândit spre mâncarea fiarelor. Deci nevatamata ramânând ai mers în casa Trifenei, care vazând ca sanatoasa de la priveliste te-ai întors, te-a primit cu bucurie zicând:
Bucura-te, privelistea îngerilor;
Bucura-te, bucuria celor ceresti;
Bucura-te, groaza puterilor diavolesti;
Bucura-te, veselia oamenilor pamântesti;
Bucura-te, ca fiarele cunoscând puterea ce era întru tine, cinstindu-te, capetele lor si-au plecat si te-au cinstit;
Bucura-te, ca oamenii cei cu cuvântare n-au cunoscut darul ce era varsat întru tine;
Bucura-te, ca fermecatoare pe tine te-au numit;
Bucura-te, ca iarasi, a doua oara la fiare spre mâncare te-au dat;
Bucura-te, ca leii, vazând curatia ta, s-au rusinat;
Bucura-te, caci cu mare dar de la Dumnezeu ai fost daruita;
Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

Condacul al 7-lea:

Asa cinstindu-te, Trifena te-a rugat sa faci rugaciune pentru fiica ei Falconila care murise, si îndata dupa rugaciunea ta s-a slobozit din legaturile iadului; iar maica ei, crezând în Domnul Hristos, s-a botezat, laudându-te pe tine, izbavitoarea fiicei sale, zicând: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Necunoscând chinuitorul puterea lui Dumnezeu a gândit alt lucru spre a ta pierzare: o groapa sapând si cu feluri de jivine si serpi si napârci umplând-o, te-a aruncat acolo, iar noi cu niste laude ca acestea te întâmpinam, zicând:
Bucura-te, ca în groapa ai fost aruncata;
Bucura-te, ca boldurile serpilor le-ai tocit;
Bucura-te, ca mânia lui Dumnezeu ai îmblânzit;
Bucura-te, ca otrava lor, o, ai pierdut;
Bucura-te, ca proorocului Daniil te-ai asemanat;
Bucura-te, ca înteleptului si preafrumosului Iosif ai urmat;
Bucura-te, ca de rabdarea ta îngerii s-au minunat si oamenii s-au spaimântat;
Bucura-te, ca din multe curse ai scapat;
Bucura-te, Ajutatoarea noastra în necazuri;
Bucura-te, rugatoarea cea preafierbinte catre Dumnezeu;
Bucura-te, izbavitoarea noastra din muncile iadului;
Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

Condacul al 8-lea:

Iesind nevatamata din groapa cea pierzatoare, s-au spaimântat toti de aceasta straina vedere, strigând: Mare este Dumnezeul cel propovaduit de Tecla, si multi, crezând în Domnul nostru Iisus Hristos, s-au botezat, bucurându-se si cantând: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Straina cu adevarat si înfricosata munca ti-a hotarât cumplitul pagân, de doi junici puternici sa te lege a poruncit si cu fiare înfocate a-i îmboldi a început, de care patimire numai auzind ne înfricosam si cântari de umilinta îti aducem:
Bucura-te, rabdatoare de chinuri nebiruita;
Bucura-te, biruitoarea vrajmasilor celor nevazuti;
Bucura-te, stâlp pe piatra credintei întemeiat;
Bucura-te, temelie nesurpata si neclintita;
Bucura-te, zidul cel preaputernic al credinciosilor;
Bucura-te, ca ai zdrobit capul balaurului celui rau;
Bucura-te, ca pe pagâni spre minunare i-ai adus;
Bucura-te, ca slobozindu-ne din munci, în post si în rugaciune ai petrecut;
Bucura-te, gradina lui Hristos cea încuiata;
Bucura-te, floare din vaile lumii aleasa;
Bucura-te, faclie pusa în sfesnicul ceresc;
Bucura-te, smirna cea cu dulce miros a Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

Condacul al 9-lea:

Putere din înaltime primind asupra jertfitorului pagânesc din Seleucia, l-ai aruncat la pamânt, iara el, venindu-si în sine, a poruncit sa fie zugravit chipul tau; dupa aceea si în Hristos a crezut, botezându-se cu toata casa lui, laudându-te si cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Instiintându-se noroadele ca în pustiu petreci, au alergat toti bolnavii ca la un doctor iscusit si dobândindu-si sanatatea laudau pe Dumnezeu, Cel ce un dar ca acesta ti-a daruit. Pentru aceasta, te rugam, da-ne si noua sanatate cu sfintele tale rugaciuni, ca sa te laudam asa:
Bucura-te, tamaduirea tuturor durerilor trupesti;
Bucura-te, vindecatoarea bolilor trupesti;
Bucura-te, folositoarea grabnica celor din necazuri si din nevoi;
Bucura-te, aparatoarea de orice primejdii;
Bucura-te, rugatoare fierbinte catre Dumnezeu;
Bucura-te, sprijinitoarea vaduvelor si ocrotirea orfanilor;
Bucura-te, mijlocitoarea pacatosilor catre Dumnezeu;
Bucura-te, a neamului crestinesc mare Ajutatoare;
Bucura-te, a Bisericii podoaba prealuminoasa;
Bucura-te, a fecioarelor de curatie îndemnatoare;
Bucura-te, albina a Raiului de multa miere aducatoare;
Bucura-te, ca esti întâia mucenita purtatoare de cununa;
Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

Condacul al 10-lea:

Cine ma va desparti de dragostea lui Hristos – a strigat fecioara cea preaînteleapta – necazurile, primejdiile sau durerile? Ci acest pahar dulce mi se face mie pentru dragostea Împaratului Ceresc, pe care avându-L, împreuna cu El ma voi proslavi si voi dantui împreuna cu îngerii, cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Zid mare te-a câstigat lumea si în necazuri mare aparatoare; da-ne si noua cu sfintele tale rugaciuni a trece fara primejdie portile mortii, ca sa te laudam zicând:
Bucura-te, trâmbita adevarului;
Bucura-te, chitara cuvântarii de Dumnezeu;
Bucura-te, alauta care ai cântat Evanghelia lui Hristos;
Bucura-te, organ insuflat de dumnezeiescul Pavel;
Bucura-te, limba de foc care stralucesti mintea celor pecetluiti cu darul Duhului;
Bucura-te, vioara si muzica a darului celui duhovnicesc;
Bucura-te, rândunica lui Hristos cea dulce rasunatoare;
Bucura-te, ceea ce Evanghelia de la Pavel ai învatat;
Bucura-te, ca pe aceasta luminat la neamuri o ai predicat;
Bucura-te, ca ai iubit împreuna cu Pavel a muri si cu Hristos a vietui;
Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

Condacul al 11-lea:

Vazând Stapânul a toate caderea neamului omenesc prin calcarea poruncii stramosesti, te-a daruit pe tine lumii ca pe o faclie luminoasa, ca sa luminezi mintile cele întunecate si sa tragi la Hristos cete de mucenici. Pentru aceasta si noi închinându-ne multumim Facatorului-de-bine cantând: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Minune mare s-a facut la sfârsitul vietii tale, fericita Mucenita, ca muntele cel de piatra desfacându-se cu porunca lui Dumnezeu, te-ai ascuns de la ochii cei fara de rusine, iar noi te întâmpinam cu laude de cântari asa:
Bucura-te, ca tineretile tale prin chinuri au înflorit;
Bucura-te, ca dupa aceea viata ta în post si în lacrimi ai petrecut;
Bucura-te, ca în munti ca o pasare ai petrecut;
Bucura-te, ca piatra s-a desfacut la porunca lui Dumnezeu si te-a primit si de ochii celor fara de rusine te-a acoperit;
Bucura-te, ca la batrâneti cinstite ai ajuns;
Bucura-te, ca muntele cel de piatra mormânt ti s-a facut;
Bucura-te, ca de acolo ai fost chemata la odihna cereasca;
Bucura-te, caci cu mare cinste ti s-au deschis portile raiului;
Bucura-te, ca îngereste acum te închini Facatorului tau;
Bucura-te, ca acum în gradina Raiului te veselesti;
Bucura-te, ca neîncetat îl slavesti acum pe Domnul;
Bucura-te, ca de frumusetea Lui negrait te îndulcesti;
Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

Condacul al 12-lea:

Precum în viata aceasta toate neputintele si bolile tamaduiau, asa si acum petrecând în lumina Sfintei Treimi, nu ne uita pe noi, neamul tau cel de jos, ci sanatosi ne pazeste cu rugaciunile tale si ne învredniceste ca în pamântul celor blânzi sa cântam lui Dumnezeu împreuna cu tine cântare: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Laudam, cinstim si cântam nevointele, luptele si rabdarea ta pâna la sfârsit, pentru care Hristos te-a proslavit în cer si pe pamânt. Pentru aceasta te rugam: izbaveste-ne de vrajmasii cei vazuti si nevazuti, de boli si din toate relele întâmplari, pe noi, cei ce-ti cântam:
Bucura-te, dulce privighetoare;
Bucura-te, porumbita încântatoare;
Bucura-te, trandafirul cel cu buna mirosire;
Bucura-te, strugure plin de darul Sfântului Duh;
Bucura-te, cu Pavel întocmai glasuitoare;
Bucura-te, cu Petru împreuna-luptatoare;
Bucura-te, ca împreuna cu ei te rogi pentru lume catre Domnul;
Bucura-te, sprijinul celor nedreptatiti;
Bucura-te, maica celor lipsiti;
Bucura-te, a batrânetilor cinstita împodobitoare;
Bucura-te, diamantul Bisericii cel preastralucit;
Bucura-te, neadormita rugatoare catre Dumnezeu pentru suferintele noastre;
Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

Condacul al 13-lea: (de trei ori)

O, prealaudata Mare Mucenita Tecla, primeste aceasta scumpa lauda din dragoste alcatuita, precum Mântuitorul banii vaduvei si, în ziua înfricosatei Judecati, cere de la Hristos iertare pacatelor noastre, ca intrând în viata cea fara de sfârsit sa cântam împreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Când slavitii Apostoli, buna propovaduire a lui Hristos în lume purtând, au mers în Iconia si te-au aflat pe tine, frumoasa fecioara, având optsprezece ani, fiind de neam mare si slavit, logodita fiind cu un tânar asemenea bogat, anume Famir, vazând tu minunile ce se faceau de catre Apostoli, sedeai ascultând cuvintele lor în casa lui Onisifor si luând aminte la cele ce graiau dânsii. Pentru acestea te laudam zicând:
Bucura-te, fecioara curata si preaînteleapta;
Bucura-te, ca lucrarea Sfântului Duh s-a înradacinat în inima ta;
Bucura-te, ca lumina cea de Sus inima ta, o, a luminat;
Bucura-te, ca primind lumina, de întelepciune te-ai umplut;
Bucura-te, ca samânta cuvântului lui Dumnezeu a cazut pe pamânt bun în sufletul tau;
Bucura-te, ca ai crezut în Fiul lui Dumnezeu si L-ai iubit pe El;
Bucura-te, ca de Dumnezeu cu tot sufletul te-ai lipit;
Bucura-te, ca a sluji lui Hristos cu dragoste te-ai fagaduit;
Bucura-te, ca acum în ceruri împreuna cu El te proslavesti;
Bucura-te, ceea ce ai deschis calea tuturor mucenitelor;
Bucura-te, ca esti ca un sfesnic luminos înaintea lor mergând;
Bucura-te, ca înaintea lui Hristos acum stai;
Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

si Condacul 1:

Vredniciei de fericire, prealaudatei si întocmai cu Apostolii, întâi-patimitoarei Marii Mucenite Tecla, cântari veselitoare sa-i aducem, ca uneia ce a deschis calea Împaratiei, aratând ca Hristos-iubitorul-de-oameni pe toti îi primeste si tuturor le daruieste cereasca Sa camara; toti cu un glas sa strigam catre dânsa: Bucura-te, Mare Mucenita Tecla, cea întâi-patimitoare!

*

1

Acatistul Maicii Domnului – La icoana Plângatoare de la Boian (25 septembrie)

Rugaciunile începatoare:

În numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie. (de trei ori)
Împarate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le împlinesti; Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste întru noi si ne curateste pe noi de toata întinaciunea si ne mântuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte miluieste-ne pe noi (de trei ori).
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Preasfânta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapâne, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste! (de trei ori)
Slava Tatalui si Fiului si Sfântului Duh.
Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti în ceruri, sfinteasca-se numele Tau, vie Împaratia Ta, faca-se voia Ta, precum în cer asa si pe pamânt. Pâinea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua greselile noastre precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi în ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Ca a Ta este Împaratia, puterea si marirea, a Tatalui si a Fiului si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacul 1:

Aparatoare Doamna, pentru descoperirea Sfintei icoanei Tale celei din Boian, multumire îti aducem tie noi nevrednicii robii tai, ca ne-ai cercetat prin curgerea lacrimilor din ochii Tai de pe icoana si pentru ca ai voit sa ne întaresti în credinta cea adevarata, ca izbaviti fiind de tot raul, cu lacrimi sa-ti cântam tie: Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

Icosul 1:

Arhanghelul Gavriil, în Nazaret, Ti-a adus cântare: „Bucura-te! Domnul este cu tine!”, iar tu primind Bunavestire, te-ai plecat în fata lui cu multumire si i-ai raspuns: „Iata roaba Domnului, fie mie dupa cuvântul tau”. Si noi, dupa doua milenii, stând în fata icoanei tale nou-descoperite, cu umilinta îti cântam tie acestea:
Bucura-te, Maica Domnului ca ne-ai descoperit icoana ta;
Bucura-te, ca printr-însa, Domnul ne-a dat mila Sa;
Bucura-te, ca prin ale tale lacrimi, ne trezesti si noua constiinta;
Bucura-te, ca ne-ai aprins iubirea si ne-ai întarit credinta;
Bucura-te, ca ne dai nadejde ca nu suntem în parasire;
Bucura-te, ca din pacate si patimi, ne duci pe calea mântuirii;
Bucura-te, ca nu ne parasesti, aici în a plângerii vale;
Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

Condacul al 2-lea:

Stiind ca noi suntem pacatosi si nevrednici de milostivirea ta, ai binevoit sa izvorasti lacrimi din ochi, care se preling pe obrajii chipului tau din iconostasul Bisericii din Boian, ca vazând parohul si credinciosii minunea aceasta, sa cânte cu umilinta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Pricina plânsului icoanei tale, vrând sa o înteleaga, parohul a vestit pe Arhiereu, care de îndata a cercetat icoana si încredintându-se de adevar, a hotarât ca este Facatoare de minuni si i-a alcatuit cântari de lauda, binecuvântând si îndemnând pe toti sa-ti cânte tie asa:
Bucura-te, ca tinutul nostru cu atâta mila l-ai cercetat;
Bucura-te, ca pentru noi pacatosii lacrimi din icoana ai varsat;
Bucura-te, ca lânga Cruce, ai plâns la moartea Fiului tau;
Bucura-te, Maicuta noastra ca de atunci tot plângi mereu;
Bucura-te, ca glasul si plânsul spre Biserica ne cheama;
Bucura-te, ca toti primim mângâierea ta de Mama;
Bucura-te, ca pe toti ne îndreptezi pe a mântuirii cale;
Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

Condacul al 3-lea:

Cu putere de Sus ne întaresti, si cu lacrimile tale ne vindeci de bolile cele trupesti si sufletesti. Cerceteaza-ne mereu, Maica Preacurata, ca izbaviti fiind de negura necredintei si a ratacirii, pururea sa slavim minunile tale, cântând din toata inima lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Având o purtare de grija deosebita de crestinii din Bucovina, ai binevoit sa descoperi icoana ta plângatoare si Facatoare de minuni, ca sa trezesti si în noi umilinta si lacrimi pentru pacatele noastre, remuscari si mustrari de constiinta pentru racirea credintei si a dragostei fata de tine, Maica a noastra a tuturora, chemându-ne pe toti la Fiul tau si Domnul Iisus Hristos, si sa-ti cântam tie asa:
Bucura-te, caci cu plânsul tau, ne întorci din pacat si din rau;
Bucura-te, ca vrei cu lacrimi, sa ne chemi la Dumnezeu;
Bucura-te, ti-a zis Arhanghelul, la acea Sfânta Bunavestire;
Bucura-te, ca Simeon ti-a profetit si a inimii zdrobire;
Bucura-te, îti zicem astazi, cei ce în jurul tau ne strângem;
Bucura-te, ca privind Icoana, ne rugam toti si plângem;
Bucura-te, ca ai plâns pentru noi, peste vremuri mereu;
Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

Condacul al 4-lea:

Vifor de necredinta si erezie bântuie si acest colt de tara, ca de altfel si alte parti ale lumii, însa tu, Maica Preacurata, cunoscând slabiciunile si neputintele noastre, ne-ai descoperit icoana ta plângatoare si de minuni Facatoare, ca sa ramânem întru adevarata credinta, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Auzind dreptcredinciosii Bucovinei ca icoana ta lacrimeaza, au alergat cu multa râvna la biserica din Boian, unde Parintele paroh le lamurea împrejurarile în care s-au descoperit lacrimi pe Sfânta ta Icoana si, spunându-si si ei durerile si necazurile lor, primeau mângâiere si îndemn ca sa-ti cânte asa:
Bucura-te, Maica a Domnului, umilita si plângatoare;
Bucura-te, Mângâierea noastra, celor ce plâng înduratoare;
Bucura-te, ca doar tu ne sfatuiesti ca sa ne rugam plângând;
Bucura-te, ca plângi de-a pururi, pentru cei de pe pamânt;
Bucura-te, ca mânia si pedeapsa le prefaci în îndurare;
Bucura-te, ca rugaciunea ta aduce peste noi a Domnului îndurare;
Bucura-te, ca de orice boala, tu ne esti vindecatoare;
Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

Condacul al 5-lea:

Luceafar aducator de lumina s-a aratat icoana ta, Maica Fecioara, copilului cu tumoare canceroasa la ochi, care dupa trei rugaciuni la icoana ta, s-a vindecat si împreuna cu parintii sai ti-au înaltat multumire si cu credinta si recunostinta au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Vazând copiii coristi din Tighina ca în timpul Sfintei Liturghii a început din nou sa lacrimeze icoana ta, s-au umilit pentru îndoielile unora si cu pocainta au marturisit minunea, iar tu, alungând neîncrederea i-ai invatat sa-ti cânte tie prin lacrimi astfel de cuvinte de lauda:
Bucura-te, Maicuta noastra ca de adevar ne încredintezi;
Bucura-te, ca orice îndoiala si slabire le luminezi;
Bucura-te, ca nu-ti este greu sa întorci pe cel pacatos;
Bucura-te, ca întodeauna tuturor ne esti de folos;
Bucura-te, Fecioara Sfânta, începutul mântuirii;
Bucura-te, ca tu ai nascut pe Mesia mai presus de fire;
Bucura-te, ca esti calauza, catre cer îndrumatoare;
Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

Condacul al 6-lea:

Marturisitori ai milostivirii Tale catre lumea crestina care nadajduieste în ajutorul tau, s-au aratat bolnavii de boli fara leac ce si-au cheltuit tot ce aveau cu doctorii de tot felul fara a dobândi tamaduire si care, când s-au rugat cu lacrimi în fata icoanei tale Facatoare de minuni, s-au vindecat si plini de bucurie au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Rugaciunile înaltate în biserica ta, Nascatoare de Dumnezeu, au fost ascultate. Bolnava s-a vindecat de boala cea grea de care suferea si, astfel s-a întarit trupeste si sufleteste, sporindu-si credinta în Dumnezeu si în mijlocirea ta catre Fiul tau, încât, plina de bucurie si multumire sufleteasca, ti-a cântat tie:
Bucura-te, o, îndreptatoare spre sanatate si mântuire;
Bucura-te, ca de la noi primesti rugaciuni de cerere si multumire;
Bucura-te, ca suferintele noastre, pe toate ni le întelegi;
Bucura-te, ca ne dai vindecare si de pacate ne dezlegi;
Bucura-te, Stapâna noastra ca ai plâns cu suspine;
Bucura-te, ca de la cele rele, ne întorci pururea spre bine;
Bucura-te, ca pe toti ne mântuiesti, din orice groaznica stare;
Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

Condacul al 7-lea:

Vrând Domnul sa-si arate milostivirea Sa catre tinutul nostru bântuit de erezii, necredinta si schisma, a binevoit sa descopere icoana Maicii Sale, din ochii careia curg lacrimi, ca vazând necredinciosii aceasta minune sa se îndrepte la credinta cea ortodoxa si sa cânte cântare lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Minune noua a facut Domnul prin descoperirea icoanei tale, reînnoind credinta apostoleasca de secole, ca sa se împlineasca profetia, rostita când Arhanghelul ti-a adus Bunavestire. Ca atunci ai zis: „Iata de acum ma vor ferici toate neamurile”; si noi îti aducem: Bucura-te! si îti cântam acestea:
Bucura-te, Stapâna noastra, ca ale tale lacrimi din ratacire ne-au întors;
Bucura-te, ca cei ce în jurul tau se strâng, te fericesc;
Bucura-te, ca ne întorci din calea pierzarii, iar noi te fericim între neamuri;
Bucura-te, ca la aceasta minunile tale ne îndeamna;
Bucura-te, ca în bolile noastre ne mângâi, ne vindeci si ne întaresti;
Bucura-te, ca ne ajuti sa crestem si sa sporim în cele duhovnicesti;
Bucura-te, ca pentru noi ai varsat lacrimi din icoana;
Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

Condacul al 8-lea:

Straina minune s-a savârsit de catre icoana ta, atunci când un prunc, îndata dupa nastere se sfârsea. Dar rugaciunile îndreptate catre tine în Sfânta biserica ta, l-au adus iarati la viata, si mama lui, îndepartându-i perfuzia, l-a hranit la sân si bucurându-se ca a revenit la viata a cântat cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Toata Biserica ta lauda pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, ca pe o pricinuitoare a tuturor minunilor, ca începând din Cana Galileei si pâna astazi, în toate împrejurarile, când este nevoie de ajutor pentru împlinirea dorintelor celor bune ale credinciosilor, tu totdeauna intervii si îndemni pe toti: „Sa faceti tot ce va va porunci El”. Minunându-ne de mijlocirea ta te laudam asa:
Bucura-te, Maica Preacurata ca pentru noi minuni savârsesti;
Bucura-te, ca plânsul tau ne arata cât de mult ne iubesti pe noi;
Bucura-te, ca pe noi ne înveti sa facem ce Domnul porunceste;
Bucura-te, ca ne chemi cu lacrimi ca sa traim crestineste;
Bucura-te, ca binecuvântare cereasca la toti ne aduci;
Bucura-te, ca ne ajuti sa crestem în fapte bune si în virtuti;
Bucura-te, ca ne aduci la Domnul, sa împlinim poruncile Sale;
Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

Condacul al 9-lea:

Toata firea îngereasca si omeneasca te lauda, Stapâna, ca porti de grija neamului nostru, mijlocind neîncetat catre Fiul tau si Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru toti cei în necazuri si în suparari care îti înalta si rugaciuni si cereri. Si împlinite fiind rugaciunile lor, tu ne chemi pe toti sa înaltam cântare de rugaciune lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Ritorii cei ce se cred întelepti nu pot spune multimea minunilor ce le-ai savârsit de-a lungul vremurilor, fata de credinciosii robii tai. Noi te fericim, Stapâna noastra, ca ai nascut pe Mântuitorul, suferind împreuna cu El toate urmarile necredintei iudeilor si ne-ai învatat pe noi credinta crestina, ca sa-ti cântam tie unele ca acestea:
Bucura-te, Maica Pastorului Bun, ce ne-ai chemat în slujba Sa;
Bucura-te, ca ne-ai daruit tuturor pace cu Dumnezeu si iertare în dar;
Bucura-te, Mâna cereasca si dulce, ca ne hranesti cu Pâinea vietii;
Bucura-te, în boli, vindecatoare si sprijinitoare batrânetii;
Bucura-te, Izvorul mângâierii celor care în chinuri plâng;
Bucura-te, ca truditii si împovaratii în jurul milei tale se strâng;
Bucura-te, ca în clipe grele ne esti calauza si îndreptatoare;
Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

