Despre fapta bună

1

Zis-a un oarecare dintre Sfinţi: „Cugetă cele bune, ca să nu cugeţi cele rele, fiindcă mintea nu suferă să fie fără de lucru. Să dăm, deci, minţii noastre, cugetarea cuvintelor lui Dumnezeu, în rugăciuni şi la înţelegerea celor bune. Că deşarta cugetare, odrăsleşte lucruri ale deşertăciunii, iar cugetarea bună, dă rod bun. Să avem în minte şi aceasta: mulţi tirani au stăpânit ţări şi cetăţi şi lauda lor s-a stins şi s-a făcut ca şi cum n-ar mai fi fost. Câţi împăraţi, împărăţind peste neamuri, nu şi-au ridicat statui şi stâlpi, gândind că prin aceastea vor fi pomeniţi după ieşirea lor din viaţă. Şi, după dânşii, au venit alţii şi au spart statuile lor, au sfărâmat semnele lor şi, ştergând vechile imagini, chipul lor l-au zugrăvit. Dar şi lucrurile lor, de alţii au fost stricate. Iar alţii morminte strălucite şi-au pregătit, părându-li-se că prin aceasta îşi întăresc nume veşnic, zugrăvindu-şi deasupra mormântului chipul lor. A venit însă, alt neam, s-a dat ocârmuirea sub stăpânirea altora, şi aceştia, voind a curăţa mormintele după cuviinţă, au mutat oasele lor, ca pe nişte pietricele. Şi la ce le-a folosit lor sicriul cel de mult preţ, cel în chipul piramidelor? Deci, toate lucrurile deşertăciunii, întru nimic s-au prefăcut. Iar cu cei ce se îmbogăţesc în Dumnezeu şi s-au slăvit întru Dânsul, nu se întâmplă aşa, pentru că viaţa veşnică şi-au pregătit şi slavă neîncetată. Că toate vor trece când va voi Ziditorul, iar slava Sfinţilor nu va avea sfârşit. Deci, să ne sârguim a ne face roade de pocăinţă, ca nerămânând afară de bucuria aceea, să nu fim trimişi în pământ întunecat, în pământul întunericului celui veşnic. Intră dacă vrei, în cămara ta şi închide uşile, astupă încă şi ferestrele şi stai înăuntru şi vei vedea ce fel de chinuire are întunericul, măcar că nu suferi nici o durere, şi măcar că este în puterea ta să deschizi, când vei voi, şi să ieşi. Deci, cu cât mai nesuferită va fi durerea în întunericul cel mai dinafară, unde este plânsul şi scrâşnirea dinţilor? Uită-te înlăuntrul hornului tău, celui plin de funingine şi ridică-ţi ochii tăi la răsăritul soarelui şi vezi deosebirea şi fugi de lucrurile întunericului. Răutatea este întuneric, iar fapta bună lumină. Răutatea săvârşită, înnegreşte pe lucrătorul ei, iar fapta bună, făptuindu-se, străluciţi îi face pe cei ce o săvârşesc. Nu socoti, iubite, că numai tu singur te necăjeşti, mai mult decât toţi, pentru că tot capul în durere se află şi toată inima în necaz. Că, precum nu este cu putinţă să scape cineva de aer, pe pământ fiind, aşa, cu neputinţă este omului să nu fie ispitit de dureri şi necazuri, în viaţă fiind. Cei care, în jurul celor pământeşti îşi duc viaţa şi se zbuciumă, aceştia în această lume se vor şi necăji, precum şi cei ce aleargă după cele duhovniceşti se ostenesc, aceştia fericiţi vor fi, că mult este rodul lor în Domnul. Ai răbdare desăvârşită în tot lucrul la care ai fost chemat. Întăreşte-ţi ancorele şi funiile, ca nu, câte puţin corăbioara ta să fie împinsă în noian, la dânc, că atunci, păţania ta te va învăţa de câtă pace te împărtăşeai, când erai la liman. Lumea se aseamănă cu adâncul mării, iar limanul cu viaţa pustnicească. Nu iubi a umbla. Şi, ca să zic şi aceasta, după ce înconjurăm toată lumea, la urmă, oare nu chilia ne aşteaptă pe noi, de vom voi a ne mântui? Şi dacă în viaţa de obşte nu ne împăcăm, iar cu pustnicia nu ne liniştim, apoi unde va fi locaşul nostru ? Deci, să nu fim nepurtători de grijă, urând osteneala. Dacă robi suntem Mântuitorului nostru Dumnezeu, să nu ne ruşinăm de lanţul necazurilor, ci cu bucurie să-l răbdăm, aşteptând venirea Lui cea din ceruri, ca pe noi să ne numere împreună cu ceata Sfinţilor. Că cei ce s-au împărtăşit de patimile Lui, părtaşi vor fi şi mângâierii. Deci, să ne câştigăm durerea de bună voie şi răbdare aleasă, de noi înşine, pentru frica lui Dumnezeu. Şi să nu fugim de răbdare, de smerita cugetare, de înfrânare, de împreună pătimire. Şi zic împreună pătimire, nu ca să ajuţi aproapelui spre răutate, ci, ca să ajuţi aproapelui la cele duhovniceşti, să ai adică umilinţă şi lacrimi. Şi chiar de nu este de faţă lacrima cea văzută, să petreci în sfărâmarea inimii, fiindcă şi în lacrimi este deosebire. Fericit este cel ce vede, ca într-o oglindă, pe Domnul în sufletul său şi îşi varsă inima sa cu plângere, înaintea bunătăţii Lui, că rugăciunea Lui se va auzi. Îţi încredinţez ţie o altă arvună, în Domnul, ca unui om al lui Dumnezeu, care vrei să te mântuieşti: când te ridici de la masa cinei, nu înconjura chiliile, ci linşteşte-te în chilia ta, că pe mulţi a amăgit diavolul, cu vinul. Drept aceea ridicându-te de la mângâiere, dacă te vei duce în altă chilie, este semn că nu ai frică de Dumnezeu şi te răzvrăteşti. Că din acest fel de şederi împreună, se pricinuiesc căderile sufletelor, mai ales, când se linişteşte toiagul proistosului. Că cei ce nu voiesc să-şi înfrâneze mintea lor din dumnezeiasca frică, au trebuinţă de frica omenească, ca prin aceasta să se depărteze de cele nefolositoare, precum robul se înţelepţeşte, prin asprimea stăpânului. Deci, ia aminte la tine însuţi şi nu defăima; că, filozofând în vin, nici altuia nu vei fi folositor, nici ţie însuţi. De ai învăţat, pe de rost, toată dumnezeiasca Scriptură, caută ca nu cumva, să se înalţe gândul în tine, pentru aceasta, că toată Scriptura, cea de Dumnezeu insuflată, învaţă smerita cugetare. Iar cel ce cugetă sau făptuieşte cele potrivnice celor ce a învăţat, acela s-a făcut pe sine călcător de lege. Dacă duhul mândriei, sau al iubirii de stăpânire, sau al bogăţiei te-ar supăra pe tine, să nu te laşi furat de ele, ci, şi mai mult, să stai vitejeşte împotriva războiului viclean al duhului înşelător. Gândeşte-te la zidirile cele de demult şi la chipurile cele învechite , la stâlpii cei cu totul mâncaţi de rugină şi să-ţi aduci aminte, în gând, şi să te întrebi, unde sunt cei ce le-au zidit, şi meşterii care le-au lucrat pe acestea, şi sârguieşte-te a plăcea lui Dumnezeu, ca să te învredniceşti de Cereasca Împărăţie. Pentru „că tot trupul este ca iarba şi toată slava lui, ca floarea ierbii.”(I Petru 1, 24). Ce lucru mai mare şi mai slăvit este decât Împărăţia? Pe aceasta cei ce au dorit-o, au aflat-o, mărind pe împăratul Cerurilor şi Domnul pământului întreg Căruia Se cuvine lauda, slava şi împărăţia în vecii vecilor! Amin.