Condacul al 10-lea:

Vrând sa aduci fericirea în familiile crestinilor, Maica Preacurata, ai trimis vindecari minunate: pe cei din moarte i-ai adus la viata, celor ologi le-ai dat tamaduire, celor orbi vedere, pe cei stapâniti de duhuri necurate i-ai curatit si pe cei bolnavi de boli fara de leac i-ai vindecat, îndemnând pe toti sa se roage lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Zid esti cinstitorilor de Dumnezeu, Fecioara, ca cei ce cinstesc pe Fiul, cinstesc si pe Maica. Iar tu îi ocrotesti de caderea în erezie sau necredinta si îi îndemni pe toti sa se lupte pentru credinta data Sfintilor, odata pentru totdeauna, traind o viata curata si cantându-ti cântare de lauda:
Bucura-te, ca rugaciunile tale ne fac Domnului bineplacuti;
Bucura-te, ca pe cei în necazuri cu milostivire îi ajuti;
Bucura-te, Mijlocitoare prin har catre Fiul tau Cel iubit;
Bucura-te, ca cei ce se roaga tie nu vor muri niciodata de moarte napraznica;
Bucura-te, ca ne dai mângâiere în negraita-ti bunatate;
Bucura-te, ca cine cere cu credinta, primeste de la tine toate;
Bucura-te, Maica Preabuna, de orice rele Aparatoare;
Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

Condacul al 11-lea:

Cei ce nadajduiesc întru Tine, Stapâna îndurata, nu se vor teme de vrajmasi si nu vor ramânea rusinati, caci prin apostolul Ioan, Fiul tau, ni te-a dat tuturor Maica, zicându-i: „Iata Mama ta!” si din ceasul acela ucenicul te-a luat la sine. Si noi, din pruncie, prin taina Sfântului Botez, am fost înfiati tie, te socotim Maica noastra si plini de recunostinta cântam Fiului tau si Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Lumina cereasca ne-a stralucit noua, Maica Preacurata, ca prin tine ne-a cercetat Rasaritul cel de Sus – Domnul. Credem aceasta si marturisim cu tarie ca tu luminezi în întunericul desertaciunilor pamântesti, ca tu esti Mijlocitoarea spre mântuire a tuturor pacatosilor ce se pocaiesc, esti Preabinecuvântata în neam si în neam, Domnul este cu tine si prin tine cu noi, învatându-ne laudele acestea:
Bucura-te, Maica Doctorului celui Mare ce vindeca trupeste si sufleteste;
Bucura-te, Mâna din ceruri ce pe toti flamânzii hraneste;
Bucura-te, Suis prea usor a celor credinciosi catre Dumnezeu;
Bucura-te, Scut si Aparatoare de toate sagetile celui rau;
Bucura-te, Raza de Soare ca ne-ai adus lumina multa;
Bucura-te, ca nu Te întorci nici de la aceia care nu cred si nu asculta;
Bucura-te, o, Fecioara, ca ai primit de la înger bunavestire;
Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!
Condacul al 12-lea:
Har Dumnezeiesc, Scut si Aparare, da-ne noua, Stapâna si Ocrotitoarea noastra, celor ce cadem înaintea icoanei tale Facatoare de minuni; Ridica-ne din somnul pacatelor si pazeste acest colt de tara de toata ratacirea si necredinta, învredniceste-ne sa ramânem în Biserica Fiului tau în toata viata noastra, laudându-te pe tine si pe Fiul tau, Domnul nostru Iisus Hristos, cântând: Aliluia!
Icosul al 12-lea:
Cântând milostivirile si minunile tale, ce le faci printre noi în ultimul timp, ne închinam tie în fata icoanei tale, prin care mântuiesti pe toti cei ce te cinstesc cu bunacuviinta si te cheama într-ajutor, cântându-ti din toata inima acestea:
Bucura-te, Triumful dreptei credinte de aici din Bucovina;
Bucura-te, ca Boianul a ajuns a ta vesela gradina;
Bucura-te, ca icoanele tale sunt minunate predici spre mântuire;
Bucura-te, ca din înaltimea cerurilor spre noi îti intorci privirile;
Bucura-te, ca la fapte bune pe noi toti ne-ai îndemnat;
Bucura-te, ca de toata neputinta si de boli ne-ai vindecat;
Bucura-te, îti cânta Biserica tie si Fiului tau: Osana!
Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

Condacul al 13-lea: (acest condac se zice de trei ori)

O, Maica Prealaudata, Stapâna noastra de Dumnezeu Nascatoare! Primeste aceste laude si rugaciuni din gurile noastre întinate. Apara Biserica si tara noastra de toate nevoile si ne învredniceste ca, uniti într-un cuget si o simtire sa te slavim de-a pururea pe tine Maica noastra si pe Fiul tau si Dumnezeul Nostru, cântând cântarea: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Arhanghelul Gavriil, în Nazaret, Ti-a adus cântare: „Bucura-te! Domnul este cu tine!”, iar tu primind Bunavestire, te-ai plecat în fata lui cu multumire si i-ai raspuns: „Iata roaba Domnului, fie mie dupa cuvântul tau”. Si noi, dupa doua milenii, stând în fata icoanei tale nou-descoperite, cu umilinta îti cântam tie acestea:
Bucura-te, Maica Domnului ca ne-ai descoperit icoana ta;
Bucura-te, ca printr-însa, Domnul ne-a dat mila Sa;
Bucura-te, ca prin ale tale lacrimi, ne trezesti si noua constiinta;
Bucura-te, ca ne-ai aprins iubirea si ne-ai întarit credinta;
Bucura-te, ca ne dai nadejde ca nu suntem în parasire;
Bucura-te, ca din pacate si patimi, ne duci pe calea mântuirii;
Bucura-te, ca nu ne parasesti, aici în a plângerii vale;
Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

si Condacul1:

Aparatoare Doamna, pentru descoperirea Sfintei icoanei Tale celei din Boian, multumire îti aducem tie noi nevrednicii robii tai, ca ne-ai cercetat prin curgerea lacrimilor din ochii Tai de pe icoana si pentru ca ai voit sa ne întaresti în credinta cea adevarata, ca izbaviti fiind de tot raul, cu lacrimi sa-ti cântam tie: Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

Rugaciune:

O, Preasfânta Fecioara, Maica lui Hristos Domnul si Dumnezeul nostru, asculta suspinele noastre cele din adâncul inimilor, cauta din înaltimea cerurilor spre noi cei ce cu credinta si cu dragoste ne închinam preacuratei icoanei tale celei Facatoare de minuni. Ca iata tulburati de grijile vietii si cufundati în pacate, privim la Chipul tau, si ca si cum ai fi de fata, îti aducem rugaciunile noastre. Cauta din cer si ne mântuieste de toata reaua întâmplare, de orice boala si primejdie si de toata bântuiala duhului celui rau. Pazeste-ne tari în credinta, sa nu ne clatine furtunile acestei lumi.
Ca n-avem alt ajutor si alta mijlocitoare, nici mângâiere, ci numai pe tine Maica tututor scârbitilor si a celor împovarati de greutatile si necazurile acestei vieti. Ajuta-ne noua neputinciosilor, alina durerile si scârbele noastre, pe cei rataciti povatuieste-i la calea cea dreapta care duce la mântuire, vindeca inimile noastre cele bolnave si mântuieste pe cei deznadajdutti. Daruieste-ne noua ca sa traim restul vietii noastre în pace si întru pocainta. De sfârsit crestinesc ne fa parte, iar la înfricosatoarea Judecata a Fiului tau si Dumnezeului nostru, fii noua mijlocitoare ca sa fim socotiti întru cei de-a dreapta Sa, ca totdeauna sa te cântam si sa te slavim ca pe buna Aparatoare a neamului crestinesc, împreuna cu cei ce bine au placut lui Dumnezeu, în vecii vecilor. Amin!

Troparul glasul 4:

Bucura-te, tinutul Boianului, ca nu esti mai prejos între cetatile crestinesti, caci întru tine a aratat Domnul icoana Facatoare de minuni a Preacuratei Maicii Sale, care plânge pentru pacatele noastre, si cu lacrimile sale binecuvântate, din ochii nostri orice lacrima a sters.

Condacul glasul 4:

Prin descoperirea la Boian a icoanei Maicii Domnului cetele îngeresti s-au minunat, lumea s-a întarit cu harul Sfântului Duh, sarutând izvorul lacrimilor de pe fata Pruncului Hristos si a Preacuratei Maicii Sale, prin ele capatând vindecare si mântuire sufletelor noastre.

Marimuri:

Te marim, te marim pe Tine, Preasfânta Fecioara, si cinstim icoana ta cea Sfânta, din care izvorasc vindecari, celor ce alearga cu credinta.

*

1

Acatistul Sfântului Sergie de Radonej – Sfânt Preacuvios! (25 septembrie)

Dupa obisnuitul început se zic:

Condacul 1:

Alesu-te-a pe tine Împaratul puterilor, ca sa fii conducator al Rusiei, Cuvioase Parinte Serghie, iar noi ca unui mare facator de minuni îti aducem cântare de multumire, caci cu rugaciunile tale pururea ne izbavesti de cei de alt neam si de scârbele ce ne înconjoara, pentru care îti strigam tie: Bucura-te, Serghie, grabnicule Ajutator si de multe minuni facator!

Icosul 1:

Facatorul îngerilor, înca din pântecele maicii tale, prin întreita glasuire, te-a aratat lumii adevarat slujitor al Preasfintei Treimi, iar pentru vointa cea tare si curatia inimii tale, cu totii îti cântam asa:
Bucura-te, cel ce ai fost ales mai înainte de veci;
Bucura-te, caci în lacasurile ceresti petreci;
Bucura-te, ca din pântecele maicii tale ai fost chemat în slujba Împaratului Ceresc;
Bucura-te, purtator al harului dumnezeiesc;
Bucura-te, caci în întreaga lume esti proslavit;
Bucura-te, caci prin strigarea întreita din pântecele maicii tale pe toti i-ai uimit;
Bucura-te, caci de la nastere, prin post, viata calugareasca ai aratat;
Bucura-te, caci de la sânii maicii tale tu te-ai înfranat;
Bucura-te, caci miercurea si vinerea lapte nu ai gustat;
Bucura-te, cel ce esti al parintilor rod binecuvântat;
Bucura-te, al scârbitilor miluitor;
Bucura-te, al nostru aparator;
Bucura-te, Serghie, grabnicule Ajutator si de multe minuni facator!

Condacul al 2-lea:

Toata lumea care vine si se închina cu credinta la sfintele tale moaste, vede ca esti grabnic Ajutator, caci prin multele minuni pe care le savârsesti, ca o sluga credincioasa ce esti, te-am câstigat mijlocitor în fata Domnului pe care ÎI slavim prin cântarea: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Înca din pântecele maicii tale ai primit de la Dumnezeu întelepciune ca sa proslavesti pe Preasfânta Treime. Si întarit în credinta si dragoste, ai ridicat un locas minunat în numele ei, unde ai adunat o multime de calugari, pentru aceasta credinciosii ti se închina cântând:
Bucura-te, cel ce esti mare cinstitor al Sfintei Treimi;
Bucura-te, ca turma ce ai adunat-o spre mântuire ai îndreptat-o;
Bucura-te, ca cel ce esti pastor si mielusel cu chip cinstit;
Bucura-te, cel ce esti îndreptatorul credintei si chip al blândetilor duhovnicesti;
Bucura-te, cel ce esti lacas curat si fara prihana a celor sfintite;
Bucura-te, ca înca din viata te-ai învrednicit a vedea pe Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu însotita de doi apostoli;
Bucura-te, cel ce te-ai învrednicit în timpul Sfintei Liturghii de a sluji cu îngerii;
Bucura-te, cel ce-n timpul Sfintei Liturghii ca-ntr-o para de foc ai stat;
Bucura-te, cel ce te-ai împartasit cu acel foc dumnezeiesc intrat în potir;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit cu îngerii a vorbi;
Bucura-te, cel ce esti plin de tot binele;
Bucura-te, cel ce esti pazitor al curatiei sufletesti si trupesti;
Bucura-te, Serghie, grabnicule Ajutator si de multe minuni facator!

Condacul al 3-lea:

Cunoscând cele viitoare, prin puterea ce ti-a fost data, ai vestit marelui cneaz Dimitrie, biruinta asupra multtimii agarenilor, care voiau sa pustiasca Rusia prin foc si sabie. Si alegând doi calugari i-ai trimis în ajutor asupra potrivnicilor unde cu rugaciunile tale neîncetate, biruinta au facut, pentru care îi strigau lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Prin strigarea cea din pântecele maicii tale cu totii s-au înstiintat de nasterea ta cea minunata, iar noi aflând toate acestea cu bucurie îti aducem cântari de lauda asa:
Bucura-te, pruncule ce din copilarie suflet bun ai avut;
Bucura-te, copile ce de har dumnezeiesc te-ai umplut;
Bucura-te, cel ce din copilarie post aspru ai aratat;
Bucura-te, caci prin aceasta pe multi tu i-ai mirat;
Bucura-te, caci cu tine darul lui Dumnezeu pururea a fost;
Bucura-te, cel ce din tinerete L-ai iubit pe Domnul Hristos;
Bucura-te, cel ce în smerenie si priveghere ai petrecut;
Bucura-te, caci cele trecatoare pe toate le-ai urât;
Bucura-te, caci pentru Dumnezeu pofta trupeasca ai omorât;
Bucura-te, caci cu puterea cea de sus smintelile celui viclean le-ai naruit;
Bucura-te, caci multi întorsi spre Domnul s-au mântuit;
Bucura-te, de dulceti duhovnicesti, îndestulatorule;
Bucura-te, Serghie, grabnic Ajutatorule si de multe minuni facatorule!
Bucura-te, ca prin Darul lui Dumnezeu din loc pustiu apa ai izvorât;
Bucura-te, ca în el bolnavii se tamaduiesc;
Bucura-te, adâncul minunilor dumnezeiesti;
Bucura-te, datatorule de bunatati ceresti;
Bucura-te, Serghie, grabnicule Ajutator si de multe minuni facator!

Condacul al 4-lea:

Izbavindu-te de furtunile vietii acesteia care cu rautate te învaluiau tulburându-te, ai ajuns la limanul ceresc, unde în slava dumnezeieasca te veselesti, împreuna cu puterile ceresti, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Vestea minunilor tale a cuprins întreaga lume, caci cu rugaciunile ce le înalti la tronul lui Dumnezeu, cei ce vin cu credinta la tine sanatate dobândesc si pentru aceasta prin cântari de lauda îti multumesc asa:
Bucura-te, vas plin de mir, pentru toata boala tamaduitor;
Bucura-te, doctor fara de plata si grabnicule Ajutator;
Bucura-te, a scârbitilor comoara de milostiviri;
Bucura-te, cel ce cu staruinta pentru oameni te îngrijetti;
Bucura-te, caci sufletul tau pentru ei îl jertfesti;
Bucura-te, caci cei ce veneau la tine bucurie au gustat;
Bucura-te, caci cu rugaciunile tale pe cel mort ai înviat;
Bucura-te, cel ce lipsa de hrana din manastiri ai împlinit;
Bucura-te, ca prin darul lui Dumnezeu din loc pustiu apa ai îzvorât;
Bucura-te, adâncul minunilor dumnezeiesti;
Bucura-te, datatorule de bunatati ceresti;
Bucura-te, Serghie, grabnicule Ajutator si de multe minuni facator!

Condacul al 5-lea:

Ca o stea luminoasa te-ai aratat multora, îndreptând pe toti cei rataciti catre cereasca Împaratie ca împreuna sa slavim pe Dumnezeu, cântându-l: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Vazând ca-n lumea aceasta toate sunt desertaciune, ostenindu-te pentru cele nestricacioase, ai placut Bunului Dumnezeu si te-ai învrednicit a sta în fata înfricosatorului Sau Prestol, pentru care noi îti strigam asa:
Bucura-te, ca-n lacasul Cerescului Stapân locuiesti;
Bucura-te, caci ca-ntr-o oglinda în Domnul stralucesti;
Bucura-te, caci pentru cei care-ti cer ajutor la El mijlocesti;
Bucura-te, al crestinilor aflati în lupte biruitor;
Bucura-te, al Rusiei mare aparator;
Bucura-te, al necajitilor Mângâietorule;
Bucura-te, tamaduitorule al bolilor sufletesti si trupesti;
Bucura-te, cel ce cu Darul Sfântului Duh multe minuni savârsesti;
Bucura-te, ca orbilor vedere si schiopilor umblare daruiesti;
Bucura-te, strugure care ne hranesti si ne veselesti;
Bucura-te, mladita lui Hristos cea mult roditoare;
Bucura-te, ca-n via lui Hristos ai savârsit mare lucrare;
Bucura-te, Serghie, grabnicule Ajutator si de multe minuni, facator.

Condacul al 6-lea:

În întreaga lume se vestesc nevointele tale, caci cu postul si privegherea, ti-ai plinit mântuirea sufletului, si urând toate cele ale lumii acesteia în locasurile ceresti te-ai salasluit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Ca unui luminator al Rusiei care a stralucit în biserica lui Hristos prin faptele sale si ca unui fierbinte rugator, noi cu bucurie îti cântam asa:
Bucura-te, cel ce vietuirea îngereasca ne-ai aratat;
Bucura-te, cel ce poftele pacatului le-ai lepadat;
Bucura-te, chip de smerenie adevarat;
Bucura-te, cel ce a rabda ne-ai învatat;
Bucura-te, mare învatator al mântuirii;
Bucura-te, îndreptatorul pacatosilor;
Bucura-te, cel ce poruncile lui Hristos cu bucurie ai lucrat;
Bucura-te, tamaduitorul neputintelor sufletesti;
Bucura-te, îndestulatorul celor saraci;
Bucura-te, pustnice ce desertaciunea lumii ai urât;
Bucura-te, cel ce slujire prin post si rabdare ai savârsit;
Bucura-te, Serghie, grabnicule Ajutator si de multe minuni facator!

Condacul al 7-lea:

Facutu-te-ai lacas al Duhului Sfânt caci luând crucea lui Hristos, ai urmat calea cea strâmta si prin scârbe ai ajuns în lacasurile de sus, de unde cu multumire cânti lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Aratatu-te-a pe tine Ziditorul tuturor ca un mijlocitor al celor necajiti, iar pentru minunile pe care le savârsesti cu totii striga catre tine acestea:
Bucura-te, cel ce trupul si sufletul în feciorie le-ai pastrat;
Bucura-te, îndrumatorul calugarilor;
Bucura-te, bucuria sufletelor noastre;
Bucura-te, al saracilor grabnic Ajutator;
Bucura-te, al scârbitilor mijlocitor;
Bucura-te, pazitorul curatiei noastre;
Bucura-te, nadejdea noastra cea tare;
Bucura-te, al Rusiei ocrotitor;
Bucura-te, pomul Raiului de minuni izvorator;
Bucura-te, crin înflorit în gradina Raiului;
Bucura-te, mirul lui Hristos cu buna mireasma;
Bucura-te, ca prin tine se aduce bucurie tuturor;
Bucura-te, Serghie, grabnicule Ajutator si de multe minuni facator!

Condacul al 8-lea:

Ca o minune te-ai aratat multora, caci cu darul ce l-ai primit de la Dumnezeu îi izbavesti de primejdii pe cei ce vin cu credinta si se roaga tie, iar cererile de folos tuturor le-mplinesti îndemnându-i sa strige lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Ca un locuitor al Raiului celui de sus, dar nedespartit de noi, cei de jos, roaga-te Împaratului Hristos si pentru sufletele noastre, care cu umilinta-ti strigam acestea:
Bucura-te, caci saracia lui Hristos ai iubit;
Bucura-te, caci bogatia nestricacioasa ai dobândit;
Bucura-te, al harului (Duhului Sfânt) închinator smerit;
Bucura-te, al lui Hristos ostas nebiruit;
Bucura-te, caci cu Sfânta cugetarea Sfânta, cursele vrajmasului ai sfarâmat;
Bucura-te, caci prin smerenie la cer te-ai înaltat;
Bucura-te, ca de Duhul Sfânt esti luminat;
Bucura-te, ca patimile pierzatoare de suflet ai zdrobit;
Bucura-te, priveghetor neostenit;
Bucura-te, cel ce te-ai facut partas al Împaratiei Ceresti;
Bucura-te, caci de hrana întelepciunii te îndulcesti;
Bucura-te, al fericirii vesnice mostenitor;
Bucura-te, Serghie, grabnicule Ajutator si de multe minuni facator!

Condacul al 9-lea:

Toata firea îngereasca s-a mirat de darul dat tie de sus, caci prin curatia trupului tau, viata nematerialnica ai aratat si prin aceasta darul facerii de minuni dobândind, te-ai înaltat la ceruri, de unde îi cânti lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cu vrednicie a te lauda pe tine caci si dupa moartea ta, cu darul lui Dumnezeu, celor ce vin cu dragoste la tine, cele de folos daruiesti, pentru care îti cântam asa:
Bucura-te, înger pamântesc si om ceresc;
Bucura-te, ca pe pamânt viata duhovniceasca ai trait;
Bucura-te, cel ce cu ochii sufletesti pe Dumnezeu ai contemplat;
Bucura-te, robule credincios ce la cer ai urcat;
Bucura-te, ca înaintea Domnului smerit ai pasit;
Bucura-te, ostas adevarat ce poruncile stapânului ai împlinit;
Bucura-te, povatuitor bun al obstilor monahicesti;
Bucura-te, ca de aratarea Domnului te-ai învrednicit;
Bucura-te, cel ce pe Dumnezeu cu râvna L-ai iubit;
Bucura-te, ca din toata fiinta în El ai nadajduit;
Bucura-te, al mântuirii mare doritor;
Bucura-te, Serghie, grabnicule Ajutator si de multe minuni facator!

Condacul al 10-lea:

Supunându-te în toate voii lui Dumnezeu si având dorinta tare sa te mântuiesti, chipul îngeresc l-ai îmbracat, si pe toate îndurându-le cu multumire ca o sluga credincioasa ce ai fost, te-ai învrednicit sa stai înaintea Împaratului Hristos Caruia acum strigi: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Ca un zid de aparare multora te-ai aratat, caci celor ce alergau la tine în nevoi te-ai facut adapostire tare, iar noi cei ce suntem primejduiti de ispitele acestei vieti si gasim la tine alinare îti strigam asa:
Bucura-te, cel ce ai adus slujire Domnului cu adevarat;
Bucura-te, ca din tinerete, împotriva celor trei dusmani te-ai înarmat;
Bucura-te, caci cu privegherea si cu rugaciunea împotriva trupului tu ai luptat;
Bucura-te, ca izvorul patimilor l-ai secat;
Bucura-te, cel ce dulceata pamânteasca n-ai gustat;
Bucura-te, ca limba ta cu clevetire nu s-a întinat;
Bucura-te, ca de urechile tale vorbele desarte nu s-au lipit;
Bucura-te, ca mâinile tale fapte rele nu au savârsit;
Bucura-te, ca de pântecele tau mâncarea si betia fara de sat nu s-au lipit;
Bucura-te, caci trupul tau prin osteneala în curatie l-ai pazit;
Bucura-te, cel ce-n caile faradelegii n-ai pasit;
Bucura-te, Serghie grabnicule Ajutator si de multe minuni facator!