Sfantul Efrem Sirul

Reclame

Protest Pașnic: Stop propagării homosexualității – Chișinău – 31. 05. 2018

3

Ieri (31 mai) – protestul creștinilor la Chişinău în faţa parlamentului, împotriva propagandei homosexualității și împotriva introducerii în școli a orelor de educație sexuală.

Protestul creștinilor la Parlament. „Nu vom permite ca păcatul să ne infecteze”

Cuvântul Părintelui Pafnutie -Manastirea Raciula ( care s-a îngrădit de erezia cretană) – la protestul din fata Parlamentului Republicii Moldova împotriva propagandei homosexualității și a introducerii educației sexuale in scoli, 31- mai 2018

*

Această prezentare necesită JavaScript.

*
**

Demersul înaintat Guvernului RM, privind excluderea oricărei inițiative de revizuire a curriculumului prin care s-ar introducere cursul Educației Sexuale

Notă: Demersul a fost semnat de către 47 de preoţi, 62 de călugări şi călugăriţe şi de peste 2 mii de creştini

Guvernului Republicii Moldova

Dlui Pavel Filip

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

DEMERS

La data de 24 mai 2018, Guvernul Republicii Moldova a aprobat noul Program național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive 2018-2022, astfel Republica Moldova fiind printre primele țări din Europa ce are un asemenea act legislativ în acest domeniu.

Potrivit declarațiilor făcute de reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Națiunilor Unite pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă (UNFPA), noul Program își propune să îmbunătățească accesul și calitatea serviciilor, precum și informarea populației în acest domeniu. Astfel, urmează să fie realizat dreptul fiecărei persoane de a decide în mod liber și responsabil numărul și intervalul nașterii copiilor și de a avea informațiile și mijloacele necesare pentru a realiza acest lucru.
Totodată, acest Program informează despre necesitatea educației obligatorii în domeniul sănătății (inclusiv sexuale) în școli (punctul 11 al Programului). În acest context, Ministerul Educaţiei susţine integrarea conţinuturilor privind educaţia pentru sănătate, inclusiv educația sexuală, în curricula disciplinară obligatorie, precum şi în curriculumul existent la disciplina opţională „Educaţia pentru sănătate”.

Mai mult ca atât, în cadrul Planului de Acțiuni al Programului sus-numit, se dorește implementarea curriculum-ului de educație pentru sănătate, inclusiv educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă, în instituțiile de învățământ de toate nivelurile în conformitate cu standardele internaționale privind educația sexuală cuprinzătoare. Mai exact, în cadrul punctului 3.1.1. sunt enumerate următoarele intervenții și acțiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor:

1.Dezvoltarea unui cadru de competențe în educație pentru sănătate inclusiv educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă, pentru copii și adolescenți de vârstă școlară.

2.Ajustarea curriculum–ului de pregătire a cadrelor didactice prin includerea modulului de educație pentru sănătate, inclusiv educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă, în cadrul instituțiilor pedagogice de învățământ, inclusiv de formare continuă.

3.Revizuirea curriculum-ului instituțiilor de învățământ școlar cu includerea modulului de educație pentru sănătate inclusiv educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă adaptată vârstei și necesităților specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități.

Oficial, Uniunea Europeană prezintă și implementează conţinuturile privind educaţia pentru sănătate, inclusiv educația sexuală, în curricula disciplinară obligatorie, având la baza sa statisticile înregistrate referitor la protecția contra infecțiilor cu transmitere sexuală și reducerea numărului sarcinilor nedorite. Însă, într-un material publicat în Monitorul de Alba, autorul Iulian Nistea susține că în Danemarca, una dintre campioanele educației sexuale în Europa, consecințele proiectelor de educație sexuale sunt: creșterea ratei violurilor cu 300%, creșterea ratei bolilor cu transmitere sexuală cu 250%, dublarea cazurilor de graviditate și de sarcini în afara căsătoriei, dublarea divorțurilor și creșterea cu 500% a numărului avorturilor. Datele sunt preluate din Foie transmise et sainte tradition, nr 102/1998, buletin interparohial ortodox din Franța.

Aceste rezultate ale implementării educației sexuale se pot vedea și în alte statistici, prezentate de către autoritățile lumii:

1.În Statele Unite ale Americii, înainte de 1970, când s-a implementat educația sexuală în școli, doar o treime dintre adolescente însărcinate erau singure, în prezent sunt două treimi.

2.Serviciul de Sănătate Publică din Marea Britanie indică faptul că bolile cu incidență sexuală au crescut cu 40% în rândul tinerilor cărora li s-a predat educația sexuală în școli.

3.Într-o conferință susținută la Zagreb, omul de știință american Judith Reisman a afirmat că “educația sexuală și drepturile homosexualilor ascund un program de distrugere a familiei și de apărare a pedofiliei”.

Deci, cu toate că scopul programului național este unul nobil, efectele acestuia vor fi opuse celor așteptate. Atunci când analizăm problema educației sexuale în școli trebuie obligatoriu să ținem seama de un factor important – factorul moral.
Marea incompatibilitate între educația sexuală în școli și morala este faptul că Educația sexuală în școală propune o însușire a unor tehnici medicale, prin care manifestările sexuale să se poată face fără riscuri la adresa sănătății. Din acest motiv, în unele țări europene, precum România, educația sexuală în școli este introdusă sub denumirea de “educație pentru sănătate”. Ba mai mult, și în Republica Moldova se intenționează realizarea acestui fapt.

O asemenea viziune năruie cu totul personalitatea morală a tânărului elev, care este învățat, în baza conceptelor new-agiste ale lui Freud, că nu trebuie să-și controleze pornirile sexuale, ci doar să le execute în siguranță, pentru a nu-și pune sănătatea în primejdie. Prin această educație sexuală, tânărul rămâne pentru totdeauna sclavul patimilor din propriul trup, ceea ce pe termen lung va provoca distrugerea sa ca personalitate. Din acest punct de vedere, această predicare a libertinajului sexual în școală reprezintă o contraperformanță educațională, dacă ținem seama de faptul că școala are ca obiectiv formarea personalității complete a omului care o frecventează, nu distrugerea acesteia.
Reieșind din cele menționate, considerăm că introducerea în curriculum-ul școlar a disciplinei educație sexuală sub orice formă sau denumire va avea efecte negative și distrugătoare asupra vieții copiilor și adolescenților, pune în pericol viitoarele familii și întreaga cultură a statului, precum și sfidează drepturile părinților prevăzute de legea supremă și alte acte subordonate legii, după cum urmează:

  • În activitatea de protejare a copiilor contra educației sexuale în școli, părinții au beneficiat de prevederile articolului 48, alin. (2) al Constituției Republicii Molodva, care prevede: “ Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie, pe egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”. Acest principiu constituțional este pus în practică de art. 60 Codul Familiei, care stipulează că “Părinţii au dreptul şi sînt obligaţi să-şi educe copiii conform propriilor convingeri, indiferent de faptul dacă locuiesc împreună sau separat. Părinţii poartă răspundere pentru dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor şi au prioritate la educaţia lor faţă de oricare alte persoane.”. Prin urmare, îndatorirea de a acorda educația îi revine părintelui.
  • Protocolul adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale a Convenției Europene a drepturilor omului precizează, în articolul 2, dreptul părintelui de a-și crește copilul în funcție de concepțiile sale religioase: “Statul, în exercitarea funcțiilor pe care și le va asuma în domeniul educației și învățământului, va respecta dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ conform convingerilor lor religioase și filosofice”.
  • Un alt text de lege invocat împotriva introducerii în școli a educației sexuale este punctul 11 al Codului de etică al cadrului didactic care prevede Activităţile interzise în exercitarea activităților didactice: “ …f) utilizarea de materiale informative dăunătoare copilului;g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol securitatea vieții și sănătății elevilor/copiilor sau a altor persoane aflate în incinta instituţiei de învățămînt”.