Condacul al 11-lea:

Facatorului de bine Dumnezeu, Celui ce te-a proslavit pe tine cu darul facerii de minuni, cântare de lauda îi aducem, iar tu, ca cel ce cu al Sau dar de chinuri ne slobozesti neîncetat, îi aduci multumire strigându-l: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Faclie purtatoare de lumina, întregii lumi te-ai aratat, caci o luminezi cu raza Soarelui neîncetat si împreuna cu cetele cele fara de trup acum tu locuiesti unde de lumina Sfintei Treimi te îndulcesti, stralucindu-ne si noua celor ce-ti strigam unele ca acestea:
Bucura-te, cel ce ai ajuns la înaltimea virtutilor dumnezeiesti;
Bucura-te, ca acum în cer tu locuiesti;
Bucura-te, ca din salasurile pamântesti tu te-ai mutat;
Bucura-te, caci ca o mângâiere, moastele tale ne-ai lasat;
Bucura-te, ca la ele toata boala vindecare a gasit;
Bucura-te, ca de ele diavolii sunt izgoniti;
Bucura-te, ca bucurie aduc celor scârbiti;
Bucura-te, ca sufletul la Împaratul ceresc s-a suit;
Bucura-te, caci rugator fierbinte cu totii noi ne-am dobândit;
Bucura-te, cel ce cererile de folos le împlinesti;
Bucura-te, caci cu puterea ta, pe cei potrivnici biruiesti;
Bucura-te, Serghie, grabnicule Ajutator si de multe minuni facator!

Condacul al 12-lea:

Vazând darul ce ti-a fost dat de la Dumnezeu, cu osârdie cadem înaintea ta si te rugam sa înalti acum la tronul Cerescului Stapân rugaciune fierbinte ca sa treaca cu vederea toata greselile noastre, Sfânta Sa Biserica sa o întareasca si pe toti ortodocsii crestini sa-i mântuiasca ca pururea sa-l cânte: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Laudam pe Cel ce te-a proslavit pe tine cu sfintii Sai si te-a daruit noua grabnic Ajutator în toate nevoile, de a carui lucrare minunându-ne îti strigam acestea:
Bucura-te, Parinte Serghie al Rusiei, mare folositor;
Bucura-te, cela ce în virtute stralucesti;
Bucura-te, urmas al Tatalui Ceresc;
Bucura-te, caci pe calugari îi povatuiesti;
Bucura-te, întemeietorul vietii de obste;
Bucura-te, al crestinilor aparator;
Bucura-te, al Împaratului Hristos, miluitor;
Bucura-te, caci tuturor le vii în ajutor;
Bucura-te, acoperamântul tuturor;
Bucura-te, cel ce-n fapta buna esti mare râvnitor;
Bucura-te, al Evangheliei luminator;
Bucura-te, vas ales al Sfintei Treimi;
Bucura-te, Serghie, grabnicule Ajutator si de multe minuni facator!

Condacul al 13-lea:

O, preaslavite facatorule de minuni, Parinte Serghie, primeste darul nostru de acum si cu solirile tale, roaga pe bunul Dumnezeu sa ne daruiasca putere de sus si prin harul Sau, sa ne curete de toata întinaciunea, ca, izbavindu-ne de focul cel vesnic, sa-i cântam pururea: Aliluia! (de trei ori)

Apoi din nou Icosul 1 si Condacul 1.

Rugaciune:

O, sfinte al nostru Parinte Serghie, nu uita pe sarmanii tai pâna în sfârsit si ca cel ce ai îndraznire catre Împaratul Ceresc, nu trece cu vederea pe cei ce vin cu credinta si se închina tie caci ca unul ce esti de minuni facator poti sa ne ajuti noua. Roaga-te, Sfinte Serghie si pentru noi, cei împovarati de multe si grele pacate, cerând vreme de pocainta, ca sa trecem nevatamati de diavolii cei înfricosatori, care cauta sa ia sufletul nostru si astfel izbavindu-ne de chinurile cele vesnice sa ne facem mostenitori ai Împaratiei Ceresti, împreuna cu toti sfintii, care din veac au bineplacut Domnului, Caruia I se cuvine toata slava, cinstea si închinaciunea Tatalui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

*

1

Acatistul Sfântului Apostol si Evanghelist Ioan (26 septembrie)

Dupa obisnuitul început se zic:

Condacul 1:

Veniti toate popoarele crestinesti pe „Fiul Tunetului” sa-l laudam, pe Apostolul si Evanghelistul loan, cel ce a scris si a tunat dogmele dumnezeiesti în toata lumea, caruia cu credinta si cu evlavie din inima sa-i strigam: Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Icosul 1:

Pe vazatorul tainelor ceresti, pe vasul cel preacurat al fecioriei care la Cina cea de Taina pe pieptul lui Iisus s-a rezemat si din izvorul întelepciunii Celui fara de margini s-a adapat, sa-l laudam cu totii, cei iubitori de Hristos, si cu dorire, asa sa-i strigam:
Bucura-te, cel ce grija lumii ai lepadat;
Bucura-te, cel ce lui Hristos cu multa dragoste ai urmat;
Bucura-te, cel ce de la pescuire catre Hristos ai fost chemat;
Bucura-te, cel ce cu mreaja cuvântului pe popoare le-ai mânat;
Bucura-te, ca tunetul teologiei tale la toata lumea s-a auzit;
Bucura-te, ca feciorelnica ta viata, o, ai cinstit;
Bucura-te, ca pentru neprihanita ta viata, de Cuvântul Vietii ai fost iubit;
Bucura-te, stâlp al Bisericii prealuminos;
Bucura-te, ucenicul cel iubit al lui Hristos;
Bucura-te, ca toate minunile cele preamari Hristos ti le-a aratat;
Bucura-te, ca tainele cele preaînalte tie ti le-a încredintat;
Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 2-lea:

În muntele Taborului ai vazut slava lui Hristos, pe cât este cu putinta omului a o vedea, si din tainica descoperire, întelegând ca El este Stapânul mortii si al vietii, din inima I-ai cântat Lui lauda: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Ca un ucenic preaiubit si ca un prieten preacinstit al lui Hristos, pururea lânga El te afli si pururea pe El din inima îl iubesti; pentru care si noi te laudam si zicem:
Bucura-te, ca la învierea fiicei lui Iair, tu de Domnul ai fost chemat;
Bucura-te, ca la rastignirea Domnului tu lânga crucea Lui ai stat;
Bucura-te, ca la înfricosatele taine ale Patimilor lui Hristos si tu cu inima ai patimit;
Bucura-te, ca Patimile Domnului si Stapânului Vietii, cu inima plina de durere le-ai privit;
Bucura-te, ca pe Domnul pâna la a Sa moarte L-ai urmat;
Bucura-te, ca Domnul de pe Cruce cu tine a vorbit;
Bucura-te, ca pe tine, fiu al Maicii Lui te-a numit;
Bucura-te, ca pe Sfânta Sa Maica, Domnul tie ti-a încredintat-o;
Bucura-te, ca tu spre paza si îngrijire pe Preasfânta Sa Maica, o, ai luat;
Bucura-te, ca la preacinstita ei Adormire, cu mare evlavie ai slujit;
Bucura-te, ca stâlparea cea adusa ei de Arhanghelul Gavriil ai purtat-o înaintea sicriului celei preasfinte;
Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 3-lea:

Dupa Adormirea Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu si Pururea Fecioarei Maria, împreuna cu ucenicul tau Prohor, în Asia ai plecat si acolo cuvântul Domnului ai propovaduit si pe toti cei ce au crezut i-ai învatat sa cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Vazând mai înainte, cu ochii cei de gând, ispitele si primejdiile ce te asteapta în calea propovaduirii Evangheliei, prin credinta fierbinte si dragoste de Dumnezeu, asupra întristarii si mâhnirii care te împiedica de la alegerea ta ai îndraznit; pentru aceasta te fericim si zicem:
Bucura-te, ca în Asia cuvântul Domnului ai predicat;
Bucura-te, ca pentru marturisirea adevarului multe primejdii si multe scârbe ai rabdat;
Bucura-te, ca împreuna cu ucenicul tau, Prohor, în Efesul Asiei ai intrat;
Bucura-te, ca acolo pe Româna cu toata casa ei, o, ai botezat;
Bucura-te, ca pe Dominos cu puterea lui Hristos l-ai înviat;
Bucura-te, ca pe Dioscorid, tatal lui Dominos, la viata l-ai întors;
Bucura-te, ca prin aceste minuni pre multi i-ai întors la Hristos;
Bucura-te, ca si alti trei sute de oameni morti ai înviat;
Bucura-te, ca si pe cel slabanog de doisprezece ani l-ai facut sanatos;
Bucura-te, ca prin alte rugaciuni, capistea Artemidei din temelie, o, ai darâmat;
Bucura-te, ca la caderea capistei nici un om nu s-a vatamat;
Bucura-te, ca din porunca împaratului Domitian, la Roma ai plecat legat;
Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 4-lea:

Cu focul dragostei lui Hristos fiind foarte înfierbântat, porunca tiranului împarat pe tine nu te-a spaimântat, ci, cu mare bucurie primind legaturile pentru Domnul, din inima îl laudai pe El, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Legatu-te-au pe tine ostasii cei tineri cu lanturi si cu catuse, ducându-te la corabie, sub paza lor, spre Roma, unde ai plecat si proniei dulcelui tau Iisus cu blândete si liniste te-ai supus, pentru care si noi te laudam, zicând:
Bucura-te, ca tu, prin legaturile celor tirani, Stapânului tau te-ai asemanat;
Bucura-te, ca El, pentru a noastra mântuire, de cei faradelege a fost prins si legat;
Bucura-te, ca fata de ostasii cei pagâni si tirani, cu multa dragoste te-ai purtat;
Bucura-te, ca furtuna marii ce era sa fie, mai înainte, o, ai aratat;
Bucura-te, ca în acea calatorie, pe toti din corabie cu minunile tale i-ai înspaimântat;
Bucura-te, ca în a ta inima pururea pe Hristos îl aveai;
Bucura-te, caci cu a Lui putere minuni mari savârseai;
Bucura-te, ca icoana vietii lui Hristos în tine foarte s-a închipuit;
Bucura-te, ca tu din toata inima pe El L-ai iubit;
Bucura-te, ca în calea suferintelor, cu mare dorire Lui I-ai urmat;
Bucura-te, ca, dorind dragostea Lui, spre chinuri cu bucurie ai calatorit;
Bucura-te, ca pe tine, iubitul Sau ucenic, puterea Domnului pururea te-a sprijinit;
Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 5-lea:

Potolit-ai, cuvântatorule de Dumnezeu, furtuna cea înfricosata a marii cu sfintele tale rugaciuni. Si aceasta minune vazând-o toti cei de pe corabie, foarte s-au spaimântat, cunoscând puterea Adevaratului Dumnezeu ce era întru tine; iar tu pe toti i-ai îndemnat sa cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

În ostrovul Patmos, din porunca pagânului împarat Domitian, ai fost izgonit, caci acolo, prin pronia lui Dumnezeu cea buna, spre folosul multora ai venit, pentru care si noi cu evlavie te laudam asa:
Bucura-te, ca de ostasii cei tirani, cu lanturi ai fost legat;
Bucura-te, ca sub paza ostasilor spre Patmos împreuna cu ucenicul tau Prohor ai calatorit;
Bucura-te, ca din aceasta calatorie, pe tânarul cel înecat, cu rugaciunea tu l-ai înviat;
Bucura-te, caci cu aceasta minune pe toti i-ai spaimântat;
Bucura-te, ca si furtuna marii tot cu rugaciunea ta, o, ai linistit;
Bucura-te, ca pe ostasul cel bolnav l-ai tamaduit;
Bucura-te, ca si apa marii cu rugaciunea ta, o, ai îndulcit;
Bucura-te, ca pe cel ce murea de sete în corabie de moarte l-ai izbavit;
Bucura-te, ca Evanghelia lui Hristos în ostrovul Patmos, o, ai propovaduit;
Bucura-te, ca pe Miron si pe toti ai casei lui i-ai crestinat;
Bucura-te, ca si capistea lui Apelie cu cuvântul la pamânt, o, ai rasturnat;
Bucura-te, ca puterea cea draceasca a lui Chinops vrajitorul, neputincioasa, o, ai aratat;
Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 6-lea:

La chemarea antipatului, pe femeia lui care foarte se chinuia a naste, numai cu trecerea pragului lor, o, ai usurat. Si aceasta minune vazând-o antipatul, casa lui a crezut în Hristos si a dat slava lui Dumnezeu, cântand: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Petrecând în acest loc timp de trei ani si ducându-te într-o cetate ai carei locuitori erau foarte întunecati cu slujirea de idoli, foarte te-ai ostenit pentru propovaduirea cuvântului, spre a lor minunare, si astfel ai adus mare multime la Hristos; drept aceea, cu dorire te laudam asa:
Bucura-te, ca pe locuitorii cetatii aceleia cu cuvântul adevarului i-ai luminat;
Bucura-te, ca pe tinerii cei legati spre jertfa diavolului de moarte i-ai scapat;
Bucura-te, ca pe diavolul cel în chip de lup, legându-l, l-ai întrebat;
Bucura-te, ca prin puterea lui Hristos din acel ostrov l-ai alungat;
Bucura-te, ca pe fiul jertfitorului lui Die l-ai înviat;
Bucura-te, ca a idolului Dionis capiste cu rugaciunea, o, ai darâmat;
Bucura-te, ca pe Nuchian vrajitorul l-ai biruit;
Bucura-te, ca si mâna antipatului, o, ai uscat;
Bucura-te, ca prin uscarea mânii, antipatul a cunoscut pe Dumnezeul Cel adevarat;
Bucura-te, ca si Prochiana, crezând în Hristos, s-a botezat;
Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 7-lea:

Înainte de întoarcerea la Efes ai scris celor din ostrovul Patmos Evanghelia lui Hristos si înfricosatoarele vedenii ale Apocalipsului, iar multimea credinciosilor de acolo au pastrat cele scrise spre a lor luminare si mântuire, ca si pe însasi cuvintele lui Hristos, si pentru bogatia dogmelor celor din ele, slava au dat lui Dumnezeu, cântand: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Începutul Evangheliei tale, început al dogmelor celor preaînalte Bisericii lui Hristos au ramas, caci tu pe Cuvântul lui Dumnezeu L-ai marturisit ca S-a întrupat si între oameni a locuit. Minunându-ne dar, dupa cuviinta, de înaltimea cea duhovniceasca a întelepciunii tale, pe tine te laudam zicând asa:
Bucura-te, ca tu pe Cuvântul lui Dumnezeu L-ai marturisit ca este Dumnezeu adevarat;
Bucura-te, ca ai marturisit caci Cuvântul a fost la Dumnezeu dintru început;
Bucura-te, ca tu ai aratat ca nimic din cele ce sunt facute, fara de El nu s-au facut;
Bucura-te, ca taina întruparii Cuvântului mai presus de toate tainele se arata a fi;
Bucura-te, ca într-adevar taina întruparii Cuvântului, pe toate tainele le covârseste;
Bucura-te, ca tu cu o minte mai presus de teologia cea catafatica te-ai suit;
Bucura-te, ca pe cele neîntelese de a ta minte, prin spaima si minune le-ai cinstit;
Bucura-te, ca tu în chip apofatic, Taina întruparii Cuvântului, lumii, o, ai propovaduit;
Bucura-te, ca taina înomenirii Cuvântului, nimeni din oameni nu, o, a tâlcuit;
Bucura-te, ca taina iconomiei lui Dumnezeu, pururea ramane taina;
Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 8-lea:

Prealuminat ai aratat în a ta învatatura ca Legea si Proorocii în porunca iubirii de Dumnezeu si a iubirii de aproapele salasluieste. Deci, ca pe un Apostol al dragostei crestine, toata Biserica lui Hristos te lauda si lui Dumnezeu îi cânta: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Zis-ai, dumnezeiescule Apostol al lui Hristos, ca Dumnezeu dragoste este si ca cel ce petrece în dragoste, întru Dumnezeu petrece si Dumnezeu întru el, prin aceasta aratându-ne noua cele mai înalte ale Legii Darului pentru care, dupa cuviinta, zicem catre tine:
Bucura-te, ca tu pe Dumnezeu iubire L-ai numit;
Bucura-te, ca tu ne-ai învatat pe noi sa-L iubim pe Dumnezeu, Care mai înainte de noi ne-a iubit;
Bucura-te, ca de la tine dragostea lui Dumnezeu noi am cunoscut-o;
Bucura-te, ca tu ai zis: Cel ce are dragoste, de la Dumnezeu este el nascut;
Bucura-te, ca tu ne-ai aratat cele spuse de Dânsul, ca cel ce uraste pe fratele sau, ucigas este;
Bucura-te, ca învatatura ta la iubire ne îndeamna si de ura ne fereste;
Bucura-te, ca tu dragostea lui Dumnezeu catre lume ai aratat;
Bucura-te, ca dragostea de aproapele de la tine, o, am învatat;
Bucura-te, ca tu ai zis ca Dumnezeu pe noi ne-a iubit;
Bucura-te, ca dupa a ta marturisire, Dumnezeu din dragoste pentru lume, pe Fiul Sau Cel iubit în lume L-a trimis;
Bucura-te, ca dupa marturisirea ta, din dragostea Sa pentru noi, moarte a suferit;
Bucura-te, ca pe tine, dupa dreptate, Biserica lui Hristos, Apostol al dragostei te-a numit;
Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 9-lea:

Iubitorule de feciorie si de Dumnezeu, iubite Apostole si Evangheliste Ioane, tie Domnul mari si înfricosatoare taine ti-a descoperit, fiindca tu viata fara de prihana ai petrecut si pe El din toata inima L-ai iubit si în a ta inima I-ai cântat asa: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Mintea ta cea curata întru uimire facându-se si de Duhul Sfânt într-o zi de Duminica rapindu-se, la cele mai de sus de a ta lucrare s-a suit si de la Alfa si Omega, taina cea preamare i s-a descoperit, pe care noi te cinstim si catre tine zicem asa:
Bucura-te, ca la ostrovul Patmos, pe Domnul între sapte sfesnice L-ai vazut;
Bucura-te, ca de la El mari descoperiri ai avut;
Bucura-te, ca de la El porunca de a scrie ai primit;
Bucura-te, ca, scriind celor sapte Biserici, porunca Domnului ai împlinit;
Bucura-te, ca slava Tronului lui Hristos ti s-a descoperit;
Bucura-te, ca în duh, pe cei douazeci si patru de batrâni ai privit;
Bucura-te, ca ai vazut si cartea cea cu sapte peceti;
Bucura-te, ca ai privit la deschiderea acelei carti;
Bucura-te, ca taina celor sapte peceti tie ti s-a descoperit;
Bucura-te, ca numarul celor feciorelnici, în chip simbolic, tie, iubitorule de feciorie, ti s-a aratat;
Bucura-te, ca sapte îngeri si sapte trâmbite înaintea lui Dumnezeu ai vazut;
Bucura-te, ca la trâmbitarea primilor îngeri, foc si sânge pe pamânt a cazut;
Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 10-lea:

Dumnezeu, Cel Preasfânt si Preacurat, întru tine, vasule cel ales al fecioriei, a turnat din Duhul Sau si de descoperirea tainelor celor preaînalte pe tine te-a învrednicit, pentru care si noi pe tine te laudam si lui Dumnezeu îi cântam: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Facutu-te-ai biserica preaaleasa a lui Dumnezeu, prin viata ta cea nevinovata si neprihanita, caci cu taina masurarea Bisericii si a Altarului lui Dumnezeu tie ti s-a încredintat; primeste, te rugam, si de la noi, smeritii, aceste cântari:
Bucura-te, ca Biserica si Altarul cel din cer, tu, în descoperire le-ai masurat;
Bucura-te, caci curtea Bisericii spre intrare a neamurilor, o, ai luat;
Bucura-te, ca prigoana Bisericii de catre Antihrist, lumii tu, o, ai vestit;
Bucura-te, ca pe fiara cea cu sapte capete si zece coarne, lumii, o, ai descoperit;
Bucura-te, ca si vremea stapânirii fiarei, de tine nu s-a tainuit;
Bucura-te, ca si numele fiarei, cu taina, Bisericii l-ai aratat;
Bucura-te, ca si pe fiara cu coarne ca de miel, o, ai vazut luminat;
Bucura-te, ca si secerisul cel de apoi tie Domnul ti l-a aratat;
Bucura-te, ca si teascul cel mare al mâniei Domnului ti s-a descoperit;
Bucura-te, ca si pe cei sapte îngeri cu cele sapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu, tu lumii le-ai vestit;
Bucura-te, ca taina Babilonului celui mare tie ti s-a aratat;
Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 11-lea:

Bucuria si veselia cea mare a nuntii Mielului lui Dumnezeu, tie de la Duhul Sfânt ti s-a descoperit si cântarea cea de biruinta asupra fiarei, de la puterile ceresti tu, o, ai auzit, care cu glasuri de tunet cântau slava lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Tu, ucenicul cel iubit al lui Hristos, graiurile dumnezeiestilor Scripturi prin fapte le-ai cinstit. De aceea si Dumnezeu, a ta minte, de vedenia tainelor celor ceresti, o, a învrednicit si cu întelegere prea adânca a stralucit. Pentru care noi, cei neputinciosi la întelegerea celor bune, te laudam:
Bucura-te, ca a ta minte de la Duhul Sfânt s-a luminat;
Bucura-te, ca în a ta vedenie pe balaur l-ai vazut legat;
Bucura-te, ca Judecata cea de apoi în vedenie, o, ai vazut luminat;
Bucura-te, ca în a ta vedenie ai vazut Ierusalimul cel de sus, vesnicule mostenitor al lui;
Bucura-te, ca pe Mireasa Mielului, tu, o, ai vazut împodobita;
Bucura-te, ca pe cetatea ta cu douasprezece temelii si douasprezece porti, o, ai aratat ca este preastralucita;
Bucura-te, ca douasprezece margaritare în loc de usi, cetatea aceea avea;
Bucura-te, ca usile ei cele de margaritare preafrumos straluceau;
Bucura-te, ca una din aceste usi pe tine cu taina te închipuiau;
Bucura-te, ca si temeliile cetatii celei de piatra scumpa tu le-ai vazut;
Bucura-te, ca una din cele douasprezece temelii ale cetatii aceleia pe tine Domnul te-a facut;
Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 12-lea:

Vazut-ai, Apostole, de Dumnezeu iubite, raul cel curat si limpede ca si cristalul al Apei Vietii de la Tronul lui Dumnezeu si al Mielului izvorând, pentru care si noi, nevrednicii, cinstim cele de taina aratate tie si cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Cu adevarat, Hristos, Pomul vietii si al vesnicei nemuririi este, caci prin El a luat fiinta neamul omenesc cel mort de demult prin calcarea poruncilor, pe Care toate popoarele pamântului îl slavesc, iar pe tine, ucenicul Lui cel iubit, te fericesc, cântand asa:
Bucura-te, ca si tu, unul din roadele cele tainice ale Pomului Vietii ai fost;
Bucura-te, ca tu, pom al vietii cu douasprezece roade ai vazut pe Hristos;
Bucura-te, ca si tu, pom al vietii, dupa împartasirea darului, te-ai facut;
Bucura-te, ca prin a ta propovaduire, multi în Hristos au crezut;
Bucura-te, ca prin a ta propovaduire, multi Cuvântul Vietii L-au auzit;
Bucura-te, ca prin propovaduirea Evangheliei, pe multi cu pâinea vietii i-ai hranit;
Bucura-te, ca prin propovaduirea Cuvântului, cu Apa Vietii pe multi i-ai adapat;
Bucura-te, ca prin cunostinta lui Hristos, Pomul Vietii, neamurile de rana mortii s-au tamaduit;
Bucura-te, ca tu din tulpina Pomului Vietii ai rasarit;
Bucura-te, ca tulpina Pomului Vietii pe tine te-a hranit;
Bucura-te, caci cu Darul lui Hristos, Pomului Vietii, ai adus rod însutit;
Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 13-lea:

O, dumnezeiescule Apostole si Evangheliste al lui Hristos, Ioane, care de Domnul foarte ai fost iubit si de vederea tainelor celor preaînalte de la El te-ai învrednicit, cu sfintele tale rugaciuni, ajuta-ne ca în ziua cea mare a Judecatii de apoi sa luam mila si iertare de pacate de la Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce este Alfa si Omega, Caruia sa-I cântam lauda asa: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarasi se zice Icosul 1:

Pe vazatorul tainelor ceresti, pe vasul cel preacurat al fecioriei care la Cina cea de Taina pe pieptul lui Iisus s-a rezemat si din izvorul întelepciunii Celui fara de margini s-a adapat, sa-l laudam cu totii, cei iubitori de Hristos, si cu dorire, asa sa-i strigam:
Bucura-te, cel ce grija lumii ai lepadat;
Bucura-te, cel ce lui Hristos cu multa dragoste ai urmat;
Bucura-te, cel ce de la pescuire catre Hristos ai fost chemat;
Bucura-te, cel ce cu mreaja cuvântului pe popoare le-ai mânat;
Bucura-te, ca tunetul teologiei tale la toata lumea s-a auzit;
Bucura-te, ca feciorelnica ta viataa oa ai cinstit;
Bucura-te, ca pentru neprihanita ta viata, de Cuvântul Vietii ai fost iubit;
Bucura-te, stâlp al Bisericii prealuminos;
Bucura-te, ucenicul cel iubit al lui Hristos;
Bucura-te, ca toate minunile cele preamari Hristos ti le-a aratat;
Bucura-te, ca tainele cele preaînalte tie ti le-a încredintat;
Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

si Condacul 1:

Veniti toate popoarele crestinesti pe „Fiul Tunetului” sa-l laudam, pe Apostolul si Evanghelistul loan, cel ce a scris si a tunat dogmele dumnezeiesti în toata lumea, caruia cu credinta si cu evlavie din inima sa-i strigam: Bucura-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Rugaciune:

Cu credinta, cu dragoste si cu evlavie, din inima venim catre tine, Sfinte Apostole si Evangheliste Ioane, de Dumnezeu cuvântatorule si prietenul cel preaiubit al lui Hristos, si cu toata umilinta te rugam sa ne ajuti noua, nevrednicilor, cu sfintele si preaputernicele tale rugaciuni, spre a trece cu liniste si cu alinare peste toate valurile cele tulburi ale veacului celui de acum si spre a nu cadea noi în laturile si cursele cele prea mestesugite ale railor oameni si ale viclenilor diavoli.
Pe tine, vulturule cel preaînalt zburator al teologiei, te rugam sa mijlocesti pentru noi catre Preamilostivul Dumnezeu si Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ca sa lumineze cu al Sau Har mintile noastre cele întunecate de patimi, spre a primi si noi întelepciunea cea de la Duhul lui Dumnezeu si a cunoaste dogmele dreptei credinte si minunile cele din Legea Sa, si spre a lucra si noi, dupa putere, pe cele ce le vom întelege. Pe tine, ucenicul cel preaiubit al lui Hristos, care ai propovaduit lumii dragostea lui Dumnezeu si dragostea de aproapele, te rugam sa ne ajuti cu a ta mijlocire catre Domnul, pentru ca si noi prin Darul lui Dumnezeu sa ajungem a iubi pe Dumnezeu din toata inima, din tot cugetul si din toata vârtutea noastra, iar pe aproapele nostru ca pe noi însine. Pe tine, vasul cel preacurat al fecioriei, te punem mijlocitor catre Preabunul Dumnezeu, ca, prin ajutorul si mila Sa sa ne izbaveasca de razboaiele cele iuti ale mâniei si ale poftelor trupesti, precum si de potopul gândurilor celor necurate, care pururea din inima izvorasc si care, ca niste nori ai întunericului, din adânc risipindu-se, mintea noastra o întuneca spre pierzarea sufletelor noastre. Catre tine, preafericite ucenic si apostol, care de catre Domnul, fiu al Preasfintei si Preacuratei Sale Maici ai fost numit, si careia pâna la ducerea ei din lumea aceasta i-ai slujit, cadem cu toata umilinta si zdrobirea inimii noastre, ca, împreuna cu Preacurata Nascatoare de Dumnezeu si Pururea Fecioara Maria, care este si Maica Domnului, Maica ta si Maica noastra a tuturor celor ce au crezut în Hristos, sa mijlocesti pentru noi catre Preadulcele nostru Mântuitor ca, prin a Sa mila si îndurare, sa nu ne lase pe noi în toate zilele vietii noastre, nici în ceasul sfârsitului nostru, atunci când vom sta înaintea Lui si ne va judeca. Amin!

*

1

Acatistul Sfântului Ioan Bogoslovul (26 eptembrie)

Condac 1

Arzătorule Sfânt, rob al harului dulce nespus, şi verhovnic al iubirii de smarald a lui Iisus, bătrân alb cu petalonul tainicei arhierii şi dascăl de tâlc al pecetluitei Bogoslovii, primeşte-ne sub dreptarul crinului împărătesc. Punerea mâinilor în creştet ne-o luminează şi la virginitatea Cerului ne înfiază, ca să-ţi cântăm de tot istovul din sfinţenia lăudării: Bucură-te, Ioan Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Icos 1

Binecuvânta-vom pre toţi cei ce ne urăsc sau iubesc, noianul binecuvântării totul să înece. Din binecuvântare lumile se-ndumnezeiesc, cel ce binecuvântează în Dumnezeu petrece. Binecuvântarea-i zăbavă bine dăruită, cât şi săgeată învăpăiată a marelui salt. Binecuvântarea, cruce peste creştet sădită, revarsă în noi harul Numelui Celui Preaînalt. Dar binecuvântarea îi şi adâncă plecare, genunche ce s-a închinat smereniei celuilalt, ca să ajungă aşijderi cea mai de sus închinare a îngerilor, Preacuratei şi Preasfântului Duh. Binecuvântează dar, ca să-mi cutez sfânta lucrare, ca dintr-un zbor să-ţi cânt, cu tot sufletul în văzduh:
Bucură-te, al inimii rugătoare bogoslovitor Apostol
Bucură-te, al minţilor cutezătoare oblăduitor prestol
Bucură-te, al prezbiterilor celor albi centenar cunună
Bucurâ-te, al Predaniei celei arcane verigă străbună
Bucură-te, părintească bunătate cu sfânt iscus dăruită
Bucură-te, aloi de harismă la preoţie acoperită
Bucură-te, lacrimă de pe mâinile sfinţitoare
Bucură-te, belşug de blândeţe pentru lăuntrica aflare
Bucură-te, străluminare de mir necesară înnoirilor
Bucură-te, pecete de gnoză însemnată asupra fiilor
Bucură-te, că dat ţi-e să păstrezi cheile şi sicriul lucrării
Bucură-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Condac 2

Clari, cei douăzeci şi patru de bătrâni ai Cerului, din tronurile lor, larg inel în jurul Mielului, cu arcul minţii adunat inimii slăvitoare, la cel mai împlinitor mod de muzicalizare, şi aplecaţi cu fruntea peste limpezi alăute, zic, furaţi de mierea rostirii lor neîncăpute: precum sfânta Răstignire în piscul pironirii, viaţa e o uimire la treptele dăruirii. Imnul acesta al lor, strălucitor mărgăritar, curge unduind ecoul firmamentului de cleştar. Şi alăutele sub arcuri îi cresc taluzul plin, ca o cascadă înzăpezită a marelui Amin. Iar noi, cutremuraţi, grăbim a ne alătura, lângă tine, Sfânt Ioane, cu acest: Aliluia!

Icos 2

De dincolo de cerul minţii, zăpor luminos întru amiaza oglinzilor mele, Domnul Hristos, preaînnoitoarea Ta venire m-a însorit şi Te cetesc cu desluşire, ca orbul limpezit. De sub şapte coarne ale cununii Tale de spini, drept, lin, fără cusur, în straiul alb de lână şi in, deschis de sub şapte străluminări de răpire, rănile învierii şi stelara Ta privire, Te văd Agneţ luminos în dragoste de neînvins, în faţa tronului aevea, ca în Apocalips. Mă-nfaşă, scutec de lumină, Dumnezeirea Ta şi plin de dragoste îndrăznesc să strig: Maranata! Şi neîntinatei cuviinţe ca să nu-i luăm nimic, tot pentru Domnul să-l cinstim şi pe al Său Ucenic!
Bucură-te, văzătorule, că ai sărutat şi păstrat Sfântul Chip
Bucură-te, iconar iscusit, c-ai prins în scris Obrazul Arhetip
Bucură-te, că înştiinţai Sfânta Faţă cu amănunt şi măsură
Bucură-te, c-ai iscălit caligraf dumnezeiasca trăsătură
Bucură-te, că din slova ta am înţeles rostul sfintei pecetluiri
Bucură-te, că şi în noi ai trezit starea sfintei închipuiri Bucură-te, că peste mintea spălată, Sfântul Obraz înlăcrămăm
Bucură-te, că-n inima curată cu Sfântul Trup ne cuminecăm
Bucură-te, c-am sărăcit mintea în duh cei cinci trandafiri să-i primim
Bucură-te, că pentru sfânta Icoană, toate icoanele zvârlim
Bucură-te, c-am înhumat şi întru noi Sfântul Grăunţ al întrupării
Bucură-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Condac 3

Evanghelist prea treaz, alăuta Dumnezeirii tu, Sfinte Ioane, alb ibovnic al strălucirii, slavosloveşti măiestrit sfânta suită slavă, ce-a binevoit pre veac, smerind pe oglinda-i gravă, aurul Sfântului Chip, Spic sfânt cu raze anume luminează în mir pe tot omul ce vine în lume. Acest sclipitor repeziş peste margini şi minte, răsăritul de sus al rugăciunii nesfârşite, pe acest cer al dimineţii înţelegătoare, ce ar trebui dorit cu nestinsă însetare, cântă-l ca din bogăţia bogosloviei tale în undele de har ale gândirii muzicale, de neprihănit auz să ni-1 putem apropia şi sub taborica-I rouă să-I cântăm: Aliluia!

Icos 3

Fără-fundul cel de mătase din noaptea albastră, senin în creştet ne ţine, tâlc pe potriva noastră. Că vezi marea umbră de aur a Domnului plutind, prin Galileea stelarelor colburi strălucind. Şi-a trupului nostru casă cu candelă şi vatră, deschisă îl aşteaptă, cu şase vase de piatră. Sfinte Ioane, fii şi nouă marele înger nun, umple vasele goale, dă-ne al minunii zăbun. Domnul şi nouă să ne preschimbe apa simţirii, din izvoarele trezviei în porfira nuntirii. Sorbind paharul vieţii, nupţiala licoare, şi în noi să rodească floarea preschimbătoare. Şi-ndumnezeindu-ne fiecare simţ în parte îţi cântăm podobii la stările încununate:
Bucură-te, c-ai umplut primul chiup, simţul major al plinirii de Duh
Bucură-te, melod la paradisiac auz şi inelar văzduh
Bucură-te, c-ai umplut chiup secund, simţul acvilin de agerime
Bucură-te, ochi al vederilor de la teoretica înălţime
Bucură-te, c-ai umplut chiup terţin, măreţe simţ al sacrelor mâini
Bucură-te, că te-ai hărnicit pe Dumnezeu din pipăit să-L aduni
Bucură-te, c-ai umplut chiup cvadrig, simţul gustului euharist
Bucură-te, că Sfânta Hrană are înţeles şi rost realist
Bucură-te, şi pentru chiupul cvint, simţul rugăciunii cel de minte
Bucură-te, că ne sui în melcul de parfum al cunoaşterii sfinte
Bucură-te, că viem şi al şaselea simţ raic, centrul închinării
Bucură-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Condac 4

Golul acel de mare preţ, prins în fericitul metal, acel giuvaer sfânt, cinstitul Pocal pascal al casei din Arimateea I L-au pus la cină Iisus Domnul, în el, cu un cuvânt de lumină, a preschimbat vinul în sfânt Sângele Său de taină, chiar viaţa lui Dumnezeu, sub a vinului haină. Sfinte Ioane, sfânt ceasul acela înveşnicit, când obrazul pe inima Domnului ţi-ai odihnit, adeverează minunea cum ultimul vin băut e întâiul sânge ce singur jertfa Şi L-a făcut. Şi înţelegând întâietatea liturgicei trăiri, ne-nspăimântăm de frumuseţea misticei dăruiri. Primeşte-ne dar, cereşte, iar a ne alătura lângă tine, Sfânt Ioane, cu acel: Aliluia!

Icos 4

Hotărâtoare normă, cardinală mântuirii, urmează-n asemănare izvoadele iubirii. Umblarea aceasta-n dâra tălpilor strălucitoare cere totuşi şi trecerea prin marea strâmtoare. E drumuirea în noapte, dincolo de vămi şi vad pân-la cele trei catisme: la iesle, cruce şi iad. Un ceas e firav; trebuincios naşterii profunde, la fundul de neant al credinţei să ne scufunde. Un ceas e crud şi desveleşte giulgiul cuvios, să ne-nspăimânte cu faţa de mormânt a lui Hristos. Şi-i ceasul demoniac, pân-la scrâşnirea dinţilor, la statornicia sfintei apatii trebuitor. Tu ne cunoşti lăuntricul apocalips, Părinte! învaţă-ne să-l biruim ca să-ţi cântăm fierbinte:
Bucură-te, c-ai cunoscut Puterea Domnului în Ghetsimani
Bucură-te, că părtaş ai fost făcut potirului sfintei agonii
Bucură-te, c-ai trăit crucea la cea mai dăruită amărăciune
Bucură-te, că ai aflat durerii faţa ei de rugăciune
Bucură-te, că ţi-ai dorit şi prin inima ta suliţa să spargă
Bucură-te, că ai fost martor neumbrit la răstignirea întreagă
Bucură-te, că te-ai plinit din milostivirea pogorământului
Bucură-te, c-ai agonisit sfânta isihie a mormântului
Bucură-te, că Domnul a coborât soare adânc de miezul nopţii
Bucură-te, că Domnul trecu ca o primăvară prin ţara morţii
Bucură-te, Avvă însoţitor la toate treptele încercării
Bucură-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Condac 5

Iconomia sfântă a frângerii pâinii de har şi-a îmbătârii treze din al altarului pahar îşi ia vârtutea lucrării din Sfânta înviere, tipic când Liturghia cu mâini înalte o cere. în Trupu-I de slavă Domnul îşi dă dumnezeirea şi-n Sânge jarul Harului ne aprinde nemurirea. Nestânjenit răspunsul la atâta preamărire, nu-i decât desăvârşita potirului rodire. Harul ţinut sterp apune, ca mai sterpi să ne facă. Tainic vier, Sfânt Ioane, spre mine te apleacă, altoieşte-mă din nou mladă viţei în ruptură, să nu mă scrumească Domnul ca pe o uscătură. Prielnic să mă înfăşoare întru văpaia Sa nemistuit şi puternic să-i cânt: Aliluia!

Icos 5

Jalea, rana, moartea, strâmta poartă, toate la un loc, în seninul Heruvim cu spadă în roată de foc, fac cheile trecerii la Sfânta împărăţie, sub balanţa subţire pusă de dreapta Pronie. Grozavă-i dragostea lui Dumnezeu în arătare! Cine-i poate purta bunătatea covârşitoare? Când însă coasta îi izvorăşte sânge şi apă vecia aleargă în potire să o încapă. Ci, Sfinte, Tu ne aduci aminte la ochi viitor, cum vor ieşi cei şapte Arhangheli ai potirelor, să verse dragostea pe pământ, dar ca de urgie roşu înec ne va fi a sângelui Său stihie. Bogoslovia lacrimilor dar, tu ne învaţă, să-ţi cântăm din limanul ce limpezimea-I răsfaţă:
Bucură-te, că te-a prisosit rouă picată din geana Domnului
Bucură-te, că lacrimi te-au prididit la auzirea vorbelor Lui
Bucură-te, că porţi în pleoape diamant de apa sfintei Frumuseţi
Bucură-te, că din muchea buzei sorbi sarea cereştilor tristeţi
Bucură-te, că ai plâns şi din dulceaţa numelui ca mirul vărsat
Bucură-te, că te-a gâlgâit năpada Celui preadorit şi chemat
Bucură-te, că ţi-ai umezit ochii de slava Schimbării la Faţă
Bucură-te, c-ai privit judecata prin jarul lacrimii de gheaţă
Bucură-te, că ne chemi la rănirea cu heruvică jelanie
Bucură-te, că-ndemni la pocăinţă cu necurmată metanie
Bucură-te, zelos învăţător întru ştiinţa înlăcrămării
Bucură-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Condac 6

Locul inimii, Sionul, muntele sfintei vădiri, plin îmi răsuflă de vestea Celei de-a Doua Veniri. Ca brâu în juru-I plutind, albi ca nişte nori ireali, o sută patruzeci şi patru de mii de sfinţi virginali, din alăute cereşti cântă; şi-n mijlocul lor, cu chip leonin de Mesie, Mielul strălucitor. Sfinte Ioane, şi tu domn virgin, dă-mi strai alb de in, sub arcaşul soborniciei să ne împlinim din simfonia de ocean, strună înmiit crescută creastă de nouă cântare, numai lor cunoscută. Şi pe numele Domnului meu cu glas de foc mi s-a dat să-1 duc în dar lui Dumnezeu, „înger de mare sfat”. Şi-n roata rostirii curate Cerul ne va purta spre aminul aminurilor toate: Aliluia!

Icos 6

Marea minţii măiestrie heruvică o râvnesc, ca destoinic omului meu lăuntric să-i iscusesc inelul clar din cleştarul cugetului ascuţit, la aur de vis şi simţire curată rostuit. Capetele de cruce ale făpturii unite şi rotund gândului întors în sine păsuite. Şi cum îţi sunt învăţăcel în arta pustnicească. pentru tine, Sfânt Ioane, Domnul să binevoiască să-mi pună în toarta inelului anume lucrat alba nestimată ce-I poartă numele: „Minunat” ce nu se poate ceti, fără numai de primitor, din flecare făcând un de-Dumnezeu-purtător. Şi-mpodobit aşa a te lăuda să vin şi eu, binerostind ca un nemincinos ucenic al tău:
Bucură-te, prin care ne însuşim paradoxele uşurinţei
Bucură-te, că zvârlim uşurinţa ca frupt din pomul cunoştinţei
Bucură-te, prin care primim dăruirea de sine ca un toiag
Bucură-te, că lepădăm dăruirea de sine, că-i iadului prag
Bucură-te, prin care destoinicim obiceiul, drept bun sfinţitor
Bucură-te, că ne dezbărăm de obiceiul cel îndobitocitor
Bucură-te, prin care zidim neştiinţa în cele vinovate
Bucură-te, că nimicim neştiinţa, că-i fântână de păcate
Bucură-te, prin care ne întemeiem mai tari pe piatra credinţei
Bucură-te, că ucidem împietrirea că îi pieirea fiinţei
Bucură-te, că fără voia lui ne dă folos şi duhul pierzării
Bucură-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Condac 7

Numele Domnului, apriga doririi chemare, dar Numele Domnului de Slavă, cine îl are? Alb călăreţ cu arc, pe cal alb, este numele Său. Domnul îl dă cui voieşte ca un tare Dumnezeu. Sfinte Ioane, mare rănit al dragostei domneşti, dă-mi şi mie cuviinţa cu care tu îndrăzneşti şi ştiinţa ta întru arcăşia cugetătoare, la înaltul arc al rugăciunii săgetătoare. Nevăzutul război şi inima mea să-1 cuteze şi la lupta Domnului, alb să se înfăţişeze. Dulceaţa de spangă sfântă şi pe ea să o străpungă şi la plânsoarea cântului necurmat să ajungă. Cu sfinţii cerului şi pământului să pot cânta, ca un adevărat rănit al dragostei: Aliluia!

Icos 7

Ochii oglindiţi la spada de văpaie a inimii, străjuitor afară şi-nlăuntru voi pâlpâi învierii, când îmi va înflori numele de dar, întru răsuflul tihnit al liniştii fără hotar, Domnul Păcii pune în noi voroava-i negrăită, ce nu o prinde decât urechea în duh trezită. Cele şapte tăceri ale rugăciunii curate, ce-s şapte tunete ale cerului încuiate, le-ai ascultat, Sfinte Ioane, şi le-ai pecetluit, cu grijă tare, precum anume ţi s-a poruncit de acel mare arhanghel, cu glasul Leului sfânt văzut cu un picior pe mare şi altul pe pământ. Acest scump cuvânt numai Domnul îl poate dărui aleşilor Săi, pentru care îţi vom şi glăsui:
Bucură-te, că darul îndumnezeirii tăinuit îl învistierim
Bucură-te, că tainicele Lui comori lumii le propovăduim
Bucură-te, că a Lui sfinţenie păzim cu al limpezimii zid
Bucură-te, c-ale Lui mărgăritare nu le dăm porcilor în blid
Bucură-te, că neprihănirea Lui nimic nu poate s-o atingă
Bucură-te, că în vasele sfinte nu vom lăsa câinii să lingă
Bucură-te, că inimii i-am dat muzică de care nu te saturi
Bucură-te, că de luptă 1-am luat glas cu tăiuş de două laturi
Bucură-te, că taina-i stă în vileag şi din lumină e urzită
Bucură-te, că grăirea-i fără văl e încă mai acoperită
Bucură-te, că Numele de nespus ni-i şi roată neîntinării
Bucură-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Condac 8

Plinitor de peste plinătatea plinătăţilor, gândirii zenit, „Părinte al veacului viitor” fulger în catapeteasma frunţilor spornic oprit, odihnă, octavă sufletului meu învăluit. Cum să Te gângur, să Te zic, să Te chem, să Te numesc, cu ce lărgimi de aripi rostirii lin să cresc, până la Tine, Sfântul, marele lumilor Mire. Nu aflu în vorbe numelui Tău asemuire. Doar spusa minţii în inimă neglăsuitoare Te strigă în duh paşnic, lipită de răsuflare. Şi, Doamne, îndrăznind cu Sfântul Ioan Năier, vâslim în ritmul marelui vultur, olăcar la cer. Vino la Ierusalimul nostru nou, la nunta Ta sub ramul întâmpinării să-Ţi cântăm: Aliluia!

Icos 8

Rubinul, Ioane Sfinte, poartă-n limpezimea lui aprins Apocalips al patimii şi al vinului. Că mintea la tot omul, din rădăcini desfrânată, o închipuie semeaţă femeie înstemată, în ipostazic veşmânt de purpură stacojie, tălănind de-a călare, cu domnească dibăcie, fiara cea cu capete şi cu zece coarne, lumeasca ei împărăţie de poftă şi carne. Beată de a ei putere, potiru-i de curvie, mintea trufaşă, roabă la propria-i demonic, numai năpasta, ispita ne mai poate izbăvi că numai inima zdrobită nu se va urgisi. Ci, Sfinte, ajută-mă să mă dobor, să mă înfrâng şi la lauda de acum şi alte flori am să-ţi strâng:
Bucură-te, că ne umbrim sub şapte coarne ale cununii de spini
Bucură-te, că ne primim discernământul din sita sfântului chin
Bucură-te, că îndrăznim la asceza nopţilor deşertăciunii
Bucură-te, că zorim la asprimea izvoarelor nestricăciunii
Bucură-te, că ne dăruim celor trei voturi ale îngerilor
Bucură-te, că dorim darul mucenici şi al înfrângerilor
Bucură-te, că ne silim la vrednicia înfierii virginale
Bucură-te, că dorim şi brâul încingerii pectorale
Bucură-te, că ne-am făurit candelă veghii fără încetare
Bucură-te, că trudim să avem şi oloiul celor cinci fecioare
Bucură-te, că râvnim nupţialele virtuţi ale aşteptării
Bucură-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Condac 9

Smarald inelar e marele nimb al arătării, concentrată prezenţă de taină a depărtării, stranie nestemată a vederii Sfântului Tron, vârf virginal al lăuntricei suiri în Eleon. O undă a lui doar şi iată cer de viziune, deschis să vezi prin străvezimile de rugăciune, cum tot trupul Vavilonului prea tare cetate, cade şi piere în vâltoarea mărilor spurcate. Sfinţenia cu păcatul nu pot sta împreună, blândeţea cu atingerea doar scrumeşte, răzbună. Sub ocrotirea ta, Sfinte Ioane, să ne iscuseşti, să primim gingăşia puterilor dumnezeieşti. Şi întăriţi cu Duhul Stăpânilor să putem murmura, în amurgul extazului de smarald: Aliluia!