În această ordine de idei, considerăm că introducerea educației sexuale în programele școlare încalcă grav drepturile fundamentale ale părinților, moralitatea copiilor și adolescenților și va avea efecte distrugătoare asupra conceptului de „familie”, care în Republica Moldova suferă modificări și regrese, fapt dovedit prin rata natalității și a divorțurilor.

Luând în consideraţie cele menţionate mai sus, solicităm:

Respingerea programelor de studiu propuse spre adoptare către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, conform Obiectivului 3.1. al Planului de Acțiuni al Programului Național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive 2018-2022.

Excluderea oricărei inițiative de revizuire a curriculumului prin care s-ar introducere cursul Educației Sexuale, opțional sau obligatoriu în instituțiile de învățământ sau teme asemănătoare în cadrul altor obiecte șolare.

Examinarea prezentei adresări în termenii prevăzuți de legislație și remiterea răspunsului în formă scrisă la următoarea adresă: ___________________________________________________________.

*
**

Adresare către Parlamentul RM privind stoparea propagarei homosexuale în ţara noastră

Nota: Adresarea a fost semnata de 47 de preoţi, 62 de călugări şi călugăriţe şi de peste 2 mii de crestini

Parlamentul Republicii Moldova

Comisia parlamentară “Comisia juridică, numiri şi imunităţi”

Adresare

Pe data de 19 mai 2018 a avut loc un marș organizat de membrii comunității LGBT din Republica Moldova şi susţinătorii acesteia (inclusiv de peste hotare) cu mesajul ”Fără frică de iubire”, cerând societăţii să fie mai tolerantă faţă de minoritățile sexuale.

Menționăm că suntem preocupați în totalitate de ocrotirea instituției familiei și considerăm că sunt foarte necesare adoptarea unor măsuri de protejare a minorilor de informații care promovează alte relații decît cele de căsnicie și familie în conformitate cu Constituția Republicii Moldovei și Codul Familiei.

Măsurile de protejare a minorilor de astfel de relații au fost sistate odată cu modificarea alin.2) al art. 90¹ din Codul Contravențional al Republicii Moldova la data de 11 octombie 2013, în vigoare din 8 noiembrie 2013, care prevedea:

,,(2) Difuzarea informaţiei publice şi/sau săvîrşirea unor fapte îndreptate spre propagarea prostituţiei, pedofiliei, pornografiei sau a unor alte relaţii decît cele legate de căsnicie şi familie în conformitate cu Constituţia şi Codul familiei

se sancţionează cu amendă de la 100 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”

Actuala prevedere nu protejează în totalitate minorii. Astfel, considerăm necesară reintroducerea prevederilor anterioare ale alin.2) al art. 90¹ în Codul Contravențional din următoarele considerente:

1. Art. 90¹ pornește de la necesitatea protecției copiilor de impactul negativ al informaţiei. Acest fapt derivă din prevederile Legii cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației, Legii privind drepturile copilului și Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Sancțiunile contravenționale creează mecanisme eficiente de protejare a sănătății și drepturilor copilului. În lipsa unor sancțiuni, prevederile legislației privind protecția copiilor ar rămâne declarative și fără mecanisme de implementare.

În același timp, avînd în vedere referințele la legislația familiei și normele constituționale, art. 90¹ (2) trebuie examinat și aplicat în coroborare cu Codul familiei (art.2 ș.a.) și Constituția Republicii Moldova (art. 48 și 49). La fel ca diverse tratate internaționale și constituții ale altor state, Constituția țării recunoaște că familia este elementul fundamental al societății, și stabilește că statul trebuie să ia măsurile necesare pentru protejarea acesteia. Atentatul la instituția familiei, este un atentat asupra societății, iar o societate deformată este premisa care duce la dispariția unui stat. Ca urmare, art. 90¹ (2) are ca scop limitarea diseminării informațiilor care pot trezi interesul minorilor față de alte relații decît cele de familie și căsnicie; iar obiectivul major al acestor prevederi este crearea premiselor de bază pentru dezvoltarea economico-socială a statului și a societății în Republica Moldova.

Republica Moldova se confruntă cu probleme grave de ordin social-economic, cauzate de procesele demografice din țară. Între acestea se numără îmbătrînirea populației, diminuarea populației apte de muncă, rate înalte ale divorțurilor și mortalității, rată a natalității insuficientă pentru asigurarea unei creșteri demografice, număr exorbitant de mare a cetățenilor care emigrează în alte state etc.Toate acestea constituie o amenințare la dezvoltarea durabilă a statului, un atentat la securitatea economică a Republicii Moldova. Putem admite, că alte state europene, aflate la un nivel înalt de dezvoltare economică și cu un nivel înalt de trai, nu se confruntă cu probleme similare. Pentru Republica Moldova aceste probleme sunt de o importanță majoră și nu pot fi ignorate. În aceste condiții, este firesc ca legiuitorul să se preocupe de ocrotirea instituției familiei, inclusiv prin adoptarea unor măsuri de protejarea minorilor de informații care promovează alte relații decît cele de căsnicie și familie.

2. Definirea noțiunilor „difuzarea informației” și „propagare”. Codul contravențional nu stabilește și nici nu trebuie să stabilească noțiunile în cauză, deoarece sensul acestora este cunoscut în practica judiciară din Moldova. Ca urmare, o definire repetată a acestor noțiuni în cadrul Codului contravențional este lipsită de necesitate. Noțiunea „difuzarea informației” este descrisă în Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei, precum și în legislația referitoare la mijloacele de informare în masă.

La rîndul său, noțiunea „propagare” este utilizată de zeci de acte legislative și normative ale Republicii Moldova, între care art.54 (2) Codul contravențional, art.140 din Codul penal, art.2 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, art. 4 (3) din Legea privind partidele politice, art.33 (3) din Constituția Republicii Moldova etc. Mai mult, noțiunea de „propagare (a războiului)” este exemplificată de pct.18 din Hotărîrea CSJ nr. nr.39 din 22.11.2004. Pînă în prezent nu au existat cazuri în care această noțiune ar fi trezit neclarități. Dimpotrivă, este cert că noțiunea trebuie înțeleasă în semnificația ei autentică și pe larg cunoscută, care nu ridică întrebări în privința tălmăcirii ei. Prin analogie cu Hotărîrea menționată, activitățile de „propagare” se referă la „acţiunile de influenţă activă asupra conştiinţei şi voinţei minorului în scopul de a-i trezi interesul” față de anumite fenomene.

3. Conținutul și întinderea sintagmei „alte relații decît cele de căsnicie și familie în conformitate cu Constituția și Codul Familiei”. Ca remarcă introductivă, vă informăm că o sintagmă asemănătoare există în legislația Lituaniei. Art.4 alin.(16) din Legea Lituaniei privind protecția minorilor de impactul negativ al informației publice interzice diseminarea informațiilor publice „care lezează valorile familiei și promovează alte relații decît cele stabilite de Constituția Lituaniei și Codul civil Lituanian în privința căsătoriilor și dezvoltării familiilor” 5. Deși cu diverse ocazii au fost aduse critici legii lituaniene, aceste prevederi sunt în vigoare din 2009 și continuă să fie aplicată în Lituania. Ca urmare, o astfel de sintagmă este cunoscută și executată fără deficiențe în cadrul unui stat membru al Uniunii Europene. Afirmațiile precum că această sintagmă ridică întrebări de interpretare și că nu ar corespunde legislații europene sunt mincinoase și manipulatorii.
Constituția Republicii Moldova și Codul familiei stabilesc că familia se întemeiază pe căsătoria între bărbat şi femeie, și că statul îi asigură protecția. Art. 2 (3) din Codul familiei prevede, că relaţiile familiale sunt reglementate în conformitate cu principiile monogamiei, căsătoriei liber consimţite între bărbat şi femeie, fidelității conjugale etc. Interpretarea art.90¹ (2) în sensul că acesta ar fi îndreptat doar împotriva minorităților homosexuale este eronată. Avînd în normele Constituției și Codului familiei, art.90¹ (2) se referă în mod evident la sancționarea acțiunilor de propagare a unor alte relații decât cele de familie și căsnicie, și anume a poligamiei, poliandriei, conviețuirii conjugale în grup, divorțurilor, celibatului, concubinajului, relațiilor sexuale între minori, relațiilor sexuale între persoane de același sex, căsătoriei între rude, infidelității conjugale și a altor relații de aceeași natură.

Atragem atenția, că normele Codului contravențional nu sancționează acest fel de comportament. Art. 90¹ (2) nu îngrădește și nu lezează viața privată a individului. Este dreptul oricărei persoane să-și organizeze viață privată în modul în care consideră de cuviință. Prin interdicțiile stabilite de art. 90¹ (2), statul tinde să limiteze diseminarea de informații prin care se propagă așa fenomene negative din punct de vedere social-economic, precum sunt cele menționate mai sus. Este evident, că relațiile de prietenie sau amicale și alte relații de această natură nu cad sub incidența art. 90¹ (2), deoarece ele nu pot afecta relațiile de căsnicie și familie.