Icos 9

Şi prin aura topazului, luminos, auriu, linia obrazului Fecioarei unduieşte viu. Şi cu palmele suite în semn de rugăciune, în doicul pântecelui ţine izbuc de minune. Soarele plin, orbitor şi ca într-un engolpion îndumnezeitor, Sfântul Prunc, împărat în Sion. Stă Maica Luminii şi a Lumii pe cornul lunii în marele semn anume suit înţelepciunii. Plânge Maica Luminii şi a Lumii în tăcere, că Fiul Omului se naşte în noi cu durere. Naşterea noastră din cristelniţă însufleţită, ce, Sfinte, tu ne-o creşti feciorie nenuntită. Tu, de Dumnezeu pe Cruce Fecioarei înfiat, vârf al îmbisericirii, ce te lăudăm curat: Bucură-te, că Domnul Golgotei cu un cuvânt te-a numit fiul Său
Bucură-te, pentru voroava ce te-a făcut frate al lui Dumnezeu
Bucură-te, că Preacurata a primit să-ţi fie Mamă cerească
Bucură-te, că ţi-ai plinit chip şi asemănare dumnezeiască
Bucură-te, că ţi-ai descoperit Taborul din patima Mielului
Bucură-te, că şi noi am ţintit scara de sus, cap al Betelului
Bucură-te, că şi noi am pus bun început al duhovniceştii rodiri
Bucură-te, că şi în noi a solit înger de dar al Buneivestiri
Bucură-te, că ne vom primeni staulul minţii cât mai luminos
Bucură-te, că şi în ieslea noastră se vrea în scutec Domnul Hristos
Bucură-te, că şi în noi Betleemul şi-a deschis cerul cântării
Bucură-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Condac 10

Treji muguresc trei luceferi ai logodnei de safir, fiicei ierusalimitene la umeri şi la mir. înfăşurată în zăpadă de in fără pată, stihar se înseamnă, sfinţenie înluminată, înaurită măreţie de Duhul aleasă, Mielului să îi fie sofianică Mireasă. Stă mânecând cu tot alaiul cinstei nupţiale, aţintită veghei înalte a cununii sale. Sub înfăţişarea Prezbiterului alb Părinte, tu îi aduci năstrapa rugăciunii nesfârşite, în palme i-o pui ca pe o inimă de aur vie, plină de mirul Numelui Celui ce va să vie. Şi harul arzând în jarul năstrapei va inela, fumuind în lung crin, un mulţumitor: Aliluia!

Icos 10

Ţintuit de sus, în miezul lui, ametistul a sclipit* şi vederii şi-a deschis cristalinul larg năpădit. Dincolo de tot jocul de văluri şi de străluciri, tu ne arăţi prin spărtura fericitoarei luciri cum Domnul trimite modul înnoirii pe pământ, Ierusalimul ceresc, cu plutitor pogorământ. Din vârful cel mai sprinţar al muntelui cunoştinţei, tu creşti din aur şi cleştar, cetate, izvorul minţii, cum ochiului aievea niciodată n-a răsărit şi nici în oglinzile visului nu s-a mai ivit. Toată scumpătatea şi odoarele întrupării, aduse şi făcute semnele transfigurării. Şi măsura trestiei de aur datu-s-a ţie, pentru care îţi lăudăm a ta proorocie:
Bucură-te, că dăruit Paradis în noi a deschis Domnul cel drept
Bucură-te, că Logos în jur nescris, în noi a sădit cel înţelept
Bucură-te, că lumea nouă o inimă are, cea plină de dar
Bucură-te, că în trăirea viitoare inima-i singur altar
Bucură-te, că în mijloc stă Ierusalimul floare străvezie
Bucură-te, că-i sunt doisprezece Apostoli pietre de temelie
Bucură-te, că numărul omului e analog celui de înger
Bucură-te, că în loc de soare, Domnul va fi nămiezii vistier
Bucură-te, că în El coboară şi suie treptele contemplării
Bucură-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Condac 11

Uşa cerului deschisă şi în Duhul răpit, vezi în privelişte faţa împăratului nuntit, perindarea sfinţeniei pe cinuri coborânde, lunecând lumina din curba aripilor blânde. Toată alba curtenie a viului Dumnezeu purceasă la primirea ca mire a Fiului Său. La acest ceas opt sute optzeci şi opt de viori, în mâini sihăstreşti, cheamă în aşteptare de fiori. De însetare adâncă sufletele se desfac, înflorind la melodia celui de-al optulea veac. Chemarea Numelui, prezenţa Domnului în lipsă nu va aduce pacea zorilor fără eclipsă. Şi precum potiru-i plin, venirea Lui se va vărsa, cerurile toate pacea-I vor cânta: Aliluia!

Icos 11

Veni-va veleat cu alt lut, alt cer, altă vecie, proaspăt viitor crescut, trup de biserică vie. Lumea întreagă va fi neţărmurit chivot, numai Sfânta Sfintelor, numai prestol sfânt peste tot. Şi cum viaţa în sine e veşnică liturghie, taina lucrării de aci e taină de cununie. Doar vinul laudei fiind jertfa fără de Calvar, mintea având liturghisitor şi inima altar. La nunta Miresei pure cu Verbul lui Dumnezeu dat îi firii virginale să dăinuiască mereu. Din peştera din ostrov, Patmosul de surghiunire, tu ne scrii duminical vecia de nuntire. Cum marele înger ţi-a dat sul de slove, mâncare, de-ţi strig cu şapte biserici şi această cântare:
Bucură-te, că noi vom fauri mlădios alb alai cununiei
Bucură-te, că noi toţi ne vom înfrăţi prinşi de dansul Isaiei
Bucură-te, că în cor ne vom uni la muzicala unitate
Bucură-te, că mistic ne vom însoţi Mielului Celui de departe
Bucură-te, că în Hristos, Cel Unul în toţi, şi noi toţi vom fi una
Bucură-te, că fiecărui El va da inelul, brâul, cununa
Bucură-te, că din edenic alămâi fruntea ne va încununa
Bucură-te, că îmbrăcând şi pectoralul, ne vom revirgina
Bucură-te, că ajungând îngeri în trup, toţi ne vom îndumnezei
Bucură-te, că la stadia unitivă, treimic toţi vom hori
Bucură-te, că Duhu-Şi va pune herb în aura inelarii
Bucură-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Condac 12

Zvâcnitu-mi-a înfrigurat zăvodul sufletului un deget de gând 1-a picurat chiar în cumpăna lui. Dar n-am apucat întrebarea cine poate să fie? Ca smirna m-a năpădit a Domnului bucurie. Mi-e aci, în pragul făpturii, bunătatea stăpână, împietrirea mi-a ciocănit cu înstelata-i mână. Nu-s vrednic, Doamne Iisuse, să-mi intri în cămară, dar cum lăsa-Te-voi, Doamne, la uşa mea afară? Tăcerea din temeie şi rugăciunea răpită, îşi potrivesc ascuţişul spre clipa dăruită. Sfinte Avvă Ioane, povăţuieşte-mă bine, cum să-mi înveşnicesc odihna Domnului la mine, ca să mă întrepătrund în haric răsuflu cu ea, la rodnică isihie şi tainic: Aliluia!

Icos 12

întru nămiaza acelui mâine al minunii, de fi-vom în Rai la Amprorul înţelepciunii, glasul Domnului vom auzi în lina grădină, zefir al inimii, trezind harfele de lumină. Din psalmul său de soare, izvoarele frumuseţii curg în râul apa vie cât şi-n Pomul vieţii. Şi suie din trunchi în floare, din fruct la desfătare, în prea-dulce pârg numele de binecuvântare, aşa gustând din mustos miez, cântecul nemăsurat, aşa chemând cu sfânt viers, numele neînserat, străluci-ne-va iar rourul zorilor făpturii. Şi cum Sfinte, tu ne scrii ultim adevăr Scripturii, „Vino, Doamne!”, căruia Domnul răspunde: „Iată vin!” aşa şi noi vom rosti stihirea aceasta de Amin!
Bucură-te, că victorioasă flacără e numele Domnului
Bucură-te, că veghea Lui stăruie trează şi în toiul somnului
Bucură-te, că puteri de lecuire din zicerea numelui curg
Bucură-te, că El ni-i cvintă credinţei, fără clintire sau amurg
Bucură-te, că suprafirească prânzire sufletului meu îi cere
Bucură-te, că-n buna-i rostire sorbim din duhul de înviere
Bucură-te, că purpura dăruirii o sângeră singurul Sfânt
Bucură-te, că pâinea nemuririi cinăm din arzătoru-I cuvânt
Bucură-te, că numele e lumină ce dezvăluie, arată
Bucură-te, că în El se izbăvesc toţi cei cu dorire curată
Bucură-te, că-n El tu ne înveţi felul ceresc al cuminecării
Bucură-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Condac 13

O, Ioane, Sfinte Avvă al chipului vulturesc, duhovnicesc al meu Părinte şi ctitor sufletesc, iată-mă, acordat alăută drept-slăvitoare, nădăjduind tu să-mi veghezi sfânta înflăcărare. Apără-mă să-mi ţin tot viu văpaia arcană, litania Numelui de foc cu dulceţi de mană. Uriaş al Duhului grai cu furtuni de suspine, inima împăcându-L să-L zică cum se cuvine. Din cugetătorul arcuş al celor cinci cuvinte, arcuind pe unitatea simţurilor strunite. Numai din cântare, răul din lume să se ducă, iureşul din suflul rostirii izgonindu-l nălucă. Iezerul de foc şi fântâna adâncului să-l bea, laolaltă cu cerurile toate când vom dura: Aliluia!

Condacul acesta se repetă de trei ori, după care se zic iarăşi

Icos 1

Binecuvânta-vom pre toţi cei ce ne urăsc sau iubesc, noianul binecuvântării totul să înece. Din binecuvântare lumile se-ndumnezeiesc, cel ce binecuvântează în Dumnezeu petrece. Binecuvântarea-i zăbavă bine dăruită, cât şi săgeată învăpăiată a marelui salt. Binecuvântarea, cruce peste creştet sădită, revarsă în noi harul Numelui Celui Preaînalt. Dar binecuvântarea îi şi adâncă plecare, genunche ce s-a închinat smereniei celuilalt, ca să ajungă aşijderi cea mai de sus închinare a îngerilor, Preacuratei şi Preasfântului Duh. Binecuvântează dar, ca să-mi cutez sfânta lucrare, ca dintr-un zbor să-ţi cânt, cu tot sufletul în văzduh:
Bucură-te, al inimii rugătoare bogoslovitor Apostol
Bucură-te, al minţilor cutezătoare oblăduitor prestol
Bucură-te, al prezbiterilor celor albi centenar cunună
Bucurâ-te, al Predaniei celei arcane verigă străbună
Bucură-te, părintească bunătate cu sfânt iscus dăruită
Bucură-te, aloi de harismă la preoţie acoperită
Bucură-te, lacrimă de pe mâinile sfinţitoare
Bucură-te, belşug de blândeţe pentru lăuntrica aflare
Bucură-te, străluminare de mir necesară înnoirilor
Bucură-te, pecete de gnoză însemnată asupra fiilor
Bucură-te, că dat ţi-e să păstrezi cheile şi sicriul lucrării
Bucură-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

Condac 1

Arzătorule Sfânt, rob al harului dulce nespus, şi verhovnic al iubirii de smarald a lui Iisus, bătrân alb cu petalonul tainicei arhierii şi dascăl de tâlc al pecetluitei Bogoslovii, primeşte-ne sub dreptarul crinului împărătesc. Punerea mâinilor în creştet ne-o luminează şi la virginitatea Cerului ne înfiază, ca să-ţi cântăm de tot istovul din sfinţenia lăudării: Bucură-te, loan Bogoslovul, Părinte al Binecuvântării!

*

1

Acatistul Sfântului Voievod Neagoe Basarab (26 septembrie)

Troparul Sfântului Voievod Neagoe Basarab, glasul 1:

Domnitor preaînţelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de lăcaşuri sfinte, prieten al Sfinţilor Părinţi, învăţător luminat de Duhul Sfânt şi mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

Pe cel ce a strălucit ca o lumină în toate laturile Ortodoxiei, măritul voievod Neagoe Basarab, să-l lăudăm cu inimi curate şi să-l cinstim ca pe un adevărat dregător creştin şi învăţător inspirat de Duhul Sfânt al neamului românesc, zicându-i cu bucurie: Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Icosul 1

Fiu preastrălucit, ieşit din viţa nobilă a neamului românesc, Sfinte Neagoe, din fragedă copilărie ai fost hrănit cu învăţăturile cele mântuitoare şi povăţuit spre împlinirea faptelor credinţei celei lucrătoare prin iubire, plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor. Pentru aceasta, noi, cei ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea ta, îţi aducem această cântare:
Bucură-te, podoabă aleasă din neamul Basarabilor;
Bucură-te, veselia nespusă a bunilor tăi părinţi;
Bucură-te, copil curat întărit de harul Sfântului Duh;
Bucură-te, că Domnul Hristos ţi-a pus sufletul în lumină necreată;
Bucură-te, că tinereţile tale ţi-au fost călăuzite de Sfântul Nifon;
Bucură-te, cel ce te-ai deprins cu rugăciunea încă din copilărie;
Bucură-te, că ai sorbit din înţelepciunea înţelepţilor;
Bucură-te, harnic învăţăcel în dobândirea ştiinţelor acestei lumi;
Bucură-te, că Sfintele Scripturi ţi-au luminat viaţa;
Bucură-te, cunoscător şi împlinitor al operelor Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, cinstitor al călugărilor iscusiţi şi al creştinilor râvnitori;
Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat neamul românesc;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 2-lea

Aşa cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după vârsta de treizeci de ani, a ieşit la propovăduirea Cuvântului vieţii, aşa şi tu, Sfinte Neagoe, dacă ţi-ai desăvârşit dobândirea învăţăturilor omeneşti şi duhovniceşti, la aceiaşi vârstă ai fost chemat să primeşti sceptrul domniei unui popor smerit şi evlavios, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Asemenea lui Moise cel de demult, care a condus poporul ales spre pământul făgăduinţei, scoţându-l din robia lui Faraon, şi tu, înţeleptule voievod, ai chivernisit bunurile materiale şi sfintele doriri ale neamului tău, învăţând pururi că pământul făgăduinţei nu este în lumea aceasta, ci în ceruri. După atâtea veacuri ne minunăm de înţelepciunea ta şi darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu, cântându-ţi:
Bucură-te, voievod desăvârşit între dregătorii neamului românesc;
Bucură-te, că Hristos a fost povăţuitorul de taină al sufletului tău;
Bucură-te, că pe Moise, prietenul lui Dumnezeu, l-ai avut ca model;
Bucură-te, mare biruitor, asemenea împăratului Constantin;
Bucură-te, urmaş vrednic al împăraţilor Bizanţului strălucitor;
Bucură-te, simbol al Ortodoxiei, plăcut lui Dumnezeu;
Bucură-te, protector al creştinătăţii din Balcani şi din întregul Orient;
Bucură-te, soare care ai întunecat semiluna;
Bucură-te, icoană mult cinstită de creştinii ortodocşi;
Bucură-te, cel ce ai avut conştiinţa că dregătoria ta este de la Dumnezeu;
Bucură-te, principe creştin, cel ce ai condus popoarele la pocăinţă;
Bucură-te, mărite voievod, închinat slujirii lui Dumnezeu şi oamenilor;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 3-lea

Precum soarele de pe cer luminează şi pe cei buni, şi pe cei răi, tot aşa şi tu, binecredinciosule voievod, ai fost, în toată viaţa ta, acelaşi pentru toţi şi diferit pentru fiecare. Căci nimănui, Sfinte, nu ai făcut părtinire, ci ai ajutat deopotrivă pe cei bogaţi şi pe cei săraci, pe călugări şi asceţi, pe văduve şi pe orfani, văzând în fiecare chipul lui Dumnezeu în lumina asemănării; şi dând slavă pururea Sfintei Treimi, ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Bineştiind, Sfinte Neagoe, că demnitatea şi misiunea principelui creştin înţelege stăpânirea pământească, chip al Împărăţiei cerurilor, te-ai socotit împreună cu Macarie, Mitropolitul Ţării Româneşti, simbol al aceluiaşi Hristos – Împărat şi Arhiereu – lucrând toate cu dreaptă socotinţă şi smerenie. Drept aceea îţi cântăm aşa:
Bucură-te, om al lui Dumnezeu cu minte luminată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, cel ce ai dovedit că stăpânirea oamenilor se face prin cultivarea sufletelor;
Bucură-te, filosof care ai despărţit ştiinţa lumii deşarte de învăţătura lui Hristos;
Bucură-te, cel ce te-ai ocupat de ştiinţa conducerii popoarelor creştine;
Bucură-te, duhovnicesc voievod, chip şi asemănare a marilor împăraţi;
Bucură-te, cel ce ai avut povăţuitor în ceruri pe Împăratul Hristos şi Sfântul Nifon pe pământ;
Bucură-te, binefăcător şi ocrotitor al celor oropsiţi;
Bucură-te, erou al libertăţii şi făcător de pace în Balcani;
Bucură-te, prieten al sfinţilor şi vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, voievod creştin, icoană a Împăratului Celui veşnic;
Bucură-te, umanist ortodox, purtătorul peceţii culturii bizantine;
Bucură-te, prinţ cu demnitate neveştejită, altoit pe viţa Hristos;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 4-lea

Învăţăturile tale, Sfinte Neagoe, lăsate moştenire fiului tău Teodosie şi poporului binecredincios, sunt şi pentru noi chemare sfântă la împlinirea poruncilor pline de mireasmă duhovnicească ale Evangheliei lui Hristos şi la cântarea Dumnezeului Celui în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Preaînălţate, preastrălucite, preaevlavioase şi preaortodoxe ai fost numit, mărite voievod, ca un înţelept al vremurilor tale; dar noi nu te vom chema mai mult decât Sfinte al lui Dumnezeu şi prieten al sfinţilor, cântând aşa:
Bucură-te, domnitor creştin iubitor de linişte şi bunăstare;
Bucură-te, condeiul inspirat de harul Duhului Sfânt;
Bucură-te, apărător al dreptăţii şi împăciuitorul celor răzvrătiţi;
Bucură-te, pildă de smerenie şi chip al blândeţilor;
Bucură-te, aducător de pace şi bucurie oamenilor;
Bucură-te, cel ce ai statornicit reguli sfinte pentru Biserică şi domnitori;
Bucură-te, mărinimos împodobitor al lăcaşurilor sfinte;
Bucură-te, semănătorul curăţiei şi al adevărului;
Bucură-te, purtător de grijă al celor oropsiţi;
Bucură-te, ritor al credinţei celei mântuitoare;
Bucură-te, purtător de biruinţă asupra vrăjmaşilor;
Bucură-te, alăută dumnezeiască a Ortodoxiei;
Bucură-te, luceafăr care străluceşte în întunericul necunoştinţei;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 5-lea

Toată viaţa ta, Sfinte, ai arătat, prin faptă şi cuvânt, că virtuţile creştineşti sunt trepte de urcuş către Dumnezeu-Iubire, de la Care vine toată darea cea bună şi toată dreptatea. De aceea, îndeletnicindu-te cu postul, rugăciunea, curăţia, smerenia şi milostenia, ai urcat treptele urcuşului duhovnicesc către Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Din sfaturile tale, mărite voievod, învăţăm că adevăratul umanism înseamnă realitatea umanităţii îndumnezeite după modelul lui Hristos. Pentru a ajunge pe această treaptă, toată viaţa ai împlinit decalogul desăvârşirii, pe care şi noi vom încerca să-l împlinim, fericindu-te, zicând:
Bucură-te, cel ce ţi-ai îndreptat propria viaţă după poruncile lui Hristos;
Bucură-te, că inima ta a fost sălaş al luminii necreate;
Bucură-te, domnitor creştin, rugător pentru supuşii tăi;
Bucură-te, principe isihast, aducător de pace în lume;
Bucură-te, gură de aur, care a rostit cuvintele înţelepciunii;
Bucură-te, cel ce n-ai făcut nici un rău aproapelui;
Bucură-te, că ai dobândit smerita cugetare ca început al virtuţilor;
Bucură-te, că n-ai dispreţuit pe săracii fără ajutor;
Bucură-te, conducător, care ai făcut făgăduinţe şi le-ai împlinit;
Bucură-te, că ai iubit pe Dumnezeu din tot sufletul tău şi din toată virtutea ta, iar pe aproapele ca pe tine însuţi;
Bucură-te, chipul dregătorului, adevărat iubit de popor;
Bucură-te, părtaş al lucrurilor şi necazurilor semenilor tăi;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 6-lea

Mare ctitor de lăcaşuri sfinte şi înzestrător neîntrecut al multor biserici şi mănăstiri te numim pe tine, binecredinciosule voievod; căci n-ai precupeţit nici un efort pentru ca sălaşele lui Hristos pe pământ să strălucească în frumuseţe şi podoabe ca luminătorii pe cer. Pentru toate ai adus mulţumire lui Dumnezeu Celui ce te-a îmbogăţit de darurile cereşti, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

„Această casă Tatăl o a zidit, această casă Fiul o a înnoit, această casă Duhul Sfânt o a luminat şi a sfinţit sufletele noastre”, s-a cântat la târnosirea Sionului românesc de la Argeş, Sfinte Neagoe. Aşadar, Meşterul Manole, ziditorul sălaşului Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, nu-i altul decât Însuşi Emanuel, Dumnezeu, Cel mai înainte de veci. Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!
Bucură-te, ctitorul Sionului românesc de la Argeş;
Bucură-te, că faima frumuseţii acestuia s-a răspândit în toată lumea;
Bucură-te, cel ce ai dăruit lui Dumnezeu buchet de flori duhovniceşti;
Bucură-te, că biserica ta este poarta cerului şi casa lui Dumnezeu;
Bucură-te, că Sfânta Filofteia sălăşluieşte în ctitoria ta;
Bucură-te, cel ce ai înzestrat cu podoabe scumpe ctitoria îngropării tale;
Bucură-te, că mulţi se minunează de această casă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, că lăcaşul tău a devenit sălaş de veşnică odihnă multor dregători;
Bucură-te, cel ce ai dăltuit în piatră istoria neamului tău;
Bucură-te, că măreţia acestei biserici s-a păstrat peste veacuri;
Bucură-te, că şi în ceruri ţi-ai zidit lăcaş sfânt;
Bucură-te, că Dumnezeu a primit jertfa ostenelilor tale;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 7-lea