4. Corespunderea cu legislația privind libertatea de exprimare. Art.90¹ (2) este în deplină corespundere cu legislația privind libertatea de exprimare. În spiritul legislației internaționale, art. 3 (2) și (3) din Legea cu privire la libertatea de exprimare prevede cazurile când libertatea de exprimare poate fi restricționată. Astfel de restricții pot fi introduse de stat, dacă sunt necesare pentru securitatea naţională (…), proteja sănătății şi moralei. Propagarea unor altor relații decît relațiile de căsnicie și familie lezează în mod direct instituția familiei, iar acest fapt are un impact negativ nu doar asupra moralei societății, ci și asupra securității statului. În aceste condiții, restricționarea propagandei informațiilor stabilite de art. 90¹ (2) este nu doar necesară, ci obligatorie pentru dezvoltarea social-economică, și chiar o condiție pentru supraviețuirea Republicii Moldova. În legislație pot fi întîlnite restricționări similare. Spre exemplu, normele legale stabilesc interdicții rigide în privința distribuirii informaților ce țin de publicitatea alcoolului și a tutunului, ca fiind dăunătoare pentru sănătatea persoanelor. În mod similar, art.90¹ (2) din Codul contravențional sancționează propagarea altor relații decît cele de familie și căsnicie, ca fiind destructive pentru perspectivele social-economice ale țării.

5. Corespunderea cu normele constituționale. Art.90¹ (2) este în deplină corespundere cu Constituția Republicii și în mod direct derivă din prevederile acesteia. Constituția conține următoarele prevederi fundamentale, care au ca scop asigurarea existenței și dezvoltarea Republicii Moldova:

-Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului (art.48 (1) al Constituției);

-Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie, pe egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor (art.48 (2) al Constituției);

-Statul facilitează, prin măsuri economice şi prin alte măsuri, formarea familiei şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin (art.49 (1) al Constituției);

-Statul ocroteşte maternitatea, copiii şi tinerii, stimulînd dezvoltarea instituţiilor necesare (art.49 (2) al Constituției).

Putem constata, că art.90¹ (2) este o măsură prin care statul protejează și consolidează instituția familiei. Ca urmare, art. 90¹ (2) din Codul contravențional se încadrează plenar și vine să execute prevederile citate din Constituție.

6. Corespunderea cu legislația privind asigurarea egalității. Art.90¹ (2) în mod cert corespunde legislației privind asigurarea egalității, dat fiind că nu stabilește condiții discriminatorii pentru anumite categorii de persoane și nici avantaje pentru alte categorii. Din prevederile art.90¹ (2) nu reiese nici într-un mod că sancțiunile în cauză ar trebui aplicate doar față de anumite persoane. Dimpotrivă, urmînd art. 6 (1) ale Codului contravențional, art. 90¹ (2) urmează a fi aplicat în raport cu orice persoană, fără deosebire de rasă, naţionalitate, limbă, religie, sex, apartenenţă politică, avere, origine socială sau de orice altă situaţie. Așa cum menționam anterior, art.90¹ (2) se referă la sancționarea măsurilor de promovarea a poligamiei, poliandriei, conviețuirilor conjugale în grup, relațiilor sexuale pînă la întemeierea familiei și în afara familiei, concubinajului, divorțului, infidelității conjugale etc., care în mod evident sunt aplicabile tuturor persoanelor, indiferente de preferințele lor sexuale sau de orice alte considerente.

7. Corespunderea cu opinia Comisiei de la Veneția. Opina Comisiei de la Veneția menționează că prevederile privind „propaganda homosexualității” sunt problematice din perspectiva standardelor internaționale din următoarele trei raționamente:

7. Corespunderea cu opinia Comisiei de la Veneția. Opina Comisiei de la Veneția menționează că prevederile privind „propaganda homosexualității” sunt problematice din perspectiva standardelor internaționale din următoarele trei raționamente:

– prevederile legale nu stabilesc cu exactitate sensul noțiunilor utilizate, în special nu sunt definite așa noțiuni ca „propaganda”, „propagandă agresivă”, „propagare” etc.;

-considerentele de moralitate publică, protecția minorilor, tradițiile și valorile nu pot fi invocate pentru argumentarea propagandei homosexuale;

-interdicția vizează în mod exclusiv propaganda homosexualității în opoziție cu propaganda heterosexualității, fapt ce este discriminator.

Putem constata, că art. 90¹ (2) nu contravine nici într-un mod Opiniei Comisia de la Veneția, fiind în deplină corespundere cu cele 3 raționamente expuse de membrii Comisiei, indicate mai sus. Drept dovadă aducem următoarele considerente:

1.Este posibil ca practicile judiciare din statele analizate de membrii Comisiei de la Veneția întîlnesc deficiențe în tălmăcirea noțiunii de „propagare”. Așa cum menționam anterior (a se vedea pct.3 al acestei scrisori), în practica legislativă a Republicii Moldova, noțiunea „propagare” este pe deplin cunoscută și nu ridică întrebări privind interpretarea ei. Acest fapt derivă implicit din prevederile pct.18 din Hotărîrea CSJ nr. nr.39 din 22.11.2004, conform căruia prin „propagare” se subînţeleg „acţiunile de influenţă activă asupra conştiinţei şi voinţei minorului în scopul de a-i trezi interesul” față de anumite fenomene. În al doilea rînd, noțiunea este folosită pe larg și fără echivoc în alte zeci de acte legislative. Dacă prin absurd presupunem că noțiunea „propagare” nu are o tălmăcire, atunci ar trebui să admitem că toate aceste acte, inclusiv Constituția, nu se execută și nu se respectă, deși au fost adoptate de zeci de ani. În al treilea rînd, este lesne de constatat caracterul formalist al raționamentului invocat de Comisia de la Veneția: dacă în unele jurisdicții nu este clar sensul noțiunii „propagandă”, atunci urmează că această noțiune să fie definită sau explicată de autoritățile competente, așa, spre exemplu, cum face pct.18 din Hotărîrea CSJ nr. nr.39 din 22.11.2004.

2.Art. 90¹ (2) se referă în mod cert la legislația privind protecția copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei, legislația familiei și principiile constituționale fundamentale ale statului. Astfel,art. 90¹ (2) trebuie examinat și aplicat în coroborare cu Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei, Codul familiei (art.2 ș.a.) și Constituția Republicii Moldova (art.48 și 49). Ca urmare, art. 90¹ (2) este motivat nu doar de considerente de morală publică și tradiții, ci în primul rînd de necesitatea ocrotirii familiei, ca elementul natural şi fundamental al societăţii, dar și ca măsură ce asigură dezvoltarea social-economică și existența Republicii Moldova. Acest fapt derivă în mod expres și vine să execute prevederile art.48 și 49 din Constituția țării.

3. Art. 90¹ (2) nu se referă la interdicția propagandei homosexualității, ci la orice forme de propagare care afectează relațiile de căsnicie și familie. Astfel, nu sunt discriminate drepturile unei anumite categorii de persoane (precum ar fi homosexualii), și în egală măsură nu sunt favorizate alte categorii de persoane (precum ar fi heterosexualii). Dimpotrivă, sancțiunile din art. 90¹ (2) urmează a fi aplicate tuturor persoanelor fără deosebire de rasă, naţionalitate, limbă, religie, sex, apartenenţă politică, avere, origine socială sau de orice altă situaţie. În general, din prevederile art. 90¹ (2) nu reiese nici într-un mod că ele ar trebui să fie aplicate doar unor anumite persoane. O astfel de interpretare este în mod evident tendențioasă și constituie o încercare a acestei categorii de persoane de a se victimiza.

8. Corespunderea cu legislația internațională. Art. 90¹ (2) este în deplină corespunde cu legislația internațională. Așa cum menționam anterior, unul din scopurile principale ale art. 90¹ (2) este protejarea instituției familiei ca element natural şi fundamental al societăţii, ca condiție indispensabilă asigurării intereselor social-economice ale Republicii Moldova și existenței acesteia ca stat. Atragem atenția că reglementările internaționale, în mod similar, prevăd că familia este elementul fundamental al societății și permit statelor să întreprindă măsurile de rigoare în vederea protejării acesteia. Și anume:

1.Convenția internațională cu privire la drepturile economice, sociale si culturale (Adoptata de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite la 16 decembrie 1966)

„Articolul 10. Statele părți la prezenta Convenție recunosc că:

1. O ocrotire și o asistenta cît mai larga cu putință trebuie acordate familiei, elementul natural si fundamental al societății, în special pentru întemeierea sa (…)”
2.Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale si culturale „Art. 23 1. Familia este elementul natural și fundamental al societății și are drept la ocrotire din partea societății și a statului. 2. Dreptul de a se casatori și de a întemeia o familie este recunoscut bărbatului și femeii, începînd de la vîrsta nubila.”

3.Declaraţia universală a drepturilor omului (Adoptata la 10 decembrie 1948 la New York)

„Articolul 16.

1. Cu începere de la împlinirea vîrstei legale, bărbatul si femeia, fără nici o restricție în ce privește rasa, naționalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie (…)

3. Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului.”

4.Convenția cu privire la drepturile copilului (Adoptată de Adunarea Generală a ONU la 20 noiembrie 1989)

„Articolul 4. Statele părți se angajează să ia toate măsurile legislative, administrative și de orice altă natură necesare în vederea punerii în aplicare a drepturilor recunoscute în prezenta convenție. În cazul drepturilor economice, sociale și culturale statele părți se obligă să adopte aceste măsuri, fără a precupeți resursele de care dispun și, dacă este cazul, în cadrul cooperării internaționale.

Articolul 17. Statele părți vor recunoaște importanța funcției îndeplinite de mijloacele de informare în masă și vor asigura accesul copilului la informație și materiale provenind din surse naționale si internaționale, în special cele care urmăresc promovarea bunăstării sale sociale, spirituale și morale și a sănătății sale fizice si morale.

În acest scop statele părți:

e) vor favoriza elaborarea unor principii călăuzitoare adecvate, destinate protejării copilului împotriva informațiilor si materialelor care dăunează bunăstării sale…”

În acest context, SOLICITĂM:

1. Reintroducerea prevederilor anterioare a alin.2) art. 90¹ din Codul Contravențional și anume:

„(2) Difuzarea informaţiei publice şi/sau săvîrşirea unor fapte îndreptate spre propagarea prostituţiei, pedofiliei, pornografiei sau a unor alte relaţii decît cele legate de căsnicie şi familie în conformitate cu Constituţia şi Codul familiei

se sancţionează cu amendă de la 100 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”

2.Examinarea prezentei adresări în termenii prevăzuți de legislație și remiterea răspunsului în formă scrisă la următoarea adresă: _________________________________________________________________.