Mare sărbătoare s-a făcut la târnosirea lăcaşului de la Argeş în cinstea Preasfintei Fecioare Maria; căci toţi egumenii Sfântului Munte, în frunte cu Patriarhul Teolipt al Constantinopolului, împreună cu preoţi şi popor ales, au purces la această sfântă prăznuire, glăsuiesc predaniile sfinte. Toţi s-au minunat de frumuseţea nespusă a bisericii ctitorite de tine, binecredinciosule voievod, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Dacă s-a săvârşit sfinţirea bisericii, unde avea să se sălăşluiască în pace sfântul tău trup, ai rânduit, Sfinte Neagoe, ca această ctitorie să rămână sălaş de linişte şi rugăciune pentru monahi şi pelerini, căci Mitropolia ţării ai strămutat-o la Târgovişte, unde iarăşi ai zidit măreaţă biserică, mulţumind lui Dumnezeu, iar noi îţi cântăm:
Bucură-te, fala Târgoviştei şi a întregului neam românesc;
Bucură-te, ctitorul Mitropoliei Ţării Româneşti;
Bucură-te, împăciuitorul Sfântului Nifon cu Radu Voievod;
Bucură-te, că minuni ai săvârşit prin credinţă adevărată;
Bucură-te, împodobitorul sfintelor moaşte a duhovnicescului tău părinte;
Bucură-te, ctitor înnoitor al Lavrei Dionisiu şi al altor mănăstiri athonite;
Bucură-te, că şi în Serbia ai înnoit mănăstiri şi biserici;
Bucură-te, înzestrător al multor lăcaşuri sfinte în toată Ortodoxia;
Bucură-te, că nici o biserică a ţării tale n-a fost lipsită de ajutor;
Bucură-te, cel ce ai statornicit legi şi predanii pentru ctitoriile tale;
Bucură-te, că nimeni nu poate spune multele tale înfăptuiri în numele lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 8-lea

Dreapta credinţă păzind, calea săvârşind, cu pomul vieţii tale încărcat de faptele credinţei, la sfârşitul vieţii pământeşti, te-ai înfăţişat, Sfinte Neagoe, mare voievod, înaintea Dreptului Mântuitor, Care ţi-a rânduit cununa împărătească a vieţii veşnice, aşezându-te în ceata împăraţilor creştini pentru a cânta: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Voind Hristos să arate lumii că nu în zadar se ostenesc cei ce iubesc podoaba Casei lui Dumnezeu şi împlinesc voile Sale, aici pe pământ, a preamărit cu aleasă cinste pe Sfântul Neagoe la săvârşirea sa din viaţa aceasta trecătoare, aşezându-l în odihna Sa cea veşnică, de unde se roagă pentru noi, cei ce-i cântăm:
Bucură-te, Sfânt voievod, cel ce ai avut gândul la moarte şi mintea înălţată la Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai plecat din valea plângerii înainte de vreme;
Bucură-te, că Hristos ţi-a prevestit ceasul sfârşitului;
Bucură-te, că îngerii ţi-au slujit la petrecerea ta;
Bucură-te, că ai avut sfârşit bun şi creştinesc;
Bucură-te, cel ce ai cunoscut că sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de dânsele;
Bucură-te, că sufletul tău s-a lămurit ca aurul în topitoare;
Bucură-te, că ai nădăjduit în Dumnezeu, Care ţi-a descoperit minunile Sale;
Bucură-te, că dragostea pentru El te-a mistuit toată viaţa;
Bucură-te, că ai aflat milă şi har înaintea Dreptului Judecător;
Bucură-te, cel plin de lumină treimică şi suavă;
Bucură-te, rugător pentru neamul românesc cel binecredincios;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 9-lea

Trupul tău, Sfinte Neagoe, plin de mireasma virtuţilor, a fost îngropat cu cinste în Biserica Maicii Domnului, pe care ai zidit-o, iar sufletul a fost aşezat de Mântuitorul Hristos, pe care L-ai iubit, în grădina raiului desfătării, unde vezi faţă către faţă pe Dumnezeu, Căruia Îi cânţi: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ştim din Sfintele Scripturi că nimic necurat nu intră în Împărăţia lui Dumnezeu; iar Tradiţia adaugă: Nici un creator nu intră în veşnicie decât purtând pe umeri pecetea vieţii sale. Tu, Sfinte Neagoe, eşti unul dintre aceştia, că Hristos S-a recunoscut în chipul şi în faptele tale pe care le-ai săvârşit aici pe pământ, spre slava Lui. De aceea îţi cântăm:
Bucură-te, candelă aprinsă din lumina lui Hristos;
Bucură-te, cel ce te veseleşti împreună cu soboarele de îngeri;
Bucură-te, cel ce te desfătezi cu sfinţii, prietenii şi casnicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce vezi pururea faţa Celui pe Care L-ai slujit;
Bucură-te, că urci din slavă în slavă către taina Sfintei Treimi;
Bucură-te, că în ceruri stai în lumina cea negrăită;
Bucură-te, cel ce ai descoperit din tainele lui Dumnezeu;
Bucură-te, că în juru-ţi s-aprind mulţime de lumini;
Bucură-te, că fiinţa ta este pătrunsă de mireasma harului;
Bucură-te, cel a cărui viaţă a fost ca o Sfântă Liturghie;
Bucură-te, că te împărtăşeşti din hrana cea nematerialnică;
Bucură-te, cel ce mulţumeşti lui Dumnezeu pentru tot ce ai primit;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 10-lea

Dacă te-ai adăpat din izvorul luminilor necreate ale cerului, ai devenit pentru noi izvor de binecuvântare, şi prin tine contemplăm raza luminii celei întreit strălucitoare a dumnezeirii şi ne învăţăm a cânta: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Cultivând pe pământ, Sfinte Neagoe, ogorul sufletelor în care Dumnezeu a picurat în chip nevăzut din harul Său, acesta a făcut roadele Duhului Sfânt, iar ţie, care eşti în ceruri, îţi mulţumim pentru râvna lucrului împlinit şi te cinstim cum se cuvine, zicând:
Bucură-te, floare rară a grădinii româneşti, răsădită în raiul desfătării;
Bucură-te, trandafir binemirositor cu petalele-n lumina necreată;
Bucură-te, auroră cu raze strălucitoare şi pururea vii;
Bucură-te, minte plină de parfumul bunelor învăţături;
Bucură-te, ochi lăuntric care vezi cele nevăzute de noi;
Bucură-te, fericit voievod, podoaba plaiurilor româneşti;
Bucură-te, văzătorul dumnezeieştilor taine ale cerului;
Bucură-te, icoană preafrumoasă a întregii Ortodoxii;
Bucură-te, piatră preţioasă tăiată din piatra Hristos;
Bucură-te, mărgăritar care împodobeşte cerul;
Bucură-te, lumină cerească aprinsă pentru veşnicie;
Bucură-te, scara virtuţilor împlinite pe care urcăm către ceruri;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 11-lea

Binecredinciosule voievod al neamului românesc, Sfinte Neagoe Basarab, urcându-te în carul virtuţilor, te-ai înălţat la frumuseţea cea nespusă a Împărăţiei cerurilor. Roagă-te, plăcutule al lui Dumnezeu, ca să ne mântuim şi învaţă-ne să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Mărite voievod, Sfinte Neagoe, nemitarnic mijlocitor la Dumnezeu pentru neamul din care ai ieşit, fă milostiv pe Hristos pentru noi şi roagă-L să dăruiască sufletelor noastre înţelepciune, pace şi mare milă, ca să putem cânta:
Bucură-te, ajutorul celor căzuţi în vâltoarea necazurilor;
Bucură-te, alinarea durerilor trupeşti şi sufleteşti;
Bucură-te, vindecătorul bolilor celor nevindecate;
Bucură-te, dătătorul de înţelepciune tinerilor râvnitori;
Bucură-te, ocrotitorul văduvelor şi ajutorul orfanilor;
Bucură-te, părinte bun, sprijin pentru oropsiţi;
Bucură-te, purtătorul de balsamul tămăduirilor;
Bucură-te, călăuza pelerinilor şi a călătorilor;
Bucură-te, aducător de pace şi de belşug;
Bucură-te, împodobitorul bisericilor şi mănăstirilor;
Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde;
Bucură-te, reazemul celor osteniţi şi mângâierea nefericiţilor;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 12-lea

Făclie purtătoare de lumină te are poporul român binecredincios, Sfinte Neagoe, că luminezi şi acum căile lui şi întăreşti Biserica sa ca să poată birui uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Pentru aceasta, lui Dumnezeu Îi mulţumim că te avem purtător de grijă şi luminător al neamului, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Veniţi, toţi fiii neamului românesc, să lăudăm pe înţeleptul între voievozi, Sfântul Neagoe Basarab, care de veacuri ne cheamă să ne închinăm Preasfintei Treimi, Dumnezeului nostru, să îngrijim grădina Maicii Domnului şi să cinstim pe sfinţi, urmându-le învăţăturile, zicând:
Bucură-te, zid de pace şi linişte pentru neamul românesc;
Bucură-te, bucuria argeşenilor şi lauda Târgoviştei;
Bucură-te, stejar crescut în Grădina Maicii Domnului;
Bucură-te, străjer care veghezi asupra plaiurilor româneşti;
Bucură-te, risipitorul eresurilor şi al învăţăturilor deşarte;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru toată creştinătatea;
Bucură-te, învăţător al învăţaţilor şi pildă dregătorilor;
Bucură-te, porfiră care împodobeşti Biserica Ortodoxă;
Bucură-te, vistierie plină de bunătăţi duhovniceşti;
Bucură-te, grabnic ajutor celor ce cinstesc numele tău;
Bucură-te, sprijinul nostru în vremea sfârşitului;
Bucură-te, scară către cer celor ce se mântuiesc;
Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 13-lea

O, preaînţelepte voievod, Sfinte Neagoe Basarab, primeşte această smerită rugăciune ce ţi-o aducem cu inimi curate noi, fiii neamului românesc pe care l-ai iubit, izbăveşte-ne de toate necazurile şi ispitele vieţii, rugând pe Dumnezeu să ne mântuiască sufletele, ca împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Fiu preastrălucit…, Condacul 1: Pe cel ce a strălucit…,

Icosul 1

Fiu preastrălucit, ieşit din viţa nobilă a neamului românesc, Sfinte Neagoe, din fragedă copilărie ai fost hrănit cu învăţăturile cele mântuitoare şi povăţuit spre împlinirea faptelor credinţei celei lucrătoare prin iubire, plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor. Pentru aceasta, noi, cei ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea ta, îţi aducem această cântare:
Bucură-te, podoabă aleasă din neamul Basarabilor;
Bucură-te, veselia nespusă a bunilor tăi părinţi;
Bucură-te, copil curat întărit de harul Sfântului Duh;
Bucură-te, că Domnul Hristos ţi-a pus sufletul în lumină necreată;
Bucură-te, că tinereţile tale ţi-au fost călăuzite de Sfântul Nifon;
Bucură-te, cel ce te-ai deprins cu rugăciunea încă din copilărie;
Bucură-te, că ai sorbit din înţelepciunea înţelepţilor;
Bucură-te, harnic învăţăcel în dobândirea ştiinţelor acestei lumi;
Bucură-te, că Sfintele Scripturi ţi-au luminat viaţa;
Bucură-te, cunoscător şi împlinitor al operelor Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, cinstitor al călugărilor iscusiţi şi al creştinilor râvnitori;
Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat neamul românesc;
Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul 1

Pe cel ce a strălucit ca o lumină în toate laturile Ortodoxiei, măritul voievod Neagoe Basarab, să-l lăudăm cu inimi curate şi să-l cinstim ca pe un adevărat dregător creştin şi învăţător inspirat de Duhul Sfânt al neamului românesc, zicându-i cu bucurie: Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Rugăciune:

Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor şi a toată milostivirea, Cel minunat întru sfinţii Tăi şi cărora le asculţi rugăciunile, primeşte cererea noastră pe care Ţi-o aducem în ziua prăznuirii prietenului şi casnicului Tău, Neagoe Basarab. Tu, Doamne, ai rânduit neamului nostru, în toate timpurile şi locurile, unde se preamăreşte numele Tău, eroi ai credinţei şi sfinţi care ţi-au plăcut din neam în neam, între care străluceşte şi măritul Voievod Neagoe Basarab. Pentru rugăciunile lui, revarsă peste noi toţi pacea şi liniştea Ta binefăcătoare, ca să biruim fiecare necazurile şi ispitele vieţii: dregătorilor trimite-le dreaptă înţelepciune, ierarhilor chip sfinţeniei, preoţilor împlinirea misiunii la care au fost chemaţi, monahilor răbdare şi smerenie, iar poporului binecredincios ocrotire şi ajutor în vremea necazurilor, ca toţi să Te preamărim pe Tine, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, în vecii vecilor. Amin.

Şi se face otpustul.

*

1

Acatistul Sfântului Antim Ivireanul (27 septembrie)

Dupa începutul obisnuit, se zic:

Condacul 1:

Tie Ierarhule Antim, înfloritul barbat al Iviriei, rasadit peste hotare în pamântul cel bun, rod si mai mult sa aduci, si noi cinstirea noastra îti aducem: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taina a lui Hristos!

Icosul I

Din parinti preacinstiti nascut, luat în robie de agareni de copil, dus la Constantinopol, harul lui Hristos te-a ocrotit, ca sa fii lucratorul celor sfinte, chiar în mijlocul celor potrivnici.
Bucura-te, cel ocrotit de har;
Bucura-te, cel ales de însusi Hristos;
Bucura-te, cel daruit cu multe daruri;
Bucura-te, ca limbile straine repede ai învatat;
Bucura-te, ca multe mestesuguri ai deprins;
Bucura-te, ca tiparirea de carti cel mai mult te-a atras;
Bucura-te, ca prin aceasta iubitor de învatatura Sfânta te-ai aratat;
Bucura-te, ca din tinerete sufletul ti-ai sfintit;
Bucura-te, cel pecetluit de cuvântul lui Hristos;
Bucura-te, chip de credinciosie evanghelica;
Bucura-te, cel chemat la apostoleasca lucrare;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taina a lui Hristos!

Condacul al 2-lea:

Prin Iconomia lui Dumnezeu, robia ti s-a facut o si mai mare libertate, ca rascumparat de patriarhia din Constantinopol ai crescut din plin darurile cele sfinte, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Domnitorul Brâncoveanu vazând în tine pe omul lui Dumnezeu, ca pe o comoara în Tara Româneasca te-a adus si cu adevarat margaritar de mare pret te-ai dovedit.
Bucura-te, samânta buna a lui Hristos;
Bucura-te, samânta ce pamânt bun astepta;
Bucura-te, ca ai crescut chiar printre spini;
Bucura-te, ca ai rasarit chiar pe drumul calcat în picioare;
Bucura-te, minune crestina;
Bucura-te, lumina în întunericul pagân;
Bucura-te, faclie ce se pune la înaltime;
Bucura-te, vestirea celor de sus;
Bucura-te, bucuria coborâta din cer;
Bucura-te, si bucuria pentru cei de pe pamânt;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taina a lui Hristos!

Condacul al 3-lea:

Chemat în Tara Româneasca, o mare lucrare Dumnezeu cu tine a orânduit, ca doar un mare suflet putea sa lupte cu ascunzisurile vremurilor greu încercate, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

În taina pamântului românesc, multi sfinti au venit si multi au crescut si roduri multe au facut ca slava lui Hristos sa straluceasca din plin.
Bucura-te, cel chemat peste hotare;
Bucura-te, cel chemat de domnitorul românesc;
Bucura-te, cel cu darul carturaresc înzestrat;
Bucura-te, prin acesta, al lui Hristos chip;
Bucura-te, al evangheliei vestitor;
Bucura-te, ca si în carti ai întiparit-o;
Bucura-te, iubitor de propovaduirea cea Sfânta;
Bucura-te, cel binecuvântat de sus;
Bucura-te, ca si la slujirea bisericii ai fost ales;
Bucura-te, vrednicule de altarul cel mare;
Bucura-te, omul lui Dumnezeu la vremuri grele;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taina a lui, Hristos!

Condacul al 4-lea:

La „rascruce de vremi” fiind însati lumea, de multe vrajmasii te-ai lovit, „ca roata strâmba a istoriei” calca fara mila peste tot, dar tu cu darul lui Hristos, cele sfinte ai pazit, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Rautatea apriga si vicleana, multe suferinte ti-a pricinuit si doar prin taria credintei ai putut pe toate sa le rabzi si din ele sa scapi neatins.
Bucura-te, corabierul iscusit de pe „marea istoriei”;
Bucura-te, iscusitul înotator printre stâncile abrupte;
Bucura-te, astfel, salvatorul bisericii;
Bucura-te, credinciosie de neabatuta ortodoxie;
Bucura-te, întelepciunea cea Sfânta;
Bucura-te, stricarea planurilor vrajmase;
Bucura-te, tarie printre aprigii distrugatori;
Bucura-te, tacere lucratoare;
Bucura-te, cel mereu primejduit;
Bucura-te, cel mereu nedreptatit;
Bucura-te, al lui Hristos lucrator de taina;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taina a lui Hristos!

Condacul al 5-lea:

La vremuri grele si oameni mari trebuie, si tu, sfinte Antime, ai fost ales sa fii un asemenea luptator cu barbatia întreaga, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Suferintele, primejdiile si rautatile de la tot pasul, ti-au fost povara întregii vieti, „mucenicie tacuta”, dar în bucuria iubirii lui Hristos.
Bucura-te, iubitorule cu adevarat de Dumnezeu;
Bucura-te, al lui Hristos chip de taina;
Bucura-te, al bisericii slujitor destoinic;
Bucura-te, al altarului Preasfânt închinator;
Bucura-te, cinstea credintei adânc întemeiata;
Bucura-te, smerenie înaltatoare;
Bucura-te, saracie cu bogatie nepieritoare;
Bucura-te, al Preasfântului duh chip de adâncime;
Bucura-te, priceperea peste mintea omeneasca;
Bucura-te, viata în petrecere de taina;
Bucura-te, cu adevarat chemat la sfintenia firii;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taina a lui Hristos!

Condacul al 6-lea:

Doar tu stii cât de greu ti-a fost „drumul Golgotei” ce a trebuit sa-l strabati, însa puterea crucii pe „masura credinciosiei” tale s-a aratat, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Fiecare are crucea dupa „masura sa” si tie, cel de la „rascruce de vremi”, o „grea cruce” ti s-a dat în lucrarea de taina, pe care cu vrednicie ai împlinit-o.
Bucura-te, ierarhul cel de cinste;
Bucura-te, ierarhul pe „masura vremurilor”;
Bucura-te, slujire cu multe osteneli;
Bucura-te, slujire printre temeri si nadejdi;
Bucura-te, credinciosul cel mereu dusmanit;
Bucura-te, credinciosul cel mereu prigonit;
Bucura-te, strabaterea prin „încurcaturile lumii;
Bucura-te, greaua trecere printre stapânirile rele;
Bucura-te, cernerea continua dintre bine si rau;
Bucura-te, vederea prin negurile furtunoase;
Bucura-te, omul ales pentru „vremuri grele”;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taina a lui Hristos!

Condacul al 7-lea:

Între temeri si nadejdi, între primejdii si jertfiri, ti-a fost petrecerea ta, ca vrajmasia pagâna pe ascuns cauta distrugerea bisericii sfinte, pe care ai oprit-o, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Peste toate oprelistile, multe carti sfinte ai tiparit ca ai iubit cu adevarat cuvântul lui Hristos, facându-te propovaduitorul sau cel râvnitor.
Bucura-te, neoprita stradanie pentru cele sfinte;
Bucura-te, ca în multe carti tiparite, însuti te-ai întiparit;
Bucura-te, prevedere peste „timpuri si vremi”;
Bucura-te, ca prin tiparirea de carti, credinta ai facut-o „izvor”;
Bucura-te, ca apa vie ai facut sa curga;
Bucura-te, cel chemat la lucrarea de mare taina;
Bucura-te, cel prin care Hristos si mai mult s-a proslavit;
Bucura-te, amintire ce nu se mai sterge;
Bucura-te, pomenire înscrisa în veri;
Bucura-te, Parintele carturariei românesti;
Bucura-te, chipul cartii vietii;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taina a lui Hristos!

Condacul al 8-lea:

În Tara Româneasca ai fost chemat, sa fii un mare sprijin bisericii lui Hristos, ca multi pe ascuns voiau s-o strice cu alte credinte straine, fara cântarea de: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Câta întelepciune a trebuit sa ai, sa te strecori printre vrajmasii ascunsi, printre pagâneste stapâniri, sa nu fii descoperit si nici patat, în iscusinta de pricepere duhovniceasca.
Bucura-te, credinciosie de mare veghe;
Bucura-te, tacere în lucrare de taina;
Bucura-te, grija de a nu te murdari cu cele ale pacatosilor;
Bucura-te, grija pentru pastrarea celor sfinte;
Bucura-te, mergere printre prapastiile abrupte ale vremurilor;
Bucura-te, petrecerea doar în griji si temeri;
Bucura-te, ca prin iubirea de Dumnezeu prin toate ai trecut;
Bucura-te, ca si tie dar de biruinta ti-a dat;
Bucura-te, ca prin credinta doar biserica ai slujit;
Bucura-te, ca prin Hristos tarie ai avut;
Bucura-te, ca prin Hristos, neabatut ai ramas;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taina a lui Hristos!

Condacul al 9-lea:

În Bucuresti, la Snagov, Râmnicu Vâlcea, Târgoviste, peste tot „tiparnite” ai semanat, „samânta de carte Sfânta” sa creasca în pamântul cel bun, facându-te astfel urmatorul apostolesc, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Înzestrat cu dar de sus, si limba româneasca ai deprins si în „grairi sfinte” ai întiparit-o sa fie vestirea lui Hristos peste veacuri la nesfârsit.
Bucura-te, si înfierea româneasca;
Bucura-te, si înrudirea cu acest pamânt;
Bucura-te, si înrudirea duhovniceasca;
Bucura-te, întâlnirea de inima, prin Hristos;
Bucura-te, întâlnirea de adânc, prin Sfântul Duh;
Bucura-te, întâlnirea cea peste hotare;
Bucura-te, iubirea ce urca spre vesnicie;
Bucura-te, grai de vestire;
Bucura-te, grai de chemare;
Bucura-te, tainicul lucrator al celor sfinte;
Bucura-te, om de cinste si de pretuire;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taina a lui Hristos!

Condacul al 10-lea:

O, câte amaraciuni ai gustat, ca unii cautau sa te momeasca la faradelegile lor, iar altii sa te defaime si sa te prinda în învinuiri mincinoase, dar tu ca printre „furci” ai trecut în cântarea de: Aliluia!.

Icosul al 10-lea:

Ca un cârmaci cu mare iscusinta te-ai aratat, ca printre toate rautatile biserica lui Hristos ai strecurat-o, si stapânirile viclene nu au putut s-o supuna dupa voile lor.
Bucura-te, dar al bisericii lui Hristos;
Bucura-te, slujitor de aleasa demnitate;
Bucura-te, slujire de fiu, nu de sluga;
Bucura-te, slujire de iubire, nu de stapânire;
Bucura-te, fiu vrednic de Parinteasca binecuvântare;
Bucura-te, ca tu însuti ai câstigat chipul de Parinte
Bucura-te, cel de acum, printre sfintii nostri parinti;
Bucura-te, Parinte de credinciosie ortodoxa;
Bucura-te, al apostolestii învataturi urmator;
Bucura-te, cel neabatut de nici o înselare;
Bucura-te, icoana în zugravire româneasca;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taina a lui Hristos!

Condacul al 11-lea:

Venit în Tara Româneasca, Fiul ei te-ai facut, si în înrudirea cea Sfânta de neam ai intrat si asa în sfintenia româneasca de acum esti, Parintele nostru de-aproape, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Ca si odinioara, Sfinte Antime, de rautatile ascunse ale viclenelor stapâniri ne ocroteste si ne scapa, ca si de cele patimase si ale duhurilor rele, ce necontenit ne bântuiesc.
Bucura-te, jertfa pentru prinosul de sus;
Bucura-te, daruire pentru darul vesniciei;
Bucura-te, ca suferinta pentru cele sfinte ai îndurat;
Bucura-te, ca chinurile celor rai ai primit;
Bucura-te, ca suspinul de acum ti-a trecut;
Bucura-te, ca lacrimile de acum ti s-au oprit;
Bucura-te, chin si amar duse pâna la capat;
Bucura-te, ca prin toate acestea credinta ti s-a probat;
Bucura-te, ca aur te-ai dovedit;
Bucura-te, ca prin focul lumii ai trecut;
Bucura-te, ca te-ai aratat si mai înfrumusetat;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taina a lui Hristos!

Condacul al 12-lea:

Scos din scaunul mitropoliei românesti, prin uneltirile pagâne si mincinoase, la manastirea Sinai ai fost exilat considerat ca o primejdie pentru acei „lupi rapitori”, fara cântarea de: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Dar ostasii agareni, care te duceau în exil, muceniceste te-au omorât, prin înecarea în râul Tungia si asa viata cea de „Mucenicie tacuta si în Mucenicie de Sange” ti s-a facut, prin care vesnicia ai câstigat
Bucura-te, Antime, nume al sfinteniei noastre românesti;
Bucura-te, Antime, nume de cinste, în biserica noastra;
Bucura-te, carturar, cuvios si mucenic;
Bucura-te, arhiereu si slujitor credincios;
Bucura-te, marire si smerenie în unire;
Bucura-te, fiu ajuns si el la chipul de Parinte;
Bucura-te, de acum pomenire printre sfintii nostri parinti;
Bucura-te, Parinte la care si noi alergam în nevoi;
Bucura-te, brate de Parinte preaiubitoare;
Bucura-te, iubire de Parinte pentru toti primitoare;
Bucura-te, icoana zugravita din pamânt si neam românesc;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanul, mucenicie de taina a lui Hristos!

Condacul al 13-lea:

O, Sfinte Ierarhe Antime, din tinerete si pâna la moartea pamânteasca un „drum mucenicesc” ai avut, dar cu darul lui Hristos, la implinirea cea Sfânta ai ajuns, ca un adevarat slujitor de mare cinste al bisericii, si asa fii si noua întaritor în dreapta credinta, sa cântam: Aliluia! (de trei ori)

Se citeste apoi din nou Icosul 1 si Condacul 1.

*

1

Acatistul Sfântului Neofit Zăvorâtul din Cipru (28 septembrie)

Facere a monahului Gherasim Micraianitul

Condacul 1. Glasul al 8-lea

În peșteră te-ai zăvorât, Cuvioase, și pe aceasta în chip potrivit ai numit-o Zăvorniță, viețuire întocmai cu îngerii petrecând. Ci ca cela ce te-ai făcut sălaș al dumnezeiescului har, slobozește din toată vătămarea cu rugăciunile tale pe cei ce strigă ție: Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Icosul 1

Cu îngerească nevoință în peșteră te-ai arătat Cuvioase Neofit, strălucirea ciprioților, și prin viața ta îngerească, de îngerești daruri te-ai desfătat, bucurându-i pe toți cei ce-ți strigă acestea:
Bucură-te, cel prin care strălucește virtutea;
Bucură-te, cel prin care suspină vrăjmașul;
Bucură-te, că ai tăgăduit plăcerile lumii;
Bucură-te, că ai agonisit dumnezeiasca iubire;
Bucură-te, înălțime a curăției și a viețuirii îngerești;
Bucură-te, adânc al dumnezeieștii cunoștințe;
Bucură-te, că ești pildă de nevoință;
Bucură-te cugetătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai despărțit de cugetele pământești;
Bucură-te, că te-ai luminat cu dumnezeiasca lumină;
Bucură-te, slujitor plin de râvnă al lui Dumnezeu;
Bucură-te, sfeșnicul luminii dumnezeiești din ținutul Ciprului;
Bucură-te, cel prin care se întăresc monahii;
Bucură-te, cel prin care sunt luminați dreptcredincioșii;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul al 2-lea

Neîncetat cugetând la deșertăciunea vieții cu minte primitoare de Dumnezeu, ai părăsit toate cele lumești în chip înțelept, tânjind să le dobândești pe cele de sus și lui Hristos urmând, cu evlavie ai strigat: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Ai lepădat legătura cu neamul și cu cei apropiați, înaripat de dumnezeiasca dragoste, și pe ascuns depărtându-te de ei, ai ajuns în mănăstirea Sfântului Ioan Gură de Aur. Pentru aceea, fericindu-te, grăim ție acestea:
Bucură-te, cel ce ai disprețuit toate cele pământești;
Bucură-te că ai părăsit nunta pregătită de părinții tăi;
Bucură-te, cel ce ești mai înalt decât cugetele pământești;
Bucură-te, părtașule al sfintelor harisme;
Bucură-te, floare binemirositoare a dragostei lui Hristos;
Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva înșelării vrăjmașului;
Bucură-te, că de tânăr te-ai lepădat cu totul de poftele cele trecătoare ale lumii;
Bucură-te, că ai primit luminarea Duhului;
Bucură-te, că ai gustat din cele nematerialnice;
Bucură-te, vas al focului purtător de viață;
Bucură-te că șapte ani te-ai nevoit în mănăstirea Sfântului Ioan Gură de Aur;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul al 3-lea

Putere dumnezeiască ai avut și de învățătura cea cărturărească te-ai împărtășit, cugetătorule de Dumnezeu, în Mănăstirea Sfântului Ioan Gură de Aur, sporind în citirea și scrierea celor folositoare de suflet. Acolo te-ai desfătat cu ostenelile cele dumnezeiești, Sfinte Neofit, citind psalmi și cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Ai alergat cu dor la Locurile cele Sfinte, mergând pe urmele celor cu viață aleasă, și prin închinarea cea cu evlavie te-ai sfințit cu multe nevoințe, mijlocind sfințenia celor ce strigă:
Bucură-te, chip al cuvioșilor de odinioară;
Bucură-te, sfeșnicul atotluminos al Ciprului;
Bucură-te, cel de o râvnă cu vechii nevoitori;
Bucură-te, cel de o cinste Părinții cei cuvioși;
Bucură-te, mlădiță roditoare a ostenelilor sihăstrești;
Bucură-te, stâlp întărit de Dumnezeu cu virtuți cerești;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de învățătura cea lumească;
Bucură-te, că te-ai umplut și de înțelepciunea cea dumnezeiască;
Bucură-te, că ai umblat pe urmele lui Hristos;
Bucură-te, cel ce înflăcărezi pe credincioși cu cuvintele tale;
Bucură-te, cel ce risipești întunericul patimilor;
Bucură-te, cămară a luminii nepătimirii;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul al 4-lea

Dumnezeiesc râvnitor fiind al Cuvioșilor Părinți, virtuțile lor le-ai urmat, și în Cipru întorcându-te, în pustiul „Muntelui albinelor” te-ai sălășluit, găsindu-ți acolo peșteră liniștită, te-ai adus Domnului cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Te-ai suit la dumnezeiască înălțime, închizându-te în peșteră străbătută numai de soare, cugetătorule de Dumnezeu, și sălaș și curat al Preasfintei Treimi te-ai făcut, Neofite fericite, strălucind pe cei ce-ți strigă ție:

Bucură-te că ți-ai pictat peștera cu fresce preafrumoase;
Bucură-te, că 60 de ani ai te-ai nevoit în a ta Zăvorniță;
Bucură-te, cel cu dumnezeiesc cuget;
Bucură-te, sălașul strălucit al Treimii;
Bucură-te, următorule al îngerilor cel înțelepțit de Dumnezeu;
Bucură-te, înălțime a sihăstriei și a nevoinței;
Bucură-te, adâncul priceperii și vas al sfintelor daruri;
Bucură-te, că te-ai ridicat la lărgime cerească;
Bucură-te, că ai înfrânt dibăcia vrăjmașului;
Bucură-te, că vindeci zdrobirea sufletelor;
Bucură-te, sfeșnicul viețuirii virtuoase;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul al 5-lea

Locaș dumnezeiesc al cuvioaselor osteneli ai arătat a fi peștera ta cea sfântă, pe care în chip potrivit o ai numit ,,Zăvorniță”, Sfinte Neofit. Căci în ea mult nevoindu-te, Părinte fericite, strigai: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Purtător de Dumnezeu prin dumnezeiasca lucrare te-ai arătat, Neofite, și virtuțile viețuirii tale ca o jertfă Domnului le-ai adus, de Care luminat fiind, îi luminezi pe cei ce strigă:
Bucură-te, că vestea sfințeniei tale a ajuns în tot Ciprul;
Bucură-te că mulți oameni au venit să ia de la tine povață;
Bucură-te că din smerenie te-ai retras în altă peșteră;
Bucură-te că ți-ai săpat în piatră locaș de închinare;
Bucură-te că de la înălțime căzând, nevătămat ai rămas;
Bucură-te, strălucită cuvioșie a ciprioților;
Bucură-te, minte preacurată văzătoare a celor mai presus de înțelegere;
Bucură-te, vas de mult preț al darurilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai umplut de cerească înțelepciune;
Bucură-te, că luminezi cu raze de taină;
Bucură-te, luminător cu nematerialnică strălucire;
Bucură-te, rugător dat de Dumnezeu ciprioților;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul al 6-lea

Curățit fiind de cele materialnice prin cuvioase nevoințe te-ai arătat pildă de virtute pentru cei singuratici și luminător al Bisericii cu lumină cerească, Neofite fericite, înflăcărând pe cei ce strigă: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Strălucind din Peșteră ca luceafărul de dimineață, luminezi Ciprul cu nevoința, înțelepciunea și cuvântul, și împreună cu el, pe toată Biserica, care lăudându-te, îți strigă ție cu bucurie:

Bucură-te, cel plin de înțelepciune dumnezeiască;
Bucură-te, sfeșnic purtător de lumină și luceafăr al Ciprului;
Bucură-te, învățătorul a toată Biserica;
Bucură-te că Sfintele Scripturi le-ai tâlcuit cu lumina harului;
Bucură-te că multe rânduieli pentru monahi ai așezat;
Bucură-te, podoabă a Părinților purtători de Dumnezeu;
Bucură-te, minte luminată de Dumnezeu învățături duhovnicești;
Bucură-te, inimă mișcată de Dumnezeu spre curatele suișuri;
Bucură-te, că ai primit darul înțelepciunii;
Bucură-te, că lămurești cuvântul mântuirii;
Bucură-te, ritor purtător de Dumnezeu;
Bucură-te, grădină înfloritoare;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul al 7-lea

Locașul tău cel sfânt, pe care îl numim Zăvorniță, s-a păzit cu ocrotirea ta teafăr de toată amenințarea, căci cu ostenelile tale l-ai sfințit, părinte Neofit. Acolo ai zidit altar pe care preafrumos l-ai înfrumusețat cu picturi ale sfinților, cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Legilor înfrânării supunându-ți viața cea de aici, ai omorât poftele trupului, și ai înflorit roadele vieții celei veșnice în Duhul, Cuvioase, prin care îi bucuri pe toți cei ce cu dor strigă ție:
Bucură-te, stâlpul înfrânării;
Bucură-te, crinul nepătimirii;
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu, Neofite Cuvioase;
Bucură-te, nevoitorule cu ceresc cuget și zăvorâtule;
Bucură-te, unealtă însuflețită a faptelor ascetice;
Bucură-te, mireasmă cerească a inimilor primitoare de Dumnezeu;
Bucură-te, că viața întreagă în peșteră o ai petrecut;
Bucură-te, că îndrăzneala vicleanului ai frânt;
Bucură-te, mireasma cuvioasei nevoințe;
Bucură-te, luminător al bogatei cugetări;
Bucură-te, cel ce dezrădăcinezi spinii patimilor;
Bucură-te, diamantul virtuților;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul al 8-lea

Trăind în chip străin pe pământ, purtătorule de Dumnezeu, te-ai zăvorât pe tine în peșteră, slujindu-L pe Mântuitorul, Cel ce în peșteră S-a născut pentru noi. Acolo ai petrecut întru postiri și rugăciuni, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Te-ai arătat a fi îndumnezeit prin insuflarea dumnezeiască și prin osteneli pline de virtute în Cipru. Pentru aceea Lefcara, patria ta, se laudă cu faptele tale, Cuvioase, și cu dor lăudându-te, îți cântă bucurându-se:
Bucură-te, floare binemirositoare a Lefcarelor;
Bucură-te, lauda întregului Cipru;
Bucură-te, podoaba sfintei Peșteri;
Bucură-te, că că ai petrecut în psalmi și în cântări duhovnicești;
Bucură-te, organ de Dumnezeu insuflat al învățăturilor cerești;
Bucură-te, că mănăstire în jurul peșterii tale s-a alcătuit;
Bucură-te, că înveți inimile monahilor;
Bucură-te, că limpezești învățăturile cele stricătoare de suflet;
Bucură-te, cel ce ai strălucit lumina harului;
Bucură-te, luminător al strălucirii de sus;
Bucură-te, cel ce speli întinăciunea sufletelor;
Bucură-te cel ce zădărnicești atacurile vrăjmașilor;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul al 9-lea

Pline de har dumnezeiesc și de mireasmă cerească, ni s-au arătat nouă cu adevărat din mormântul tău dumnezeieștile tale moaște, pe care sărutându-le cu credință, Părinte Neofit, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Cu tăria și puterea dumnezeiască a Mângâietorului sfârșindu-ți viața ta zăvorâtă, la lărgimea mare a cerului te-ai sălășluit, Cuvioase Neofit, izbăvind de greutăți pe cei ce strigă ție acestea:
Bucură-te, cuviosule între Sfinți;
Bucură-te, sfântule între cuvioși;
Bucură-te, cel ce ai petrecut în peșteră viața ta;
Bucură-te, cel ce ai strălucit în aceasta viețuirea ta;
Bucură-te, că ai sfărâmat uneltirile vrăjmașului;
Bucură-te, că te-ai suit la sălașurile cerești;
Bucură-te, ocrotitor minunat al Peșterii;
Bucură-te, sfântă torță a celor din Cipru;
Bucură-te, cel ce stingi cărbunii patimilor;
Bucură-te, cel ce de Duhul Sfânt ai fost învățat;
Bucură-te, săditorule al bunei viețuiri creștinești;
Bucură-te, mijlocitorule al bunătăților dăruite de Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul al 10-lea

Către cărarea mântuirii îndreptând cu iscusință, preafericite, pe credincioșii tăi ucenici, pildă te-ai arătat celor ce pe tine te au învățător înțelept, căci mult i-ai luminat cu învățătura și cu rugăciunile tale, Părinte, pentru aceea, dimpreună cu tine cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Îndeletnicindu-te cu aplecarea asupra sfintelor cuvinte, te-ai umplut de cerească înțelepciune. Pentru aceea cuvântul tău, înțelepte, bucură ca o dulceață cerească soborul dreptcredincioșilor care strigă ție cu bucurie:
Bucură-te, învățătorul tainelor înțelepciunii;
Bucură-te, că multe vieți ale sfinților ai cercetat;
Bucură-te, apărătorule al dreptei credințe;
Bucură-te, scriitor de învățături de Dumnezeu luminat;
Bucură-te, sfinte nevoitorule de Dumnezeu cinstitule;
Bucură-te, vas preafrumos al miresmei celei de taină;
Bucură-te, lespede scrisă de Dumnezeu a legii duhovnicești;
Bucură-te, că răstorni puterea lui Veliar;
Bucură-te, cel ce arăți mila lui Hristos;
Bucură-te, temelie nezdruncinată;
Bucură-te, cel ce risipești întunericul minții;
Bucură-te, cel ce sădești frica lui Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul al 11-lea

Adormind cu bucurie somnul cuvioșilor, te-ai ridicat către sălașurile cele pururea fiitoare. Iar trupul tău cel sfânt în Peștera ta a fost pus, Cuvioase, de ucenicii tăi, care te lăudau și strigau: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Lumină dumnezeiască strălucind s-a arătat racla curatelor tale moaște, Părinte, după îndelungată ascundere, ca o comoară a harului celui dumnezeiesc, dând sfințenie celor ce strigă ție acestea:
Bucură-te, vatră a harului;
Bucură-te, făclie curată a ciprioților;
Bucură-te, strălucire a cuvioșilor preoți;
Bucură-te, dreptar și podoabă a monahilor;
Bucură-te, fericire nepieritoare a darurilor date de Dumnezeu;
Bucură-te, zid neclintit împotriva vrăjmașilor celor înțelegători;
Bucură-te, că după mormânt ai fost recunoscut;
Bucură-te, că prin dumnezeiasca împărtășire te-ai îndumnezeit;
Bucură-te, cel ce dai bucurie fiilor tăi;
Bucură-te, cel ce ne înveți și pe noi prin faptele tale;
Bucură-te, potir al bucuriei celei de taină;
Bucură-te, că acum te bucuri de cereasca Împărăție;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul al 12-lea

Se bucură întreg Ciprul de strălucitele tale nevoințe, și mai cu seamă Lefcara, patria ta, împreună cu Peștera și cu Mănăstirea Sfintei Cruci pe care tu o ai întemeiat, lăudându-te pe tine, ocrotitorul lor, și strigând Celui ce te-a slăvit pe tine: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând ostenelile tale și cinstindu-ți cununa bunei viețuiri, Părinte, te cinstim pe tine ca pe un dumnezeiesc luminător. Dă-ne nouă neîncetat harurile ajutorului tău părintesc. Căci pururea la tine cădem și strigăm ție din inimă:
Bucură-te, cel zăvorât între cuvioși;
Bucură-te, cel preaînțelept în cuvânt;
Bucură-te, vlăstarul înfloritor al Lefcarelor;
Bucură-te, păstorul dumnezeiesc al mănăstirii Peșterii;
Bucură-te, lauda întregului Cipru și sprijin tare;
Bucură-te, întărirea dreptcredincioșilor și mijlocitor către Dumnezeu;
Bucură-te, faima Bisericii Ortodoxe;
Bucură-te, sprijinul și tăria celor ce te cinstesc pe tine;
Bucură-te, cel ce te rogi să fim izbăviți de păcate;
Bucură-te cel prin care ne umplem de lumină;
Bucură-te, rază luminoasă a cunoașterii celei adevărate;
Bucură-te, pildă de rugăciune și de postire îndelungată;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul al 13-lea

O, preacinstite Părinte, strălucirea ciprioților, Cuvioase Neofit, slujitorul Domnului, primește laudele noastre și roagă-te la Tronul Preasfintei Treimi ca să primim și noi harul cel de sus, cei ce cu evlavie alergăm către sfintele tale moaște și dimpreună cu tine cântăm Domnului, Celui ce te-a sfințit: Aliluia!

Condacul 1. Glasul al 8-lea

În peșteră te-ai zăvorât, Cuvioase, și pe aceasta în chip potrivit ai numit-o Zăvorniță, viețuire întocmai cu îngerii petrecând. Ci ca cela ce te-ai făcut sălaș al dumnezeiescului har, slobozește din toată vătămarea cu rugăciunile tale pe cei ce strigă ție: Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Icosul 1

Cu îngerească nevoință în peșteră te-ai arătat Cuvioase Neofit, strălucirea ciprioților, și prin viața ta îngerească, de îngerești daruri te-ai desfătat, bucurându-i pe toți cei ce-ți strigă acestea:
Bucură-te, cel prin care strălucește virtutea;
Bucură-te, cel prin care suspină vrăjmașul;
Bucură-te, că ai tăgăduit plăcerile lumii;
Bucură-te, că ai agonisit dumnezeiasca iubire;
Bucură-te, înălțime a curăției și a viețuirii îngerești;
Bucură-te, adânc al dumnezeieștii cunoștințe;
Bucură-te, că ești pildă de nevoință;
Bucură-te cugetătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai despărțit de cugetele pământești;
Bucură-te, că te-ai luminat cu dumnezeiasca lumină;
Bucură-te, slujitor plin de râvnă al lui Dumnezeu;
Bucură-te, sfeșnicul luminii dumnezeiești din ținutul Ciprului;
Bucură-te, cel prin care se întăresc monahii;
Bucură-te, cel prin care sunt luminați dreptcredincioșii;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Rugăciune

O, Preacuvioase Părinte Neofit, lauda Lefcarei din Cipru, viaţă cerească ai petrecut pe pământ, petrecând 60 de ani în peșteră, și trecând din lumea cea deşartă, Domnul ţi‑a odihnit sufletul în strălucirea raiului, iar trupului tău osârduitor i‑a dăruit nestricăciunea, arătând întru tine slava numelui Său.
Acestea mărturisindu-le, noi nevrednicii şi păcătoşii, venim cu umilinţă şi evlavie, rugându‑te să nu ne treci cu vederea când alergăm la ajutorul tău.
Sfinte Părinte Neofit, cel ce din tinerețe ai părăsit casa părinților și nunta pământească ai lăsat-o, râvnind la nunta cu Mirele Ceresc, ajută cu rugăciunile tale pe cei necăjiți, ca să găsească iubirea Părintelui ceresc. Prea Cuvioase Părinte Neofit, cel ce, încă din copilărie fiind nevoitor şi iubitor al frumuseţii cereşti, ai strălucit cu harul tău peste toate marginile pământului, ascultă rugăciunea noastră, a celor greu încercaţi de nevoi şi de ispite. Tu, cel ce te-ai învrednicit de adevărata cunoaştere a Duhului și ne-ai învățat prin scrierile tale, fiindu-ți mintea luminată de Duhul Sfânt, mijloceşte pentru noi către Bunul Dumnezeu să ne împărtăşească şi nouă harul Său cel sfinţitor. Luminează-ne prin rugăciunile tale bineprimite de Dumnezeu pe Care roagă-L să ne dăruiască sănătate, pace sufletească şi cunoaşterea celor dumnezeieşti. Ajută‑ne cu rugăciunile tale să căutăm sfinţirea sufletelor noastre pustiite de păcate; cel ce ai fost mult nevoitor, ajută pe cei ce se nevoiesc în dreapta credinţă să împlinească în viaţa lor poruncile lui Hristos; cel ce ai fost fierbinte rugător către Dumnezeu, întăreşte rugăciunile şi sporeşte râvna şi evlavia noastră; cel ce ai coborât prin rugăciunile tale cerul în peşteră, roagă‑L pe Hristos să încălzească şi să lumineze cu iubirea Sa peştera inimilor noastre, cel ce încă din lumea aceasta ai simţit bucuria şi pacea vieţii veşnice, roagă‑L pe Tatăl Ceresc să ne dăruiască bucuria şi pacea Împărăţiei Sale.
Sfinte Părinte Neofit, păzeşte pe bătrâni în dreapta credinţă, pe tineri în viaţa curată şi pe copii în iubire de Dumnezeu şi de părinţi. Ocroteşte cu rugăciunile tale pe săraci şi pe bolnavi, pe văduve şi pe orfani, pe călători şi pe cei robiţi. Fereşte Biserica noastră și ţara aceasta de primejdii şi necazuri, şi roagă‑te pentru întreg poporul binecredincios, ca împreună cu tine să preamărească, prin credinţă şi fapte, pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat: Tatăl, şi Fiul şi Sfântul Duh.
Îndepărtează ispitele cele grele de la noi şi, cu rugăciunile tale, ajută-ne să biruim patimile şi gândurile noastre cele rele. Învaţă-ne, Părinte Neofit, să ne rugăm cu lacrimi; învaţă-ne să ne iubim şi să slăvim neîncetat pe Dumnezeu. Alungă dintre noi furtuna ispitelor trupeşti şi sufleteşti, neascultarea, mândria şi tot cugetul viclean. Întăreşte iarăşi viaţa duhovnicească în mânăstirile noastre şi, mai ales, smerenia, ascultarea şi sfânta rugăciune.
Izbăveşte-ne, Preacuvioase Părinte Neofit, de împuţinarea credinţei şi de nesimţirea inimii şi roagă-te Domnului să ne dăruiască părinţi duhovniceşti buni şi darul sfintelor lacrimi, ca astfel, trăind în smerenie şi viaţă curată, să dobândim cereasca împărăţie pe care ne-a făgăduit-o Hristos. Roagă-te, Preacuvioase Părinte Neofit, împreună cu toţi sfinţii, să întărească Hristos dreapta credinţă în lume şi sfânta iubire în mânăstirile noastre, în satele şi oraşele noastre şi în toată lumea.
Nu ne uita pe noi, Sfinte Părinte Neofit, ci, împreună cu cetele cereşti, roagă-te pentru preasfinţiţii noştri ierarhi, pentru preoţi şi călugări, pentru mame, pentru copii şi pentru bolnavi, dar şi pentru pacea Bisericii lui Hristos, ca să ne acopere de tot răul cu harul preasfântului Său Duh, în Iisus Hristos, Domnul nostru, Căruia I Se cuvine laudă şi mulţumire în vecii vecilor. Amin.