Unitate în satana. Episcopatul Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice, trădează Biserica şi pe Hristos

1

aparatorul.md: Notă: Oare aceasta nu reprezintă o cădere duhovnicească şi o lepădare de Hristos? Pe de o parte, mitropolitul Onufrie împreună cu episcopatul său, se află într-o opoziţie cu masonul Bartolomeu de Constantinopol care susţine autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene schismatice, iar pe de altă parte îl trădează pe Hristos, rugîndu-se împreună cu schismaticii-eretici şi luptători contra Domnului.

Deci ce doreşte mitropolitul Onufrie de fapt?! Ajutorul Domnului?! Nu va avea parte de acest ajutor, atîta timp cît împreună cu obştea sa de episcopi şi preoţi îl trădează pe Hristos.

Ierarhi ale celor trei jurisdicţii ortodoxe ucraineie – Biserica Ortodoxă Ucraineană / Patriarhia Moscovei (canonică), Biserica Ortodoxă a Ucrainei / Patriarhia Kievului (schismatici), şi Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană – împreună au sfinţit un tunel pe tronsonul de cale ferată “Beskid – Skotarske” în Transcarpatia, pe data de 24 mai.

Liturghia comună, la care a asistat şi actualul preşedinte al Ucrainei, Petr Poroşenco, a fost condusă de arhiepiscopul Teodor (Mamasuev) de Mukachevo şi Uzhgorod al Bisericii Ortodoxe Ucraineie / Patriarhia Moscovei, “episcopul” schismatic Varsanufii de Uzhgorod şi Zakarpatia al Bisericii Ortodoxe Ucrainene / Patriarhia Kievului, şi “episcopul” Victor (Bedi) de Mukachevo şi Carpaţi al Bisericii Ortodoxe Autocefale a Ucrainei.

În partea de vest a tunelului căii ferate a fost instalată o statuie a sfintei aşa-numitei mari-mucenice Varvara, pe care aceştia o cinstesc ca ocrotitoarea minerilor. Însă de fapt această statuie nu reprezintă o sfîntă ortodoxă, ci al unei doamne împopoţate. Cu toate acestea, acest fapt nu a fost unul deranjant pentru episcopul ortodox din partea Patriarhiei Moscovei, astfel că el împreună cu ereticii şi schismaticii au luat parte la sfinţirea statuii.

Această prezentare necesită JavaScript.

“WE ARE LEGION” – Slogan cu semnificație satanistă folosit în competiții sportive, grupuri de hackeri sau în așa zisă media alternativă

1

ortodox.info: În Sfânta Evanghelie după Marcu, Capitolul 5, scrie cum Mântuitorul a întâlnit un om demonizat “Şi l-a întrebat: Care îţi este numele? Şi I-a răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem mulţi.”

Versiunea in limba engleză „My name is Legion, for we are many.” este preluată in zilele noastre intr-o formă prescurtată “We are Legion” pentru a “onora” legiunile de demoni și batjocoră adusă Duhului Sfănt, afișata cu mândrie ca slogan în competiții sportive, grupuri de hackeri sau în așa zisă medie alternativă.

Legion Run – Demonii vin in Romania

Legion Run este o competiție de 5 km cu diverse obstacole organizată in mai multe tări, inclusiv în Romania în luna Iunie. Competiția are desigur sloganul “”WE ARE LEGION” iar pe pagina organizatorilor se pot vedea multiple simboluri sataniste.

Simbolism luciferic, un ochi acoperit

1

Coarnele diavolului arătate cu mâna

2

Grupul de Hackeri Anonymous

Recent a fost creat un documentar despre cunoscutul grup de hackeri Anonymous intitulat „We Are Legion: The Story of the Hacktivists” în care grupul este descris într-o lumină pozitivă pentru că aparent luptă pentru cauze justificate și morale (brutalitatea poliției, droguri etc.)

În spatele acestor cauze nobile apar elementele simbolistice legate mai mult de partea intunecată a lumii in care trăim, in primul rănd documentarul a fost produs de Luminant Media o denumire mult prea apropiată de organizația Illuminati ca să fie o simplă coincidență.

1

INFOWARS.COM – Alex Jones

1

Alex Jones (INFORWARS.COM) este deja cunoscut ca un jurnalist care pozează în rândul celor care demască oculta mondială dar care este de fapt agentul lor.

În numeroase ocazii el a realizat semne oculte prin care își declară apartenența la organizațiile sataniste (masoneria).

3

2

Să mă îndrept spre mântuire, cum pot?

1

Dumnezeu l-a făcut pe om liber şi independent, pentru ca ceea ce şi-a făcut sieşi prin nepăsare şi neascultare Dumnezeu să îi dăruiască din iubire de oameni şi milostivire, dacă omul va asculta de El. Căci aşa cum omul, când nu a ascultat, a atras asupră-şi osânda morţii, tot aşa, ascultând de voia lui Dumnezeu, poate să caute viaţa veşnică. Ne-a dat Dumnezeu porunci sfinte, pe care oricine le va face să poată fi mântuit şi să dobândească mântuirea şi să moştenească nestricăciunea.

(Sfântul Iustin Filosoful, Despre îngrijirea sufletului, Editura Sophia, București, 2009, p. 16)

1