*

1

Acatistul Sfântului Mucenic Trifon (29 septembrie)

Condacul 1

Pe tine, cel ce ai îndrăzneală către Domnul, mijlocitor și rugător pentru sufletele noastre te avem noi, smeriții. Iar acum, în ziua praznicului tău, rugămu-te, cere-ne nouă de la Dumnezeu iertare de păcate și izbăvire din primejdii, ca să cântăm ție: Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Icosul 1

Sfinte, slăvite, Mare Mucenice Trifon, cu închinare și neîndoită credință îndrăznim a cere și așteptăm mijlocirile tale către dumnezeiasca milostivire, ca să ne aflăm părtași bucuriei tale noi, cei ce pătimim în multe feluri de boli, de patimi, de nevoi și de războiri cumplite. Pe tot sufletul cel necăjit și întristat, pe cei ce păzesc întru cunoștință legea lui Hristos Dumnezeu și cred întru Dânsul, pe toți care se sârguiesc a se închina sfintelor tale moaște și îți împodobesc ție această cântare de laudă, de cerere și mărire ajută-i cu darul de care te-ai învrednicit de la Hristos, Mântuitorul și Dumnezeul nostru. Auzi-ne pe noi, care grăim către tine unele ca acestea:
Bucură-te, Trifoane, cel născut în țara Frigia, în satul Campsada;
Bucură-te, îngerească odihnire, încă din copilărie, a darului Sfintei Treimi;
Bucură-te, vas ales al Apei Vieții și al darului facerii de minuni;
Bucură-te, prin care numele lui Dumnezeu se preaslăvește în cer și pe pământ;
Bucură-te, izgonitor al demonului din fiica împăratului, Gordiana;
Bucură-te, arătător și altora al vrăjmașului prin postirea și rugăciunea ta cea către Dumnezeu;
Bucură-te, Trifoane, nume înfricoșător diavolilor;
Bucură-te, chip ce izvorăști în lume mirul preaslăvirii lui Dumnezeu;
Bucură-te, minunată înmulțire a sfintei credințe în multe părți ale Frigiei;
Bucură-te, că ai fost prins pentru mărturisirea lui Iisus Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, dăruire de sine făcută jertfă de bunăvoie în mâinile păgânilor;
Bucură-te, neclintită stare la judecată înaintea ighemonului Acvilin;
Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 2-lea

Mucenice Trifon, de trei ori fericite, n-ai voit a te supune poruncii împăratului de a te închina zeilor. Ci mai vârtos L-ai mărturisit pe Iisus Hristos a fi Dumnezeu cu adevărat. Pentru aceasta vrednic ești a auzi de la noi cântarea acatistului, prin care te fericim și împreună cu tine cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Să nu se învrednicească nelegiuiții a ne supune sub picioarele lor, Sfinte Mucenice al lui Hristos, Trifoane, când se pornesc asupra noastră ca valurile mării ce vin cu repeziciune, ci să cadă ca spicele țarinii de la fața ta, iar noi să te binecuvântăm, strigând:
Bucură-te, neplecare către momelile cele amăgitoare;
Bucură-te, însetare după pătimirile pentru Iisus Hristos;
Bucură-te, vistierie nefurată a comorilor de mult preț ale dreptei credințe;
Bucură-te, dumnezeiască răbdare a chinurilor de la păgâni;
Bucură-te, vas ales al darului vorbirii frumoase, izvorât de la Dumnezeu;
Bucură-te, că ai zis ighemonului: „Nimeni, lepădându-se de Cerescul Împărat Iisus Hristos, nu va putea să moștenească viața veșnică”;
Bucură-te, că ai fost alergat prin gerul iernii cu picioarele desculțe;
Bucură-te, că stihuri din psalmii lui David cântai pe cale;
Bucură-te, că ziceai: „Pașii mei îndreptează-i, Doamne, după cuvântul Tău”;
Bucură-te, că piroane de fier ți s-au bătut în picioarele tale;
Bucură-te, primire cu mulțumire a bătăilor multe și dureroase;
Bucură-te, răbdare mai presus de fire în chinurile cele cumplite;
Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 3-lea

De înțelegerea dumnezeirii sufletul tău fiind luminat, ca un adevărat viteaz al Mântuitorului Hristos te-ai arătat; stând neclintit în dragostea Lui. Pentru aceasta noi cu smerenie venim către tine și cu îndoită umilință cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Plin fiind de darul lui Dumnezeu, Mucenice Trifon, care te lumina și te înțelepțea, prin fapte bune ca pe o scară ai mers din putere în putere, purtătorule de biruință al Cerescului Împărat Iisus; pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, că ighemonul Acvilin s-a mirat de răspunsurile tale cele drepte;
Bucură-te, răbdare a bătăilor ce rușinezi pe demoni;
Bucură-te, stâlp neclintit de urgia tiranului;
Bucură-te, tărie nebiruită de chinurile și îngrozirile lui Acvilin, care te-a dat morții;
Bucură-te, că pentru credința în Dumnezeul nostru Iisus Hristos a ți se tăia capul a poruncit;
Bucură-te, rugăciune cu mulțumire către Dumnezeu înaintea trecerii tale;
Bucură-te, că prin rugăciunea ta oamenii din Campsada s-au izbăvit de foamete, de jivini și de insecte vătămătoare;
Bucură-te, că rugându-te, mai înainte de a ți se tăia capul, a luat Domnul sfântul tău suflet în mâinile Sale;
Bucură-te, că ai poruncit ca cinstitul și sfântul tău trup în Campsada să-l ducă;
Bucură-te, Trifoane, că din tinerețile tale lui Dumnezeu te-ai sfințit;
Bucură-te, dăruire lui Dumnezeu a multor oameni;
Bucură-te, tămăduire a nenumărate boli în noroade;
Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 4-lea

Nemairăbdând păgânii minunile tale cele sfinte, prin care se defăima idoleasca înșelăciune – căci propovăduiai lor credința lui Hristos și arătai lămurit că El este Dumnezeu Care face minunile, iar nu idolii –, te-au supus muncilor, pe care le-ai primit cu dragoste, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Glas către tine înălțând, grăim: grăbește, Sfinte Mucenice Trifon, a ne apăra pe noi, că, după Mântuitorul și Preacurata lui Maică, la tine alergăm, ca să ne izbăvești din toate primejdiile și să te binecuvântăm, cântând:
Bucură-te, îndelungă răbdare în chinuri încununată de Preasfânta Treime;
Bucură-te, că Domnul Hristos împreună cu îngerii la cer te-a suit;
Bucură-te, că mucenicii ți-au ieșit înainte;
Bucură-te, cel întâmpinat cu cinste de cuvioși;
Bucură-te, de ierarhi cu plăcute cuvinte binecuvântat;
Bucură-te, că toți sfinții cântări de laudă și bucurie ți-au cântat;
Bucură-te, suflet sălășluit în împărăția cerurilor;
Bucură-te, împreună vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, veselire în lăcașurile lui Hristos împreună cu toți sfinții;
Bucură-te, împreună cu dânșii așezat la masa Cinei celei de Taină;
Bucură-te, chip preacinstit în ceata mucenicilor;
Bucură-te, de a cărui încununare toți sfinții saltă și se bucură cu duhul;
Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 5-lea

Hrană de mântuire trimite-ne nouă, Sfinte Trifon, de la Dumnezeu, ca să nu pierim de mulțimea împătimirilor; că păcătoși suntem, dar avându-te pe tine mijlocitor, nădejde de mântuire câștigăm, căci de la tine ne învățăm a cânta după cuviință: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Prealăudat s-a arătat numele tău, Trifoane, în toată țara Frigiei, pentru că prin rugăciunile tale către Dumnezeu ai adus la credința lui Hristos pe mulți dintre închinătorii la idoli și botezându-se ei în numele Preasfintei Treimi, au strigat într-un glas: „Mare este Dumnezeul creștinilor”! Pentru aceasta și noi, cei izbăviți prin tine din multe feluri de păcate și asupriri, îți cântăm:
Bucură-te, braț cu putere ce-i aduci la credința în Hristos pe împotrivitori;
Bucură-te, izbăvitorule al celor robiți;
Bucură-te, minunatule între sfinți, care ai făcut pe păgâni a se boteza;
Bucură-te, suflet viteaz, învrednicit a fi mucenic;
Bucură-te, câștigare a darului sfințeniei prin crucea marilor suferințe;
Bucură-te, îngrozire a slujitorilor la idoli;
Bucură-te, biruință asupra diavolilor cu puterea lui Hristos;
Bucură-te, nume înfricoșat în auzul lor;
Bucură-te, trandafir preaînmiresmat înflorit în grădinile raiului;
Bucură-te, că înșiși îngerii din ceruri te cunosc ca alesul lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce stai acum înaintea Mântuitorului și te rogi pentru noi;
Bucură-te, cel ce vezi nevoile noastre și ne dai grabnic ajutor;
Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 6-lea

Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi, zice Sfântul Prooroc David; pentru aceasta smerindu-ne până la moarte, cădem către tine, Mare Mucenice Trifon, să te rogi lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii; ca să ne liniștească durerile și să potolească pornirea urâtelor patimi, iar noi întru pacea inimii să cântăm: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Cumplit și fără cruțare bătând ostașii trupul tău, răbdătorule de chinuri al lui Hristos, pământul s-a înroșit de sângele tău; pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, priveliște îngerilor și oamenilor;
Bucură-te, răbdare până la sfârșit întru dreapta credință a chinurilor de la păgâni;
Bucură-te, împlinirea datoriilor creștine;
Bucură-te, lauda Bisericii Răsăritului;
Bucură-te, bucuria neamului creștinesc;
Bucură-te, izgonirea și înspăimântarea demonilor;
Bucură-te, chip strălucind minunile puterea darului dumnezeiesc;
Bucură-te, al lui Hristos vrednic lăudător;
Bucură-te, întru bucuria Domnului tău;
Bucură-te, însetoșare de a-ți vărsa sângele pentru Dânsul;
Bucură-te, nume preacântat, izvorând mirul tămăduirilor;
Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 7-lea

Vrând nebunul tiran numaidecât să te piardă și văzând că muncile pentru tine sunt zadarnice, adeseori se gândea cum să te dea morții. Iar tu, sfinte, învăpăiat de dorință fiind a merge la Hristos, neîncetat cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Nouă și înfricoșată răbdare ai săvârșit, Sfinte, când ai fost chinuit de tirani, din porunca lui Acvilin, pentru că primind cu veselie piroanele bătute în picioarele tale, lovit cu cruzime și legat de cal, alergai spre Hristos; pentru aceasta nu contenim a te lăuda, cântând:
Bucură-te, Trifoane, mucenicie văzătoare a cununii gătite în cer;
Bucură-te, biruire a taberelor vrăjmașe cu puterea darului dumnezeiesc;
Bucură-te, suflet așezat în lăcașurile sfinților;
Bucură-te, trup cinstit jos, pe pământ, după ieșirea sufletului;
Bucură-te, creștet încununat de Însuși Domnul Iisus;
Bucură-te, minunată săvârșire a nevoinței mucenicești;
Bucură-te, chip proslăvit de la cele pământești la cele cerești;
Bucură-te, dimpreună cu mucenicii numărat;
Bucură-te, izvor de minuni nedeșertat pentru cei binecredincioși;
Bucură-te, demonilor rană de nevindecat;
Bucură-te, Trifoane, de Dumnezeu iubit și cinstit;
Bucură-te, mărturisitor neobosit;
Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 8-lea

Numele tău decât toate s-a făcut mai dorit, Trifoane, nouă, celor ce cu dragoste te cinstim, ne închinăm ție și sărutăm dumnezeieștile tale moaște, împreună cu tine cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Izbiți de valurile ispitelor ce vin asupra noastră, nu ne putem lupta și nici nu suntem vrednici de milostivire, pentru că pocăință nu avem din pricina păcatelor noastre. Pentru aceasta cădem înaintea ta, rugându-te să ne întărești în dragostea lui Dumnezeu, ca să scăpăm de cursele vrăjmașilor și să cântăm:
Bucură-te, chip vrednic de laudă și cinstire;
Bucură-te, că ne plecăm capul până la pământ înaintea cinstitelor tale moaște;
Bucură-te, milostivire ce împlinești cerințele noastre spre mântuire;
Bucură-te, mucenicule al lui Hristos, care asculți rugăciunile noastre;
Bucură-te, vrednicule de pururea pomenire;
Bucură-te, că, ieșind noi cu sfintele tale moaște prin grădină, ne aperi de grindină;
Bucură-te, că rugându-te preoții și sfințind apa, apoi stropind cu ea pomii și zarzavaturile, ne scapi de toate insectele vătămătoare;
Bucură-te, turn de tărie al Bisericii;
Bucură-te, rază de bucurie nouă, celor ce te avem nădejde nesurpată;
Bucură-te, făclie, care ne luminezi pe noi cu sfintele tale rugăciuni;
Bucură-te, chip îngeresc, care ne strălucești izbăvire în toate ispitele;
Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 9-lea

Patimile pe care dumnezeiește le-ai răbdat să ne fie nouă spre tămăduirea patimilor noastre, iar rănile trupului tău să ne fie acoperământ durerilor ce ne tulbură cugetul; dă-ne dar, sfinte, în încercări răbdare, ca să cântăm cu despietrite și împăcate inimi: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Hristos, spală întinăciunea păcatelor noastre, preafericite Trifon, iar cu mulțimea minunilor schimbă cugetele fraților celor ce ne prigonesc, spre a se întoarce și a nu fi osândiți împreună cu vrăjmașul cel viclean; iar prin tine aflând liniștea lui Hristos, să-ți cântăm:
Bucură-te, rușinare a vrăjmașului cu toate cetele lui;
Bucură-te, zdrobire sub picioarele tale a oștilor întunericului;
Bucură-te, mângâiere a monahilor și privire nestrămutată strălucind din icoana iubirii;
Bucură-te, nume scris în cartea vieții, cântat și cinstit de creștini;
Bucură-te, floare frumoasă din părțile Frigiei;
Bucură-te, mărgăritar ales lucrat de mâna providenței;
Bucură-te, trandafir binemirositor între spinii idolești;
Bucură-te, chip preamărit de Cel pe care L-ai preaslăvit;
Bucură-te, jertfă vie în Hristos, făcută izvor de binecuvântare;
Bucură-te, strajă neadormită a Mănăstirii Frăsinei;
Bucură-te, călăuză osârdnică a celor ce merg pe calea Mântuitorului;
Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 10-lea

Învăpăiate sunt rugăciunile tale către Dumnezeu, Sfinte Mucenice Trifon, pentru că mijlocind iertarea și tămăduirea neputincioșilor, ne-ai scăpat din groapa osândei în care eram căzuți. Drept aceea, cunoscând noi, păcătoșii, facerile tale de bine, ne minunăm de darul ce se lucrează prin, tine, și cântăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Ziditorului, iar nicidecum zidirii, te-ai arătat întru toate mărturisitor și al Lui biruitor mucenic, de aceea și tiranul te-a întrebat cine te întărește pe tine în munci. Dar tu, ca un viteaz al lui Hristos, i-ai răspuns: „Dumnezeul meu este în sufletul meu”. Pentru aceasta, cu bucurie îți cântăm:
Bucură-te, izbăvitorul tuturor celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, ridicare a celor căzuți în păcate grele;
Bucură-te, bunăvoire de a ne lăsa nouă părticele din cinstitul tău trup;
Bucură-te, primire de la Dumnezeu a cununii cerești;
Bucură-te, mână întinsă și cuget întăritor celor slabi;
Bucură-te, viață întru care Dumnezeu S-a preaslăvit;
Bucură-te, că numele Lui s-a preaînălțat în facerea minunilor tale;
Bucură-te, că pentru Dânsul ai pătimit, ca să biruiești împreună cu Dânsul;
Bucură-te, Mucenice, lumii preafolositor;
Bucură-te, răbdătorule de chinuri și de biruință purtător;
Bucură-te, al minunilor dumnezeiești izvorâtor;
Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 11-lea

Toată cântarea se biruiește întru tine, sfinte, căci cum vom aduce ție după cuviință cântări de psalmi, celui lăudat de cetele puterilor cerești. Ci numai spre mulțumită pentru tămăduiri ne îndestulăm, cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Sfeșnic cu totul luminos s-au arătat cinstitele tale moaște, Sfinte Mare Mucenice Trifon, puse în mijlocul Bisericii și strălucind tuturor celor ce cu credință se închină la ele; deci de un dar ca acesta nu ne lipsi, sfinte, milostivindu-te de noi, care cu dragoste îți cântăm:
Bucură-te, sfântă dorire după mântuirea tuturor;
Bucură-te, propovăduitorule al raiului celui frumos;
Bucură-te, tăiere cu cuțitul credinței a cuvintelor păgânești;
Bucură-te, sprijin mângâietor și cunună a sfaturilor duhovnicești;
Bucură-te, rușinarea necuviinței slujitorilor idolești;
Bucură-te, moștenitor al raiului, vrednicule de pomenire;
Bucură-te, câștigare a răsplătirii dragostei dumnezeiești;
Bucură-te, împărtășire și nouă, smeriților, din roada bunătăților tale;
Bucură-te, slăvite mucenice, cunoscut din faptele tale preaminunate;
Bucură-te, smerire și întoarcere a necredincioșilor la lumina lui Hristos;
Bucură-te, veselire a iubitorilor de Hristos;
Bucură-te, izgonire de la noi a vrăjmașului;
Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 12-lea

Har ai aflat înaintea lui Dumnezeu, Sfinte, har aflăm înaintea ta și noi, cei ce cu credință chemăm numele tău întru ajutor. Căci tu vindeci toată boala și patima din noi cu darul rânduit ție de la Dumnezeu, ca, izbăviți și îndreptați, să cântăm într-un glas: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cu cântări îți cinstim pomenirea ta, fericim chinurile și îndelungă răbdarea ta, mărim și lăudăm minunile tale, vitejia și bărbăția ta, iar la mijlocirile tale alergând, bine te cuvântăm ca pe un mare ajutător și păzitor al lumii. Pentru aceasta ne plecăm genunchii și cu mulțumitoare inimi îți cântăm:
Bucură-te, mielușel fără prihană, că rugându-te, ți-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu;
Bucură-te, aur lămurit prin chinuri întru slava Sfintei Treimi;
Bucură-te, nuntaș al Mirelui Hristos, de Dânsul proslăvit în ceruri;
Bucură-te, privire a lumii prin icoana dragostei dumnezeiești;
Bucură-te, izvor al bucuriei Învierii, primind mulțumirile noastre;
Bucură-te, mir al milostivirii de sus, la ieșirea din Sfântul Altar cu sfintele tale moaște;
Bucură-te, izvor de tămăduiri revărsat peste închinarea inimii noastre;
Bucură-te, făcătorule de minuni cu puterea lui Hristos sălășluită în tine;
Bucură-te, îndreptător către Lumina lumii a mulțime de păgâni;
Bucură-te, chip încununat în ceruri cu diadema iubirii;
Bucură-te, vindecarea trupurilor noastre;
Bucură-te, rugă neadormită pentru mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 13-lea

O, prealăudate mucenice Trifon, ascultă smerita noastră rugăciune pe care ți-o aducem din toată inima și ne izbăvește pe noi din boli și din primejdii, pe noi, cei ce cinstim pomenirea ta și mărturisim minunile săvârșite de tine cu Darul Sfântului Duh. Îndreptează pașii noștri spre lumina Învierii lui Hristos și ne poartă de grijă din înalt să nu ne aflăm copleșiți de valurile lumii, ci cu privirea ațintită spre Hristos, să ajungem la țărmul veșniciei și al iubirii descoperite a Sfintei Treimi, cântând din liturghisitoare inimi: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi iarăși se zice Icosul 1: Sfinte, slăvite, Mare Mucenice Trifon…, Condacul 1: Pe tine, cel ce ai îndrăzneală către Domnul…, și această

Icosul 1

Sfinte, slăvite, Mare Mucenice Trifon, cu închinare și neîndoită credință îndrăznim a cere și așteptăm mijlocirile tale către dumnezeiasca milostivire, ca să ne aflăm părtași bucuriei tale noi, cei ce pătimim în multe feluri de boli, de patimi, de nevoi și de războiri cumplite. Pe tot sufletul cel necăjit și întristat, pe cei ce păzesc întru cunoștință legea lui Hristos Dumnezeu și cred întru Dânsul, pe toți care se sârguiesc a se închina sfintelor tale moaște și îți împodobesc ție această cântare de laudă, de cerere și mărire ajută-i cu darul de care te-ai învrednicit de la Hristos, Mântuitorul și Dumnezeul nostru. Auzi-ne pe noi, care grăim către tine unele ca acestea:
Bucură-te, Trifoane, cel născut în țara Frigia, în satul Campsada;
Bucură-te, îngerească odihnire, încă din copilărie, a darului Sfintei Treimi;
Bucură-te, vas ales al Apei Vieții și al darului facerii de minuni;
Bucură-te, prin care numele lui Dumnezeu se preaslăvește în cer și pe pământ;
Bucură-te, izgonitor al demonului din fiica împăratului, Gordiana;
Bucură-te, arătător și altora al vrăjmașului prin postirea și rugăciunea ta cea către Dumnezeu;
Bucură-te, Trifoane, nume înfricoșător diavolilor;
Bucură-te, chip ce izvorăști în lume mirul preaslăvirii lui Dumnezeu;
Bucură-te, minunată înmulțire a sfintei credințe în multe părți ale Frigiei;
Bucură-te, că ai fost prins pentru mărturisirea lui Iisus Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, dăruire de sine făcută jertfă de bunăvoie în mâinile păgânilor;
Bucură-te, neclintită stare la judecată înaintea ighemonului Acvilin;
Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul 1

Pe tine, cel ce ai îndrăzneală către Domnul, mijlocitor și rugător pentru sufletele noastre te avem noi, smeriții. Iar acum, în ziua praznicului tău, rugămu-te, cere-ne nouă de la Dumnezeu iertare de păcate și izbăvire din primejdii, ca să cântăm ție: Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Rugăciune:

O, întru tot lăudate, Sfinte Mucenice Trifon, primește de la noi aceste cântări pe care cu umilință le aducem înaintea ta și ne izbăvește din toate nevoile și scârbele, ca un bun și iubitor de oameni și neînfruntat ocrotitor al creștinilor. Căci deși suntem nevrednici a ne face părtași milostivirii tale, pentru păcatele noastre cele multe și grele, săvârșite în viața noastră și în tot ceasul, însă cunoscând marea bunătate pe care ai arătat-o asupra celor ce te cinstesc pe tine și se pocăiesc cu credință întru numele Domnului, năzuim cu lacrimi de umilință și preaplecată mărturisire a păcatelor la mijlocirile tale înaintea Sfintei Treimi. Fii dar nouă pururi rugător la Preaputernicul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră de toate bolile și primejdiile, de cutremurul pământului și moarte năprasnică, pentru întărirea noastră în credința cea adevărată, apărându-ne de toate răutățile după făgăduința ta, căci toți te cinstim și prăznuim numele tău, acum și pururea și în veci. Amin.

Și se face otpustul.

Reclame